Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 30. augusta 2021 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 10.00 hod.:

Doktorandka: Mgr. Zuzana Červeňanská

Študijný  program: automatizácia a informatizácia procesov

Študijný  odbor: kybernetika

Téma dizertačnej práce: Podpora rozhodovania v riadení výroby s uplatnením metód multikriteriálnej optimalizácie

 

Školiteľ: prof. Ing. Pavol Važan, PhD.

Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 25, Trnava, m. č. T02 3.129.

Autoreferát dizertačnej práce