Prejsť na obsah
Dianie na MTF

3. ročník odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi prebiehal v letnom semestri, v termíne od 15.2.2018 do 17.5.2018. Vyučovanie v rámci kurzu prebiehalo v priestoroch STU MTF Trnava a v závode Schaeffler Skalica.

Kurz je určený pre študentov 1. ročníka II. stupňa inžinierskeho štúdia. Tento rok sa odborného kurzu zúčastnilo 19 študentov študujúcich odbory ako: počítačová podpora návrhu a výroby, obrábanie a tvárnenie, výrobné technológie a výrobný manažment, výrobné zariadenia a systémy, zváranie a spájanie materiálov a automatizácia a informatizácia procesov v priemysle. V 3. ročníku bolo pre študentov pripravených 47 vyučovacích hodín obsahujúcich cvičenia, prednášky a exkurzie. Rozsah kurzu bol oproti minulým ročníkom navýšený, keďže v roku 2017 kurz obsahoval 40 hodín a v roku 2016 len 32 vyučovacích hodín. Kurz bol rozšírený o prednášku z oddelenia logistiky, pričom študenti absolvovali prednášku, praktické cvičenia a exkurziu na oddelení logistiky v podniku. Ďalej bola do odborného kurzu pridaná prednáška oddelenia projektového manažmentu. V rámci praktických cvičení mali študenti možnosť vyskúšať si plánovanie projektov. Ďalšia zmena oproti predchádzajúcim ročníkom bola v počte návštev podniku Schaeffler Skalica. V tomto ročníku mali študenti možnosť navštíviť podnik až šesťkrát – v roku 2017 boli tri návštevy podniku a v roku 2016 len jedna návšteva. Celý harmonogram odborného kurzu môžete vidieť na obrázku nižšie. Odborný kurz prebieha formou moderného vyučovania. Študenti majú možnosť v rámci odborného kurzu rozvinúť svoje schopnosti v riešení projektov a praktických pracovných úloh, keďže súčasťou kurzu je práca v tímoch. Dňa 17.5.2018 sa konalo slávnostné ukončenie a vyhodnotenie 3. ročníka odborného kurzu, na ktorom sa zúčastnili – vedúci oddelenia Industrial Engineering Ing. Marián Vach, vedúci oddelenia podnikovej technológie p. Peter Novák a zástupcovia výrobných oddelení. Z akademického zboru sa ukončenia kurzu zúčastnil prodekan pre vzdelávanie doc. Ing. Roman Čička, PhD. a zástupcovia UVTE doc. Ing. Augustín Görög, PhD., prof. Ing. Peter Šugár, CSc. a doc. Ing. Jana Šugárová, PhD. V programe ukončenia odborného kurzu bola zahrnutá prezentácia výsledkov úspešnosti odborného kurzu hodnoteného študentmi MTF STU Trnava (hodnotenie je zobrazené v grafe). Nechýbalo ani poďakovanie všetkým zúčastneným. Študentom boli odovzdané certifikáty o absolvovaní odborného kurzu spolu s upomienkovými predmetmi. Na záver stretnutia boli študentom predstavené možnosti ďalšej budúcej spolupráce študenta s firmou Schaeffler Skalica a následne bol v rámci stretnutia vymedzený priestor na diskusiu. Vzhľadom na pozitívne hodnotenie aj 3. ročníka odborného kurzu zabezpečí Schaeffler Skalica organizáciu odborného kurzu aj v budúcom akademickom roku. Do 4. ročníka sa budú môcť študenti prihlásiť už v priebehu zimného semestra. Informácie o prihlasovaní budú k dispozícii na stránke MTF STU Trnava, v časopise Schaeffler Slovensko & Česko, v letákoch a na internetovej stránke Schaeffler Skalica. Cieľom realizácie odborného kurzu je študentom predstaviť jednotlivé technológie Schaeffler Skalica Schaeffler Skalica 3. ročník odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi prebiehal v letnom semestri, v termíne od 15.2.2018 do 17.5.2018. Vyučovanie v rámci kurzu prebiehalo v priestoroch STU MTF Trnava a v závode Schaeffler Skalica. ↓↓Harmonogram odborného kurzu a oddelenia podniku. Študenti tak majú možnosť nadviazať kontakty a získať informácie o možnostiach spolupráce a možnostiach zamestnania. Pozitívnym prínosom je tiež prehĺbenie spolupráce s STU MTF Trnava a upevnenie vzťahov. Po absolvovaní kurzu majú študenti možnosť vybrať si v našom podniku diplomovú prácu, absolvovať letnú brigádu a následne sa zapojiť do programu SPICE, v rámci ktorého spracujú svoju záverečnú prácu. Program SPICE je študentská prax zameraná na získanie praktických skúseností študenta II. stupňa vysokoškolského štúdia technického zamerania vo svojom študijnom odbore. Počas stáže môže študent spracovávať svoju záverečnú prácu, ktorú si vyberie z našej ponuky záverečných prác na AZU.sk, prípadne nás môže kontaktovať s vlastnou témou. Okrem záverečnej práce môže študent v rámci tohto projektu pracovať na rôznych projektoch týkajúcich sa zlepšovania procesov.

Ing. Lucia Plešová, SP Technológia,
Industrial Engineering, Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

Článok prevzatý z časopisu Schaeffler Slovensko & Česko. Celý časopis tu