Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Inovačný fond n. f.  Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212, s cieľom podporiť rozvoj v oblasti vedy, výskumu a vývoja a urýchliť inovačný rozvoj v SR,  vypisuje v zmysle § 281 Obchodného zákonníka  súťaž na predkladanie návrhov projektov

na riešenie úloh výskumu, vývoja a inovácií, výsledkom ktorých budú výrobky, technológie a služby s vyššou pridanou hodnotou a na ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov.

Bližšie informácie o podmienkach poskytnutia návratnej finančnej výpomoci na riešenie projektov sú uvedené v „Zásadách poskytovania návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu n. f.“, ktoré sú vystavené na adrese: www.mhsr.sk (sekcia Inovácie → Podporné nástroje → Inovačný fond), alebo ich získate na základe písomnej resp. telefonickej žiadosti na adrese: Inovačný fond n. f., Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, janatova@mhsr.sk, 02/48541537; 0907 607 255.

Návrhy vypracovaných projektov môžu záujemcovia zaslať poštou v termíne do 15. januára 2018 (pondelok) na adresu: Inovačný fond n. f., Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, alebo doručiť do 15. januára 2018 do 14,00 h. do „Podateľne“ Ministerstva hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, Bratislava v zalepenej obálke s označením „Súťaž IF n. f. – Neotvárať“. Výsledky súťaže budú oznámené všetkým uchádzačom písomne. Po schválení si Inovačný fond n. f. vyhradzuje právo spresniť termín začatia financovania schválených projektov.

Bližšie informácie: http://www.economy.gov.sk/inovacie/podporne-nastroje/inovacny-fond