Prejsť na obsah
Výskum

Úvod

Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej alebo v ďalšej tvorivej činnosti Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity (MTF STU) v Bratislave so sídlom v Trnave (ďalej len „Dlhodobý zámer MTF STU“) je základným strategickým dokumentom rozvoja fakulty na obdobie rokov 2019-2024. Vypracovaný bol v súlade s §2 ods. 10 a §27 ods. 1 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Dlhodobý zámer MTF STU na obdobie 2019-2024 vychádza z nasledovných strategických dokumentov:

 • Stratégia výskumu a vývoja pre inteligentnú špecializáciu RIS3 SR,
 • Dlhodobý zámer vzdelávacej, vedeckovýskumnej, umeleckej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti STU na roky od 2018,
 • Dlhodobý strategický zámer MTF STU 2012 - 2017,
 • Vízia MTF STU,
 • Poslanie MTF STU.

 

Vízia MTF STU

Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave chce byť, v kontexte s víziou STU, výskumne orientovanou, celoslovensky a medzinárodne uznávanou a priemyslom akceptovanou fakultou. Chce poskytovať špičkové, medzinárodne porovnateľné vzdelávanie a rozvíjať moderné trendy vo výskume a priemyselnej výrobe, s dôrazom na progresívne materiály, sofistikované výrobné technológie, priemyselné inžinierstvo a manažment, automatizáciu, robotizáciu a informatizáciu výrobných a technologických procesov a kvalitu, bezpečnosť a environmentálne aspekty priemyselnej produkcie. Chce byť lídrom medzi inštitúciami, ktoré pripravujú svojich absolventov na úspešný pracovný aj osobný život v spoločnosti.

 

Poslanie MTF STU

Poslaním Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave je rozvíjať kompetencie svojich študentov a realizovať výskum - s významom pre praktický svet v 21. storočí.

MTF STU je odhodlaná udržateľne vytvárať, šíriť a uchovávať poznatky a spolupracovať s ostatnými, aby nové vedomosti priniesli nové pozitívne výzvy pre spoločnosť. MTF STU je odhodlaná poskytovať svojim študentom vzdelávanie, ktoré spája dôsledné akademické štúdium a vzrušenie z objavu s podporou a intelektuálnou stimuláciou rozmanitého spoločenstva. Snahou je rozvíjať v každom členovi komunity MTF STU schopnosť a vášeň pracovať múdro, kreatívne a efektívne pre rozvoj ľudstva. V súlade s definovaným poslaním STU chce MTF ako univerzitná fakulta aktívne prispievať k jeho napĺňaniu v akreditovaných oblastiach výučby a výskumu prostredníctvom:

 • realizácie univerzitného systému vzdelávania vo všetkých stupňoch v akreditovaných študijných programoch, s perspektívou vytvorenia nových študijných programov rešpektujúcich potreby praxe,
 • šírenia, prehlbovania a udržateľného rozvoja poznania nástrojmi vedy a výskumu,
 • realizácie výskumu, ktorého zameranie je v súlade s napĺňaním globálnych cieľov udržateľného rozvoja ľudskej civilizácie,
 • zabezpečenia prenosu výsledkov svojho výskumu do procesu vzdelávania a do podnikateľskej praxe, pri zabezpečení ochrany duševného vlastníctva,
 • začlenenia sa do univerzitného systému celoživotného vzdelávania,
 • podieľania sa na udržateľnom rozvoji spoločnosti všetkými svojimi aktivitami, ale hlavne rozvíjaním harmonickej osobnosti študenta.

 

Hodnoty

MTF STU uznáva a bude presadzovať vo všetkých svojich činnostiach nasledujúce hodnoty: akademické slobody, etika a morálka, rovnosť príležitostí, spolupráca, inovatívnosť, zodpovednosť.

 

OBLASTI STRATEGICKÝCH CIEĽOV - Veda, výskum a tvorivá činnosť

Kontinuálne zvyšovať kvalitu výskumu a vývoja s cieľom zintenzívniť integráciu v európskom výskumnom priestore a rozvíjať tvorivú činnosť v akreditovaných oblastiach výskumu. Zabezpečiť aplikáciu ich výsledkov do procesu vzdelávania študentov a zamestnancov, publikačných výstupov, najmä v renomovanom publikačnom priestore, patentov a úžitkových vzorov a transferu do praxe.

 

2. VEDA, VÝSKUM A TVORIVÁ ČINNOSŤ

Strategický cieľ:

2.1 Podpora kvalitného a preferovanie excelentného výskumu v akreditovaných oblastiach výskumu, založeného na kreativite, inováciách a širokej domácej a medzinárodnej spolupráci.

 

Kľúčové opatrenia na dosiahnutie strategických cieľov:

2.1.1 Vytvárať administratívne a ekonomické podmienky na prípravu a realizáciu výskumnej a vývojovej činnosti na všetkých úrovniach s cieľom dosahovať medzinárodne porovnateľné výsledky.

2.1.2 Pokračovať v budovaní špičkovej výskumnej infraštruktúry využitím dostupných zdrojov a zabezpečiť dostatočné zdroje pre udržateľnosť už vybudovanej infraštruktúry.

2.1.3 Podporovať zapájanie sa do projektov financovaných zo súťažných zdrojov, grantových agentúr a štátnych programov výskumu a vývoja SR, obsahovo patriacich do akreditovaných oblastí výskumu na fakulte.

2.1.4 Zvýšiť účasť fakulty v projektoch medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, najmä v projektoch rámcových programov EU.

2.1.5 Podporovať integráciu personálnych výskumných kapacít, vytváraním výskumných tímov prierezovo cez všetky relevantné pracoviská fakulty s prepojením na iné domáce a zahraničné výskumné subjekty a priemyselnú prax.

2.1.6 Vytvárať podmienky na vznik postdoktorandských pracovných miest.

2.1.7 Podporovať publikovanie výsledkov výskumu a vývoja vo vysokocitovaných periodikách, evidovaných v renomovaných citačných databázach s primeraným rešpektovaním aj iných odbornou verejnosťou akceptovaných publikačných výstupov.

2.1.8 Vytvárať priestor na publikovanie vedeckých monografií v renomovaných zahraničných vydavateľstvách.

2.1.9 Podporovať vydávanie fakultného vedeckého časopisu a dosiahnuť jeho indexáciu v renomovaných citačných databázach.

2.1.10 Posilňovať efektívny transfer výsledkov výskumu a vývoja do praxe, podporovať ochranu kvalitných technických riešení formou patentov, priemyselných vzorov a licencií.

2.1.11 Cielene podporovať najlepšie výskumné tímy a jednotlivcov.

2.1.12 Podporovať organizovanie významných vedeckých a odborných podujatí na pôde fakulty.

2.1.13 Podporovať pôsobenie zamestnancov fakulty vo vedeckých a odborných grémiách rezortného, celoštátneho a medzinárodného významu.

2.1.14 Neustále posilňovať povedomie etiky vedeckej práce a dostupnosť výsledkov vedy a výskumu odbornej aj laickej verejnosti.

 

Indikátory kľúčových opatrení pre naplnenie strategických cieľov vedy, výskumu a tvorivej činnosti:

 • objem financií, získaných na rozvoj výskumnej infraštruktúry v rámci rozvojových projektov a dotácie,
 • pomer počtu získaných a podaných domácich výskumných projektov a objem financií získaných na ich riešenie, prepočítaný na jedného tvorivého zamestnanca fakulty,
 • pomer počtu získaných a podaných medzinárodných výskumných projektov a objem financií získaných na ich riešenie, zvlášť projektov z rámcových programov EU, prepočítaný na jedného tvorivého zamestnanca fakulty,
 • podiel výskumníkov s kvalifikačným stupňom IIa a I na celkovom počte tvorivých zamestnancov fakulty a počet výskumných tímov, prepájajúcich výskumné pracoviská fakulty, domáce a zahraničné výskumné pracoviská a prax,
 • počet vytvorených postdoktorandských pracovných miest,
 • počet publikácií vo vedeckých periodikách evidovaných v citačnej databáze WOS a Scopus a z toho publikácie viazané na kvartily Q1 a Q2,
 • objem financií vyčlenených na realizáciu vydavateľskej činnosti,
 • počet vedeckých monografií, vydaných v renomovaných zahraničných vydavateľstvách,
 • citačný index fakultného vedeckého časopisu,
 • počet pozvaných prednášok zamestnancov fakulty na medzinárodných vedeckých konferenciách
 • počet podaných a udelených patentov a úžitkových vzorov, počet poskytnutých licencií,
 • počet národných a medzinárodných ocenení výskumných tímov a jednotlivcov za výsledky v oblasti vedy a výskumu,
 • počet realizovaných významných vedeckých a odborných podujatí na pôde fakulty,
 • počet účastí zamestnancov fakulty vo vedeckých a odborných grémiách rezortného, celoštátneho a medzinárodného významu,
 • počet realizovaných aktivít, zameraných na zvyšovanie povedomia etiky vedeckej práce a počet aktivít, zameraných na popularizáciu výsledkov vedy a výskumu širokej verejnosti.

 

Harmonogram plnenia DLHODOBÉHO ZÁMERU MTF STU:

Strategické ciele a opatrenia na ich dosiahnutie budú implementované priebežne, s každoročnou aktualizáciou Dlhodobého zámeru. Odpočty indikátorov sa predpokladajú v ročnom cykle.