Prejsť na obsah
Výskum

Oblasti výskumu

Zoznam oblastí výskumu hodnotených v rámci komplexnej akreditácie:

Číslo oblasti výskumu

Názov oblasti výskumu

11

Metalurgické a montánne vedy

14

Strojárstvo

16

Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie

17

Inžinierstvo a technológie

 

Priority výskumu

Z dokumentu "Dlhodobý zámer MTF STU na obdobie 2012-2017" (celý dokument v časti Informácie o rozvoji - http://www.mtf.stuba.sk/sk/rozvoji.html?page_id=11333)

Vízia MTF STU

Cieľom Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave so sídlom v Trnave je, v kontexte s víziou STU, byť výskumne orientovanou a medzinárodne uznávanou fakultou v rámci fakúlt podobného zamerania vo svetovom meradle t.j. fakúlt, ktoré rozvíjajú moderné trendy vo výskume a priemyselnej výrobe, s dôrazom na progresívne materiály, sofistikované výrobné technológie a priemyselné inžinierstvo, automatizáciu a informatizáciu výrobných a technologických procesov ako aj kvalitu, bezpečnosť, environmentálne a manažérske aspekty priemyselnej produkcie.

Poslanie MTF STU

V súlade s definovaným poslaním Slovenskej technickej univerzity chce Materiálovotechnologická fakulta STU ako univerzitná fakulta aktívne prispievať k jeho naplneniu - s prioritou na materiálové vedy a výrobné technológie - v akreditovaných oblastiach výučby, vedy a výskumu v rámci stanovených kompetencií:

 • ponúkať a realizovať univerzitný systém vzdelávania vo všetkých stupňoch v akreditovaných študijných programoch,
 • šíriť, prehlbovať a rozvíjať poznanie nástrojmi vedy a výskumu,
 • zabezpečiť prenos výsledkov vedy a výskumu do procesu vzdelávania,
 • zabezpečiť transfer výsledkov vedy a výskumu do podnikateľskej praxe,
 • chrániť výsledky svojho výskumu,
 • začleniť sa do univerzitného systému celoživotného vzdelávania,
 • podieľať sa na dlhodobo udržateľnom rozvoji spoločnosti všetkými svojimi aktivitami, ale hlavne rozvíjaním harmonickej osobnosti študenta v kontexte ideálov humanizmu a demokracie.

Generálne a strategické ciele (vybrané relevantné ciele)

3. Publikovať výsledky výskumu a tvorivej činnosti v medzinárodnom prostredí, najmä v renomovaných medzinárodných vedeckých časopisoch.

4. Posilniť postavenie MTF STU v projektoch medzinárodnej spolupráce.

5. Budovať výskumnú infraštruktúru (prístrojovú) vrátane kvalifikovanej obsluhy.

6. Posilniť spoluprácu s praxou od súkromných priemyselných podnikov až po verejné inštitúcie a autority.

9. Zamerať výsledky výskumu a slobodného bádania aj na výstupy vo forme patentov.

10. Posilniť orientáciu na iné ako dotačné zdroje zo štátneho rozpočtu, najmä na zdroje zo zahraničia, z grantových agentúr na projekty, z podnikateľskej činnosti

 

Zameranie výskumu

Odborné zameranie výskumnej činnosti na MTF STU v Trnave vychádza z profilu fakulty v pedagogickej oblasti, je v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a pokrýva celé spektrum vzdelávacieho pôsobenia na MTF STU..

Zameranie výskumnej činnosti

Výskumná činnosť tvorivých pracovníkov MTF STU sa realizuje formou:

 • projektov základného výskumu, podporovaných grantovou agentúrou VEGA,
 • projektov aplikovaného výskumu s podporou grantovej agentúry KEGA,
 • projektov, riešených v rámci medzinárodných programov,
 • projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce,
 • projektov základného a aplikovaného výskumu s podporou grantovej agentúry APVV,
 • zmluvného výskumu a vývoja (obchodné zmluvy).

Obsahovo je vedeckovýskumná činnosť fakulty orientovaná najmä na nasledovné oblasti:

 • oblasť materiálového výskumu s orientáciou na výskum, vývoj a technologické spracovanie hlavných druhov technických materiálov,
 • výskum a vývoj nových technológií priemyselnej výroby, orientovaných najmä na technologické spracovanie moderných technických materiálov a ekologicky čisté produkcie,
 • oblasť identifikácie, automatizácie a riadenia procesov, ako aj informačného zabezpečenia technologických, výrobných a organizačných systémov,
 • oblasť výskumu a verifikácie princípov manažérskeho riadenia a jeho organizačné štruktúry,
 • oblasť riadenia kvality a certifikácie procesov a výrobkov,
 • oblasť bezpečnosti a spoľahlivosti technologických zariadení a systémov s dôrazom na metódy analýzy a syntézy systémov,
 • výskum v oblasti humanitných a spoločenských vied s dôrazom na zdokonaľovanie a inováciu metód a foriem výučby v podmienkach prípravy technickej inteligencie.

Pre realizáciu výsledkov VVČ do praxe je vytvorený odborný útvar fakulty Oddelenie verejného obstarávania a prípravy projektov.