Prejsť na obsah
Oddelenie projektov štrukturálnych fondov

Oddelenie verejného obstarávania a prípravy projektov je technicko-administratívnym, servisným, celofakultným pracoviskom pre prípravu a riadenie projektov a transfér  technológií smerom k praxi.

Poslaním oddelenia je najmä :

a) príprava projektov a administratívna podpora životného cyklu projektov,

b) transfér výsledkov vedeckovýskumnej činnosti fakulty do podnikateľskej praxe,

c) marketingový výskum požiadaviek praxe na riešenie vedecko-výskumných úloh,

d) sprostredkovanie a koordinácia vedeckých a odborných podujatí fakulty,

e) zabezpečenie konferenčného servisu,

f) certifikačná a patentová podpora a služba ústavom fakulty,

g) evidencia a zabezpečenie podnikateľskej činnosti fakulty na báze hospodárskych zmlúv,

h) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z pôsobnosti  pracoviska, ktorými ho poverí dekan fakulty

 

Oddelenie verejného obstarávania a prípravy projektov sa organizačne delí na referáty:

a) projektov: príprava projektov evidencie a administrácie projektov

b) pre verejné obstarávanie,

c) súdnoznalectva, certifikácie a patentovej služby,

d) konferenčného servisu,

e) podnikateľskej činnosti