Prejsť na obsah
Oddelenie projektov štrukturálnych fondov

Oddelenie verejného obstarávania a prípravy projektov sa radí medzi rozvojové oddelenia fakulty.

Poslaním oddelenia je najmä :

 • príprava projektov a administratívna podpora životného cyklu projektov,
 • transfer výsledkov vedeckovýskumnej činnosti fakulty do podnikateľskej praxe,
 • marketingový výskum požiadaviek praxe na riešenie vedecko-výskumných úloh,
 • sprostredkovanie a koordinácia vedeckých a odborných podujatí fakulty,
 • zabezpečenie konferenčného servisu,
 • certifikačná a patentová podpora a služba ústavom fakulty,
 • evidencia a zabezpečenie podnikateľskej činnosti fakulty na báze hospodárskych zmlúv,
 • plní ďalšie úlohy vyplývajúce z pôsobnosti  pracoviska, ktorými ho poverí dekan fakulty

Oddelenie verejného obstarávania a prípravy projektov sa organizačne delí na referáty:

 • príprava projektov, evidencie a administrácie projektov,
 • pre verejné obstarávanie,
 • súdnoznalectva, certifikácie a patentovej služby,
 • konferenčného servisu,
 • podnikateľskej činnosti

Pôsobnosť referátu prípravy projektov, evidencie a administrácie projektov - v dnešných podmienkach financovania vedy, výskumu, inovácií a  vzdelávania na vysokých školách a univerzitách sú veľmi dôležité  mimodotačné zdroje, ktoré pochádzajú v prevažnej miere zo štrukturálnych fondov EÚ, medzinárodných projektov rámcových programov, zdrojov národných agentúr, podnikateľskej činnosti a podobne.

Jednou zo strategických činností oddelenia je tak na základe stanovených rozvojových zámerov, získať finančné prostriedky na realizáciu aktivít prostredníctvom projektov s následnou implementáciou týchto projektov, ktorá v sebe zahŕňa kompletné finančné, personálne, materiálno-technické riadenie projektu, sledovanie dodržiavania časových a finančných plánov, merateľných ukazovateľov na úrovni výstupu a dopadu podľa zadefinovaných indikátorov, tvorbu monitorovacích správ, zúčtovanie výdavkov projektov podľa ich projektových rozpočtov v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP, usmerneniami RO/SORO, prípadne ďalšími usmerneniami, vrátane komunikácie s dotknutými inštitúciami a partnermi.

Pôsobnosť referátu pre verejné obstarávanie – financovanie fakulty je prevažne  prostredníctvom verejných zdrojov. Z tohto dôvodu je kladený maximálny dôraz na transparentnosť, efektívnosť a hospodárnosť využívania takto zverených finančných prostriedkov.  Referát zabezpečuje v súlade so zákonnými ustanoveniami SR obstarávanie tovarov a služieb, ktoré fakulta potrebuje jednak pre svoj chod a jednak pre svoj rozvoj. Okrem transparentnosti je snahou referátu týmto spôsobom minimalizovať výdavky fakulty a v rámci úspory tak voľné zdroje používať do rekonštrukcie a modernizácie pracovísk fakulty.

Telefónny kontakt:

Vedúci oddelenia verejného obstarávania a prípravy projektov

Ing. Peter Halada
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 067
Telefón: +421 906 068 129
Mobil: +421 918 646 057
E-mail: peter.halada@stuba.sk

Referát prípravy projektov a ekonomických činností

Jana Macháčová
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 065
Telefón: +421 906 068 129
Mobil:
E-mail: jana.machacova@stuba.sk

Ing. Anna Partlová
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 064
Telefón: +421 906 068 203
Mobil: +421 917 490 399
E-mail: anna.partlova@stuba.sk

Ing. Monika Pinkasová
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 065
Telefón: +421 906 068 169
Mobil: +421 918 646 019
E-mail: monika.pinkasova@stuba.sk

Ľubica Révesová
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 069
Telefón: +421 906 068 142
Mobil:
E-mail: lubica.revesova@stuba.sk

Ing. Silvia Rosenbergerova
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 065
Telefón: +421 906 068 169
Mobil: + 421 918 646 019
E-mail: silvia.rosenbergerova@stuba.sk

Iveta Zimanova
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 064
Telefón: +421 906 068 203
Mobil:
E-mail: iveta.zimanova@stuba.sk

Referát verejného obstarávania

Mgr. Daniela Očkovská
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 068
Telefón: +421 906 068 144
Mobil: +421 917 623 615
E-mail: daniela.ockovska@stuba.sk

Ing. Pavol Masarik
Kancelária: Paulínska ulica č. 16, miestnosť číslo Z 069
Telefón: +421 906 068 142
Mobil: +421 918 646 065
E-mail: pavol.masarik@stuba.sk