Prejsť na obsah
Internetový časopis - Rozhodnutím VF MTF STU dňa 28.11.2019 časopis Materials Science and Technology zanikol.

MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY
ISSN: 1335-9053

Redakčná rada

Internetový časopis Materials Science and Technology vydáva Materiálovotechnologická fakulta STU od roku 2001. Vytvoril sa priestor pre publikovanie najnovších výstupov vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti pracovníkom fakulty i vonkajšej vedeckej komunite, ktorá spolupracuje s fakultou (t. z. vonkajší prispievatelia, ktorí spolupracujú s MTF STU na vedecko-výskumných projektoch a úlohách) a svojou existenciou vytvoril platformu pre spoluprácu s ostatnými vzdelávacími, vedeckými inštitúciami a hospodárskou praxou doma i v zahraničí a na získanie obojstranne prospešných kontaktov.

Oblasti a hlavné témy príspevkov sú orientované na oblasti výskumu MTF STU:

  • Automatizácia a riadenie
  • Materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov
  • Strojárske technológie a materiály
  • Inžinierstvo kvality produkcie
  • Podnikový manažment
Časopis je riadený štatútom časopisov MTF STU, príspevky podliehajú anonymnému recenzovaniu a spĺňa kritéria vedeckého, recenzovaného periodika (english).
Aktuálne číslo
Archív
Pokyny pre prispievateľov
Štatút časopisov
Kontakt