Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

Na základe nariadení súvisiacich s priznanými právami  habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov MTF STU (pozri smernice dekana, rektora, fakultnú legislatívu ) poskytuje Akademická knižnica poradenskú služby v týchto oblastiach pre interné použitie:

  • vyhodnotí plnenie kritérií MTF STU zamestnancom MTF STU na základe žiadosti
  • vyhodnotí plnenie kritérií MTF STU vonkajším uchádzačom o kvalifikačné konanie
  • vonkajším uchádzačom je povinná zapísať publikačnú činnosť do existujúceho knižničného systému