Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

1. Akademická knižnica požičiava používateľom svoje knižničné fondy v stanovenom výpožičnom čase, pričom počet hodín vo výpožičkách nie je menej ako 25 hodín týždenne. Požiadavky na výpožičky sa vybavujú okamžite, príp. v následnom dni. Požičiava sa výhradne 1 exemplár zo žiadaného titulu.

2. Knižničné fondy sa požičiavajú na

       a) dobu 1 roka : pedagogickým, vedecko-výskumným a odborným zamestnancom fakulty

       b) na dobu 1 semestra : študentom fakulty

       c) na dobu 1 mesiaca : ostatným používateľom

Jednotlivé čísla bežného ročníka časopisov a novín, viazané ročníky časopisov, ako i zahraničné tituly časopisov a všetky fondy študovne sa požičiavajú výlučne prezenčne.

3. Záverečné práce sa nepožičiavajú.

4. Výpožičná doba môže byť predĺžená dvakrát, ak určený dokument nežiada iný používateľ. V odôvodnených prípadoch sa môže výpožičná doba skrátiť, príp. žiadať o bezodkladné vrátenie dokumentov.

5. Ak používateľ nevrátil vypožičaný dokument v stanovenom termíne AK ho písomne upomenie, pričom je povinný zaplatiť výdavky spojené s upomínaním za každý exemplár zvlášť a to

       za 1. upomienku   0,7 €

       za 2. upomienku 1,3 €

       za 3. upomienku 1,7 €

      za 4. upomienku (dekanská) 3,3 €

Po štvrtej bezvýslednej upomienke sa vrátenie dokumentu vymáha súdnou cestou. Časové intervaly medzi upomienkami nepresahujú 1 týždeň.

6. Používatelia nesmú požičané dokumenty požičiavať iným osobám.

7. Stratu, príp. poškodenie zapožičaného dokumentu je povinný používateľ nahradiť v stanovenej lehote. Spôsob náhrady určuje vedúci AK. Ako náhrada sa vyžaduje ten istý titul, príp. jeho fotokópia. V prípadoch, že stratený dokument stratil v dobe požičania svoju informačnú hodnotu, môže sa požadovať ako náhrada aj iný titul.

8. Študenti, ktorí končia, príp. prerušujú štúdium a zamestnanci, ktorí rozväzujú pracovný pomer na fakulte, sú povinní vrátiť všetku požičanú literatúru.

9. Študentom sa požičiava literatúra do vyššieho ročníka až po vrátení požičanej literatúry z nižšieho ročníka.