Prejsť na obsah
Odbor poznatkového manažmentu

FAQ odboru (najčastejšie kladené otázky – ① veda a výskum; ② zahraničné vzťahy/mobility/zahraničné pracovné cesty/prijatie zahraničných hostí; ③ akademická knižnica/databázy/publikačná činnosť; ④ vydavateľská činnosť/elektronické skriptá/časopisy MTF; ⑤public relations/reklamné a propagačné materiály/vzory prezentácií/hlavičkové papiere/vizitky,...)

 

OBLASŤ: VEDA A VÝSKUM

Čo mám urobiť ak chcem podať žiadosť o dotáciu na projekt VEGA/KEGA?
Sledovať výzvu, ktorá je vyhlasovaná spravidla v marci - apríli daného roka so začiatkom projektov v budúcom roku. Výzva býva zaslaná riaditeľom ústavov, aj zverejnená na web stránke MTF id=11645

Kam mám odovzdať/odoslať elektronickú alebo papierovú verziu podávanej žiadosti?
Po vyplnení žiadosti o grant cez systém e-vega a jeho odoslaní v elektronickej podobe v stanovenom termíne je potrebné priniesť na OVZV Potvrdenie o podaní žiadosti, vytlačenú papierovú verziu podávaného projektu a taktiež elektronicky zaslať podávaný projekt na adresu alena_michalikova@stuba.sk

Ako sa dozviem, či bola podávaná žiadosť úspešná?
Po zasadnutí komisií VEGA (približne prvá polovica novembra) a vyhodnotení žiadostí v prvom kole hodnotenia zverejní MŠVVaŠ SR na svojej stránke https://www.minedu.sk/oznam-o-zverejneni-vysledkov-hodnotenia-novych-projektov-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2016/ bodové hodnotenie podávaných žiadostí o grant VEGA/KEGA. Toto hodnotenie je výsledkom kvality podávaného projektu, nezaručuje však jeho financovanie.

Kde nájdem informáciu, či je moja úspešná žiadosť o dotáciu vybraná na financovanie?
Na stránke MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/oznam-o-zverejneni-rozpisu-dotacii-na-nove-a-pokracujuce-projekty-vega-v-roku-2016/
Zároveň sú tieto informácie spracovávané na OVZV MTF a oznámené každému riešiteľovi. Súčasne je otvorená zákazka v Magione, i zákazka v dochádzkovom systéme ESED. Zostáva počkať na presun dotácie na účet fakulty a úspešný riešiteľ môže začať riešiť projekt.

Čo sa stane s mojou žiadosťou, ak bol projekt úspešne bodovaný, ale nevybraný na financovanie?
Takéto projekty sú prehodnotené vedením fakulty a najkvalitnejšie z nich môžu byť preradené medzi inštitucionálne projekty, čiže riešitelia môžu pracovať na riešení projektu.

Kde môžem získať informácie o projekte (o aktualizácii riešiteľskej kapacity, podávaní ročnej správy, o čerpaní finančných prostriedkov...)
Predovšetkým na oddelení OVZV. Všetky potrebné informácie počas riešenia projektu Vám bývajú zasielané emailom, alebo osobne na oddelení.

Ako mám postupovať v prípade, že mám riešený projekt, ale odchádzam na iné pracovisko?
V takomto prípade treba postupovať v súlade s Pravidlami a Štatútom VEGA.
Pravidlá – čl. 6, odstavec 5, 6 a 7

Ako budem riešiť situáciu s financiami, ak pre mňa pracuje spoluriešiteľská organizácia na plnení cieľov vytýčených v projekte?
Ak je spoluriešiteľské pracovisko fakulta v rámci STU rieši sa to presunom dotácie, ak je spoluriešiteľské pracovisko iná vysoká škola, alebo iný subjekt, rieši sa to presunom dotácie na základe Zmluvy o presune finančných prostriedkov, alebo refundáciou nákladov na riešenie.

Nestihol/a som vyčerpať peniaze určené na daný rok riešenia, môžem si ich preniesť do ďalšieho roka?
Neminuté finančné prostriedky je možné presunúť do nasledujúceho roku riešenia projektu.

Čo s nevyčerpanými financiami na konci riešenia projektu?
Riešiteľ projektu je povinný riadiť prácu na projekte tak, aby vyčerpal finančné prostriedky do konca októbra. Ak sa predsa len stane, že to nie je možné, treba o tom informovať OVZV, následne EO. Po rozhodnutí dekana sa v najhoršom prípade vrátia FP agentúre.

V prípade projektov KEGA sa robí na konci riešenia projektu záverečná oponentúra. Kto určuje oponentov záverečnej správy?
Na návrh vedúceho projektu predseda rady záverečnej oponentúry (spravidla prodekan pre vedu a výskum) určí  dvoch oponentov záverečnej správy. (Pravidlá KEGA čl. 8 odst. 1, písm. b.)

Som mladý výskumník a chcem vyskúšať podať projekt, kde sa dozviem ako na to?
Projekty Mladý výskumník sú projekty univerzitného typu a podávajú sa na základe výzvy, ktorá je rozosielaná na ústavy prostredníctvom OVZV a tiež zverejnená na našej web stránke pod id=11511

V koľkých exemplároch odovzdávam žiadosť (Projekty Mladý výskumník a Excelentné tímy mladých výskumníkov)? Je potrebné ju poslať elektronicky?
Žiadosť sa odovzdáva v 2 printových verziách na predpísanom formulári, súčasne ju treba poslať elektronicky na adresu: alena_michalikova@stuba.sk

Po vyplnení a odovzdaní návrhu projektu(Projekty Mladý výskumník a Excelentné tímy mladých výskumníkov) ho posudzujú ešte dvaja posudzovatelia, kto ich určuje?
Jedným z posudzovateľov je prodekan pre vedu a výskum, druhého určí prodekan. Posudzovanie návrhu projektu je anonymné.

Kto vyberá z podávaných projektov (Projekty Mladý výskumník a Excelentné tímy mladých výskumníkov) tie, ktoré budú financované?
Projekty s najvyšším počtom bodov sú posielané na rektorát, následne na porade prodekanov a rektora sú vyberané projekty na financovanie.

Kedy prichádzajú peniaze na riešenie projektu(Projekty Mladý výskumník a Excelentné tímy mladých výskumníkov)na účet fakulty?
Po výbere projektov na financovanie sú úspešným žiadateľom odovzdané na rektoráte dekréty a krátko na to prichádza dotácia z rektorátu na fakultu.

Sú finančné prostriedky určené na riešenie projektov Mladých výskumníkov excelentné tímy na celú dobu riešenia projektu, alebo sú na daný rok a môžem počítať s ďalším financovaním v nasledujúcom roku?
Ak je riešenie projektu plánované na 2 roky, po prvom roku bude predložená správa, ktorá bude obsahovať výsledky dosiahnuté za dané obdobie. Na základe vyhodnotenia bude/nebude projekt navrhnutý na ďalšie financovanie.

Ako sa počíta riešiteľská kapacita na projektoch Mladý výskumník a Excelentné tímy mladých výskumníkov?
Na projekty Mladý výskumník je stanovená riešiteľská kapacita 1000 hodín/projekt. Ak sú na projekte napr. 3 riešitelia delí sa táto čiastka tromi.

Počas riešenia sa zmení cieľ projektu (Projekty Mladý výskumník a Excelentné tímy mladých výskumníkov), alebo časť jeho dosahovania, ako to mám ošetriť, aby som nemusel vrátiť finančné prostriedky?
Prostredníctvom OVZV treba požiadať pána prorektora pre vedu a výskum o zmenu účelu použitia finančných prostriedkov.

Projekty Projekty Mladý výskumník a Excelentné tímy mladých výskumníkov) riešia väčšinou študenti 3. stupňa VŠ. Ak moje štúdium skončí skôr, ako končí riešenie projektu, čo s tým?
Buď ukončíte riešenie projektu ku dňu ukončenia štúdia vrátane záverečnej správy, alebo ho ukončí na Vaše požiadanie zástupca na projekte, ale samozrejme je o tomto potrebné informovať prostredníctvom OVZV rektorát.

V akom termíne sa podávajú APVV projekty?
Projekty APVV sa podávajú podľa jednotlivých druhov výziev. Výzvy zverejňuje Agentúra na podporu výskumu a vývoja na svojej webovej stránke.

V prípade riešenia APVV projektu akou formou sa preposiela časť finančných prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii?
Poslanie časti finančných prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii sa realizuje prostredníctvom zmluvy o poskytnutí prostriedkov medzi zúčastnenými stranami.

Je možné v priebehu riešenia APVV projektu meniť čerpanie finančných prostriedkov medzi jednotlivými položkami?
Čerpanie finančných prostriedkov podlieha schválenému návrhu projektu a realizuje sa na základe pokynov APVV k čerpaniu finančných prostriedkov.  Všetky ostatné zmeny je potrebné vopred konzultovať s Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Mám veľmi dobrú spoluprácu s praxou a reagujem na výzvu na projekt. Som povinný tieto projekty zaevidovať na OPOM OVZV?
Každý výskumný alebo vzdelávací projekt je potrebné zaevidovať na OVZV.

Započítavajú sa mi iné domáce projekty riešiteľskou kapacitou do úväzku?
Určite áno, ale výška a spôsob započítavania do úväzku je individuálny a je potrebné ho konzultovať s prodekanom pre vedu a výskum .

Chcem si podať žiadosť o habilitáciu/inauguráciu, kde nájdem informácie?
Všetky informácie sú na: http://www.mtf.stuba.sk/sk/vede-a-vyskume/habilitacie-a-inauguracie.html?page_id=3203

  

OBLASŤ ZAHRANIČNÉ VZŤAHY, MOBILITY, ZAHRANIČNÉ PRACOVNÉ CESTY, PRIJATIE ZAHRANIČNÝCH HOSTÍ

Kto môže absolvovať Erasmus+ mobilitu?
Študent, ktorý ukončil 1. ročník bakalárskeho stupňa štúdia . Študent je občanom SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov participujúcich v programe  alebo má trvalý pobyt v SR, je bez štátnej príslušnosti alebo má štatút utečenca v SR.

Čo v prípade ak mám záujem absolvovať Erasmus+  mobilitu na univerzite s ktorou nemá MTF STU uzatvorenú dohodu?
Je potrebné kontaktovať Erasmus+ koordinátora, ktorý sa môže pokúsiť o uzatvorenie dohody s novou zahraničnou inštitúciou.

Kedy sa podávajú prihlášky na Erasmus+ mobilitu? Podávajú sa prihlášky na zimný a letný semester oddelene?
Študent si podáva prihlášku na mobilitu  cez "Portál študenta" v AIS STU, v aplikácii "Podanie prihlášky na výmenný pobyt".  Prihlášky sa podávajú jednorazovo, semester si študent určí sám. Termín podávania online prihlášok sa zverejňuje na webovej stránke fakulty v dostatočnom časovom predstihu.

Aké ďalšie kroky je potrebné spraviť zo stany študenta po podaní prihlášky?
Po ukončení výberového konania na fakulte a zaslaní informácií o nominácii študenta na danú zahraničnú univerzitu zo strany STU študent postupuje podľa pokynov na prihlásenie sa na zahraničnú univerzitu. Túto informáciu získa buď  priamo výzvou zo zahraničnej univerzity alebo postupuje podľa informácií zverejnených na webovej stránke zahraničnej univerzity. Z hľadiska akceptácie je tento krok nutný.                                                                                                                       V prípade otázok študent kontaktuje fakultnú Erasmus+ koordinátorku.

Aké dokumenty je potrebné odovzdať po návrate z mobility?
Po návrate z mobility je potrebné odovzdať nasledujúce dokumenty:

 • Výpis výsledkov absolvovaného štúdia zo zahraničia
 • Sylaby absolvovaných predmetov
 • Learning Agreement (v prípade zmeny v obsahu štúdia - Changes to Learning Agreement for Studies)
 • Potvrdenie o dĺžke pobytu
 • Ak študent neabsolvoval predmety ale pracoval na záverečnej práci, predloží hodnotenie záverečnej práce vystavené a potvrdené vedúcim záverečnej práce na zahraničnej univerzite.
 • Žiadosť o uznanie  predmetov zo zahraničnej mobility

Čo v prípade ak z nejakého dôvodu (rodinné, zdravotné dôvody) nemôžem absolvovať plánovanú mobilitu?
Urýchlene kontaktovať fakultnú Erasmus+ koordinátorku.

Mám záujem o Erasmus+ učiteľskú mobilitu. Aký počet miest má fakulta k dispozícii?
Počet miest pre Erasmus+ učiteľskú mobilitu závisí od počtu pridelených miest z R-STU.

Aká býva štandardná dĺžka Erasmus+ učiteľskej mobility?
Dĺžka Erasmus+ učiteľskej mobility zvykne byť spravidla jeden týždeň.

Chcem uhradiť konferenčný poplatok. Kde nájdem tlačivo na úhradu konferenčného poplatku?
Tlačivo „Žiadosť o úhradu konferenčných poplatkov/ účasti na seminári“ je zverejnené na webovej stránke fakulty (id=2749)
http://www.mtf.stuba.sk/sk/tlaciva/odbor-poznatkoveho-manazmentu.html?page_id=2749

Aké podklady k žiadosti o úhradu konferenčného poplatku/ účasti na seminári je potrebné doložiť?
K žiadosti je potrebné priložiť informácie o údajoch vyplnených vo formulári; to znamená nielen podklady o samotnej akcii ale aj informácie o usporiadateľovi, platobnej inštrukcii a výške vložného.

Aké dokumenty mám predložiť, ak som vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu?
Pred pracovnou cestou do zahraničia je potrebné, aby ste na Odbore poznatkového manažmentu na Oddelení vedy a zahraničných vzťahov odovzdali riadne vyplnený a podpísaný Príkaz k zahraničnej pracovnej ceste, ktorý je uverejnený na stránke
http://www.mtf.stuba.sk/sk/tlaciva/odbor-poznatkoveho-manazmentu.html?page_id=2749

Môžem na financovanie cesty použiť finančné zdroje z viacerých zákaziek?
Áno, je to možné. Ak chcete cestu financovať z viacerých zákaziek, je potrebné, aby každú položku schválila a podpísala osoba, ktorá má právo disponovať s finančnými prostriedkami (napr. zodpovedný riešiteľ projektu).

Koľko dní pred plánovanou cestou je potrebné podať príkaz k zahraničnej pracovnej ceste?
Príkaz je potrebné podať 10 dní pred plánovanou cestou.

Môžem žiadať na zálohu aj inú menu ako euro?
Ak cestujete do krajiny mimo eurozóny, záloha môže byť poskytnutá aj v inej mene ako euro. V príkaze je potrebné určiť pri každej položke, v akej mene žiadate zálohu, t. zn., že záloha môže byť vyplatená aj v dvoch menách.

Mám nárok na vreckové?
Podľa Zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách vreckové nie je nároková položka. Môže byť poskytnuté  do 40 % zo sumy ustanoveného stravného podľa § 13 ods. 4 a 5.

Akým spôsobom mi bude poskytnutá záloha na cestu?
Ak bude záloha poskytnutá v eurách, bude zaslaná na váš osobný účet. Ak bude poskytnutá v cudzej mene, bude vyplatená v hotovosti v pokladni fakulty.

Na aký druh poistenia v zahraničí mám nárok?
Podľa Zákona 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách máte nárok na poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré hradí fakulta.

Musím si poistenie zabezpečiť sám?
Fakulta má uzatvorenú zmluvu s poisťovňou UNION. Na Odbore poznatkového manažmentu na Oddelení vedy a zahraničných vzťahov dostanete na základe predloženého príkazu na zahraničnú pracovnú cestu poisteneckú kartičku.

Ak potrebujem letenku, musím si ju zabezpečiť sám?
Letenky pre STU zabezpečuje Cestovná kancelária SATUR. Ak potrebujete letenku, pošlite mailom žiadosť, kde uvediete cieľ cesty, termín a meno osoby, pre ktorú je letenka určená. Žiadosť sa zasiela na adresu: beata.vrbovska@stuba.sk
Následne na to vám bude zaslaná ponuka letov, z ktorej si vyberiete tú, ktorá bude najviac vyhovovať vašim požiadavkám.

Ak potrebujem víza, musím si ich zabezpečiť sám?
Pri vybavovaní víz je to individuálne. Sú krajiny, kde si musí žiadateľ víza vybaviť osobne. Náklady s tým spojené sa zarátavajú do nákladov cesty.

Čo mám urobiť, ak som v zahraničí a chcem cestu na niekoľko dní prerušiť, napr. chcem si pozrieť kultúrne pamiatky?
Ak chcete pracovnú cestu prerušiť, je potrebné vyplniť tlačivo Žiadosť o schválenie prerušenia zahraničnej pracovnej cesty (id=2749). Prerušenie cesty môže schváliť iba dekan fakulty. V žiadosti uvediete dátum a čas, kedy chcete cestu prerušiť a uvediete dôvod.  V čase prerušenia cesty nemáte nárok  na stravné, vreckové (ak ho máte poskytnuté) a ubytovanie.
Žiadosť sa podáva súčasne s príkazom na cestu.

Čo ak už mám poskytnutú zálohu a cestu nemôžem absolvovať?
Ak máte poskytnutú zálohu a cestu nemôžete absolvovať, je potrebné vyplniť a zaslať na Odbor poznatkového manažmentu na Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov tlačivo Neuskutočnená zahraničná pracovná cesta – zrušenie (id=2749).
Pracovníčka na oddelení cestu ukončí a záloha bude vrátená na účet fakulty zrážkou zo mzdy.

Môžem na pracovnú cestu použiť svoje vlastné auto?
Použitie vlastného auta upravuje Smernice kvestora 2/2013 – SK Používanie iného vozidla ako vozidla Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Zamestnanec STU je oprávnený použiť vlastné cestné motorové vozidlo pri pracovnej ceste len za podmienky, že pred nástupom na pracovnú cestu uzavrie „Dohodu o použití vlastného cestného motorového vozidla pri pracovnej ceste“, ktorej súčasťou je „Žiadosť o povolenie použitia vlastného cestného motorového vozidla na pracovnej ceste“.

Aké doklady musím predložiť po ukončení cesty?
Po ukončení cesty zašlete na Odbor poznatkového manažmentu na Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty, ktoré je súčasťou príkazu (id=2749). Vyúčtovanie musí byť riadne vyplnené a podpísané zamestnancom, riaditeľom ústavu a prípadne zodpovedným riešiteľom. Vo vyúčtovaní musí byť uvedené, čo bolo poskytnuté bezplatne (napr. raňajky v ubytovaní...). Všetky položky, ktoré chcete preplatiť, musia byť preukázateľne doložené originálnymi dokladmi.

Aká je lehota na predloženie dokumentov?
Lehota na predloženie dokumentov je 10 pracovných dní od ukončenia cesty.

Akým spôsobom bude cesta vyrovnaná – preplatok, nedoplatok?
Preplatky a nedoplatky sa vyrovnávajú cez mzdu.

Ako je to v prípade, že na cestu je vyslaný študent?
V prípade, že na cestu je vyslaný študent, k príkazu priloží Dohodu o vyslaní plnenia úloh mimo STU, ktorej súčasťou je Súhlas školiteľa (id=2749) .
Študentovi nie je poskytnuté vreckové, pretože toto je predmetom dane a odvodovej povinnosti do zdravotnej a sociálnej poisťovne.
Vyúčtovanie cesty je riešené cez účty, t. zn., že nedoplatok pošleme študentovi na jeho osobný účet, preplatok vráti študent na účet fakulty.
Všetky ostatné náležitosti, ktoré sú uvedené vyššie, platia aj pre študentov.

Čo je potrebné urobiť, ak chceme na pracovisku prijať zahraničného hosťa?
Prijatie zahraničného hosťa možno uskutočniť iba na základe schválenej žiadosti o prijatie zahraničného hosťa, ktorá sa predkladá na Odbore poznatkového manažmentu na Oddelení vedy a zahraničných vzťahov minimálne 7dní pred prijatím hosťa. Návrh musí byť podpísaný osobou zodpovednou za prijatie hosťa a dekanom, prípadne prodekanom pre ZV.

Môžeme hosťovi poskytnúť stravné a vreckové?
Ak sa fakulta zaviazala hradiť zahraničnému hosťovi stravné, patrí prijatému zahraničnému hosťovi za každý kalendárny deň stravné v sume trojnásobku sumy stravného ustanoveného pre pracovné cesty na území Slovenskej republiky v časovom pásme nad 18 hodín a vreckové vo výške 20 % ustanoveného stravného. V prípade, že pracovná cesta prijatého zahraničného hosťa netrvá celý kalendárny deň, patrí prijatému zahraničnému hosťovi pomerná suma stravného v závislosti od dĺžky trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni (sadzba/24 hodín x počet hodín pobytu za kalendárny deň). Suma stravného sa zaokrúhli na celé eurá nahor.

Ako administratívne ukončiť prijatie hosťa?
Osoba, zodpovedná za prijatie zahraničného hosťa, musí do 15 dní vyhotoviť záznam z každého prijatia.  

Kde nájdem potrebné tlačivá?
http://www.mtf.stuba.sk/sk/tlaciva/odbor-poznatkoveho-manazmentu.html?page_id=2749

Je nejaký predpis, ktorý stanovuje pravidlá prijímania zahraničných návštev?
Pravidlá pre prijímanie zahraničných návštev stanovuje Usmernenie rektora č. 5 k realizácii zahraničných pracovných ciest na STU a poskytovania náhrad podľa zákona NR SR č. 283/2002 Z.z.
Prípady, ktorých pravidlá prijímania a financovania nie sú riešené Usmernením rektora č. 5, rieši Usmernenie dekana MTF STU 2/2009. 
http://www.stuba.sk/new/docs//.../Usmernenie_rektora_c._5_k_realizacii_zahranicnych_pracovnych_ciest.pdf
http://www.mtf.stuba.sk/sk/legislativa/fakultna/usmernenia-dekana/rok-2009.html?page_id=10413 

 

OBLASŤ AKADEMICKEJ KNIŽNICE

Ako si objednať knihu/časopis?
Knihu si môžete objednať písomne, mailom alebo osobne. Je dobré, ak máte zdrojový dokument, alebo nejaký odkaz kde ste sa o knihe dozvedeli. Na objednanie môžete použiť i tlačivo OPOm (nájdete na stránke http://www.mtf.stuba.sk/sk/tlaciva/odbor-poznatkoveho-manazmentu.html?page_id=2749). Vždy je dôležité uviesť zdroj financovania. Ak má byť kniha zakúpená z grantu- je potrebný súhlas zodpovedného riešiteľa úlohy a potvrdenie oprávnenosti nákupu, t.z. knihy musia byť schválenou položkou v rozpočte úlohy.
Časopisy sa zabezpečujú centrálne s uchovávaním v študovni Akademickej knižnice. Návrh môžete predniesť riaditeľovi ústavu, ktorý je vytzvaný (spravidla v júni kalendárneho roka) na predloženie návrhu na zabezpečenie časopisov. Návrhy na časopisy sú posudzované vedením fakulty.

Bol som na konferencii, dostal som zborník- môžem si ho ponechať?
Nie. Každá pracovná cesta je vykonaná v rámci pracovného času. Je úplne jedno, či bol zborník zakúpený z grantu, alebo iných zdrojov – každý zborník podlieha evidencii v akademickej knižnice. Do 3 dní je povinná knižnica zborníkj spracovať a vyzve Vás na jeho prevzatie formou výpožičky.

Chcem zistiť čo mám požičané z akademickej knižnice?
V rámci knižničného systému ARL (Advanced Rapid Library) je uvedené konto, kde si môžete kedykoľvek pozrieť, čo máte z knižnice požičané. Na stránke MTF STU si zvolíte Virtuálnu knižnicu, potom kliknete na "katalóg fakultných knižníc". V pravej časti obrazovky kliknete na Prihlásenie, pomocou prihlasovacieho mena do AIS-u alebo emailovej adresy či čísla preukazu.Uvediete heslo a potvrdíte.Na ľavej strane obrazovky kliknete na Konto, následne si môžete prezrieť svoje Výpožičky.

Stratil som knihu čo som mal požičanú, čo teraz?
Stratu ste povinný nahlásiť do knižnice – výpožičný úsek. Náhrada za stratu sa rieši náhradou toho istého dokumentu (t.z. musíte priniesť tú istú knihu ako novú), alebo náhradou iného obsahovo príbuzného titulu.

Musím priniesť všetko na evidenciu mojej publikačnej činnosti?
Áno. Referát evidencie publikačnej činnosti a ohlasov spracováva všetky výstupy publikačnej činnosti v centrálnej databáze publikačnej činnosti a ohlasov STU.

Mám publikačnú činnosť, ale stratil som separáty a musím ich doložiť.
Obráťte sa na referát evidencie publikačnej činnosti a ohlasov kde sa buduje inštitucionálny repozitár digitálnych objektov – t.z. vytvárajú sa elektronické kópie vašich príspevkov. Z tohto repozitáru Vám na požiadanie bude separát Vášho príspevku zaslaný mailom.

Potrebujeme doložiť publikačné výstupy v elektronickej podobe k záverečnej/priebežnej správe  pri riešení úlohy. Môže nám knižnica nejako pomôcť?
Áno. Obráťte sa na referát evidencie publikačnej činnosti a ohlasov kde sa buduje inštitucionálny repozitár digitálnych objektov – t.z. vytvárajú sa elektronické kópie vašich príspevkov. Z tohto repozitáru Vám na požiadanie bude separát Vášho príspevku zaslaný mailom.

Kto určuje zaradenie publikácie podľa akreditačnýc h kritérií?
Zaradenie do kategórií podľa akreditácie je podmienené kritériami Akreditačnej komisie pre príslušnú oblasť výskumu. Návrh na zaradenie v prvom kroku môže určiť sám autor. Druhý stupeň zaradenie vykonáva pracovník zodpovedný za evidenciu publikačnej činnosti. Konečnú verifikáciu za Akademnickú knižnicu každého výstupu podľa akreditácie vykonáva vedúca odboru. Definitívne zaradenie potrdzuje prodekan pre vedu a výskum.

Potrebujem vedieť impact faktor časopisu, kde to nájdem?
Na hlavnej web stránke fakulty dole je šedá zóna- v časti výžskum je priamy link na databázu Journal Citation Reports-JCR, ktorá uvádza aktuálny IF časopisov.

Čo je to ORCID?

 • jednoznačná identifikácia vedca aj pri použití rôznych variant mena, afilácie, či zmene priezviska
 • prepojenie vedca s jeho publikáciami prostredníctvom databáz
 • ORCID - spája záznamy Scopus, WoS, ANDS, CrossRef, Metadata Search, Europe PubMed Central
 • možnosť vytvárať prehľady publikácií vedca z rôznych databáz, importovať dáta z citačných softvérov
 • využívanie funkcií databáz (citačné väzby, výstupy, zoznamy)
 • podpora k vyhľadaniu odborovej spolupráce
 • pravidelne aktualizovaná citovanosť publikácií v Scopus Author ID, ResearcherID
 • možnosť vytvárať grafy, tabuľky spolupráce, citovanosti, typov dokumentov, výskumných odborov z publikácií v Scopus Author ID, ResearcherID

Musím si tento účet na ORCID spravovať sám?
Nie, môže to za vás urobiť Akademická knižnica a starať sa o aktualizáciu Vášho konta. Treba na to Váš písomný súhlas.

Prečo sa nemôžem do databáz dostať z notebooku, alebo z počítača doma ?
Prístup do databáz je striktne viazaný na rozsah IP adries počítačov STU. Zariadenia, ktoré nie sú v rámci tohto rozsahu sa nemôžu pripojiť na svetové databázy.
Databáza evidencie publikačnej činnosti, ako aj knižničný systém je voľne prístupná databáza- do tejto sa dostanete z akéhokoľvek počítača.

Databázy z projektov, ktoré máte uvedené na stránke sú stále prístupné?
Prístup do elektronických informačných zdrojov zakúpených z projektov sú časovo limitované na dobu riešenia daného projektu. Informácia ostáva na stránkach, nakoľko do niektorých databáz sa môžete dostať ešte 5 rokov po ukončení projektu do archívov.

Musím si sledovať citácie v Scopuse a Web of Science a nahlasovať to do knižnice ?
Nie, nemusíte. Citácie z týchto databáz sú zabezpečené alertovým spôsobom, t.z. knižnica dostáva o nich informáciu priamo z databáz. Okamžite ju spracováva a priraďuje k Vašej publikačnej činnosti.

Vôbec neviem, ktoré časopisy sú karentované.
Na web stránke fakulty dole v šedej zóne je priamo link na Current Contents Connect, kde si okamžite môžete preveriť či je časopis karentovaný, alebop nie. Okrem toho na stránke Akademickejh knižnice sú vybraté impaktované časopisy (t.z. časopisy s IF)  pre jednotlivé oblasti výskumu na fakulte – takže tu si môžete overiť časopis takisto, príp. využiť túto informáciu ako zdroj, keď sa rozhodujete kam pošlete príspevok na uverejenenie.

Mailom mi chodia rôzne ponuky na publikovanie. Mám to akceptovať?
Tieto ponuky sa šíria z veľmi rôznorodých zdrojov. Uvádzajú, resp. ponúka sa možnosť publikovania v týchto časopisoch, pričom sa uvádzajú aj impakt faktory. Každú túto ponuku si preverte v nastavených verifikovaných a uznávaných databázach (Web of Science, Scopus, Master Journal list, Current Contents Connect, Journal Citation Reports-JCR – toto sú zdroje akcpetované Akreditačnou komisou). Nespoliehajte sa na iné údaje, nakoľko prevádzkovatelia rôznych elektronických časopisov uvádzajú impact faktor podľa iných metrík, ktoré nie sú v zhode s určenými/stanovenými zdrojmi pre akreditáciu. V prípade pochybností si každý údaj môžete dať preveriť v Akademickej knižnici.

Ja sa v databázach nevyznám, ani si neviem vyhľadať nič v systéme knižnice.
Využite príežitosť poradenských hodín každý pondelok v semestri, kedy sa Vám počas poradenských dní osobitne bude venovať špecialista akademickej knižnice na problémovú tému. Konzultačné hodiny sú v knižnici zabezpečené nepretržite.

 

OBLASŤ VYDAVATEĽSTVA A EDIČNEJ ČINNOSTI

Ako sa dostanem k elektronickým skriptám?
Len prostredníctvom AIS. Elektronické skriptá sú určené výhradne pre používateľov z MTF STU.

Potrebujem ISBN na publikáciu, čo mám urobiť?
V prvom rade je potrebné vedieť, že všetky publikácie vydávané pod hlavičkou MTF STU musia byť odsúhlasené vedením fakulty na základe edičného plánu, ktorý predkladá edičná komisia. Číslo ISBN priraďuje národná agentúra v Martine. Bližšie informácie Vám poskytne Oddelenie Vydavateľstva AlumniPress.

Kde je indexovaný časopis Vedecké práce MTF STU?
Časopis je v súčasnosti indexovaný v 27 databázach, z toho aj v databáze Inspec (dôležité pre oblasť výskumu 16 – kategória B podľa akreditačných kritérií).

Je indexovaný aj časopis Materials Science and Technology?
Nie, nie je.

Aké existujú štandardy písania?
Navštívte portál EDIT Portál publikovania (http://opom.mtf.stuba.sk/) , kde sa dozviete o všetkých typoch štandardov, ukážkach a základných definičných pojmoch.

Existuje na úpravu abstraktu nejaká norma?
Áno, úpravu abstraktu stanovuje Norma STN ISO 214.

Mailom mi chodia rôzne ponuky na publikovanie. Mám to akceptovať?
Tieto ponuky sa šíria z veľmi rôznorodých zdrojov. Uvádzajú, resp. ponúka sa možnosť publikovania v týchto časopisoch, pričom sa uvádzajú aj impakt faktory. Každú túto ponuku si preverte v nastavených verifikovaných a uznávaných databázach (Web of Science, Scopus, Master Journal list, Current Contents Connect, Journal Citation Reports-JCR – toto sú zdroje akcpetované Akreditačnou komisou). Nespoliehajte sa na iné údaje, nakoľko prevádzkovatelia rôznych elektronických časopisov uvádzajú impact faktor podľa iných metrík, ktoré nie sú v zhode s určenými/stanovenými zdrojmi pre akreditáciu. V prípade pochybností si každý údaj môžete dať preveriť v Akademickej knižnici. 

 

OBLASŤ PUBLIC RELATIONS A REKLAMY

Ako získať propagačné materiály o MTF?
Reklamné materiály s logom MTF STU sú určené na reprezentačné účely pre zamestnancov fakulty. Na základe vyplnenej žiadanky (s podpisom riaditeľa ústavu) oddelenie PR vydá materiály vzhľadom na ich aktuálny stav.

Potreboval by som vizitky.
Obráťte sa na Oddelenie Public relations, ktoré Vám vyrobí vizitky podľa schváleného dizajnmanuálu STU. Uveďte meno, tituly, pracovisko a kontakt, ktorý má byť uvedený na vizitke.

Dajú sa u vás kúpiť tričká s logom MTF ?
Nie, nedajú, ale Oddelenie Public relations Vám zabezpečí ich výrobu u dodávateľa, ktorý vlastní vyšívací program s logom MTF. Úhradiť tričko si však musíte z vlastných prostriedkov.

Môžeme si upraviť logo fakulty do vlastného obrázku.
Nie, upravovať a zasahovať do loga je neprípustné.

Potrebujem požičať plátno a dataprojektor, za kým mám ísť.
Obráťte sa na Oddelenie Public relations. Tieto zariadenia sa požičiavajú výhradne zamestnancom MTF STU.

Alumni je združenie pre absolventov? Môžem sa tam zaregistrovať aj keď som ešte len študent?
Áno, Banka kvality – Alumni MTF STU je občianske združenie absolventov a priateľov MTF STU. Môžete sa zdarma zaregistrovať na stránke(http://www.mtfalumni.sk/main.shtml). Áno, môžete sa zaregistrovať aj keď ste zatiaľ študent.