Prejsť na obsah
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov

Vycestovanie študenta – mobilita, pracovná stáž na zahraničnej vysokej škole, resp. v zahraničnom podniku musí byť formálne zabezpečená pred vycestovaním, počas pobytu a po návrate študenta na fakultu povinnými dokladmi.

Študent MTF STU je povinný pred odchodom do zahraničia nahlásiť pobyt v rámci akejkoľvek mobility na oddelenie Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov fakulty. V prípade mobility inej ako je Erasmus+ je potrebné vyplniť tlačivo Nahlásenie mobilitného pobytu.

Študent - doktorand je okrem toho povinný v súlade so Študijným poriadkom STU nahlásiť mobilitu u študijnej referentky pre doktorandské štúdium a doložiť požadované doklady.

A) Pred vycestovaním na mobilitu na zahraničnú vysokú školu musí študent odovzdať na oddelenie Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov fakulty nasledujúce  materiály:

 1. Prihláška na výmennú zahraničnú mobilitu

Študent použije tlačivo príslušného medzinárodného programu, štipendijnej schémy, nadačnej organizácie alebo prijímajúcej vysokej školy. Ak program nemá tlačivo prihlášky alebo ak ide o mobilitu v rámci zmluvy medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a prijímajúcou vysokou školou, študent použije Application Form for Exchange Student - Prihláška na mobilitu.

 1. Zmluva o obsahu štúdia

Zmluva o obsahu štúdia musí byť uzatvorená medzi študentom, príslušnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a prijímajúcou vysokou školou. Študent použije tlačivo príslušného výmenného mobilitného programu, štipendijnej alebo nadačnej organizácie alebo prijímajúcej vysokej školy. Ak program nemá tlačivo "Zmluvy o obsahu štúdia" alebo ak ide o mobilitu v rámci zmluvy medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a prijímajúcou vysokou školou, študent použije Learning Agreement for Exchange Student - Zmluva o obsahu štúdia.

 1. Doklad o prijatí na mobilitu na zahraničnú vysokú školu.

Doklad vystavený a potvrdený prijímajúcou zahraničnou vysokou školou. Zahraničné univerzity zasielajú akceptačné listy - akceptujú iba tých študentov, ktorí postupovali presne podľa požiadaviek zahraničnej univerzity. Zahraničná univerzita môže požadovať doklady ako sú napr.:

 1. Výpis výsledkov celého absolvovaného štúdia vyhotovený v anglickom jazyku.
 2. Potvrdenie o úrovni znalosti cudzieho jazyka - podľa požiadaviek prijímajúcej univerzity alebo certifikát, štátnica.
 3. Doklad o poistení na dobu pobytu v zahraničí 

B) Počas mobility

Študent je povinný nahlásiť na oddelenie Zahraničných projektov a zahraničných vzťahov fakulty každú zmenu, ktorá nastala v obsahu štúdia počas pobytu. Zmeny nahlasuje fakultnej koordinátorke elektronicky na tlačive Changes in Learning Agreement do jedného mesiaca od príchodu do zahraničia.

C) Po návrate z mobility je študent povinný do 14 dní predložiť fakultnej koordinátorke:

 • Žiadosť o uznanie predmetov zo zahraničnej mobility. Uznávanie štúdia absolvovaného študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na zahraničnej mobilite sa realizuje v súlade so Smernicou rektora č. 5/2012 - N.
 • výpis výsledkov absolvovaného štúdia vystavený a potvrdený prijímajúcou vysokou školou
 • sylaby absolvovaných predmetov
 • Changes in Learning Agreement (ak si študent musel urobiť zmeny v obsahu štúdia)
 • v prípade realizácie záverečnej práce študent predloží hodnotenie záverečnej práce vystavené a potvrdené vedúcim záverečnej práce na prijímajúcej vysokej škole

Ďalšie dôležité informácie k zahraničným mobilitám študentov nájdete tu.

V prípade záujmu o ERASMUS+ študijný pobyt bližšie informácie nájdete tu.

V prípade záujmu o ERASMUS+ stáž bližšie informácie nájdete tu.

(Zdroj, stránka STU, id=5713)