Prejsť na obsah
Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí

Personálne a organizačné  oddelenie je samostatným oddelením fakulty, ktoré zabezpečuje všetky administratívne a servisné činnosti a aktivity súvisiace so zamestnávaním a odmeňovaním zamestnancov fakulty, sociálnym a zdravotným poistením zamestnancov, evidenciou a realizáciou mzdových náležitostí zamestnancov fakulty, povinným zverejňovaním zmlúv, riešením doručených sťažností a prevádzkou sekretariátu dekana fakulty.

Personálne a organizačné  oddelenie má vo svojej pôsobnosti:

 • pracovno-právne vzťahy zamestnancov a evidenciu životného cyklu zamestnancov fakulty,
 • prípravu a realizáciu výberových konaní na pracovné miesta vedúcich zamestnancov fakulty, pracovné miesta vysokoškolských učiteľov resp. výskumných alebo iných zamestnancov na útvaroch fakulty,ň
 • zostavovanie zoznamu a štruktúry a v prípade potreby aj jednotných vzorov (formulárov) povinného vedenia dokumentácie, ktorú vedú jednotlivé útvary a pracoviská fakulty a má právo vykonávať ich kontrolu,
 • spracúvanie údajov informačného systému personalistiky vrátane správy a dodržiavania systemizácie pracovných miest na fakulte,
 • zabezpečovanie systému odmeňovania zamestnancov vrátane prípravy podkladov pre mzdovú politiku fakulty,
 • spracúvanie údajov mzdového informačného systému vrátane vykonania ročných daňových zúčtovaní,
 • zabezpečovanie rozvrhnutia mzdových prostriedkov zamestnancov zapojených do projektov,
 • spracúvanie údajov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové poisťovne, daňový úrad a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, vrátane vyhotovovania príslušných výkazov.
 • centrálnu evidenciu a prešetrovanie sťažností,
 • sprístupňovanie informácií,
 • zabezpečenie prevádzky sekretariátu dekana.