Prejsť na obsah
Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí

Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí  je samostatným oddelením fakulty, ktoré zabezpečuje všetky administratívne a servisné činnosti a aktivity súvisiace so zamestnávaním a odmeňovaním zamestnancov fakulty, sociálnym a zdravotným poistením zamestnancov, evidenciou a realizáciou mzdových náležitostí zamestnancov fakulty, riešením doručených sťažností a žiadostí o sprístupnenie informácií a zabezpečuje komplexný výkon právnej agendy na úrovni fakulty.

Oddelenie personalistiky a právnych záležitostí má vo svojej pôsobnosti:

 • pracovno-právne vzťahy zamestnancov a evidenciu životného cyklu zamestnancov fakulty,
 • prípravu a realizáciu výberových konaní na pracovné miesta vedúcich zamestnancov fakulty, pracovné miesta vysokoškolských učiteľov resp. výskumných alebo iných zamestnancov na útvaroch fakulty,
 • spracúvanie údajov informačného systému personalistiky,
 • vykonávanie štatistickej a analytickej činnosti v danej oblasti,
 • proces vystavovania pracovnoprávnych dokumentov zamestnancov, kompletizácie a vedenia ich osobných zložiek podľa platnej legislatívy,
 • prehľad funkčných miest a ich obsadenie príslušnými zamestnancami,
 • metodickú, konzultačnú a koordinačnú činnosť za oblasť ekonomiky práce pre zamestnancov jednotlivých organizačných jednotiek fakulty,
 • zabezpečovanie systému odmeňovania zamestnancov vrátane prípravy podkladov pre mzdovú politiku fakulty,
 • zostavovanie rozpočtu mzdových prostriedkov fakulty v členení podľa organizačných jednotiek fakulty na základe personálneho plánu na nasledujúce obdobie,
 • štatistické výkazníctvo za oblasť čerpania mzdových prostriedkov a počtov zamestnancov za fakultu v zmysle pokynov rektorátu STU a príslušných štátnych organizácií,
 • zabezpečovanie rozvrhnutia mzdových prostriedkov zamestnancov zapojených do projektov,
 • spracúvanie údajov mzdového informačného systému vrátane vykonania ročných daňových zúčtovaní,
 • spracúvanie údajov pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové poisťovne, daňový úrad a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, vrátane vyhotovovania príslušných výkazov.
 • dohľad nad spracúvaním osobných údajov zamestnancov,
 • spoluprácu s vedením fakulty pri zabezpečovaní sociálnych a kultúrnych potrieb zamestnancov,
 • centrálnu evidenciu a prešetrovanie sťažností, oznámení protispoločenskej činnosti a sprístupňovanie informácií,
 • spoluprácu so Zamestnaneckou radou fakulty pri zabezpečovaní pracovnoprávnych náležitostí, sociálnych a kultúrnych potrieb zamestnancov v zmysle Kolektívnej zmluvy a platných zákonov,
 • dekanom určenú právnu agendu fakulty,
 • poskytovanie právnej pomoci ostatným organizačným útvarom fakulty,
 • právne posúdenie interných aj externých písomností,
 • príprava relevantných podkladov pre rozhodovanie vedenia fakulty,
 • odborné právne posudzovanie všetkých zmlúv a interných predpisov fakulty,
 • poskytovanie aktuálnych právnych informácií týkajúcich sa uplatňovania právnych predpisov obsahovo súvisiacich s plnením úloh verejnej vysokej školy,
 • vykonávanie metodickej činnosti za účelom jednotného výkladu vnútorných predpisov,
 • vykonávanie ďalších súvisiacich úloh a činností.