Prejsť na obsah
sociálne veci študentov

Sociálne štipendium môže byť priznané na základe žiadosti študentovi fakulty, ktorý študuje v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa alebo v študijnom programe druhého stupňa štúdia.  

Žiadosť o poskytnutie štipendia podáva študent, ktorý je už zapísaný na štúdium. Žiadosť je možné doručiť kedykoľvek počas akademického roka. Sociálne štipendium, ak naň vznikne nárok, sa priznáva od prvého mesiaca, v ktorom bola doručená žiadosť. Spolu so žiadosťou o priznanie sociálneho štipendia je potrebné predložiť potrebné doklady umožňujúce posúdenie okruhu spoločne posudzovaných osôb.

Tlačivo Žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia si študent môže prevziať v čase stránkových hodín na študijnom oddelení:

Referát sociálnych vecí študentov
Renáta Cuninková
Ulica Jána Bottu 25, 917 24 Trnava
Miestnosť T-21
+421 918 646 009 

STRÁNKOVÉ HODINY NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ 

  

PONDELOK :  

12.30 - 14.30 hod.

UTOROK :

8.00 - 11.00 hod.
12.30 - 14.30 hod.

STREDA : 

8.00 - 11.00 hod.

ŠTVRTOK :

12.30 - 14.30 hod. 

PIATOK:

nestránkový deň

Legislatíva k priznávaniu štipendií:

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu č. 157/2014 Z.z.
zo dňa 5. júna 2014, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 102/2006 Z. z. o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení neskorších predpisov (účinná od 1. septembra 2014)

Úplné znenie vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.102/2006 Z.z. 
o priznávaní sociálneho štipendia študentom vysokých škôl v znení účinnom od 1. septembra 2014. 

Znenie právneho predpisu je zverejnené na stránke STU – nájdete TU.
Vyhlášky sú prístupné aj na www.zbierka.sk a zverejnené na vývesných tabuliach pri študijnom oddelení.