Prejsť na obsah
sociálne veci študentov

Sociálne štipendium môže byť priznané na základe žiadosti študentovi fakulty, ktorý študuje v dennej forme štúdia, v študijnom programe prvého stupňa alebo v študijnom programe druhého stupňa štúdia.  

Žiadosť o poskytnutie štipendia podáva študent, ktorý je už zapísaný na štúdium. Žiadosť je možné doručiť kedykoľvek počas akademického roka. Sociálne štipendium, ak naň vznikne nárok, sa priznáva od prvého mesiaca, v ktorom bola doručená žiadosť. Spolu so žiadosťou o priznanie sociálneho štipendia je potrebné predložiť potrebné doklady umožňujúce posúdenie okruhu spoločne posudzovaných osôb.

Tlačivo Žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia si študent môže prevziať v čase stránkových hodín na študijnom oddelení:

Kontakt:
Renáta Cuninková
Referát sociálnych vecí študentov
Miestnosť č. T-21
MTF STU
Ulica Jána Bottu č. 2781/25
917 24 Trnava
Tel.: +421 918 646 009

STRÁNKOVÉ HODINY NA ŠTUDIJNOM ODDELENÍ 

  

PONDELOK :  

12.30 - 14.30 hod.

UTOROK :

8.00 - 11.00 hod.
12.30 - 14.30 hod.

STREDA : 

8.00 - 11.00 hod.

ŠTVRTOK :

12.30 - 14.30 hod. 

PIATOK:

nestránkový deň

Viac informácií  o nároku študenta na priznanie sociálneho štipendia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: http://www.minedu.sk/socialne-stipendia/ 

Legislatíva k priznávaniu sociálnych štipendií uvedená na web stránke univerzity

Vyhlášky sú prístupné aj na www.zbierka.sk a zverejnené na vývesných tabuliach pri študijnom oddelení.