Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

Výskumná charakteristika UPIM:

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu dosahuje významné úspechy aj vo vedecko-výskumnej činnosti, ktorá sa realizuje formou projektov podporovaných grantovými agentúrami VEGA a KEGA, projektov riešených v rámci medzinárodných programov a  medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, projektov aplikovaného výskumu a vývoja a projektov zmluvného výskumu a vývoja:

 • Manažment kvality informácií v projektovom riadení v priemyselných podnikoch v SR
 • Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia
 • Transformácia ergonomického programu do štruktúry manažérstva podniku integráciou a využitím modulov QMS, EMS, HSMS
 • Perspektívy rozvoja manažérstva kvality súvislosti s požiadavkami trhu Slovenskej republiky
 • Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja
 • Kontrola vyspelosti procesov projektového manažmentu ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti strojárskych priemyselných podnikov
 • Východiská hodnotenia a vhodné metódy pre prax pri vyučovaní manažérskych predmetov.
 • Podstata a význam priemyselného a duševného vlastníctva podniku, jeho tvorba, udržiavanie, ochrana, ohodnocovanie a hlavný prínos pre maximalizáciu hodnoty podniku
 • Analýza súčasných trendov projektového manažmentu vo svete, výskum súčasného stavu na Slovensku a návrh prehĺbenia jeho využitia v podmienkach Slovenska

Obsahovo je vedeckovýskumná činnosť UPIM orientovaná najmä na tieto  oblasti: progresívne prístupy v oblasti riadenia organizácií, manažment ľudských zdrojov, rozvoj manažérskych kompetencií, vedomostný manažment, projektový manažment, logistika, výroba, marketing, manažérstvo kvality, operačná analýza, ergonómia, inovácie, spoločenská zodpovednosť spoločnosti.V posledne menovanej oblasti riešil prof. Ing. Peter Sakál, CSc. a jeho tím projekt APVV Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR). Oblasť spoločensky zodpovedného podnikania a udržateľného rozvoja sú témy, ktoré v súčasnosti rezonujú v našej spoločnosti. Dôkazom je aj získanie 1. miesta vo verejnom hlasovaní v "Ankete společenské odpovědnosti", ktoré sa konalo v roku 2013 pod záštitou Institutu společenské odpovednosti v Ostrave.V rámci medzinárodných projektov sa ÚPIM zapája do riešenia strategických oblastí zadefinovaných v stratégii EU H2020 ako sú otázky mobility, IoT, Smart Cities, či výziev pre spoločnosť reprezentovaných rodovou rovnoprávnosťou, udržateľným rozvojom, inováciami, cyklickou ekonomikou, multikulturalitou, demografickými zmenami a pod..Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu sa vďaka svojej silnej orientácií na budovanie sietí a spolupráce stal rešpektovaným partnerom a členom konzorcií medzinárodných projektov H2020:

 • A participatory open technology platform improving urbic planning through games and simulation (URBICGAMES)
 • Advanced tools in mobility smart planning for hubs enhancement and raising efficiency  (AtMoSphere)
 • Open policies enhancing new networking empowerment for sustainable strategies (OPENNESS)
 • Research and Innovation Sustainability for Europe in Slovakia (RISE SK)
 • WINning young ICT entrepreneurs (ICT-WIN)
 • CooperAtive Research for Logistics in Smart Cities (CSA)

Z iniciatívy členov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu (doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD., prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. a doc. Ing. Jany Šujanovej, CSc.) a vďaka podpore prof. Imricha Chlamtáča riaditeľa EAI a rektora STU v Bratislave prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD., bola v roku 2013 na STU v Bratislave otvorená kancelária EAI Slovensko (European Alliance for Innovation Slovakia). Okrem projektov H2020 sa ÚPIM zameriava aj na projekty ERASMUS+, kde v súčasnosti rieši dva projekty:

 • Innovat – Social Innovation for Youth Entrepreneurship
 • YounGo

Veľmi úspešným projektom, ktorý sa riešil na ÚPIM, bol projekt V4 "Festival vedy ako platforma pre posilnenie spolupráce medzi univerzitami V4 krajinami." V rámci projektu sa po prvý krát na námestí v centre Trnavy uskutočnila propagácia vedy formou stánkov a interaktívnych aktivít určených ako pre deti, tak aj ich rodičov.

Ďalším úspešným medzinárodným projektom bol South East Europe Programme: „AUTOCLUSTERS,“ ktorý spájal univerzity, výskumné a vývojové inštitúcie, podporné inštitúcie z krajín EÚ-15, s cieľom pripraviť a vytvoriť prvú automobilovú sieť v juhovýchodnej Európe.V oblasti vzdelávania participoval ÚPIM na medzinárodnom projekte ALTECS „Výmena vedomostí v rámci alternatívneho hospodárskeho systému na podporu udržateľného regionálneho rozvoja“ ktorý sa realizoval v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko. Na projekte participovali: Ekonomická univerzita Viedeň, rakúske Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a životného prostredia, Hospodárska komora Viedeň a Trnavská regionálna komora SOPK a ÚPIM, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita Bratislava.V oblasti výskumu sa ÚPIM zameriava aj na podporu mladých talentov. Každoročne venuje veľkú pozornosť organizovaniu ŠVOČ (Študentskej vedecko odbornej činnosti). Už po niekoľko rokov sa úspešní účastníci ústavného kola umiestňujú na podobných akciách organizovaných Zvolenskou technickou univerzitou a Univerzitou Tomáše Bati v Zlíne.Ročník 2016 priniesol zmeny aj v tejto oblasti. V prvom rade to bola široká podpora zo strany podnikateľskej praxe formou sponzorských darov: Robert Bosch České Budějovice, Viena International, Magna, Lomtec.com, Tempest, Kofola, Work hard, Climbers a ďalši. Druhou inováciou bolo zorganizovanie spoločného kola s fakultou BERG Technickej univerzity v Košiciach, zastúpenou prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Martin Straka, PhD. a Ing. Peter Kačmáry, PhD..Pre širšie zapojenie študentov do súťaže bol zorganizovaný prvý ročník hlasovania o najlepší poster na sociálnej siete Facebook, ktorého sa zúčastnilo viac ako 300 študentov.