Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

Výskumná charakteristika UVTE:

Výskum a vývoj na ústave pokrýva celú šírku strojárskych výrobných technológií s dôrazom na oblasť progresívnych, high-tech technológií. Pozornosť je venovaná aktuálnym a  perspektívnym otázkam rozvoja výrobných technológií, metrológie, montáže, automatizácie a robotizácie výrobných procesov. Medzi ťažiskové oblasti výskumnej a vývojovej činnosti patrí:

 • výskum špeciálnych metód metalurgického spájania ťažko zvariteľných a povrchovo upravených materiálov,
 • výskum spájkovateľnosti kovových a keramických materiálov,
 • výskum elektrolyticko-plazmovej úpravy povrchov,
 • výskum kinematických a dynamických charakteristík procesov 5-osového obrábania,
 • výskum fyzikálno-technologickej podstaty laserového mikroobrábania,
 • výskum procesov založených na inkrementálnom plastickom pretvorení materiálu,
 • výskum termomechanických podmienok plastickej deformácie na zmeny štruktúry materiálu v procesoch objemového tvárnenia a trieskového obrábania,
 • výskum metód optimalizácie navrhovania montážnych procesov  a systémov,
 • výskum v oblasti navrhovania a prevádzky inteligentných výrobných systémov,
 • výskum metód reverzného inžinierstva,
 • výskum a vývoj technológie výroby komplexných tvarových plôch zlievarenských a tvárniacich nástrojov a nástrojov na spracovanie plastov ,
 • výskum a vývoj odlievaných frézovacích nástrojov z rýchlorezných ocelí,
 • výskum a vývoj výroby umeleckých odliatkov,
 • výskum a vývoj metodík bezkontaktného merania komplexných tvarových súčiastok.

Výskumné aktivity ústavu sú realizované prostredníctvom domácich a zahraničných grantových výskumných projektov. K najvýznamnejším, v súčasnosti riešeným projektom, patria projekty podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja – Výskum nových spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie s využitím lúčových technológií a ultrazvuku (hlavný riešiteľ: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.), Výskum vlastností zvarových spojov duplexných a superduplexných ocelí (hlavný riešiteľ: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.), ďalej projekty podporované Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR – Využitie moderných metód optického 3D skenovania na analýzu deformácií zvarkov (hlavný riešiteľ: prof. Ing. Milan Marônek, PhD.), Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž (hlavný riešiteľ: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.), Stanovenie zákonitostí tvorby štruktúry a vlastností rýchlorezných ocelí pri pretavovaní a odlievaní vo vákuu (hlavný riešiteľ: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.), Výskum, vývoj a aplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu pre optimalizáciu technologického procesu vstrekovania plastov (hlavný riešiteľ: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.) a iné.Na medzinárodnej úrovni sú riešené projekty v rámci bilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky s Portugalskou republikou a Čínskou ľudovou republikou s názvami Výzvy v spájaní Ti zliatin (partner projektu: Univerzita v Coimbre) a Vývoj novej multikomponentnej envrironmentálnej bezolovnatej spájky pre nízkonákladové elektronické zariadenia (partner projektu: Beijing University of Technology). Hlavnou riešiteľkou obidvoch projektov je doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. V spolupráci so španielskymi univerzitnými, výskumnými a výrobnými partnermi je na ústave riešený európsky multilatelárny projekt aplikovaného výskumu Manunet – Innovative methods of sheet metal forming tools surfaces improvement - R&D (hlavný riešiteľ a koordinátor projektu: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.).Významným prvkom výskumu a vývoja na ústave je orientácia na riešenie projektov aplikovaného výskumu v spolupráci s priemyselnou praxou. Z viacerých je možné spomenúť projekt, zameraný na optimalizáciu technologických procesov tvárnenia pri výrobe rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre energetický priemysel, riešený v spolupráci s Výskumno-vývojovým centrom Železiarní v Podbrezovej alebo kooperačné projekty s firmami Volkswagen Slovakia, Sony Slovakia, Eiben Vlkanová a HKS Trnava, zamerané na vývoj technológie spájania samonosných karosérií automobilu VW Touareg, posúdenie technológií spájkovania a bezolovnatých spájok, optimalizáciu technologických podmienok kovotlačenia austenitických koróziivzdorných ocelí a optimalizáciu výroby hriadeľa priečnym klinovým valcovaním.ýsledky vedecko-výskumnej práce sú pravidelne publikované vo vedeckých časopisoch a prezentované na vedeckých seminároch a konferenciách doma a v zahraničí. Najkvalitnejšie vedecké výsledky boli publikované v karentovaných vedeckých časopisoch Materials and Design (IF: 3.501), Journal of Alloys and Compounds (IF: 2,999), Diamond and Related Materials (IF: 1.919), Wear, (IF: 1.913), ISIJ International (IF: 1,140), Archives of Metallurgy and Materials (IF: 1.090) a ďalších.V rámci výskumnej a vývojovej činnosti sa pracovníci ústavu podieľali na vývoji nových technológií, ako napr. Spájkovanie s indukčným ohrevom (prof. Ing. Milan Turňa, CSc. v spolupráci s prof. RNDr. Milanom Ožvoldom, PhD., doc. RNDr. Máriou Behúlovou, CSc.), Očkovanie a modifikácia rýchlorezných ocelí pre odlievané rezné nástroje (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.), Úprava kovového povrchu plazmovým výbojom v elektrolyte (doc. Ing. Štefan Podhorský, PhD.), Výroba umeleckých odliatkov do recyklovaných sadrových zmesí (Ing. Eugen Belica, PhD.), Tvorba 3D CAD modelov z fotografií metódou FKM (doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.) a ďalšie.  Viaceré výstupy tvorivej činnosti pracovníkov ústavu vyústili do podania prihlášky úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky.