Prejsť na obsah
Študenti

Absolvent

  • Získa hlbšie vedomosti z teoretických a aplikovaných vedných disciplín potrebné k tomu, aby poznal zákonitosti priebehu fyzikálnych, technologických, informatizačných, automatizačných a riadiacich procesov.
  • Bude poznať hierarchickú štruktúru riadiacich systémov technologických a výrobných procesov do takej miery, že je schopný navrhovať ich hardvérové, algoritmické a softvérové riešenie a to aj s ohľadom na pracovné prostredie a ich ekologický dopad. Bude poznať systémy zberu, spracovania a prenosu informácií od procesnej až po manažérsku úroveň riadenia.
  • Bude mať hlboké vedomosti o objektoch automatizácie a informatizácie, z oblasti teórie systémov, automatizácie procesov, automatizačných prostriedkov, systémov reálneho času, systémov pre vizualizáciu procesov a vedomosti o využívaní moderných metód riadenia založených na princípoch priemyselnej automatizácie.
  • Nadobudne schopnosti analyzovať, navrhovať a udržiavať systémy monitorovania a dispečerského riadenia technologických a výrobných procesov, ako aj systémy na podporu manažérskeho rozhodovania v podnikoch a organizáciách.
  • Bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie a dokáže používať vhodné praktiky v súlade s profesionálnym, etickým a právnym rámcom platným pre oblasť automatizácie.
  • Bude pripravený na bezprostredný vstup na trh práce ako aj na štúdium študijného programu tretieho stupňa.

Uplatnenie absolventa

Nájde uplatnenie nielen v oblasti rozvoja, navrhovania a využívania automatizovaných systémov riadenia v priemyselných podnikoch, ale aj v projekčných a poradenských inštitúciách pre navrhovanie riadiacich a informačných systémov a tiež na školách a vzdelávacích inštitúciách.

Garant:

Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, oliver.moravcik@stuba.sk

Študijný poradca:

doc. Ing. Pavel Važan, PhD., pavel.vazan@stuba.sk