Prejsť na obsah
Študenti

Doktorandský študijný program sa zameriava na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnossti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi  doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (Zák. 131/2002 Z. z.)

Absolventi získavajú akademický titul "doktor" - "philosophiae doctor", v skratke "PhD.", "doktor umenia" - "artis doctor", v skratke "ArtD." (obe skratky sa uvádzajú za menom), alebo "doktor teológie", v skratke "ThDr.".
Vysoké školy môžu doktorandské štúdium uskutočňovať aj v spolupráci s akreditovanými externými vzdelávacími inštitúciami (napr. akreditovanými ústavmi SAV).
Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a vedeckej časti a môže sa absolvovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia.
 
Absolvent musí byť schopný a pripravený na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť.
Poznámka:

Pred zavedením doktorandského štúdia do vzdelávacieho systému na Slovensku sa vedecká kvalifikácia získavala vedeckou výchovou. Absolventom sa udeľovala vedecká hodnosť "kandidát vied" v skratke "CSc.", ktorá sa uvádza za menom.
Akademické tituly, vedecko -pedagogické tituly a ostatné tituly absolventov vysokých škôl priznané podľa predchádzajúcich predpisov zostávajú nedotknuté. Vedecké hodnosti " kandidát vied" (v skratke "CSc." ) a "doktor vied" (v skratke "DrSc.") zostávajú nedotknuté. (Zák. 131/2002 Z. z.)

 

 

 

 

Aktuality