Prejsť na obsah
Študenti

Absolvent inžinierskeho študijného programu Integrovaná bezpečnosť v odbore Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci dokáže samostatne analyzovať problémy  a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach priemyslu.   Je spôsobilý implementovať a riadiť systémy BOZP, závažné priemyselné havárie. Má zručnosť navrhovať a realizovať podmienky pre aplikáciu integrovaných systémov riadenia vo firmách a integrovať ho do ďalších systémov. Ovláda komplexne problematiku riadenia rizík na základe prehĺbeného štúdia prírodovedných disciplín, a vie ich aplikovať pri posúdení a analýze rizík pomocou informačných technológií.

Uplatnenie absolventa

Absolvent sa uplatní v riadení aktivít v rámci systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pri výkone analýzy rizík, dokáže navrhovať systémové opatrenia, vytvárať podmienky pre implementovanie obsahu domácej medzinárodnej legislatívy do systémov bezpečnosti  a dokáže pripravovať dokumentáciu pre prevenčné aktivity v rámci systémov riadenia BOZP.

Garant:

Prof. Ing. Karol Balog, PhD., karol.balog@stuba.sk

Študijný poradca:

prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., maros.soldan@stuba.sk