Prejsť na obsah
Študenti

Absolvent získa ucelené vysokoškolské vzdelanie s orientáciou na priemyselné podniky a organizácie poskytujúce služby. Rozumie základným technickým, materiálovým, technologickým a riadiacim problémom priemyselného podniku a podniku služieb, projektovaniu, udržiavaniu a prevádzkovaniu systémov manažérstva kvality. Rozumie problematike kvality materiálových vstupov, technologickej stránke výrobného procesu, procesného prístupu v manažérstve kvality, oblasti normalizácie, certifikácie a akreditácie vrátane oblasti certifikácie výrobkov. Má poznatky z prírodovedných, materiálových a humanitných disciplín a špecifické poznatky z oblasti manažérstva organizácii so zameraním na automobilový priemysel a integrované manažérstvo. Ovláda procesný prístup z komplexného manažérstva kvality, moderné nástroje a techniky manažérstva kvality a realizáciu auditov kvality. Je schopný projektovať, hodnotiť a prevádzkovať systémy manažérstva kvality.

Uplatnenie absolventa

Absolvent nájde uplatnenie v organizáciách rôznych odvetví – priemyselné podniky, služby, verejná správa, a to na stredných a vrcholových stupňoch riadenia a všade tam, kde je potrebná synergia manažérskych, technických  vedomostí a zručností.

Garant:

prof. Ing. Peter Jurči, PhD., peter.jurci@stuba.sk

Študijný poradca:

prof. Ing. Peter Jurči, PhD., peter.jurci@stuba.sk