Prejsť na obsah
Študenti

Absolvent

  • získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore Materiály s orientáciou na technické materiály,
  • bude rozumieť vývoju a výrobe technických materiálov, ich technologickému spracovaniu na polotovary a výrobky, ako aj kontrole ich kvality a prevádzkovej diagnostike, súvislostiam medzi chemickým zložením, štruktúrou a  technicky dôležitými vlastnosťami materiálov,
  • bude mať znalosti z výroby, spracovania, kontroly kvality, aplikácie a recyklácie materiálov, z metód, techník a prostriedkov analýzy vlastností, výberu a použitia materiálov,
  • bude schopný špecifikovať a navrhovať rozsiahle materiálové riešenia v rôznych technických odboroch, aplikovať široké spektrum experimentálnych metód štúdia štruktúry a vlastností materiálov pri riešení úloh inžinierskej praxe, analyzovať a porozumieť technologickým a iným procesom z hľadiska ich vplyvu na štruktúru a vlastnosti materiálov, kvalifikovane posúdiť pôsobenie výrobných a spracovateľských technológií na pracovné a životné prostredie a v prípade potreby odporučiť alternatívne riešenia,
  • bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie,
  • bude pripravený  na štúdium študijného odboru tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy v celej škále oblastí materiálového inžinierstva, alebo na bezprostredný vstup na trh práce,

Uplatnenie absolventa

Nájde uplatnenie ako vedúci alebo člen tímu pracujúceho v oblasti materiálového inžinierstva (výskumu, vývoja, výroby alebo využitia), samostatne ako vedúci projektov, vedúci vlastného podniku alebo riadiaci pracovník v priemyselnej výrobe.

Garant:

prof. Ing. Peter Grgač, CSc., peter.grgac@stuba.sk

Študijný poradca:

doc. Ing. Roman Moravčík, PhD., roman.moravcik@stuba.sk