Prejsť na obsah
Študenti

Absolvent získa úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v  programe priemyselné manažérstvo so zameraním na plánovanie, navrhovanie, implementovanie a riadenie predovšetkým výrobných systémov a na rozvíjanie tvorivosti v oblasti tvorby inžinierskych diel alebo procesov. Bude mať základné znalosti z prírodovedných, technických, technologických a humanitných disciplín a špecifické poznatky z oblasti priemyselného manažérstva so zameraním hlavne na manažment podniku, manažment výroby a podnikové hospodárstvo, s teoretickou nadstavbou v oblasti operačnej a systémovej analýzy, logistiky, personálneho, investičného, finančného, inovačného, informačného manažmentu a pod. Absolvent bude pripravený na štúdium študijného programu tretieho (doktorandského) stupňa a na budovanie vedeckej perspektívy v celej škále oblastí priemyselného manažérstva s uplatnením progresívnych metód a techník alebo na bezprostredný vstup na trh práce.

Uplatnenie absolventa

Uplatnenie nájde v organizáciách rôznych odvetví priemyslu predovšetkým na stredných a vrcholových stupňoch riadenia a všade tam, kde je potrebná synergia manažérskych, ekonomických, technických a humanitno-spoločenských vedomostí a zručností.

Garant:

prof. Ing. Peter Sakál, CSc., peter.sakal@stuba.sk

Študijný poradca:

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., milos.cambal@stuba.sk