Prejsť na obsah
Študenti

Absolvent získal úplné druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v oblasti výrobnej techniky, výrobných technológií a materiálov, výrobných procesov a výrobných systémov. Rozumie funkcii strojov a konštrukcii výrobných zariadení. Má znalosti z oblasti výrobných strojov a materiálov, používaných vo výrobných procesoch. Je schopný riešiť problémy, týkajúce sa mechaniky strojov, mechanizácie a automatizácie. Je si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie. Je pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa v oblastí výrobnej techniky a systémov, kde sa uplatňujú pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja alebo na bezprostredný vstup na trh práce.

Uplatnenie absolventa

Nájde uplatnenie ako špecialista vo výrobných, projekčných a vývojových organizáciách pri riešení koncepčných technických a organizačných úloh komplexnej automatizácie výrobných procesov.

Garant:

prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., karol.velisek@stuba.sk

Študijný poradca:

doc. Ing. František  Pecháček, PhD., frantisek.pechacek@stuba.sk