Prejsť na obsah
Študenti

Z dôvodu ukončenia štúdia štátnou skúškou v akad. roku 2019/2020 žiadame študentov o  dôslednú kontrolu nasledovných údajov v AIS:

  • Meno a priezvisko
  • Dátum narodenia
  • Miesto narodenia
  • Štát narodenia

Tieto údaje sa v  akademickom informačnom systéme premietnu do výstupných dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške).

V prípade nezrovnalostí žiadame študentov, aby OSOBNE (prípadne poštou) do 16. marca 2020 doručili na študijné oddelenie fakulty fotokópie nasledovných dokladov:

  • fotokópia rodného listu
  • u vydatých študentiek aj fotokópia sobášneho listu
  • v prípade, ak študent úspešne ukončil vysokoškolské štúdium na inej vysokej škole ako na MTF STU, doloží  fotokópiu  diplomu, ak nemá v informačnom systéme zadaný už získaný titul.