Prejsť na obsah
Študenti

V zmysle Smernice rektora 2/2014-SR Odborová komisia doktorandských študijných programov na STU v Bratislave zvolal dekan MTF STU so sídlom v Trnave dňa 10. 5. 2016 ustanovujúce zasadnutie odborovej komisie (ďalej OK), na ktorom sa volí predseda OK v študijnom odbore priemyselné inžinierstvo, dňa 13. 5. 2016 v študijnom odbore materiály a dňa 31. 5. 2016 v študijnom odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

V úvodnej časti prevzali členovia odborových komisií vymenúvacie dekréty za člena odborovej komisie na dobu priznaných práv udeľovať po úspešnom absolvovaní doktorandského študijného programu zodpovedajúci titul PhD, najdlhšie však do zriadenia novej OK v kontexte priznaných práv po najbližšej komplexnej akreditácii činnosti STU v Bratislave.

Po odovzdaní dekrétov prítomným členom OK, prebehla tajná voľba predsedu odborovej komisie. Za predsedov odborových komisií boli zvolení:

  • v študijnom odbore materiály - prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
  • v študijnom odbore priemyselné inžinierstvo - prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
  • v študijnom odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – prof. Ing. Karol Balog, PhD.

Následne sa uskutočnilo prvé zasadnutie odborových komisií, ktoré viedol novozvolený predseda OK.

Ustanovujúce zasadnutie, na ktorom sa volí predseda OK v spoločných odborových komisiách zvoláva rektor. Za predsedov v spoločných OK boli za predsedov OK zvolení:

  • v študijnom odbore strojárske technológie a materiály - prof. Dr. Ing. Jozef Peterka
  • v študijnom odbore výrobná technika – prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

Všetkým predsedom a členom odborových komisií praje vedenie fakulty v ich činnosti mnoho úspechov.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.