Prejsť na obsah
Študenti

Individuálny študijný plán môže dekan povoliť v zmysle článku 11, ods (6) Študijného poriadku STU, spravidla v týchto prípadoch:

  1. ak ide o študenta so špecifickými potrebami, pričom sa berie ohľad na druh a rozsah jeho špecifických potrieb, tak, ako boli vyhodnotené,
  2. z dôvodu dlho trvajúcej choroby (na základe lekárskej správy),
  3. ak je študentom, ktorý si plní odborné, umelecké, športové reprezentačné povinnosti,
  4. ak sa trvalo stará o vlastné alebo osvojené dieťa vo veku do 6 rokov,
  5. ak ide o študenta vyslaného STU alebo inou fakultou v rámci akademickej mobility, t.j. časť štúdia na inej vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí,
  6. ak ide o mimoriadneho talentovaného študenta s výbornými študijnými výsledkami.

ŽIADOSŤ sa odovzdá na podateľni fakulty.