Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie vo sfére priemyslu a služieb. Absolvent má schopnosti tvorivo hľadať a nachádzať riešenia, implementovať a prevádzkovať systémy informačných technológií a tiež samostatne, alebo ako súčasť tímu pracovať pri analýze automatizačných a informačných potrieb ako aj pri zavádzaní a prevádzkovaní automatizačnej techniky a informačných technológií v systémoch riadenia. Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania.  Má predpoklady na štúdium druhého stupňa v odbore Automatizácia a príbuzných odboroch.

Uplatní sa pri zavádzaní, prevádzkovaní a údržbe riadiacich a informačných systémov pre potreby riadenia technologických procesov a spracovania údajov v podnikoch (primárne v technologických disciplínach), ale aj v rámci ostatných odvetví priemyslu a aj v oblasti služieb. Uplatní sa na pozíciách pracovníkov prevádzkujúcich systémy na báze informačnej a riadiacej techniky.

Garant za Automatizáciu: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
Garant za Aplikovanú informatiku: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.

 

Mechatronika v technologických zariadeniach

Absolvent nájde uplatnenie v oblasti prevádzkovania, diagnostiky, vývoja, projektovania a prototypovania moderných HighTech technologických zariadení a systémov. Vzhľadom na široký znalostný základ tohto študijného programu sú možnosti uplatnenia absolventa taktiež v strojárenských a elektrotechnických subjektoch s rôznym zameraním, v oblasti skúšobníctva a servisu mechatronických systémov, ako aj programovania a automatizácie technologických zariadení a systémov. Absolventi majú po ukončení štúdia v predmetnom programe veľmi dobré predpoklady pre pokračovanie na vyššom stupni univerzitného vzdelávania v danom alebo príbuzných študijných programoch.

Garant: doc. Ing. Milan Naď, CSc

 

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Absolvent je pripravený na bezprostredný vstup na trh práce ako aj na štúdium študijného programu tretieho stupňa. Absolvent disponuje schopnosťami analyzovať, navrhovať, implementovať a udržiavať systémy monitorovania a dispečerského riadenia technologických a výrobných procesov. Pozná metódy diagnostiky systémov a je schopný tvorivo hľadať a nachádzať riešenia v systémoch riadenia ako aj v systémoch na podporu manažérskeho rozhodovania v podnikoch a organizáciách. Vie riešiť problémy integrácie informačných a riadiacich systémov a ovláda metódy a techniky získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia procesov.

Uplatní sa nielen v oblasti rozvoja, navrhovania a využívania automatizovaných systémov riadenia v priemyselných podnikoch, ale aj v projekčných a výskumných inštitúciách pre navrhovanie riadiacich a informačných systémov a tiež na školách a vo vzdelávacích inštitúciách.

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška,PhD.

 

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Automatizácia a informatizácia procesov

Absolvent je pripravený na vedeckú alebo výskumnú prácu v oblasti výskumu a vývoja nových metód a techník v zložitých systémoch riadenia vychádzajúcich z najnovších poznatkov z oblasti riadiacich algoritmov, riadenia systémov a to na všetkých úrovniach riadenia. Je pripravený formulovať problémy a odborne viesť riešiteľský kolektív. Je si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie na poste vedeckého alebo výskumného pracovníka.

Uplatní sa vo výskumných, vedeckých alebo školiacich organizáciách bez ohľadu na to, či sa jedná o domáci alebo zahraničný trh práce, ako aj v priemysle na postoch špičkových vývojových pracovníkov.

Súčasní absolventi doktorandského štúdia sa veľmi dobre uplatňujú v praxi nielen u nás, ale aj v zahraničných firmách a výskumných inštitúciách. Všetci absolventi sa uplatnili ako tvoriví a výskumní pracovníci v priemysle. Napr. máme absolventov vo výskumných a vývojových centrách BMW Mníchov, Leibniz-Institut für Festkörper - und Werkstoffforschung Drážďany,  Hewlett-Packard Slovakia, VUJE a.s.

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška,PhD.