Prejsť na obsah
Ústav integrovanej bezpečnosti

Môžeš prejsť priamo na oficiálny popis bakalárskeho študijného programu integrovaná bezpečnosť (na tejto stránke úplne dole), ale ešte pred tým by sme Ti radi povedali o jeho nosných predmetoch, ktoré zabezpečuje náš ústav. 

V prvom ročníku sa  okrem celofakultných predmetov stretneme na predmete: 

 • Technická chémia – podľa názvu síce znie náročne, ale cieľom je vysvetliť vlastnosti najdôležitejších technických materiálov, ako aj materiálov každodennej spotreby. K predmetu patria laboratórne cvičenia, kde sa zaoberáme jednoduchými chemickými výpočtami základnými operáciami v laboratóriu ako sú váženie, meranie objemov, príprava roztokov a uskutočňovanie chemických reakcií.  

Keďže prvý ročník je okrem tohto predmetu pre všetky študijné programy rovnaký, ak chceš zmeniť študijný program a prejsť k nám (od nás), toto je práve ten vhodný okamih. 

V druhom ročníku sa okrem celofakultných predmetov stretneme na predmete: 

 • Všeobecná chémia – všeobecná asi preto, že sa budeme „všeobecne“ zaoberať tým, ako sa pripravujú najdôležitejšie materiály, ktoré bežne vyrábame a používame. Povieme si čo ohrozuje pracovníkov a životné prostredie pri ich výrobe a používaní. K predmetu patria aj laboratórne cvičenia, kde za bližšie venujeme jednotlivým typom chemických reakcií, ktoré sa využívajú aj pri výrobe rôznych materiálov. 
 • Vyhradené technické zariadenia – niektoré zariadenia (tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové) si vyžadujú špeciálne zaobchádzanie a to ako s nimi treba správne pracovať sa dozviete práve na tomto predmete. 
 • Nebezpečné látky – alebo „VIP materiály“ so špeciálnym zaobchádzaním. Na tomto predmete sa dozviete, prečo sa ich báť a ako sa správať tak, aby sme sa ich báť nemuseli. V rámci predmetu sa dozviete aj podmienky správneho zaobchádzania s nimi, ich prepravy a likvidácie. K predmetu patria aj laboratórne cvičenia, kde si bezpečne predvedieme niektoré nebezpečné vlastnosti látok. 
 • Základy bezpečnostného inžinierstva – na tomto predmete sa dozviete viac o fyzikálnych, chemických a biologických faktoroch v pracovnom prostredí, ako aj systémoch manažérstva pracovného prostredia. 
 • Základy požiarneho inžinierstva – predmet, pri ktorom určite „nevyhoríte“. Dozviete sa viac o procesoch horenia a hasenia požiarov, ako aj o nástrojoch požiarneho inžinierstva. 

 V treťom ročníku sa okrem celofakultných predmetov stretneme na predmete: 

 • Základy environmentálneho inžinierstva – na tomto predmete sa venujeme ovzdušiu, vode a pôde, princípom tradičných aj alternatívnych technológií pre ich ochranu. Ak poznáme vlastnosti kontaminantov a vlastnosti prostredia, ktoré kontaminujú, vieme navrhnúť tú najúčinnejšiu technológiu prevencie / čistenia / riešenia následkov znečistenia. K predmetu patria aj laboratórne cvičenia, kde si vyskúšate niektoré technológie čistenia vôd. 
 • Metódy analýzy rizika – sú najefektívnejší nástroj na prevenciu havárií a priemyselných katastrof. Na tomto predmete sa naučíme ako správne vyhodnotiť riziká založené na človekom ovplyvniteľných a človekom neovplyvniteľných faktoroch. 
 • Bezpečnosť pracovného prostredia – bezpečnosť technologických procesov na základe analýzy rizika. Spôsoby ako popísať stav pracovného prostredia, zdroje poškodenia zdravia a záťaže človeka ako dôsledok pôsobenia fyzikálnych, chemických a biologických faktorov v pracovnom procese si vysvetlíme v rámci tohto predmetu. 
 • Tovaroznalectvo – predmet o bezpečnosti, normalizácii, certifikáciii a posudzovaní zhody priemyselne vyrábaných tovarov (teda už nie o materiáloch, ale o konkrétnych výrobkoch), ich vlastnostiach, skladovaní a používaní. 
 • Monitorovanie škodlivín a energetické bilancie – predmet o tom, ako správne stanoviť nielen kvalitu, ale aj kvantitu látok a energií pri sledovaní rôznych environmentálnych a technologických procesov.  Na laboratórnych cvičeniach sa naučíte stanoviť vybrané látky v prostredí. 
 • Inžinierstvo pracovného prostredia – voliteľný predmet zameraný na ochranu pracovného prostredia podľa kategórie pracovných činností. 
 • Bakalársky projekt a bakalárska práca – prehľad realizovaných bakalárskych prác na pracovisku v študijnom programe B-IBE integrovaná bezpečnosť s anotáciu a školiteľom nájdete na stránke https://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl

Integrovaná bezpečnosť 

Študijný program integrovaná bezpečnosť zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a kvality produkcie a praktických zručností potrebných v týchto oblastiach. Systém kvality vzdelávania na MTF vytvára pre absolventa veľmi dobré predpoklady pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania. 

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a kvality produkcie (nebezpečné látky, vyhradené technické zariadenia, integrované manažérske systémy, metódy analýzy rizika, technická chémia, anorganická a organická chémia, základy bezpečnostného, environmentálneho a požiarneho inžinierstva, meranie a monitorovanie škodlivín, inžinierstvo pracovného prostredia, bezpečnosť pracovného prostredia, normalizácia a certifikácia). 

Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, technických a technologických disciplín so štúdiom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je vyprofilovať absolventov s vedomosťami, ktoré môže neskôr úspešne využiť pri ďalšom kariérnom raste či už pokračovaním štúdia na inžinierskom stupni alebo priamo v praxi. 

Uplatnenie absolventa: 

Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie vo sfére priemyslu a služieb. Absolvent vie pracovať v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti environmentalistiky, hlavne čo sa týka spracovania základnej dokumentácie a posudzovania parametrov pracovného prostredia v oblasti práce s nebezpečnými látkami, vyhradených technických zariadení, požiarneho, bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Absolvent vie merať základné charakteristiky nebezpečných látok a vie posudzovať a analyzovať riziká, nachádzajúce sa v pracovnom a životnom prostredí. Absolvent sa uplatní ako súčasť tímov v oblasti BOZP a súvisiacich odborov a životného prostredia. Je pripravený pre štúdium druhého stupňa v odbore Integrovaná bezpečnosť. 

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., maros.soldan@stuba.sk 

Študijný poradca: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D., richard.kuracina@stuba.sk 

Prihláška na štúdium: prezenčná metóda - Trnava, Dubnica nad Váhom 
Prihláška na štúdium: kombinovaná metóda - Trnava, Dubnica nad Váhom 

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky 

 

Študijné plány: 
denná prezenčná metóda 
denná kombinovaná metóda