Prejsť na obsah
Ústav integrovanej bezpečnosti

Laboratórne testovanie:
• testovanie horľavosti a výbušnosti látok, prípravkov a odpadov v rôznych skupenských stavoch,
• posudzovanie vlastností v procese starnutia protipožiarnych náterov a nástrekov,
• monitorovanie vybraných faktorov v pracovnom prostredí, posudzovanie hlučnosti a osvetlenia na pracoviskách,
• analýza kvalita pitnej vody,
• stanovenie biodegradability rezných kvapalín,
• stanovenie organických polutantov analytickými metódami

Vypracovávanie dokumentácie:
• charakterizácia nebezpečenstva a posúdenie rizík vybraných látok, prípravkov a odpadov ako aj technológií v závislosti na potrebách partnera,
• spracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov a dokumentácie o ochrane pred výbuchom,
• spracovanie havarijného plánovania podľa zákona č. 261/ 2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií,
• odhad a analýza rizika vzniku požiaru v priemysle,
• zavádzanie systému OHSAS 180001 (interné audity, príprava na certifikačný audit)

Výskumné štúdie:
• štúdium limitných podmienok iniciácie procesu horenia práškových materiálov,
• dopad požiaru a jeho likvidácie na životné prostredie,
• environmentálna záťaž z použitia penotvorných hasiacich látok, posúdenie biologickej odbúrateľnosti vybraných penidiel,
• požiarne nebezpečenstvo PVC káblov a ich ochrana,
• vybudovanie znalostnej databázy a expertného systému pre posudzovanie rizík nebezpečných látok a prípravkov, odpadov, technológií a iných nebezpečných činností,
• modelovanie dopadov priemyselných havárií na životné prostredie, využitie počítačových modelov na modelovanie úniku látok, porovnávanie rôznych druhov modelovacích programov v oblasti rozptylu látok do okolia ,
• štúdium zdravotných a bezpečnostných aspektov vnútorného prostredia budov,
• vývoj a využitie malého hydroenergetického zdroja v kombinácii so solárnymi zariadeniami pre strojárenské technológie,
• zriadenie technicko-poradenského laboratória pre využitie a následnú propagáciu solárnej energie ,
• stanovenie charakteristík kvantifikácie emisií a indikátorov kvality ovzdušia v podmienkach európskej legislatívy,
• využitie inovatívnych progresívnych oxidačných metód pri odstraňovaní organických polutantov z odpadových vôd strojárskeho priemyslu s využitím odpadov z výroby a spracovania kovov ako katalyzátorov,
• progresívne, environmentálne vhodné metódy zhodnocovania a zneškodňovania materiálov strojárenského priemyslu,
• výskum a vývoj technológii utilizácie fytomasy pre produkciu kvapalných palív z obnoviteľných zdrojov,
• botanická záhrada ako nástroj pre zvyšovanie environmentálneho povedomia občanov

Poradenská činnosť, školenia a kurzy:
• školenia a kurzy zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnostné vzdelávanie v zmysle medzinárodných štandardov, koordinácie výskumu pre konkrétne aplikačné ciele a potreby zvýšenia bezpečnosti priemyselných regiónov
• poradenstvo pri zavádzaní systému riadenia BOZP podľa OHSAS 18001, poradenská činnosť v oblasti havarijného plánovania,
• poradenstvo pri zavádzaní alternatívnych zdrojov energie