Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií
 Vedecká grantová agentúra
Projekt Číslo grantu Interné číslo Názov projektu Názov projektu v anglickom jazyku Ústav Vedúci Doba riešenia
Projekty riešené v roku 2011
VEGA 1/0842/09 1488 Špeciálne metódy metalurgického spájania ťažko zvariteľných materiálov a ich aplikácia na výrobu nových materiálov vysokých technických parametrov Special methods for metallurgical bonding of hard-to-weld materials and their application in manufacture of new materials with high technical parameters. UVTE prof. Ing. Turňa, PhD. 2009-11
VEGA 1/0111/10    1493 Výskum tvorby a rastu reakčných produktov v oblasti rozhrania spájkovaných spojov vyhotovených environmentálne vhodnými zliatinami s prihliadnutím na životnosť a spoľahlivosť.  Research of creation and growth of the reaction products in the area of interface solder joints produce by the environmentally suitable alloys in consideration of lifetime and reliability.  UVTE Ing. Hodúlová, PhD. 2010-11
VEGA 1/0383/10    1491 Stanovovanie parametrov pre výrobu presných odliatkov metódou nepravého odstredivého liatia do silikónových foriem  The determination of suitable parameters for precision castings production by centrifugal spin casting into silicon moulds.   UVTE doc. Ing. Beznák, CSc. 2010-11
VEGA 1/0099/10   1495 Zlepšenie štruktúry a vlastností heterofázových materiálov pri výrobe presných polotovarov technológiou dopredného hydrodynamického pretláčania odliatkov The structure and properties enhancement upon production of near-net-shape semi-products using technology of a direct hydrodynamic extrusion of castings UVTE prof. Ing. Čaus, DrSc. 2010-11
VEGA 1/0254/11 1404 Technologická dedičnosť procesu mikroobrábania laserom a jej vplyv na technologické a úžitkové vlastnosti materiálu Technological heritability of laser micromachining process and its influence on technological and exploitation properties of material. UVTE prof. Ing. P. Šugár, CSc. 2011-14
VEGA 1/0222/11 1405 Výsku zvariteľnosti duplexných a superduplexných ocelí koncentrovanými zdrojmi energie Research of weldability of duplex and superduplex stainless steels by concentrated energy sources UVTE prof. Ing. K. Ulrich, PhD. 2011-13
VEGA 1/0203/11 1406 Spájanie povrchovo upravených tenkých oceľových plechov modernými technológiami Joining of surface treated thin steel sheets by modern joining methods UVTE prof. Ing. M. Marônek, PhD.  2011-13
VEGA 1/0211/11 1407 Vývoj bezolovnatej spájky pre vyššie aplikačné teploty a výskum materiálovej spájkovateľnosti kovových a keramických materiálov. Development of lead-free solder for higher application temperatures and research of material solderability of metallic and ceramic materials. UVTE doc. Ing. R. Koleňák, PhD. 2011-13
VEGA 1/0250/11 1408 Skúmanie dynamických charakteristík rezného procesu pri 5-osovom frézovaní v podmienkach Centra excelentnosti 5-osového obrábania. Investigation of dynamic characteristics of the cutting process in 5 - axis milling in conditions of Centre of Excellence of 5 - axis machining. UVTE doc. Ing. P. Pokorný, PhD. 2011-13
VEGA 1/0117/11 1409 Štúdium použitia ekologických spojív na biologickej báze pre formovacie zmesi Study of environmental friendly binder on biological base for moulding sands UVTE Ing. R. Šuba, PhD. 2011-13

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Projekt Číslo grantu Interné číslo Názov projektu Názov projektu v anglickom jazyku Ústav Vedúci Doba riešenia Typ projektu (domáci-D, zahraničný-Z)
Projekty riešené v roku 2011
APVV APVV-0057-07   1K15 Výskum zvárania a tvárnenia nitrooxidačne povrchovo upravených oceľových plechov Research of welding and forming of nitrooxidatively treated steel sheets UVTE prof. Ing. M. Marônek, CSc. 2008-11 D
APVV VMSP-P-0009-09 6514 Elektrónovolúčový technologický komplex pre zváranie, naváranie a povrchové spracovanie materiálov The electron beam technological complex for welding, deposition welding and material surfacing UVTE prof. Ing. K. Ulrich, PhD. 2009-11 D