Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Výskum na ústave je orientovaný na strojárske technológie s prihliadnutím na výskum a vývoj v oblasti high-tech technológií.  Z technologických odvetví sa Ústav výrobných technológií zameriava na štyri základné oblasti, ako sú: obrábanie, tvárnenie, zlievárenstvo a zváranie. 

Kľúčové smery vedecko-výskumnej činnosti ÚVTE sú zamerané tak, aby sa podporil rozvoj jednotlivých vedných a študijných odborov a aby sa zabezpečili úlohy na úseku odborného rastu pracovníkov. Pozornosť je venovaná predovšetkým aktuálnym a  perspektívnym otázkam súvisiacim so strojárskymi technológiami v podmienkach SR, pričom sa zohľadňujú medzinárodné trendy ako aj integračné procesy do EU. Úroveň vedecko-výskumnej práce a jej účinnosť je determinovaná predovšetkým originalitou vedeckej orientácie učiteľov a vedecko-technických pracovníkov, materiálno-technickým zabezpečením základných pracovísk a riešením vedecky a spoločensky najzávažnejších otázok spoločenskej praxe. Z tohto pohľadu UVTE orientuje svoju pedagogickú a vedecko-výskumnú činnosť v mnohých aspektoch trans-regionálne, spolupracuje a rozširuje spoluprácu s viacerými renomovanými vedecko-výskumnými inštitúciami v zahraničí. Medzinárodná spolupráca vo výskume sa realizuje hlavne výmenou informácií, výsledkov, poznatkov pri výchove doktorandov (stáže, študijné pobyty, workshopy).

 Výskumné smery základných pracovísk sú dlhodobo determinované a pokrývajú produkčné a technologické aspekty využitia všetkých zdrojov a riešenia aktuálnych otázok v daných odboroch. Z hľadiska aktuálnych globálnych problémov je zameranie projektov orientované najviac do výrobných technológií v spolupráci s priemyselnou praxou.

Ťažiskové oblasti VVČ sú:

 • Výroba a kontrola súčiastok s tvarovo zložitými a presnými plochami
 • Numerická simulácia a optimalizácia výroby v plošnom a objemovom tvárnení kovových materiálov - predikcia tvárniteľnosti
 • Úprava povrchu antikoróznych ocelí plazmovým výbojov v elektrolyte
 • Umelecké odliatky
 • Klasické a špeciálne metódy spájania, delenia kovových a nekovových materiálov
 • Tribológia a povrchové inžinierstvo

Všetky významné a originálne výsledky výskumnej činnosti na ústave sa prezentujú na seminároch a konferenciách doma a v zahraničí, sú publikované v renomovaných karentovaných resp. v nekarentovaných vedeckých časopisoch a v odborných časopisoch.

Výsledky výskumnej činnosti sa prenášajú aj do výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci predmetov ako aj riešením záverečných prác bakalárskeho, inžinierskeho štúdia a dizertačných prác.

Charakteristika základného výskumu:

V oblasti základného, cieľovo-orientovaného výskumu sa ústav systematicky orientuje na výskum fyzikálno - technologickej podstaty procesov spájania, delenia a zmeny tvaru tradičných i progresívnych materiálov pôsobením rôznych foriem energie, čo zahŕňa:

 • výskum špeciálnych metód metalurgického spájania ťažkozvariteľných a povrchovo upravených materiálov
 • výskum spájkovateľnosti kovových a keramických materiálov
 • výskum procesov presného liatia
 • výskum transformácie vlastností materiálu v procese dopredného hydrodynamického pretláčania
 • výskum elektrolyticko-plazmovej úpravy povrchov
 • teoretický výskum dynamických charakteristík procesov 5-osového obrábania
 • výskum fyzikálno-technologickej podstaty laserového mikroobrábania
 • výskum procesov založených na inkrementálnom plastickom pretvorení materiálu
 • výskum termomechanických podmienok plastickej deformácie na zmeny štruktúry materiálu v procesoch objemového tvárnenia
 • výskum metód optimalizácie navrhovania montážnych procesov a systémov
 • výskum metód reverzného inžinierstva

Charakteristika aplikovaného výskumu:

Aplikovaný výskum ústavu je smerovaný do nasledovných oblastí:

 • výskum avývoj technológie výroby komplexných tvarových plôch zlievarenských a tvárniacich nástrojov anástrojov na spracovanie plastov
 • výskum avývoj odlievaných frézovacích nástrojov zRO
 • výskum avývoj výroby umeleckých odliatkov
 • výskum ťahania drôtov
 • výskum avývoj metodík bezkontaktného merania komplexných tvarových súčiastok
 • vývoj elektrónovolúčového technologického komplexu na zváranie, naváranie apovrchové spracovanie materiálov
 • výskum zvárania a tvárnenia nitrooxidačne povrchovo upravených oceľových plechov
 • výskum avývoj technológie tvárnenia laserom zváraných prístrihov

Partneri ústavu v akademickom prostredí (domáci/zahraniční):

Domáci partneri v akademickom prostredí:

 • Slovenská technická univerzita vBratislave, Fakulta chemickej apotravinárskej technológie
 • Slovenská technická univerzita vBratislave, Strojnícka fakulta
 • Slovenská technická univerzita vBratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta
 • Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta
 • Technická univerzita Košice, Hutnícka fakulta
 • Technická univerzita Košice, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia ageotechnológií
 • Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej avýrobnej techniky
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta špeciálnej techniky
 • Medzinárodné laserové centrum Bratislava
 • Slovenská akadémia vied, Ústav materiálov amechaniky strojov

Zahraniční partneri v akademickom prostredí:

 • Bieloruská národná technická univerzita vMinsku, Bielorusko (BY)
 • Fyzikálno-technický ústav Národnej akadémie vied Bieloruska (BY)
 • Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojního inženýrství (CZ)
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní (CZ)
 • Západočeská univerzita Plzeň, Fakulta strojní (CZ)
 • České vysoké učení technické Praha, Fakulta strojní (CZ)
 • Univerzita Jána Evangelisty Purkyně, Fakulta výrobních technológií amanagementu, Ústí nad Labem (CZ)
 • Silesian University of Technology, Faculty of Materials Engineering and Metalurgy, Katowice (PL)
 • Kecskemét College, Faculty of Mechanical Engineering and Automation (HU)
 • Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology (PL)
 • Academy of Sciences of the Cech Republic, Institute of Physics of Materials (CZ)
 • Technical University of Vienna, Faculty of Mechanical and Industrial Engineering (A)
 • Mannheim University of Applied Sciences, Competence Center Tribology (D)

Partneri ústavu v priemyselnej praxi (domáci/zahraniční):

Domáci partneri z priemyselnej praxe:

 • Zlievareň Trnava, s. r. o
 • Zlievareň Zábrež, Dolný Kubín
 • Steelcast, Bratislava
 • Zlievareň AR, Považská Bystrica
 • Chirana Medical, Stará Turá
 • T.C. Contact, Nové Mesto nad Váhom
 • Sony Slovakia, s. r. o., Nitra
 • Formica, s. r. o., Nitra
 • Fronius Slovensko, s. r. o., Trnava
 • VAW Welding, s.r.o., Sučany
 • TOMI-WELD, s. r. o., Bratislava
 • SLOVARM, a. s. Myjava
 • HKS Forge, s. r. o., Trnava
 • PPS Group, a. s., Detva
 • MATADOR Automotive Vráble, a. s.
 • Slovenské elektrárne, a. s., závod Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice
 • ŽOS Trnava, a. s
 • Pružináren PFS, a. s., Brezová pod Bradlom
 • TOMA INDUSTRIES, s. r. o., Trnava
 • METALURG STEEL, s. r. o., Dubnica nad Váhom
 • Hörle Tråd, s. r. o., Nitra
 • PSA Peugeot Citroën Slovakia,Trnava
 • Železiarne Podbrezová, a. s.,
 • ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava
 • Bekaert Hlohovec, a. s.
 • SECO Tools SK, s. r. o., Trnava
 • TREND PLUS, s. r. o., Bratislava
 • Eiben, s. r. o., Vlkanová
 • Sandrik 1895, s. r. o., Hodruša-Hámre
 • Thermosolar, a. s. Žiar nad Hronom
 • KOVACO, s. r. o., Veľká Lehota
 • INVENSYS Elektronika Slovensko, a. s., Trnava
 • Švec aspol., s. r. o., Vráble
 • Trumpf Slovakia, s. r. o., Košice

Zahraniční partneri z priemyselnej praxe:

 • TESYDO, s. r. o., Brno (CZ)
 • ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou (CZ)
 • Třinecké železárny, a. s., Třinec (CZ)
 • EXPLAT , s. r. o., Hradec Králové (CZ)
 • Explosia, a. s., Pardubice (CZ)
 • Inpromat S. Coop. (ESP)

Ponuka na spoluprácu s hospodárskou praxou:

Oblasť výskumu a poradenstva:

 • Základný a aplikovaný výskum technologických možností očkovania amodifikácie rýchlorezných ocelí pri výrobe odlievaných rezných nástrojov.
 • Základný aj aplikovaný výskum technologických možností výroby odlievaných tvárniacich nástrojov.
 • Základný aj aplikovaný výskum technologických možností využitia plazmového výboja velektrolyte.
 • Overenie parametrov zvárania ich presným meraním s následnou možnosťou ich analýzy programovým balíkom Weldmonitor.
 • Komplexný výskum spájok aspájkovateľnosti - oblasť mäkkého itvrdého spájkovania.
 • Výskum možností využitia indukčného ohrevu vtechnologických procesoch (naváranie, spájkovanie, kalenie, žíhanie ainé).
 • Výskum mikrozlievarenských procesov (tavenie vo vákuu aochranných atmosférach) aplikovateľných pre dentálne materiály.
 • Overenie zhody nastavených a reálnych hodnôt procesných veličín zváracích zdrojov.
 • Výskum aporadenstvo voblasti technológie 5-osového obrábania komplexných tvarových plôch.
 • Výskum aporadenstvo voblasti HSC CNC frézovania asústruženia.
 • Výskum aporadenstvo voblasti CNC ultrazvukového a laserového obrábania.
 • Výskum aporadenstvo voblasti využívania CA technológií v reťazci CAD/CAM/CNC/CAQ.
 • Výskum aporadenstvo v oblasti optimalizácie parametrov procesu obrábania.
 • Výskum aporadenstvo v oblasti moderných trendov aplikácie rezných kvapalín, tzv. MQL, DRY machining.

Oblasť vzdelávania a tréningu:

 • Praktické a teoretické školenie a skúšky zváračov.
 • Praktické a teoretické školenie a skúšky vyššieho zváračského personálu.
 • Vzdelávanie v oblasti NC programovania, aplikácie CAD/CAM, CAPP systémov aReverse Engineeringu.

Oblasť výroby a služieb:

 • Výroba foriem (kokily, zápustky, vstrekovacie formy na plasty).
 • Výroba ozdobných predmetov - gravírovanie komplexných 3D plôch.
 • Výroba umeleckých odliatkov do recyklovaných sadrových zmesí.
 • Kvalifikácia protokolu WPS protokolom WPQR.
 • Simulácia procesov objemového tvárnenia za studena atepla pomocou simulačných nástrojov Superform aSuperForge.
 • Návrh CAD modelov, návrh CAM stratégií obrábania,tvorba NC programov, CNC výroba prototypov.
 • 3D digitalizácia (3D skenovanie) objektov rôznych veľkostí, rekonštrukcia atvorba plôch po 3D skenovaní, komparizácia CAD modelu smodelom súčiastky po skenovaní (CAD comparison).
 • Tvorba softvérovej podpory vjazyku Visual Basic.

Požiadavka na partnerov:

 • Vysoká odborná úroveň aprofesionalita voblasti strojárskych výrobných technológií.
 • Ochota vstúpiť do spoločných rozvojových projektov a vedecko-výskumných projektov základného aaplikovaného výskumu.
 • Výhodou potenciálneho partnera zpraxe je, ak okrem výrobnej činnosti realizuje výskum avývoj atúto činnosť má evidovanú vobchodnom registri.

Preferovaní partneri z praxe sú: výrobcovia elektronických prístrojov a zariadení (spájkovanie), firmy zaoberajúce sa renováciou činných plôch zariadení v priemyselnej praxi a poľnohospodárstve, výrobcovia súčiastok s tvarovo zložitými plochami (nástrojárska výroba), výrobcovia bio-medicínskych aplikácií, výrobcovia vyrábajúci s vysokou pridanou hodnotou v malých a stredných sériách (predovšetkým malé a stredné podniky).