Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

 

CENTRÁLNY PORIADOK LABORATÓRIÍ UVTE

Ústav Výrobných Technológií disponuje laboratóriami, ktoré sú dislokované v štyroch budovách v objekte Materiálovotechnologickej fakulty.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA LABORATÓRIÍ UVTE

 1. Laboratóriá UVTE spadajú pod pôsobnosť riaditeľa Ústavu Výrobných Technológií, ktorý je rozhodujúcou osobou pri činnosti laboratórií,
 2. Všetky laboratóriá UVTE spadajú do kompetencií Manažéra pre koordináciu laboratórií UVTE, ktorý koordinuje ich činnosť (pedagogika v súčinnosti s vedúcimi katedier),
 3. Osobitným predpisom sa riadi Centrum excelentnosti, ktorého „ŠTATÚT Centra Excelentnosti 5-osového obrábania" tvorí prílohu tohto dokumentu.
 4. Osobitným predpisom sa riadi Spoločné laboratórium spájkovania, ktorého „ŠTATÚT Spoločného laboratória spájkovania" tvorí prílohu tohto dokumentu.
 5. Za jednotlivé laboratóriá zodpovedajú Vedúci laboratórií.

štruktúra

MANAŽÉR PRE KOORDINÁCIU LABORATÓRIÍ UVTE

Manažér pre koordináciu laboratórií UVTE podlieha riaditeľovi UVTE. Plní nasledovné úlohy:

 1. Koordinuje činnosť laboratórií prostredníctvom vedúcich laboratórií v spolupráci s vedúcimi jednotlivých katedier UVTE a vedúcim Centra excelentnosti.
 2. V súčinnosti s vedúcimi laboratórií navrhuje predpisy pre ich činnosť.
 3. Kontroluje dodržiavanie prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

VEDÚCI LABORATÓRIA

Vedúci laboratória zodpovedá za prevádzku laboratória. Pri plnení svojej funkcie podlieha pracovníkovi poverenému riaditeľom ústavu koordináciou činnosti laboratórií (koordinátor laboratórií UVTE). Plní nasledovné úlohy:

 1. Zodpovedá za správnu činnosť, čistotu a poriadok v laboratóriu.
 2. Zodpovedá za vypracovanie pracovných poriadkov pre jednotlivé stroje a prístroje v laboratóriu.
 3. Kontroluje osoby oprávnené na prácu so strojmi a prístrojmi v laboratóriách.
 4. Vedie evidenciu strojov, prístrojov, materiálu a osôb oprávnených na prácu so strojmi a prístrojmi v laboratóriách vykonávajúcich laboratórne práce.
 5. Plánuje údržbu strojov, prístrojov a softvérov umiestnených v laboratóriu a v prípade poruchy zabezpečuje ich včasný servis (financovanie na základe prerokovania vo vedení ústavu).
 6. V spolupráci s vedúcimi katedier navrhuje obnovu experimentálnej techniky, nákup spotrebného materiálu a vypracúva podklady pre jeho zakúpenie (financovanie na základe prerokovania vo vedení ústavu).
 7. Zabezpečuje pracovné a ochranné pomôcky pre osoby oprávnené na prácu so strojmi a prístrojmi v laboratóriu (na základe oprávnenosti požiadavky pre dané pracovisko).
 8. Zabezpečuje v riadnom pracovnom čase trvalú prítomnosť osôb oprávnených na prácu so strojmi a prístrojmi v laboratóriu pri vykonávaní skúšobných a experimentálnych prác.
 9. Zabezpečuje školenia o bezpečnosti práce v laboratóriu prostredníctvom bezpečnostného technika na fakulte, vedie evidenciu o realizovaných školeniach.
 10. V prípade poruchy alebo poškodenia stroja alebo prístroja bezodkladne informuje koordinátora laboratórií UVTE.

OSOBY OPRÁVNENÉ NA PRÁCU SO STROJMI A PRÍSTROJMI V LABORATÓRIÁCH

Osoby oprávnené na prácu so strojmi a prístrojmi v laboratóriách podliehajú vedúcemu príslušného laboratória. Majú oprávnenie pracovať s príslušným strojom alebo prístrojom na základe dekrétu o vyškolení a absolvovania školenia o bezpečnosti práce (dekrét o školení a absolvované školenia o bezpečnosti práce sú uvedené v pracovnom poriadku pre príslušný stroj alebo prístroj a tvoria prílohu pracovného poriadku). Plnia nasledovné povinnosti:

 1. Zodpovedajú za stroje a prístroje v laboratóriu na ktoré majú oprávnenie a za ich správne používanie
 2. Realizujú skúšky a experimenty na strojoch a prístrojoch.
 3. Zodpovedajú za dodržiavanie bezpečnosti práce so strojmi a prístrojmi.
 4. Zodpovedajú za nepovolené používanie strojov a prístrojov.
 5. Vedúcemu laboratória navrhujú nákup spotrebného materiálu a realizáciu pravidelnej údržby strojov a prístrojov (financovanie na základe prerokovania vo vedení ústavu).
 6. V prípade poruchy alebo poškodenia stroja alebo prístroja bezodkladne informujú vedúceho príslušného laboratória.
 7. Tieto osoby sú povinné viesť denník o vykonávaných prácach na príslušnom stroji alebo prístroji.

OSOBY TRVALO PRIDELENÉ NA PRÁCU V LABORATÓRIU

Osoby pridelené na prácu v laboratóriách sú osoby, ktoré prideľuje koordinátor laboratórií na základe schválenia riaditeľa UVTE. Podliehajú vedúcemu príslušného laboratória a plnia nasledovné povinnosti:

 1. Tieto osoby musia mať písomné poverenie na práce vykonávané v laboratóriu.
 2. Plnia príkazy vedúceho laboratória.
 3. Spolupracujú s osobami oprávnenými na prácu so strojmi a prístrojmi v laboratóriách.
 4. Vykonávajú práce pomocného charakteru.

PRÍSTUP DO LABORATÓRIÍ

Prístup do laboratórií UVTE majú vedúci laboratórií a osoby oprávnené na prácu so strojmi a prístrojmi v laboratóriách. Vlastnými kľúčmi od príslušného laboratória disponujú iba osoby, ktoré sú v laboratóriu umiestnené - ich kancelária.

Prístup ďalších osôb (nedisponujú vlastnými kľúčmi od laboratória) do laboratórií je nasledovný:

 • Osoby oprávnené na prácu so strojmi a prístrojmi v laboratóriách si v riadnom pracovnom čase kľúče vyzdvihnú na vrátnici Bottova (prípadne na vrátnici Botanická) oproti podpisu kde ich po ukončení práce zase vrátia.
 • Po pracovnej dobe (maximálne však do 22:00) je možný prístup osobám oprávneným na prácu so strojmi a prístrojmi v laboratóriách s vedomím vedúceho laboratória. Kľúče vyzdvihnú na vrátnici Bottova (prípadne na vrátnici Botanická) oproti podpisu kde ich po ukončení práce zase vrátia.
 • Ďalší pracovníci MTF STU Trnava majú prístup do laboratórií povolený len v sprievode vedúceho laboratória, alebo v sprievode osôb oprávnených na prácu so strojmi a prístrojmi v laboratóriách.
 • Návštevy a prehliadky laboratórií sú možné len v sprievode vedúceho laboratória, alebo v sprievode osôb oprávnených na prácu so strojmi a prístrojmi v laboratóriách.
 • Prístup v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja je možný len zo súhlasom dekana fakulty po schválení riaditeľom UVTE a koordinátorom laboratórií UVTE. Výnimku tvoria cvičenia v sobotu, ktoré sú v rámci výučby plánované do laboratórií.
 • V prípade celofakultnej dovolenky je prístup do laboratórií možný len zo súhlasom dekana fakulty po schválení riaditeľom UVTE a koordinátorom laboratórií UVTE.

V prípade haly Centra Excelentnosti disponujú vedúci laboratórií a vybrané osoby oprávnené na prácu so strojmi a prístrojmi v laboratóriách (osoby ktoré sú v laboratóriu umiestnené - ich kancelária) okrem vlastných kľúčov od príslušného laboratória aj vstupným kódom. Vstupný kód je prideľovaný na základe schválenia riaditeľa UVTE a koordinátora laboratórií.

VYKONÁVANIE PRÁC V LABORATÓRIÁCH UVTE

Práce, ktoré je možné vykonávať v laboratóriách sú závislé od strojov a prístrojov, ktoré sú k dispozícii a sú definované nasledovne:

 1. Práce na riešení čiastkových úloh pre vedecko-výskumné projekty APVV, VEGA, KEGA, medzinárodné projekty, ......
 2. Práce na riešení experimentálnej časti dizertačných prác, diplomových prác prípadne bakalárskych prác.
 3. Práce v rámci riešenia: podnikateľskej činnosti UVTE a ďalších ústavov fakulty, spolupráce s vedecko-výskumnými inštitúciami a spolupráce s praxou.

Vykonávanie prác v laboratóriách UVTE sa riadi nasledovnými pravidlami:

 • Všetky práce musia byť schválené vedúcim laboratória, ktorý vypracováva harmonogram prác a vedie evidenciu vykonaných prác.
 • Na vykonávanie prác musí byť požiadavka písomnou formou, kde bude uvedený druh vykonávanej činnosti, potrebné stroje a prístroje, odhadovaný čas výkonu.
 • Vykonávané činnosti musia byť prekonzultované s osobou oprávnenou na prácu so strojom alebo prístrojom v laboratóriu.
 • Spôsob finančného a materiálneho zabezpečenia požadovaných prác je uvedený v žiadanke na vykonanie práce a schvaľuje ho vedúci laboratória.
 • Vykonávanie práce musí byť zaradené do časového plánu (na základe konzultácií s osobou oprávnenou na prácu so strojom alebo prístrojom na ktorom sa bude práca vykonávať), podľa ktorého sa bude postupovať.
 • Vykonávanie prác v laboratóriách v dňoch pracovného voľna (soboty) musí byť písomne schválené riaditeľom UVTE a koordinátorom laboratórií UVTE. V dňoch pracovného pokoja je vykonávanie prác v laboratóriách možné len zo súhlasom dekana fakulty po schválení riaditeľom UVTE a koordinátorom laboratórií UVTE.
 • V prípade celofakultnej dovolenky je vykonávanie prác v laboratóriách možné len zo súhlasom dekana fakulty po schválení riaditeľom UVTE a koordinátorom laboratórií UVTE.

PRACOVNÉ PORIADKY STROJOV A PRÍSTROJOV

Za vypracovanie a aktualizáciu pracovných poriadkov pre jednotlivé stroje a prístroje v laboratóriu je zodpovedný vedúci príslušného laboratória. Pracovné poriadky sú vypracované na každý stroj a prístroj na ktorý sa týmto vzťahujú aj príslušné bezpečnostné predpisy. So strojmi a prístrojmi sú oprávnení pracovať iba pracovníci, ktorí boli zaškolení na ovládanie príslušného prístroja (majú certifikát) a jeho bezpečnú prevádzku (majú podpísané zaškolenie o bezpečnosti práce s príslušným zariadením).

Pracovné poriadky sú vypracované za celé laboratórium na všetky stroje a prístroje. Pracovné poriadky obsahujú nasledujúce údaje:

 1. Umiestnenie stroja, alebo prístroja v príslušnom laboratóriu.
 2. Názov stroja, alebo prístroja.
 3. Využiteľnosť stroja, alebo prístroja (čo je možné s daným zariadením robiť).ň
 4. Bezpečnostné predpisy, dodržiavanie ktorých je viazané na príslušný stroj, alebo prístroj.
 5. Zoznam zaškolených osôb oprávnených používať stroj, alebo prístroj.
 6. Certifikáty o zaškolení oprávnených osôb.
 7. Zápisníky o bezpečnosti práce na príslušnom stroji, alebo prístroji podpísané zaškolenými, oprávnenými osobami.
 8. Potrebné pracovné a ochranné pomôcky na prácu so strojmi a prístrojmi.

Všetky písomné náležitosti týkajúce sa laboratórií UVTE (poverenia, dekréty, školenia, ......) sú evidované na sekretariáte UVTE.

Zoznam laboratórií UVTE


Názov laboratória
Číslo miestnosti Vedúci laboratória


Zodpovedný pracovník


Technik

Lekárnička
Lab. technológie  zvárania Ľ.L. Prístavba Doc. Dr. Ing. Pavel Kováčocy Ing. Jozef Bárta, PhD.
Oddelenie progresívnych technológií zvárania)
Igor Krčmárik 1
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
(Oddelenie analýzy zvarových spojov)
Ľ.L. Igor Krčmárik
(Oddelenie zvárania materiálov)
4
Lab. technológie zlievania Ť.L. - 301 Doc. Ing. Štefan Podhorský, CSc.   doc. Ing. Štefan
Podhorský, CSc.(Oddelenie  elektrolyticko-plazm. Technológií)
Miloš Bednár Ing. Eugen
Belica, PhD.  
1
Ť.L. - 222 Ing. Martin Bajčičák, PhD.
(Oddelenie formovacích zmesí)
1
Ť.L. - 130 Ing. Martin Bajčičák, PhD.  (Zlievareň a formovňa) 1
Ť.L 202 Ing. Roland Šuba, PhD. (Oddelenie progresívnych spôsobov výroby foriem a práškovej metalurgie) 1
Lab. technológie tvárnenia   Ľ.L. Doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. Jozef Ölvecký (oddelenie tvárnenia kovov) Jozef Ölvecký   1
Ľ.L. Prístavba doc. Ing. Jozef Bílik, PhD. (oddelenie spracovania plastov)
Lab. technológie obrábania   Ľ.L. Ing. Vladimír Šimna, PhD. Ing. Vladimír Šimna, PhD. (oddelenie NC strojov) Jozef Svíček Marián Némenth   1
Ľ.L. Jozef Svíček  (oddelenie konvenčných strojov) 1
Lab. strojárskej metrológie Ť.L. - 122 Doc. Ing. Augustín Görög, PhD. -------- - 1
Lab. počítačovej podpory I T. 104 Ing. Marcel Kuruc, PhD. -------- - -
Lab. Aditívnych technológií a analýzy procesov obrábania a tvárnenia T. 106 Prof. Ing. Peter
 Šugár, CSc. Doc. Ing. Ladislav
Morovič, PhD.  
Prof. Peter Šugár, CSc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.   - 1

Spoločné laboratóriá s UMAT

Názov laboratória

Čislo miestnosti

Vedúci laboratória

Technik

Lekárnička

Lab. spájkovania (spolu s UMAT)

T02.144

prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.
Ing. Miroslav Sahul, PhD.

1

Spoločné lab. mechanického obrábania (spolu s SLMO)

ĽL. 

Doc. Marián Hazlinger, CSc.
Ing. Ivan Buranský, PhD.

Ján Kubovič

1

Spoločné laboratórium inteligentných výrobných systémov (SLIVS)

T02

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.
prof. Karol Velíšek

1

Centrum excelentnosti (CE) riadi vedúci, ktorého v čase neprítomnosti zastupuje jeho zástupca. CE sa riadi osobitným org. poriadkom, ktorý je súčasťou tohto org. poriadku.

Spoločné lab. s inými ústavmi sa riadia osobitnými predpismi schválenými riaditeľmi ústavov, ktoré spoločné laboratóriá prevádzkujú. Org. poriadky spoločných laboratórií sú súčasťou tohto org. poriadku.

Vedúci lab. CE z hľadiska organizácie podliehajú riaditeľovi ústavu, pokiaľ to nie je stanovené osobitným poriadkom pre dané laboratórium, pričom koordinácia činnosti sa zabezpečuje prostredníctvom manažéra, ktorý je členom veľkej rady UVTE.

V čele Centra excelentnosti stojí vedúci, ktorého v čase neprítomnosti zastupuje jeho zástupca. Vedúci laboratórií a Centier excelentnosti z hľadiska organizačného podliehajú riaditeľovi UVTE, pričom koordináciu činnosti zabezpečuje prostredníctvom na to určeného manažéra, ktorý je členom Rady UVTE.

Centrum excelentnosti 5-osového obrábania

Názov laboratória

Čislo miestnosti

Vedúci laboratória

Zodpovedný pracovník

Technik

Lekárnička

Centrum Excelentnosti
5-osového obrábania

CE5AM

Ing. Martin Necpal, PhD.

Ing. Vladimír Šimna, PhD.
(Oddelenie obrábania)

Ing. Ivan Buranský, PhD.
(Oddelenie 
počítačovej podpory)

Ing. Jozef Bárta, PhD.
Ing. Miroslav Sahul, PhD.
(Oddelenie lúčových technológií zvárania materiálov)

Ing. Michaela Kritikos, PhD
(Oddelenie metrológie)

Doc. Ladislav Morovič, PhD.
(Oddelenie Optického
3D skenovania)

Ing. Jozef Charbula
Marián Némenth

1

Laboratória Katedra VSMM

Názov laboratória

Čislo miestnosti

Vedúci laboratória

Technik

Lekárnička

Laboratórium projektovania výrobných systémov

T02 5.202

Ing. Miriam Matúšová, PhD.

-

1

Laboratórium CAD systémov, robotiky
a virtuálnej reality

T02 2.206

Ing. Radovan Holubek, PhD.
Ing. Daynier Rolando
Delgado Sobrino, PhD.

-

1

Laboratórium pneumatiky, elektropneumatiky a programového riadenia
výrobných systémov
Laboratórium výrobnej
logistiky

T02 2.207

doc. Ing. Peter Koštál, PhD.
Ing. Daynier Rolando
Delgado Sobrino, PhD.

-

1

Zástupca: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. Riaditeľ ústavu okrem uvedených funkcionárov menuje ďalších zodpovedných pracovníkov pre špeciálne činnosti. Administratívnu činnosť UVTE zabezpečuje sekretariát ústavu v zložení: Gabriela Zárecká