Prejsť na obsah
Vnútorné a zahraničné vzťahy

2017

Karentované výstupy v jednotlivých oblastiach výskumu

 • Oblasť výskumu 14: Prof. Ing. Roman Koleňák, PhD., Prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
 • Oblasť výskumu 11: Prof. Ing. Peter Jurči, PhD.
 • Oblasť výskumu 16: Doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.
 • Oblasť výskumu 17: Ing. Zuzana Szabová, PhD., Doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D. 

Autorské osvedčenia a patenty v jednotlivých oblastiach výskumu

 • Oblasť výskumu 14: Prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
 • Oblasť výskumu 17: Ing. Zuzana Szabová, PhD., Doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.

2016

Autorské osvedčenia a patenty

 • prof. Ing. Pavol BOŽEK, CSc.
 • prof. Ing. Pavel VAŽAN, PhD.
 • doc. Ing. Peter SCHREIBER, CSc.
 • prof. Ing. Pavol TANUŠKA, PhD.
 • doc. Ing. Michal KOPČEK, PhD.
 • doc. Mgr. Róbert VRÁBEĽ, PhD.
 • Ing. Zuzana SZABOVÁ, PhD.
 • doc. Ing. Richard KURACINA, Ph.D.

2015

Podnikateľská činnosť

 • doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.

Autorské osvedčenia a patenty

 • Dr.h.c. prof. Ing. Pavol Božek, CSc.

Mimoškolské aktivity študenta v prospech fakulty

 • Filip Praj

2014

Prínos v oblasti výskumu pri akreditácii fakulty

 • Alexander Čaus, prof.Ing. DrSc.
 • Jozef Janovec, Prof.Ing.DrSc.
 • Jozef Martinka, Ing. PhD.
 • Róbert Vrábeľ,doc.Mgr. PhD.
 • Marcel Abas, RNDr. PhD.
 • Mária Dománková, doc.Ing. PhD.
 • Roman Koleňák, doc.Ing. PhD.
 • Maroš Sirotiak, RNDr. PhD.

Autorské osvedčenia a patenty

 • Pavol Božek, doc.Ing. CSc.
 • Peter Pokorný, doc.Ing. PhD.

Podnikateľská činnosť

 • Marián Hazlinger, doc.Ing. CSc.

Iniciatívny a profesionálny prístup

 • Michal Bohunický

Mimoriadny prístup v oblasti popularizácie fakulty

 • Štefan Svetský, Ing. PhD.

2013

Cena za spoluprácu s priemyslom za r 2013

 • doc. Ing. Martin Kusý, PhD.

Cena spoločnosti Orange Slovensko

 • RNDr. Marcel Abas, PhD - za publikačnú činnosť v oblasti aplikácie matematiky pri riešení problémov v inžinierskych vedách
 • Ing. Martin Juhás, PhD - za dosiahnuté výsledky v pedagogickom procese

2012

Za najlepšie výsledky dosiahnuté v spolupráci s praxou: 

 • doc. Ing. Ľubomíra Čaploviča, PhD.

Orange Slovensko, a.s. Bratislava udelilo ocenenia za rok 2012:

 • Za publikačné výstupy v oblasti aplikovanej informatiky a automatizácie : doc. Ing. Pavel  Važan, PhD.
 • Za úspešné projektové aktivity v oblasti aplikovanej informatiky a automatizácie: Ing. Tomáš Bezák, PhD.

Prvá zváračská, a.s. Bratislava udelila ocenenie za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti zvárania.

 • Ing. Miroslav Sahul, PhD.: Zváranie vybraných kombinovaných ocelí laserom.

2011

Cena za spoluprácu s priemyslom

 • doc. Ing. Čaplovič Ľubomír, PhD.
  doc. Ing. Hazlinger Marián, CSc.

Cena spoločnosti Orange Slovensko

 • Ing. Michal Kopček, PhD.: Najlepšia dizertačná práca  z oblasti aplikovanej informatiky a automatizacie:
 • doc. Ing.Vrábeľ Róbert, PhD.: Najvýznamnejšia publikácia z oblasti aplikovanej informatiky a automatizacie:

Cena Prvej zváračskej a.s.

 • Cena za najlepšiu dizertačnú prácu v oblasti zvárania: Ing. Emil Lechovič, PhD.

2010

 • Na Novoročnom stretnutí zamestnancov a priateľov fakulty dňa 20. januára 2011 boli odovzdané ocenenia dekanovi fakulty Prof. Dr. Ing. Oliverovi Moravčíkovi, a to: Leibniz-Medaille des IFW Dresden  a Pamätná medaila vydaná pri príležitosti 160. výročia vzniku Vysoké školy báňské- Technické univerzity Ostrava „Za zásluhy o dlouhodobý rozvoj univerzity s průmyslem", ktorú udelil rektor Vysoké školy báňské - TU Ostrava.