Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2014

 

 

01.12.2014 Šachový turnaj o pohár dekana 2014

Klub AMOS v spolupráci s STU pre Vás pripravil "Šachový turnaj o pohár dekana 2014". Akcia sa uskutoční dňa 4.12.2014 o 15.30 hod. v jedálni M.Uhra. Pre každého zúčastneného (určené pre študentov i zamestnancov) bude zabezpečené občerstvenie.

08.12.2014 Uskutočnil sa seminár "Špeciálne aplikácie a technológie DMG MORI"

V dňoch 3. a 4. 12.2014  sa v Centre excelentnosti 5- osového obrábania MTF STU v Trnave uskutočnil seminár Špeciálne aplikácie a technológie DMG MORI. Účastníkmi seminára boli ako záujemcovia z priemyslu, tak aj zamestnanci a študenti MTF STU. Zúčastnili sa ho tiež študenti  stredných škôl, ktoré dlhodobo spolupracujú s fakultou.

08.12.2014 Konal sa Vianočný bazár MTF STU

Dňa 5.12.2014 zamestnanci MTF STU zorganizovali už po tretíkrát charitatívnu akciu Vianočný bazár MTF. Vo vstupných priestoroch pavilónu T a Z mali zamestnanci, študenti a priatelia fakulty možnosť darovať rôzne veci (šatstvo, knihy, hračky, ...) Trnavskej arcidiecéznej charite. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

08.12.2014 Naše deti na Mikuláša

V sobotu 6.12.2014 sme sa tešili s našimi deťmi z mikulášskej oslavy. Každý rok sa presviedčame o tom, že táto radosť je nefalšovaná a úprimná.

15.12.2014 Vianočná kapustnica bola veľmi dobrá

Záver roka patrí obvykle k obdobiam bilancovania, plánovania, ale hlavne je časom stretnutí, na ktoré v priebehu roka neostáva veľa času. Vianočná kapustnica dekana MTF STU bola presne takouto príležitosťou. Program podujatia, ktorý ozrejmil najdôležitejšie udalosti končiaceho roka, vízia budovania areálu Campusu Bottova dali príležitosť na zamyslenie sa. Dekan Prof. Dr. Ing. Jozef Peterka ocenil snahu a prínos jednotlivcov pre rozvoj fakulty za rok 2014 a udelil ocenenia aj študentom fakulty (pdf prezentácia). Nuž a záver oficiálnej časti bol naozaj milý - vystúpenie Martina Babjaka v klavírnom doprovode prof. Buranovského si odnieslo úprimný potlesk.

17.12.2014 Športový týždeň MTF STU – výsledky

V dňoch 9. – 11.12. 2014 zorganizovalo Oddelenie telesnej výchovy a športu pre študentov a zamestnancov MTF športové súťaže v stolnom tenise, plávaní, volejbale a futbale. V predvianočnom období išlo najmä o odreagovanie sa od koncoročného stresu a zašportovanie si v dobrej nálade a v duchu fair play.


NOVEMBER 2014

 

18.11.2014 Uskutočnili sa "Prezentačné dni podnikov"

Dňa 18.11.2014 sa na pôde MTF STU  uskutočnila akcia pod záštitou Národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" „Prezentačné dni podnikov“ Zúčastnených privítal dekan fakulty Jozef Peterka, za STU prorektor František Horňák a odborný garant aktivity Národného projektu Štefan Chudoba. Nasledovali prednášky a prezentácie úspešných absolventov našej fakulty i zástupcov pozvaných firiem. Cieľom akcie bolo sprostredkovanie stretnutí vysokoškolákov s ich potenciálnymi zamestnávateľmi a zároveň priblížiť úspešných absolventov našej fakulty a ich cestu k úspechu vo svojej profesii.

23.11.2014 Prednáška na Ústave bezpečnosti, environmentu a kvality

Dňa 19. novembra 2014 sa na Ústave bezpečnosti, environmentu a kvality  MTF  STU so sídlom v Trnave sa uskutočnila prednáška na tému „Uplatnenie nástrojov a techník manažérstva   kvality v spoločnosti BOSCH Bernolákovo. Prednášajúcim bol Ing. Daniel Šefčík – manažér kvality zo spoločnosti BOSCH, Bernolákovo. Prednáška bola určená pre študentov 2. roč. inžinierskeho stupňa štúdia v odbore Inžinierstvo kvality produkcie.

28.11.2014 Prezentácia "Kariéra vo VW Slovakia" oslovila študentov

Dňa 27.11.2014 sa na pavilóne T na Bottovej ulici MTF STU uskutočnila prezentácia zamestnancov Volkswagen Slovakia a.s. Bratislava. Po odbornej prednáške p.Tomáša Mičíka, vedúceho oddelenia Plánovanie karosárne C-SUV nasledovali informácie Mgr. Gabriely  Ďubjakovej z útvaru Vzdelávacie projekty/ personálny marketing (SEP)  o možnostiach praxe vo Volkswagen Slovakia v rámci programu IngA – Inžinier v automobilovom priemysle.

28.11.2014 Dipl. Ing. Peter Doll – čestný doktor STU

Dňa 25. novembra 2014 sa v aule Materiálovotechnologickej fakulty STU, Paulínska 16 v Trnave uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU za účasti členov vedení fakúlt STU, Vedeckej rady MTF STU a za účasti významných čestných hostí magnificencia, rektor STU Robert Redhammer, odovzdal najvyššie univerzitné ocenenie doctor honoris causa Dipl. Ing. Petrovi Dollovi. Návrh rektora STU prof. Redhammera udeliť čestný titul "Dr. h. c."  Petrovi Dollovi bol VR STU schválený na zasadnutí dňa 18.6.2014.

28.11.2014 Vedecký seminár “High – Tech Technológie 2014 - zdroj inovácií EÚ”

Dňa 27. novembra 2014 sa v priestoroch spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., na Kopčianskej ulici v Bratislave uskutočnil vedecký seminár “HIGH – TECH TECHNOLÓGIE 2014 - zdroj inovácií EÚ”. Organizátorom podujatia bola spoločnosť PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., ktorá seminár organizovala v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (MTF, FEI, SjF), Medzinárodným laserovým centrom v Bratislave a spoločnosťou TRUMPF Slovakia, spol. s r. o. Materiálovotechnologickú fakultu na podujatí reprezentoval dekan fakulty, prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, prodekan pre vnútorné a zahraničné vzťahy, prof. Ing. Milan Marônek, CSc., prof. Ing. Peter Šugár, PhD., riaditeľ Ústavu výrobných technológií a prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD., odborný garant podujatia. Organizačne seminár zabezpečoval tím pracovníkov Ústavu výrobných technológií pod vedením Ing. Beáty Šimekovej, PhD.

28.11.2014 Uskutočnila sa prezentácia ERASMUS+ pre študentov

Dňa 27.11.2014 sa na pôde MTF STU uskutočnila prezentácia tématicky venovaná možnostiam zahraničných mobilít a stáží študentov univerzity, hlavne prostredníctvom nového mobilitného programu Erasmus+. Skúsenosti i dobré rady a odporúčania ohľadom mobilít, postupu pred vycestovaním i konkrétne skúsenosti a odporúčania pre pobyt na mobilite si vypočuli študenti od pracovníčok útvaru zahraničných vzťahov STU - Mgr. Žemberyovej a Mgr. Slobodovej.

 

OKTÓBER 2014

 

06.10.2014 MTF STU - hostiteľka štvrtého ročníka Medzinárodnej Letnej Školy

V dňoch 07.09.2014 až 12.09.2014 hostila Materiálovotechnologická fakulta účastníkov Medzinárodnej letnej školy, ktorého hlavným organizátorom bola Politechnika Wroclawska a spoluorganizátormi Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava a Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave. Hlavným koordinátorom projektu bol Pawel Regucky (WUT,Poľsko) a koordinátorom pre Českú republiku bol prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. VŠB TU Ostrava) a za Slovenskú republiku prof. Ing. Karol Balog, PhD. (MTF STU).

06.10.2014 MTF STU reprezentovala na MSV 2014 v Brne

Medzinárodný strojársky veľtrh (MSV) v Brne je najvýznamnejším priemyselným veľtrhom v strednej Európe. V tomto roku sa ho zúčastnilo 1600 vystavovateľov z 31 krajín . Hlavnou témou MSV 2014  bola priemyselná automatizácia, prezentácia meracej, riadiacej, automatizačnej a regulačnej techniky zahrňujúca  všetky odbory veľtrhu. Odbor elektronika, automatizácia a meracia technika je po obrábacej technike a materiáloch a komponentoch v strojárenstve tretím najobsadenejším špecializovaným celkom MSV. Úspešnosť veľtrhu potvrdzuje i rozsiahly prieskum, ktorý sa realizoval medzi vystavovateľmi a návštevníkmi agentúrou Ipsos (spoločnosť zaujímajúca významné postavenie pre hodnotenie veľtrhov v Českej republike).

08.10.2014 AKADÉMIA & VAPAC 2014 – Bratislava

Pod záštitou Maroša Šefčoviča, podpredsedu Európskej komisie sa koná v  dňoch 7. – 9. októbra 2014 v priestoroch Aegon arény NTC v Bratislave 18. ročník najväčšieho medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry na Slovensku AKADÉMIA&VAPAC®. Na veľtrhu prezentujú slovenské a zahraničné univerzity, vysoké školy, fakulty a inštitúcie o podmienkach prijímacieho konania a ďalšieho vzdelávania,  o jazykovom vzdelávaní, o štipendiách a grantoch... Veľtrh je predovšetkým zameraný pre študentov končiacich ročníkov – budúcich maturantov s cieľom im pomôcť pri výbere ďalšieho vzdelávania.

27.10.2014 Uskutočnilo sa finále súťaže „The best student´s project 2014“

Dňa 13.10.2014 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave, so sídlom v Trnave uskutočnilo finále súťaže „The best student´s project 2014“ (http://www.produktivne.sk/sutaz/), ktorej cieľom bolo pomôcť študentov končiacich ročníkov prezentovať výsledky svojich záverečných prác,  zviditeľniť sa a získať nové, zaujímavé kontakty na odborníkov z praxe.

27.10.2014 MTF na "Práca a kariéra 2014 Trnava"

V dňoch 21.10.2014 a 22.10.2014 sa MTF STU zúčastnila na propagačnej akcii "Práca a kariéra 2014 Trnava". Podľa organizátorov podujatia sa na prvom ročníku podujatia zúčastnilo viac ako štyridsať zamestnávateľov prezentujúcich približne tisíc voľných pracovných pozícií z oblasti automobilového priemyslu, strojárstva, elektrotechniky, bankovníctva, ale aj rôzne študentské brigády. Zároveń sa zúčastnili i 3 trnavské vysokoškolské subjekty - MTF STU, Trnavská univerzita i Univerzita sv. Cyrila a Metoda.

27.10.2014 MTF STU spoluorganizátorom International Conference on Mobility and Smart Cities 2014 v Ríme

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave (MTF STU), Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu v spolupráci s Európskou alianciou pre inovácie na Slovensku a jej partnerom Európskou alianciou pre inovácie v Bruseli, zorganizovali v dňoch 27. a 29. októbra medzinárodnú konferenciu, ako súčasť sumitu IoT 360, s názvom „International Conference on Mobility and Smart Cities 2014“, ktorá sa uskutočnila v Ríme.

29.10.2014 Spolupráca školy s praxou

V uplynulom týždni sa konala na MTF – ŤL prednáška na tému: „Stres na pracovisku a jeho vplyv na zamestnanca„. V rámci týždňa  BOZP v EÚ  a smernice EU z roku 1989 ( 89/391/EHS ) sa vykonávajú podporné aktivity rôznymi formami prezentácie, v odvetviach priemyslu, školách a tých pracoviskách, kde  je potrebné zapojenie zamestnancov ich zástupcov do opatrení na zlepšenie bezpečnosti, ochrany zdravia a pohody v práci.


SEPTEMBER 2014

 

03.09.2014 Letná škola mladých mechatronikov prebehla úspešne

V dňoch 4. a 5. septembra 2014 sa konal nultý ročník akcie s názvom „Letná škola mladých mechatronikov“, ktorú organizovali ústavy UIAM (v zastúpení Ing. M. Kopček, PhD. a Ing. T. Bezák, PhD.) a UVSM (Ing. R. Ružarovský, PhD.) v spolupráci so spoločnosťou FESTO spol. s.r.o. (T. Horák a Ing. M. Daňo). Akcie sa zúčastnili vybraní žiaci stredných škôl, ktorí budú reprezentovať Slovenskú republiku na medzinárodnej súťaži Euroskills. Spolu so žiakmi si svoje schopnosti precvičili a rozšírili aj ich pedagógovia.

10.09.2014 Slávnostné zahájenie výstavby 2.etapy budovania UVP

Dňa 10. 9. 2014 bola slávnostne zahájená výstavba 2. etapy budovania Univerzitného vedeckého parku na MTF STU so sídlom v Trnave položením základného kameňa stavby Vedeckého pracoviska Automatizácie a Informatizácie Výrobných Procesov a Systémov s laboratóriami.

16.09.2014 Fakulta na LUS a Univerzitnom veľtrhu

V dňoch 11.9.2014 sa zamestnanci MTF STU zúčastnili prezentačných akcií usporiadaných Slovenskou technickou univerzitou s názvom Letná univerzita pre stredoškolákov a Univerzitný veľtrh s cieľom oboznámiť študentov stredných škôl s možnosťami štúdia na jednotlivých fakultách STU.

24.09.2014 Konalo sa XXXVII dies iovis occurssus

V rámci úctihodného 37-ho pokračovania dies iovis occurssus, ktoré inicioval dekan fakulty O. Moravčík, predniesol dlhoročný riaditeľ Múzea v Bojniciach Ján Papco, zaujímavú prednášku Osudy bojnického oltára. Poopravil nepresné a neraz účelovo deformované údaje o návrate tejto nevšednej pamiatky do Bojníc.

29.09.2014 MTF STU na Noci výskumníkov

Projekt FESTIVAL VEDY Noc výskumníkov na Slovensku bol podporovaný zo 7. rámcového programu pre výskum a technologický rozvoj Európskej komisie. Od roku 2014 je to nový rámcový program pre výskum a inovácie - Horizont 2020. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou komisie je priblížiť verejnosti vedu a výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním a prínosom pre bežný život.


AUGUST 2014

 

18.08.2014 Letná univerzita pre slovenských a rakúskych vysokoškolských študentov na MTF STU

Na pôde našej fakulty oficiálne otvorila Letnú univerzitu doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., manažérka projektu za MTF STU v Trnave, s názvom „Transfer vedomostí v rámci alternatívneho hospodárskeho systému na podporu udržateľného regionálneho rozvoja“ s akronymom ALTECS. Letná univerzita, ako dôležitá súčasť projektu ALTECS, sa uskutočnila od 28. júla  do  15. augusta 2014. Študenti zo Slovenska i Rakúska mali príležitosť rozšíriť si svoje vedomosti a nadobudnúť  nové zručnosti, kompetencie prostredníctvom prednášok, seminárov a práce na projektoch s predstaviteľmi malých i stredných podnikov a taktiež prostredníctvom exkurzií v podnikoch.


JÚL 2014

 

09.07.2014 Zástupcovia UIAM a UVSM MTF na Campus Week 2014

V dňoch od 30. júna do 3. júla sa na pôde spoločnosti Festo Didactic v Denkendorf-e a Esslingen-e konal Campus Week, 5. medzinárodný kongres pre univerzity s podtitulom „Trends in Automation and Production“. Kongresu sa v spolupráci so zástupcom spoločnosti Festo spol. s r.o. pánom T. Horákom zúčastnili aj zástupcovia MTF z ústavov UVSM a UIAM prof.h.c. prof. Ing. K. Velíšek, CSc., prof. Ing. P. Tanuška, PhD. a Ing. M. Kopček, PhD. Nosnou témou prednášok uvedených na kongrese bol koncept štvrtej generácie priemyselnej revolúcie nesúci priliehavý názov Industrie 4.0.

16.07.2014 Pracovné stretnutie riešiteľov projektu k automatizovanému testovaniu študentov

Dňa 10. 7. 2014 sa v miestnosti Z-063 na Paulínskej ul. v rámci projektu „Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania“, ITMS kód 26110230042 na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu uskutočnilo pracovné stretnutie pracovníkov – pedagógov fakulty k automatizovanému testovaniu študentov, ktoré nadviazalo na predchádzajúce stretnutie dňa 10. 2. 2014.

18.07.2014 Filmový festival MTF STU

V piatok 18.7.2014 sa v priestoroch fakulty na Paulínskej ulici konal Filmový festival MTF STU. Vďaka modernému technickému vybaveniu Veľkej auly sa podarilo navodiť atmosféru skutočnej kinosály. Premietali sa tri filmy, v poradí Ctihodný občan, Kandidát a Gravitácia. Zúčastnení ocenili práve spomínané technické vybavenie auly a vyjadrili pozitívne reakcie na prípadné konanie podobných akcií do budúcna. 


JÚN 2014

 

01.06.2014 Konal sa seminár ESAB 2014

Dňa 26. mája 2014 sa konal tradičný, už 18. odborný seminár ESAB poriadaný v spolupráci Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave a ESAB Slovakia, s.r.o. Seminár bol zameraný na problematiku zvárania a zvariteľnosti. Zúčastnilo sa ho 116 odborníkov z oblasti zvárania. Okrem získania zaujímavých informácií počas prednášok mali účastníci možnosť prezrieť si novinky z oblasti zváracích zariadení firmy ESAB a demobus ESAB.

30.06.2014 Zápisy do I. roku štúdia na bakalárskom štúdiu – 2014/2015

V dňoch 25. 6. - 26. 6. 2014 privítala Materiálovotechnologická fakulta novoprijatých študentov, ktorí sa zapísali do I. roku bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia prezenčnou a kombinovanou metódou v Trnave a na výučbové strediská v Dubnici nad Váhom a v Komárne. Za vedenie fakulty študentov privítala prodekanka pre I. stupeň štúdia doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD. Študentov prijatých na výučbové stredisko v Komárne privítal vedúci strediska Ing. Peter Szabó, PhD.


MÁJ 2014

 

05.05.2014 Konala sa Medzinárodná doktorandská konferencia

Dňa 24. apríla 2014 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave na Paulínskej ulici konala medzinárodná doktorandská konferencia s názvom „Development and Implementation of Academic Competencies of PhD Students of Technical Sciences. Táto udalosť bola záverečnou aktivitou v rámci ESF projektu „Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU v Trnave.

07.05.2014 Workshop: Školy - centrá rozvoja regiónov

Dňa 13.5.2014 sa na pôde fakulty konal workshop s názvom "Školy - centrá rozvoja regiónov". Organizátori uvedeného podujatia boli Občianske združenie Samsung, SOPK, CVTI a EKS. V panelovej diskusii s tématikou „Ako naplniť víziu vysokých škôl ako motorov rozvoja regiónov“ a „Príklady a bariéry dobrej spolupráce vysokých škôl a priemyslu“ konanej pod záštitou národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ vystúpili: Maroš Šefčovič - podpredseda Európskej Komisie, Štefan Chudoba - štátny tajomník MŠVVaŠ SR, Tibor Mikuš - predseda Trnavského samosprávneho kraja, Jozef Uhrík - čestný prezident Zväzu automobilového priemyslu, Robert Redhammer - rektor STU a Kyung Jin Kim - prezident Samsung Electronics Slovakia. Moderátorom diskusie bol Ján Turňa - Cetrum vedecko-technických informácií SR.

23.05.2014 Opäť sme sa stretli s bývalými zamestnancami fakulty

Dňa 15. 05. 2014 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty STU na Bottovej ulici konalo už po šiestykrát stretnutie členov Kolégia dekana s bývalými zamestnancami fakulty. Po krátkom hudobnom vystúpení sa prítomným prihovoril dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU profesor Oliver Moravčík, I. prodekan, profesor Peterka a prodekana, docentka Helena Vidová, ktorí prítomných oboznámili o aktivitách a činnostiach na fakulte.

26.05.2014 Ako bolo na veľtrhu TECHFÓRUM 2014

Medzinárodný strojársky veľtrh v Nitre TECHRÓRUM 2014 je už tradičným stabilným zázemím pre úspešnú komunikáciu odborníkov z oblasti strojárstva.  Je to veľtrh, ktorý spĺňa kritériá medzinárodnosti, stanovené celosvetovou úniou medzinárodných veľtrhov v Paríži.  Predstavuje účinnú platformu na porovnávanie sa s konkurenciou, priestor na prieskum trhu a možnosť na získanie nových poznatkov.

30.05.2014 International Doctoral Seminar 2014 finished

The 9th International Doctoral Seminar (IDS), organised by the Faculty of Materials Science and Technology with the seat in Trnava, the Slovak University of Technology, was for the second time co-organised with a foreign university, The University of Zielona Góra Poland (UZG). The Seminar venue was the Hotel Qubus in Zielona Góra.

 

APRÍL 2014

 

02.04.2014 Pracovníci MTF ako odborní garanti na súťaži Mladý mechatronik

V dňoch od 13.3. do 14.3.2014 sa uskutočnilo v priestoroch školiaceho strediska FESTO na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave národné kolo súťaže Skills Slovakia - Mladý mechatronik. Súťaž vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý zastrešuje súťaže Skills Slovakia, v spolupráci so spoločnosťou Festo spol. s r.o. ako odborným garantom. Víťaz národného kola postupuje na európske kolo súťaže EuroSkills vo Francúzsku, za účasti viac ako 54 povolaní a 600 mladých ľudí z 25 krajín Európy a sveta.

07.04.2014 Exkurzia v spoločnosti Robert Bosch, spol. s r. o. České Budějovice

Dňa 28.3. 2014 sa skupina študentov UBEK a UPIM spolu s Ing. Katarínou Lestyánszkou Škůrkovou, PhD. a prodekankou doc. Ing. Helenou Vidovou, PhD. zúčastnili exkurzie v spoločnosti Robert Bosch, spol. s r. o. České Budějovice. Študentov privítal Mgr. Zdeněk Holenka, spolu s kolegami s oddelenia kvality im predstavil koncept a smerovanie spoločnosti, pracovné pozície pre ktoré spoločnosť hľadá kandidátov. Následne mala skupina možnosť vidieť výrobnú časť podniku, tréningovú miestnosť a vyskúšať si nanečisto priebeh vstupného pohovoru.

09.04.2014 Fotogaléria z Dňa MTF

Vo fotogalérii vám prinášame zábery z Dňa MTF STU.

10.04.2014 ECIC 2014

Dňa 9.4.2014 sa začala neformálnym stretnutím 6. Európska konferencia o intelektuálnom kapitále ECIC 2014 prijatím predstaviteľov ACPI dekanom fakulty Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliverom Moravčíkom na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Dňa 10.4.2014 bola konferencia účastníkov z 21 krajín slávnostne  zahájená, ktorá následne prebiehala rokovaniami v sekciách. Večerné stretnutie účastníkov sa uskutočnilo v Kongresovom centre SAV na zámku Smolenice.

27.04.2014 Festival Vedy 2014

V dňoch 25. – 26. apríla 2014 sa prvýkrát v Trnave konal 1. ročník  medzinárodného festivalu V4 – Festival Vedy 2014 (Festival of Science 2014), ako príležitosť pre zoznámenie sa s vedou a inováciami prostredníctvom zábavy, hier, riešenia rôznych praktických, vedeckých a technických úloh. Táto jedinečná udalosť dala priestor pre vytvorenie spolupráce študentov, verejnosti, umelcov a výskumníkov zo Slovenska i zahraničia.


MAREC 2014

 

03.03.2014 Študentské podujatie – Objav, čo ťa baví

Dňa 27. 2. 2014 sa pre všetkých študentov konalo na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave podujatie pod názvom Objav, čo ťa baví a zapoj sa! Realizácia podujatia prebehla pod gesciou študenta MTF STU Bc. Petra Pilcha, ktorý chcel zmieňovaným podujatím dosiahnuť vyššie povedomie študentov o mimoškolských aktivitách na fakulte. Zároveň sa mu prostredníctvom projektu KomPrax a cez organizáciu Iuventa podarilo získať finančné prostriedky z ESF na realizáciu tejto zaujímavej akcie.

06.03.2014 N-trophy4 na pôde MTF STU

N-trophy je súťaž pre stredoškolákov plná experimentov a bádania odohrávajúci sa v unikátnom prostredí krajských univerzít. Súťažné odbory boli biológia, chémia, fyzika a logika. Trojčlenné tímy z Českej republiky a Slovenska plnili rozmanité úlohy, kde ich spoločným menovateľom bol experiment a výskum. Sú to úlohy hodné výskumného tímu vedcov. N-trophy bola tento rok určená pre študentov stredných škôl z Juhomoravského, Moravskoslezského, Trnavského a Žilinského kraja.  Medziodborová súťaž je jednou z kľúčových aktivít projektu „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“ v rámci  Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013; kód projektu: ITMS 22410320042.

13.03.2014 Uskutočnil sa Job Day 2014

Na MTF STU sa dňa 12.marca 2014 uskutočnil druhý ročník akcie "Job Day" s cieľom poskytnúť budúcim absolventom fakulty/potenciálnym uchádzačom o zamestnanie možnosť získať informácie o spoločnostiach pôsobiacich na trhu práce a vytvoriť podmienky na reálnu komunikáciu medzi uchádzačmi/študentmi na jednej strane a zamestnávateľmi na strane druhej.

17.03.2014 Uskutočnili sa tvorivé dielne

Dňa 13.3.2014 sa v priestoroch vestibulu pavilónu Z uskutočnili prvé tvorivé dielne zamerané na výrobu úžitkových a dekoračných predmetov z odpadových materiálov. Tvorivé dielne odštartovali projekt študentov UPIM „MTF prechádza na zelenú“,  ktorého cieľom je zaviesť separovaný zber v študentských domoch. Na príprave projektu sa pod vedením doc. Ing. Jany Šujanovej, CSc. a Ing. Jany Samákovej, PhD. podieľali študenti UPIM: Martina Ištvánová, Vlado Kováč, Monika Štefanigová, Mária Kubašová, Katarína Hašková, Ivana Zigová, Roman Herega, Lenka Benedikovičová, Peter Pilch, Pavol Rosa, Erika Pokorná, Marta Špirková, Tibor Zvonár.


FEBRUÁR 2014

 

04.02.2014 Digital Factory Workshop

V rámci workshopu bol predstavený koncept „Digitálny podnik“ – virtuálny obraz reálnej výroby a logistiky prostredníctvom procesov vo virtuálnom prostredí a vybrané SW nástroje balíka Tecnomatix®. V nadväznosti na predstavený koncept bol následne prezentovaný samotný projekt, jeho ciele, fázy, projektový tím a výstupy. Do projektu sa zapojilo 15 študentov zo všetkých stupňov štúdia, ktorí sa tak začlenili do projektového tímu.

06.02.2014 Prednáška k Svetovému dňu proti rakovine

Dňa 4.2.2014 sa na pôde našej fakulty konala prednáška na tému: "Mýty o rakovine", ktorá bola usporiadaná pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine. Svojou prítomnosťou nás poctil významný hosť - prezidentka občianskeho združenia Liga proti rakovine, MUDr. Eva Siracká, DrSc., ktorá veľmi ľudsky a pútavo predstavila činnosť a pôsobenie občianskeho združenia.

17.02.2014 Slávnostné otvorenie Laboratória pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby

Dňa 12.2.2014 sa konalo na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave slávnostné otvorenie Laboratória pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie bezvýkresovej výroby. Tohto podujatia sa zúčastnilo vedenie Materiálovotechnologickej fakulty STU, riaditelia ústavov a jednotlivých odborov, ako aj ďalší zamestnanci MTF STU.

26.02.2014 Konali sa Rozhovory s praxou X.

Dňa 24. februára 2014 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila ďalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“ na tému „Využívanie SW v rámci koncepcie Digitálny podnik - praktické riešenia“. Prednášajúcom bol Ing. Andrej VRÁBEL zo spoločnosti SOVA Digital a.s. v Bratislave.

27.02.2014 Študentské schody – Študentský beh lesoparkom na MTF STU

Dňa 25.02.2014 sa pod záštitou Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave uskutočnil 1. ročník bežeckých podujatí Študentské schody, Študentský beh lesoparkom. Organizátor akcií boli študenti MTF STU Trnava (Bc. Ján Juroš, Bc. Peter Ľubušky) ako aj Oddelenie telesnej výchovy a športu LEKA MTF STU Trnava. Študenti získali prostredníctvom projektu KomPrax a cez organizáciu IUVENTA, finančné prostriedky z EŠF.


JANUÁR 2014

 

01.01.2014 Konali sa Rozhovory s praxou IX.

ňa 02. decembra 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila ďalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“ na tému „Digitálny podnik a jeho používanie v praxi automobilového priemyslu. Prednášajúcimi boli Ing. Jozef HNÁT, PhD., ktorý pôsobí na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, na Katedre priemyselného inžinierstva, ako výskumný pracovník a Ing. Marián KUPKA zo spoločnosti CEIT Consulting, s.r.o., Bratislava.

17.01.2014 Novoročné stretnutie

Novoročné stretnutie zamestnancov a priateľov MTF STU  sa stáva príležitosťou na zhodnotenie predchádzajúceho roka, predznamenanie aktivít,  ktoré nás čakajú v nadchádzajúcom roku, ale hlavne priestorom  na spoločné stretnutie. Rok 2013 bol náročným rokom pre dosiahnutie úspechov fakulty.

30.01.2014 Uskutočnil sa „Deň otvorených dverí“

V stredu 29. januára 2014 sa uskutočnil VIII. ročník akcie „Deň otvorených dverí“ organizovaný pre študentov stredných škôl, ktorí by mali záujem o štúdium na niektorom z akreditovaných študijných programov na MTF STU so sídlom v Trnave.  Program začal o 10:00 hod. príhovorom prodekanky pre bakalárske štúdium doc. RNDr. Márie Mišútovej, PhD. a pokračoval informačnou videoprezentáciou ponúkaných študijných programov.