Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2015

 

07.12.2015 Mikuláš na MTF STU

V sobotu dňa 5.12.2015 prišiel na našu fakultu Mikuláš so svojimi pomocníkmi, s anjelom a čertom. Trojica si pripravila pre deti zamestnancov zábavný program a veselú atmosféru.

07.12.2015 Šachový turnaj o pohár dekana MTF 2015 má víťazov

V pondelok dňa 7.12.2015 sa v priestoroch jedálne M. Uhra na Bottovej ulici v Trnave konal Šachový turnaj o pohár dekana MTF 2015. Členovia klubu AMOS a zároveň študenti fakulty v spolupráci s vedením Materiálovotechnologickej fakulty a so šachovým klubom Lokomotíva Trnava zabezpečili organizačnú podporu podujatia.

14.12.2015 Ocenení zamestnanci

Koniec roka je obvykle spojený s bilancovaním výkonov a úspechov, časom na zamyslenie čo mohlo byť lepšie a čo všetko ovplyvnilo priebeh roka, ako i úvahou nad tým, čo nás čaká v nasledujúcom období. Nebolo tomu inak ani na vianočnom stretnutí MTF dňa 11.12.2015. Priebeh roka zhodnotil dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka ako rok mimoriadne náročný. Prešli sme úspešne akreditáciou, doriešili sa všetky projekty financované zo štrukturálnych fondov, ktoré si vyžiadali s ostatnými  rozsiahlymi rekonštrukciami na fakulte mimoriadne finančné prostriedky. Otvorili sme Campus Bottova a špičkovo vybavené vedecké pracoviská Univerzitného vedecké parku. Dekan fakulty poďakoval všetkým zamestnancom za prácu a najmä trpezlivosť a pochopenie, ktorý si tento rok vyžiadal.

14.12.2015 Konal sa Vianočný bazár MTF STU

Dňa 10.12.2015 sa už tradične vo vstupných priestoroch pavilónu T a Z konal Vianočný bazár MTF STU. Zamestnanci, študenti a priatelia fakulty mali možnosť darovať rôzne veci (šatstvo, knihy, hračky, a i.), ktoré putovali do Centra pomoci pre rodinu. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

18.12.2015 Slávnostné otvorenie Campusu Bottova – CAMBO

Dňa 4.12.2015 bol na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave slávnostne otvorený modernizovaný areál fakulty "Campus Bottova - CAMBO". Slávnostné príhovory k hosťom mali: excelencia Dušan Chrenek - vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR, pán Štefan Chudoba - poradca ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR, rektor STU Róbert Redhammer a dekan fakulty Jozef Peterka.

 

NOVEMBER 2015

 

06.11.2015 Prednáška firmy VW Slovakia „ Ako zvládame komplexitu výroby“ oslovila študentov

Dňa 5.11.2015 sa na Bottovej ulici v pavilóne T - MTF STU uskutočnila prezentácia firmy Volkswagen Slovakia a.s. Bratislava. Odbornú súhrnnú prednášku o procesoch výroby prezentovala Ing. Lenka Nováková – vedúca oddelenia Spájacie technológie.  V druhej časti prezentácie Mgr. Peter Mikula informoval o možnostiach praxe pre študentov vo Volkswagen Slovakia v rámci programu IngA – Inžinier v automobilovom priemysle, ale i o možnosti zapojenia sa študentov do akcie Upgradni svoju školu (http://upgradni.sk).

 

OKTÓBER 2015

 

19.10.2015 Konferencia Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť

Dňa 15. 10. 2015 Trnavský samosprávny kraj (TTSK), Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity (MTF STU) so sídlom v Trnave, Slovenské jadrové fórum a Energetický klaster – západné Slovensko usporiadali 4. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť. Záštitu nad podujatím prevzal Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

27.10.2015 Výstava“ Aurel Stodola- majster techniky“

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave otvorila v roku 2010 Technologické múzeum. Stalo sa miestom, kde sú prezentované artefakty technického významu, poukazuje na historické zázemie našej technickej inteligencie, na silnú erudíciu našich predchodcov, na zázemie z ktorého čerpajú naše súčasné vedomosti. Ukázať študentom na písomnostiach, ako aj na skutočných exponátoch ako postupoval technický rozvoj, ako pracovali a na čom pracovali naši predchodcovia, bola investícia, ktorá sa vypláca. Vytvára sa tým hrdosť na školu na ktorej pracujeme a študujú mladí ľudia, umocňuje sa presvedčenie, že univerzita bez histórie nie je univerzita.

 

SEPTEMBER 2015

 

14.09.2015 Pracovné stretnutie tvorivých pracovníkov s vedením fakulty MTF

Všetkých pedagogických a výskumných pracovníkov MTF STU pozývam na pracovné stretnutie s vedením fakulty, ktoré sa bude konať dňa 17.9. 2015 o 8:30 hod. v miestnosti Z-084 (veľká aula) v budove na Paulínskej ulici.

14.09.2015 Letná univerzita 2015 – úspešná

Siedmy ročník Letnej univerzity stredoškolákov STU (LUS) sa začal slávnostným otvorením na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU dňa 7. septembra o 11.00 hod. Stredoškolákov z celého Slovenska privítal na pôde fakulty prodekan pre vzdelávanie doc. Ing. Roman Čička, PhD. a požiadal o prihovor rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. Následne predstavil sponzorov akcie - Ing. Miloša Blanárika z  Prvej stavebnej sporiteľne, Mgr. Andreu Putalovú, riaditeľku Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR a zástupcu z rady študentov p. Kováča. V rámci 3-dňového programu, ktorý sa uskutočnil striedavo v Trnave a v Bratislave bol pre stredoškolákov pripravený bohatý program s množstvom prehliadok priestorov fakúlt univerzity, zaujímavých prednášok, praktických prezentácií, workshopov a hier, pri ktorých si mali vyskúšať svoju pozornosť a tvorivosť.

18.09.2015 Slávnostné otvorenie akademického roka 2015/2016 spojené s odovzdaním elektromobilov VW e-up!

Pred samotnou akademickou slávnosťou si dekani dvoch fakúlt STU prevezmú od zástupcov vedenia VW Slovakia, a.s.  elektromobily VW e-up!, ktoré  budú využívané v rámci prebiehajúcich výskumných projektov.

18.09.2015 Uskutočnila sa 22. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2015

V dňoch 2. ÷ 5. 9. 2015 sa uskutočnila v Muszyne – Zlockie (Poľsko) 22. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2015, ktorú ako hlavný organizátor zorganizovala Politechnika Śląska Katowice za spolupráce s Katedrou tváření materiálů, FMMI, TU - VŠB Ostrava a Ústavom výrobných technológií, Katedrou obrábania a tvárnenia, MTF STU Trnava.

21.09.2015 MTF STU na Noci výskumníkov

Materiálovotechnologická fakulta STU sa zúčastňuje pravidelne podujatí, ktoré napomáhajú propagácii vzdelávania a vedy. V roku 2014 (26.9.2014, Bratislava/Stará tržnica) sme sa zúčastnili Noci výskumníkov s prezentáciou „Excelentná fakulta“, ktorú zabezpečil Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky. V roku 2013 (27.9.2013, Bratislava/Avion) garantoval účasť fakulty Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu prezentáciou „Mysli jednoducho a kreatívne – be No. 1“, v rámci ktorého predviedol koncepciu „Štandardizácia pracoviska - učenie hrou". V tomto roku preberá garanciu nad prezentáciou fakulty Ústav materiálov. Obsahovú náplň prezentácie pripravil doc. Ing. Martin Kusý, PhD. Vedecký stánok MTF STU bude mať názov: "Spoznajme materiály okolo seba".


AUGUST 2015

 

19.08.2015 Výstava fotografií z výstavby MTF STU

V rámci plánovaných podujatí MTF STU sme pripravili fotografickú výstavu z výstavby Campusu Bottova. Cieľom tejto výstavy je podporiť možnosť zapojenia sa do verejnej diskusie občanov mesta k realizácii budovania campusu a priblížiť priebeh výstavby jednotlivých objektov. Vedenie fakulty oslovuje týmto všetkých, ktorí majú záujem o dianie na fakulte. Svoje názory a myšlienky k funkcionalitám tohto areálu môžu prejaviť vo verejnej diskusii.

28.08.2015 Zápisy do I. roku štúdia na inžinierskom a doktorandskom štúdiu – 2015/2016

V dňoch 26. 8. a 28. 8. 2015 privítala Materiálovotechnologická fakulta novoprijatých študentov na zápis do I. roku inžinierskeho a doktorandského štúdia.  Za vedenie fakulty privítal študentov prodekan pre vzdelávanie doc. Ing. Roman Čička, PhD.  


JÚL 2015

 

07.07.2015 Finále 2. ročníka súťaže „The best student´s project“

Dňa 30.06.2015 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave, so sídlom v Trnave uskutočnilo finále druhého ročníka súťaže „The best student´s project“ (http://www.produktivne.sk/sutaz/), ktorej cieľom bolo pomôcť študentom končiacich ročníkov prezentovať výsledky svojich záverečných prác, zviditeľniť sa a získať nové, zaujímavé kontakty na odborníkov z praxe. Súťaž bola organizovaná pod záštitou portálu www.produktivne.sk, ktorý slúži každému záujemcovi, ktorý sa orientuje na rozvoj znalostí a zdieľanie skúseností z oblasti Lean manažmentu.

07.07.2015 Zápisy do I. roku štúdia na bakalárskom štúdiu – 2015/2016

V dňoch 2. 7. - 3. 7. 2015 privítala Materiálovotechnologická fakulta novoprijatých študentov, ktorí sa zapísali do I. roku bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia prezenčnou a kombinovanou metódou v Trnave a na výučbové stredisko v Dubnici nad Váhom.

 

JÚN 2015

 

01.06.2015 Deň otvorených dverí pre II. stupeň základných škôl na Ústave výrobných technológií

Dňa 27. 05. 2015 sa na Ústave výrobných technológií MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnil deň otvorených dverí. Na akcii sa zúčastnili zástupcovia MsÚ Trnava, Odboru vzdelávania, športu a kultúry - Mgr. Mariana Gergelová a Ing. Katarína Haršányiová, ktoré organizačne zabezpečovali toto stretnutie v spolupráci s vybranými základnými školami.

17.06.2015 Teacher´s Cup 2015 - Memoriál Profesora Milana Turňu

Dňa 12.6.2015 v Trnave sa uskutočnil 14.ročník slovensko – českého tenisového turnaja učiteľov a zamestnancov vysokých škôl a zároveň memoriál zakladateľa turnaja prof. Ing. Milana Turňu, PhD. Turnaj bol organizovaný Centrom akademického športu MTF STU  v spolupráci s Odborom poznatkového manažmentu, Odborom hospodárskych a administratívnych činností a Radou športu STU, pod záštitou dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku.


MÁJ 2015

 

05.05.2015 Ambasádori fakulty – úspešní aj v tomto roku

V telocvični Materiálovotechnologickej fakulty STU sa dňa 30.4. 2015, v rámci akcie NONSTOP 2015, uskutočnil turnaj vo vybíjanej a vo futbale pre študentov MTF. Organizátorom športovej časti bol Študentský parlament MTF v spolupráci s Centrom akademického športu MTF.

06.05.2015 Exkurzia študentov a pedagógov UPIM a UVTE v spoločnosti RONA a. s. a Kofola a. s.

Dňa 28.4. 2014 sa uskutočnila exkurzia študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu a Ústavu výrobných technológií v spoločnostiach RONA, a. s. a Kofola, a. s. Skláreň RONA v Lednických Rovniach patrí svojou 120 ročnou tradíciou medzi významných svetových výrobcov kvalitného nápojového skla, stolovacích doplnkov,  dekoračných predmetov zo skla ako aj sortimentu pre gastronómiu a hotely. Je silne exportne orientovaná, s dôrazom na dosahovanie vysokej úrovne kvality, zákazníckeho servisu, dizajnu, čo sa snaží dosiahnuť  s podporou moderných technológií.

06.05.2015 Exkurzia študentov UMAT – plasty

Dňa 28.04.2015 sa uskutočnila exkurzia študentov Ústavu materiálov v plastikárskych podnikoch v Nitrianskom regióne, vo firmách: Plastika a.s., VUSAPL a.s., KTK Packaging s.r.o. a Slovizol s.r.o. Exkurzie sa zúčastnili študenti 1.ročníka inžinierskeho stupňa a študenti 3.ročníka bakalárskeho stupňa, odbor Materiálové inžinierstvo. Tiež sa zúčastnili zástupcovia z UMAT, doc. Ing. Antonín Náplava, CSc., Ing. Martin Sahul, PhD., Ing. Filip Polakovič a zástupca z UVTE Ing. Miroslav Sahul, PhD.

07.05.2015 Pracovné stretnutie tvorivých pracovníkov s vedením fakulty MTF

Všetkých pedagogických a výskumných pracovníkov MTF STU pozývam na pracovné stretnutie s vedením fakulty, ktoré sa bude konať dňa 7.5. 2015 o 10:00 hod. v miestnosti Z-084 (veľká aula) v budove na Paulínskej ulici.

12.05.2015 Prezentácia spoločnosti Festo na MTF: Trendy v automatizácii dopadla úspešne

Dňa 11. mája 2015 sa na pôde MTF STU pred aulou na Bottovej ulici uskutočnila prezentácia spoločnosti FESTO na tému "Trendy v automatizácii". Cieľovou skupinou akcie boli najmä zamestnanci a študenti, so zameraním na automatizáciu. Špecialisti spoločnosti FESTO si na pomoc priviezli predvádzacie vozidlo "Miniexpotainer", v ktorom na viacerých funkčných paneloch prezentovali ukážky najmodernejších trendov v automatizácii a inteligentnej mechatronike od elektrických pohonov, ventilových terminálov a snímačov, cez automatizáciu procesnej techniky a decentrálnych periférií, až po bezpečnosť, diagnostiku a šetrenie energií.

18.05.2015 Exkurzia študentov MI, VZaS a PMA

Dňa 12.05.2015 sa uskutočnila exkurzia študentov študijných programov Materiálové inžinierstvo, Výrobné zariadenia a systémy a Priemyselné manažérstvo v podnikoch Železiarne Podbrezová a. s. v Podbrezovej a Whirlpool Slovakia spol. s r. o. v Poprade. Železiarne Podbrezová a. s. sú integrovaným výrobcom ocele a oceľových bezšvíkových rúr so sídlom na strednom Slovensku v obci Podbrezová. Ročná výroba spoločnosti je 160 000 ton oceľových bezšvíkových rúr, čím sa spoločnosť radí k popredným výrobcom oceľových rúr v Európe. V rámci exkurzie mali študenti v podniku možnosť vidieť proces realizácie výroby oceľových rúr. Výnimočné, ale aj veľmi prínosné a poučné, bolo predovšetkým sledovanie zlievania dvoch tavieb, ako aj proces plnenia pece vsádzkou (šrotom) a finálne delenie oceľových rúr na požadovanú dĺžku.

21.05.2015 Študenti MTF STU úspešní v športových súťažiach o „Pohár Rektora STU“

Počas letného semestra 2014/2015 sa v Bratislave (plávanie na MTF) uskutočnili športové súťaže študentov STU o "Pohár Rektora STU". V konkurencii študentov všetkých fakúlt STU sa reprezentanti našej MTF pod vedením pedagógov z CAKŠ nestratili. Práve naopak patrili k tým najlepším!

22.05.2015 Exkurzia študentov PMA v spoločnostiach Stakotra Manufacturing, s. r. o. Piešťany a Coca Cola HBC Slovenská republika, s. r. o.

Dňa 19.05.2015 sa uskutočnila exkurzia študentov študijného programu Priemyselné manažérstvo v podnikoch Stakotra Manufacturing, s. r. o. v Piešťanoch a v Coca-Cola HBC Slovenská republika, s. r. o. v Lúke pri Piešťanoch. Za pedagógov sa akcie zúčastnili doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.- zástupkyňa riaditeľky UPIM pre transfer technológií, Ing. Rastislav Beňo, PhD. a Ing. Peter Szabó, PhD.

22.05.2015 Deň kvalitára v spoločnosti Robert Bosch České Budějovice

Dňa 15.5.2015 pripravila spoločnosť Robert Bosch České Budějovice, spol. s.r.o. každoročne organizovanú akciu pre študentov vysokých škôl s názvom „Deň kvalitára“. Spoločnosť Robert Bosch České Budějovice patrí v súčasnosti k najväčším svetovým dodávateľom špičkových produktov pre automobilový priemysel.

25.05.2015 MTF STU reprezentovala na MSV v Nitre

Medzinárodný strojársky veľtrh, výstava TECHFÓRUM 2015 v Nitre je najvýznamnejším priemyselným veľtrhom na Slovensku. Každoročne sa usiluje vytvoriť stabilné zázemie pre úspešnú komunikáciu odborníkov, stretávanie medzi dodávateľmi a odberateľmi, byť účinnou platformou na porovnávanie sa s konkurenciou, získavanie nových kontaktov a upevňovanie existujúcich vzťahov. Podpora účasti univerzít a vysokých škôl bola deklarovaná v podnázve veľtrhu ako 3. ročník prezentácie inovácií výstupov vysokých škôl a univerzít technického zamerania.

26.05.2015 Študentská kvapka krvi MTF

V utorok 19. mája 2015 o 8:00 sa uskutočnila v priestoroch internátu Miloša Uhra (STU MTF) v klube AMOS, Študentská kvapka krvi MTF. Naši študenti, zamestnanci a priatelia MTF mali možnosť podporiť dobrú vec. Darovať krv prišlo 25 študentov. Medzi darcami sa nachádzalo 7 PRVODARCOV. Spolu darovali 9 litrov krvi. Klub AMOS ďakuje všetkým zúčastneným .

27.05.2015 Exkurzia študentov v LISS a.s., ČR

Dňa 21.5.2015 sa uskutočnila exkurzia študentov doktorandského štúdia z Ústavu materiálov v spoločnosti LISS a.s., povlakovacie centrum Platit v Rožnove pod Radhoštěm v Českej republike. Za pedagógov sa akcie zúčastnil doc. Ing. Martin Kusý, PhD. Spoločnosť LISS a.s., povlakovacie centrum Platit patrí do silnej švajčiarskej skupiny B.C.I. group. Na stredoeurópskom trhu ponúka svoje vysoko kvalitné služby v oblasti high-tech PVD povlakovania, galvanických vrstiev, výroby vysoko precíznych hodinárskych komponentov, metalizáciou nevodivých materiálov, depozíciou optických vrstiev a výrobou precíznych komponentov pre automobilový priemysel.

27.05.2015 Vedecká show na MTF – fotodokumentácia

Viac ako 200 študentov stredných škôl sa prišlo pozrieť na veľkolepú vedeckú show Michaela Londesborougha, ktorá sa konala dňa 26.5.2015 na pôde Materiálovotechnologickej fakulty na Bottovej ulici. Show s názvom Tajomstvo energie zožala veľký úspech, o čom svedčia zábery z preplnenej auly. Pán Michael Londesborough predviedol show nielen dopoludnia, ale i v poobedných hodinách. Toto podujatie je súčasťou série viacerých Vedeckých show, ktoré pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v rámci projektu PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku.


APRÍL 2015

 

14.04.2015 Ambasádori fakulty – úspešní aj v tomto roku

Ambasádori – študenti fakulty už štvrtý rok propagovali MTF STU so sídlom v Trnave na stredných školách, ktorej sú absolventami, prípadne na iných stredných školách v okolí svojho bydliska. Záujem študentov fakulty ponúknuť pohľad vysokoškoláka na univerzitné štúdium študentom stredných škôl – budúcim maturantom a potencionálnym záujemcom o vysokoškolské štúdium v podobe prezentácie a osobnej konzultácie sa z roka na rok zvyšuje.

14.04.2015 MTF ako odborný garant na súťaži Mladý mechatronik

Dňa 31.3.2015 sa na Strednej priemyselnej škole v Leviciach uskutočnilo národné kolo súťaže Skills Slovakia - Mladý mechatronik. Súťaž vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý zastrešuje súťaže Skills Slovakia, v spolupráci so spoločnosťou Festo spol. s r.o. ako odborným garantom. Už 3. ročníka súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov, tvoriacich 2 - členné tímy, teda celkovo 8 tímov z celého Slovenska, ktoré majú v študijných osnovách odbor mechatronika. Cieľom súťaže bolo vyriešiť úlohu z manipulácie, ktorá si vyžaduje zručnosti a znalosti pneumatických a elektrických komponentov, snímačov a programovania PLC.

15.04.2015 Zástupcovia MTF na Hannover Messe 2015

Zástupcovia UIAM a UVTE sa v kooperácii s dlhoročným partnerom, spoločnosťou FESTO spol. s. r. o., zúčastnili 13.4.2015 popredného svetového veľtrhu pre priemyselné technológie Hannover Messe 2015. Veľtrh je zameraný na súčasné priemyselné trendy, akými sú napríklad aditívna výroba, energetická efektívnosť, Smart Grids a koncept tzv. štvrtej generácie priemyselnej revolúcie Industrie 4.0. Práve tento koncept a jeho implementácia v akademickom prostredí MTF boli predmetom diskusií nášho kolektívu s odborníkmi z renomovaných firiem FESTO, SIEMENS, SAP, KUKA a ďalších.

16.04.2015 Prednáška na Ústave bezpečnosti, environmentu a kvality

Dňa 14. apríla  2015 sa na Ústave bezpečnosti, environmentu a kvality  MTF  STU so sídlom v Trnave uskutočnila prednáška na tému „Pracovné inštrukcie a štandardizovaná práca“.  Prednášajúcim bol  Ing. Maroš Vrbovský – Lean špecialista zo spoločnosti Magna Slovteca s.r.o., odštepný závod Magna Trnava, absolvent MTF STU v odbore Inžinierstvo kvality produkcie. Prednáška bola určená pre študentov 1. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia v odbore Inžinierstvo kvality produkcie v rámci predmetu Prípadové štúdie v manažérstve kvality.

22.04.2015 Exkurzia študentov UPIM a UVTE

Dňa 14.04.2015 sa uskutočnila exkurzia študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu, ako aj študentov Ústavu výrobných technológií v podniku Viena International s. r. o. so sídlom v Martine. Exkurzie sa zúčastnili aj zástupcovia vybraných ústavov, konkrétne za UPIM doc. Ing. Helena Makyšová, PhD., doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc., Ing. Rastislav Beňo, PhD. a za UVTE doc. Ing. Štefan Václav, PhD.

27.04.2015 Exkurzia študentov vo firme Bekaert

Dňa 23. apríla 2015 navštívili výrobný závod firmy BEKAERT, a.s. v Hlohovci 19 členná vybraná skupina študentov a pedagógov fakulty UMAT, UIAM, UPIM, UVPT. BEKAERT neustále  rozvíja  svoje aktivity a ponúka aj široké  možnosti  uplatnenia  pre  absolventov Slovenskej technickej univerzity, o čom sa mali možnosť študenti presvedčiť priamo v priateľskom  dialógu  na záver 3,5 hodinovej exkurzie. Okrem súčasných študentov fakulty sa exkurzie zúčastnili aj bývalí absolventi Materiálovotechnologickej fakulty, dnes úspešní zamestnanci firmy Bekaert.

29.04.2015 Prednáška na Ústave výrobných technológií

Dňa 27. 04. 2015 sa na Ústave výrobných technológií MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnila odborná prednáška v rámci predmetu Priemyselné roboty a manipulátory v študijnom programe Výrobné zariadenia a systémy na tému „Nové aplikácie a trendy v robotike“. Prednášku zabezpečoval prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. spolu s Ing. Radovanom Holubekom, PhD. a Ing. Romanom Ružarovským, PhD. Prednášajúcim bol Ing. Tomáš Magula, absolvent MTF STU a Ing. Peter Ducháček, obaja so spoločnosti ABB, spol. s.r.o., divízia Robotika.

 

MAREC 2015

 

16.03.2015 Uskutočnil sa Job Day 2015

Dňa  11. 3. 2015 sa uskutočnil tretí ročník  akcie „JOB DAY 2015“  tradične v priestoroch na MTF STU so sídlom v Trnave, na Paulínskej ul. 16. O úspešnosti tohto podujatia z predchádzajúcich ročníkov svedčí aj tohtoročná účasť 17-tich firiem a spoločností. Akcia ponúkla študentom – budúcim absolventom fakulty možnosť stretnúť pod jednou strechou zástupcov firiem so širokým zameraním, dala im možnosť získať informácie o spoločnostiach pôsobiacich na trhu práce a vytvoriť tak podmienky na reálnu komunikáciu medzi uchádzačmi/študentmi na jednej strane a zamestnávateľmi na strane druhej.

17.03.2015 41. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“ na pôde Materiálovotechnologickej fakulty

V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dňoch 14. – 15. marca 2015 uskutočnil tradičný 41. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“. Najvýznamnejšie plavecké preteky na Slovensku s výbornou účasťou 436 plavcov z 34 plaveckých klubov a oddielov z Maďarska, Českej republiky, Poľska a Slovenska privítal na akademickej pôde dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, PhD.

20.03.2015 Študentská vedecká konferencia 2015 – výsledky fakultného kola

Úroveň prezentovaných prác posudzovali odborné komisie zložené z pedagogických a výskumných pracovníkov našej fakulty. V hodnotiacich komisiách pracovalo celkovo 57 odborníkov. Študenti prezentovali práce s aktuálnym obsahom, prejavili výborné prezentačné schopnosti a viaceré práce dosahovali vysokú odbornú kvalitu.

26.03.2015 Študentské schody – výsledky

Dňa 24.3.2015 sa na internáte M. Uhra MTF STU uskutočnilo športové podujatie Študentské schody. Preteku sa zúčastnilo 41 bežcov v dvoch kategóriách (14 žien, 27 mužov). Účastníci mali za úlohu prekonať výškový rozdiel z prízemia na desiate poschodie, pričom sa hodnotil celkový dosiahnutý čas každého jednotlivca.


FEBRUÁR 2015

11.02.2015 1. Ples ŠTUDENTOV Trnavy

Zástupcovia vysokých škôl MTF STU, UCM a TRUNI sa po prvý krát v histórii rozhodli organizovať 1. Ples ŠTUDENTOV Trnavy. Táto veľkolepá udalosť sa bude konať dňa 21.2.2015 o 19:00 v priestoroch Holiday Inn v Trnave.

20.02.2015 Výstava Umelecké bronzy

Dňa 19.2.2015, pri príležitosti 5. výročia založenia Technologického múzea, zorganizovala fakulta v priestoroch múzea dočasnú výstavu s názvom Umelecké bronzy. Exponáty tejto výstavy patria väčšinou do umeleckej zbierky Ing. Eugena Belicu PhD., výskumného pracovníka Ústavu výrobných technológií MTF STU. Výstava je vyjadrením úcty k profesorovi Murgašovi, ktorý prijal pána Belicu na Katedru zlievarenstva v roku 2000, kde mu poskytol tvorivý priestor a odbornými znalosťami ho doviedol k tomu, že teraz môže samostatne vystavovať výsledky svojej práce.


JANUÁR 2015

 

30.01.2015 Uskutočnil sa VIII. ročník akcie „Deň otvorených dverí 2015“

Po ôsmykrát  sme privítali v stredu 28. januára 2015 na Bottovej ul. č. 25 študentov stredných škôl, ktorí mali záujem nahliadnuť do priestoroch fakulty a vypočuť si informácie o ponuke  akreditovaných študijných programoch na akademický rok 2015/2016. Program otvoril privítaním účastníkov prodekan pre vzdelávania doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. a v krátkosti oboznámil študentov so všeobecnými informáciami o fakulte, ako aj o postavení fakulty na trhu práce.