Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

December  2017

05.12.2017 Šachový turnaj o pohár dekana

V utorok dňa 5.12.2017 sa v priestoroch internátu MTF v Trnave konal Šachový turnaj o pohár dekana MTF 2017. Členovia klubu AMOS a zároveň študenti fakulty v spolupráci s vedením Materiálovotechnologickej fakulty a so šachovým klubom Lokomotíva Trnava zabezpečili organizačnú podporu podujatia. Počas turnaja sa hráči prestriedali podľa stanovených pokynov.

06.12.2017 Firmy diskutovali so študentami na akcii TABLE TALK

V spolupráci s  Národným kariérnym centrom sa dňa 6. 12. 2017 na pôde fakulty uskutočnila druhým rokom akcia pod názvom Table Talk. Cieľom podujatia boli neformálne diskusie pozvaných spoločností so študentmi fakulty za spoločným stolom v menších skupinách, na základe ktorých študenti získali informácie o firme, voľných pracovných pozíciách, výhodách a povinnostiach zamestnanca....V tomto roku diskusie prebehli v dvoch časových intervaloch o 9.00 a 11.00 hod. Medzi pozvanými firmami boli: ALRO Slovakia Trnava, LEAR Voderady,  Jaguar Landrover Nitra, ZF Slovakia Trnava, SEGULA Bratislava Adient, NMH Sereď, BOGE ELASTMETALL Slovakia Trnava.

18.12.2017 Vianočná kapustnica

V pondelok dňa 18.12.2017 privítal dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka všetkých zamestnancov fakulty slávnostným príhovorom na podujatí Vianočná kapustnica. Po príhovore predsedu Akademického senátu doc. Ing. Milana Naďa, CSc. ocenil dekan fakulty zamestnancov a študentov za rok 2017

07.12.2017 Študenti UPIM na exkurzii vo firme Muehlbauer Nitra

Dňa 7.12. 2017 sa študenti z Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu ( PMA a PPP) v rámci predmetu TQM-IMS, zúčastnili plánovanej exkurzie vo firme Muehlbauer Nitra. Študenti mali možnosť vidieť špecifickú formu výroby. Nemecký koncern Mühlbauer je celosvetovo pôsobiacim systémovým partnerom pre kompletný technologický a know-how transfer na výrobu elektronických ID-dokumentov. Ponúka systémové a softvérové riešenia na výrobu a personalizáciu kariet, cestovných pasov, technológie na princípe kontroly biometrických údajov a systémy na výrobu bankomatových kariet pre potreby bankového a vládneho sektora. Závod v Nitre je rozdelený do dvoch divízií, vývoj a výskum a výroba. Len jedno percento výroby zostáva na slovenskom trhu, zvyšných 99 % exportuje spoločnosť do USA, Číny, Malajzie a do afrických krajín. Študentom sa venovali Ing. Adamík a Ing. Gerzs. S firmou sa rozvíja veľmi efektívna spolupráca na báze prednášok, exkurzií a možnosti riešenia záverečných prác.

19.12.2017 Prezentácia podnikateľských zámerov študentov

V rámci predmetu Vedenie k podnikaniu prezentovali študenti prvého ročníka Ing. štúdia (tí, ktorí si tento predmet zapísali v zimnom semestri) svoje podnikateľské zámery pred odbornou komisiou 12.12. a 19.12.2017. Ich prezentácie boli zachytené aj v reportáži Mestskej televízie Trnava (MTT).Vedenie k podnikaniu je povinne voliteľný predmet, kde študenti majú za úlohu simulovať vznik firmy a prezentovať produkt alebo službu, ktorú chcú na trh priniesť. Študenti pracujú v projektových tímoch na vybranej téme, ktorú zadávajú supervízori. Tento rok zadávateľmi tém boli aj reálne existujúce podnikateľské subjekty. 11 projektových tímoch pracovalo na 6 témach (Zelená plocha kempusu, Osobný robot, Zvýšenie finančnej gramotnosti, Smart vozidlo, Technologická jazyková škola, Doplnková výbava vozidiel). Supervízormi dvoch tém boli aj zamestnanci našej fakulty a to: prodekan pre rozvoj MTF STU doc.Ing. Peter Pokorný, PhD. a doc. Ing. Martin Kusy, PhD.

 

November 2017

07.11.2017 JobSpoTT 2017 - zúčastnili sme sa

Štvrtý ročník úspešného pracovného veľtrhu JobSpott 2017 sa uskutočnil v utorok 7. 11. 2017 opäť v Mestskej športovej hale v Trnave.Generálnym partnerom podujatia tak ako po minulé roky bola spoločnosť ZF Slovakia, a. s., hlavní partneri: Boge Elastmetall Slovakia, a.s , Šimunek.sk, s.r.o., PSA Groupe, AMAZON, gestor podujatia: UPSVAR.Záujem vystavovateľov o účasť na veľtrhu z roka na rok rastie, taktiež návštevnosť zo strany verejnosti je každým rokom vyššia. Je to dôkazom toho, že akcia má význam ako pre verejnosť, tak pre zamestnávateľov, hľadajúcich vhodných kandidátov na voľné pracovné pozície.Po celú dobu trvania veľtrhu bol pripravený bohatý program, ktorého súčasťou boli workshop zóna a workshopy pre študentov vysokých škôl. Program si môžete pozrieť TUVeľtrh priniesol aj program šitý na mieru pre študentov a absolventov stredných a vysokých škôl. Každá z trnavských vysokých škôl - MTF STU so sídlom v Trnave, Trnavská univerzita, Univerzita Cyrila a Metoda  mali možnosť prezentovať ponuku študijných programov pre potencionálnych uchádzačov na nasledujúci akademický rok a  prilákať ich pozornosť vo svojich prezentačných stánkoch.Našu fakultu zastupovali  študenti doktorandského štúdia z UVTE: Ing. František Jurina, Ing. Šimon Lecký a pracovník z UMAT Ing. Matej Pašák , PhD. Nový koncept veľtrhu bol inšpiratívnejší, dynamickejší a interaktívnejší. Účastníci mali možnosť osobne spoznať zamestnávateľov, spíkrov a koučov a vybrať si z množstva pracovných ponúk z trnavského regiónu a okolitých krajov.

08.11.2017 Prezentácia firmy Schaeffler Slovensko spol. s r.o.

Dňa 8.11.2017 (streda) sa o 13:00 h v miestnosti T-201 uskutočnila prezentácia firmy Schaeffler Slovensko spol. s r.o. Boli prezentované oddelenia Methodenraum a oddelenie Digitálny podnik, ktoré využívajú nástroje a metódy:

  • priemyselného inžinierstva - Six Sigma, Smed, TPM, 5S, Kaizen, Dojo, časové štúdie, atď.,
  • digitálneho podniku - 3D skenovanie a modelovanie strojov, zariadení a priestorov, plánovanie 3D layoutov a procesov, virtuálna ergonómia / MTM a simulácia materiálových tokov s podporou softvérov (napr. Plant simulation).

Prezentáciu organizačne zabezpečil Ústav výrobných technológií v spolupráci s Ústavom priemyselného inžinierstva a manažmentu.

09.11.2017 Prednáška firmy Műehlbauer so sídlom v Nitre

Dňa 9.11.2017 sa uskutočnila na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave prednáška na tému „Trendové požiadavky na kontrolu kvality v priemyselných podnikoch“. Prednáška bola určená študentom študijných programov „Priemyselné manažérstvo, Personálna práca v priemyselnom podniku a Výrobné technológie a výrobný manažment“ a zabezpečená v rámci predmetov „TQM a IMS a Základy manažérstva kvality“

Súčasťou prednášky boli praktické ukážky z danej problematiky, čo vyústilo do zaujímavej a plodnej diskusie. V rámci diskusie dostali študenti pozvánku na návštevu výrobných priestorov firmy, kde by si mohli overiť teoretické vedomosti priamo v praxi.Prednášku organizačne zabezpečil Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.

14.11.2017 ON Semiconductor na MTF

Dňa 14.11.2017 sa na pôde MTF STU konalo stretnutie so spoločnosťou ON Semiconductor Slovakia, a.s.. Zástupcovia spoločnosti najskôr diskutovali vo vstupných priestoroch fakulty o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti riešenia záverečných (diplomových a bakalárskych) prác, rozvoja odborných vedomostí a zručností študentov a možnosti ich uplatnenia v tejto firme počas alebo po skončení štúdia.Neskôr Mgr. Eva Vajsáblová (ON Semiconductor Slovakia, a.s.) prezentovala základné informácie a profil spoločnosti v rámci prednášky od 11.00 - 11.40 hod. v miestnosti T 202. Predstavila poslucháčom spoločnosť zaoberajúcu sa výrobou polovodičových súčiastok a diskutovala o možnostiach vzájomnej spolupráce s Materiálovotechnologickou fakultou.Prezentácia spoločnosti ON Semiconductor, Slovakia, a.s. bola realizovaná za podpory Občianskeho združenia Banka kvality - ALUMNI MTF STU Trnava v spolupráci s Ústavom priemyselného inžinierstva a manažmentu.

13.11.2017 Workshop Matlab-Stateflow

Dňa 13. novembra 2017 sa uskutočnil na pôde MTF STU workshop spoločnosti Humusoft s.r.o. v spolupráci s UIAM. Workshop bol určený všetkým, ktorí mali záujem zoznámiť sa s možnosťami modelovacieho nástroja Stateflow ako súčasti softvéru Matlab, ktorý majú študenti a pracovníci celej STU od mája 2017 k dispozícii v plnej verzii. Na praktických príkladoch za asistencie lektora si účastníci vyskúšali možnosti prepojenia toolboxu Stateflow v spolupráci s toolboxom Simulink. Účastníci asistovane riešili návrh logiky riadenia pre systém ventilátora v Stateflow prepojený so schémou zostrojenou v Simulinku a návrh logiky riadenia malej výrobnej bunky s ukážkou generovania riadiaceho kódu pre PLC a nasadenia vytvoreného riadiaceho systému do reálneho modelu tejto výrobnej bunky.Workshopu sa zúčastnili najmä zamestnanci UIAM ako aj zamestnanci z iných ústavov fakulty. Akcia sa konala s podporou riaditeľa ústavu UIAM prof. Ing. Pavla Tanušku, PhD. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

15.11.2017 Vedecký seminár “Managing Generations”

Dňa 15. 11. 2017 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave uskutočnil vedecký seminár Managing Generations”. Organizátorom podujatia bol Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU v spolupráci so Sekciou sociológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV.Seminár bol súčasťou riešenia projektu VEGA s názvom „Vplyv koexistencie rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť organizácií“, ktorý je zameraný na riešenie unikátnej situácie na trhu práce - v blízkej budúcnosti bude v podnikoch „vedľa seba“ pracovať päť rôznych generácií zamestnancov, s výraznými odlišnosťami v oblasti hodnôt, postojov k práci, očakávaní od zamestnávateľov a pod., ktoré majú už v súčasnosti významne negatívny dopad na výkonnosť podnikov. O vysokej aktuálnosti uvedenej problematiky svedčí veľký záujem o jej riešenie a účasť na seminári odborníkov z rôznych oblastí: univerzity, priemyselná prax, konzultačné spoločnosti, sociológia, psychológia a ďalšie.V rámci jednotlivých prezentácií a bohatej diskusie odzneli námety a konkrétne riešenia, ako nielen eliminovať negatívne dopady, ale najmä ako využiť vysoký potenciál pozitívnych interakcií generácií zamestnancov na dosahovanie ich udržateľnej výkonnosti ako aj výkonnosti celých organizácií.

21.11.2017 Business raňajky so spoločnosťou ON Semiconductor

Dňa 21. novembra 2017 sa v priestoroch UPIM MTF STU uskutočnili Business raňajky usporiadané spoločnosťou ON Semiconductor a.s., Piešťany.Cieľom podujatia bolo okrem predstavenia spoločnosti študentom končiacich ročníkov (bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia) predstaviť možnosti ďalšej spolupráce formou spracovania záverečných prác, stáží a pracovných ponúk v predmetnej spoločnosti.Účastníci mali možnosť popri raňajkách / občerstvení neformálne diskutovať s predstaviteľmi spoločnosti.

 

Október 2017

02.10.2017 Zahájenie druhého vzdelávacieho projektu pre základné školy v oblasti pneumatického riadenia

V rámci spolupráce medzi Materiálovotechnologickou fakultou, Mestom Trnava a firmou FESTO spol. s r.o., sa dňa 2.10.2017 žiaci končiacich ročníkov ZŠ na Bottovej ulici v Trnave prvýkrát zúčastnili praktických cvičení v laboratóriách Pneumatiky a elektropneumatiky. Cvičenia majú slúžiť na posilnenie záujmu o odborné a technické vzdelávanie. V úvode ich privítal prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. z Ústavu výrobných technológií, ktorý spolu s doc. Ing. Štefanom Václavom, PhD., riaditeľom UVTE, vyjadrili podporu realizácie projektov, ktoré napomáhajú k rozšíreniu technického poznania a potenciálu žiakov ZŠ. Po príhovore Mgr. Ruženy Makovej z  Odboru vzdelávania, športu a kultúry mesta Trnava, boli žiakom odprezentované praktické ukážky z oblasti pneumatiky a elektropneumatiky.

11.10.2017 Účasť pracovníkov UVTE na 13.ročníku medzinárodnej konferencii MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING MTeM 2017

V dňoch 11. až 13. 10. 2017 sa v Cluj-Napoca (Rumunsko) uskutočnil 13. ročník medzinárodnej konferencie MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING, organizovanej Katedrou výrobného inžinierstva Technickej univerzity v Cluj-Napoca.Konferencia bola zameraná na moderné trendy v oblasti progresívnych a aditívnych výrobných technológií a automatizácie výrobných procesov. Tohto odborného podujatia sa aktívne zúčastnila početná skupina pracovníkov z Ústavu výrobných technológií, v zložení: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (člen vedeckého výboru); doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. (predseda sekcie III – S1: Manufacturing Engineering); Ing. Radovan Holubek, PhD.; Ing. Martin Necpal, PhD.; Ing. Roman Ružarovský, PhD.; Ing. Ivan Buranský, PhD.

13.10.2017 Firma Mühlbauer Technologies, s.r.o. sa prezentovala na fakulte

Dňa 13.10.2017 sa o 8:00 h konala v miestnosti T-201 prezentácia firmy Mühlbauer Technologies, s.r.o. Nitra. V prezentácii boli predstavené základné informácie o tejto firme, možnosti spolupráce s Materiálovotechnologickou fakultou v oblasti riešenia záverečných (diplomových a bakalárskych) prác, rozvoja odborných vedomostí a zručností študentov a možnosti ich uplatnenia v tejto firme po skončení štúdia. Prezentácie sa zúčastnilo približne 100 študentov a pracovníkov fakulty.

25.10.2017 Odborná prednáška - doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.

Dňa 25.10.2017 sa uskutočnila na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave v rámci predmetu Marketing v personálnej práci  prednáška na tému „Marketingový mix“, ktorú zrealizoval pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu „Personálna práca v priemyselnom podniku“ zástupca Slovenského komitéta pre vedecké riadenie ZSVTS  doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.. Prednáška študentov zaujala. Počas prednášky sa aktívne zapájali a diskutovali k danej téme.

 

September  2017

09.09. 2017 Stretnutie absolventov

Dňa 9.9.2017 sa uskutočnilo prvé stretnutie absolventov MTF STU, ktoré organizovalo občianske združenie absolventov a priateľov MTF STU – Banka kvality – ALUMNI MTF STU.Všetkých účastníkov (97 zaregistrovaných) privítal na pôde fakulty dekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. Podujatie moderoval  a prezentáciu pripravil prodekan prof. Ing. Milan Marônek, CSc. – výkonný predseda združenia absolventov.Účastníci si mali možnosť prezrieť priestory a vybavenie vybraných pracovísk, pozrieť si celý areál Campusu Bottová. Veľmi nás teší nielen to, že k tomuto stretnutiu prišlo, ale najmä radosť a úprimné blahoželanie našich bývalých absolventov k viditeľným úspechom a zmenám, ktoré zaregistrovali. Stretnutie malo neformálny, priateľský charakter, plný diskusií a potešenia  z návratu na svoju alma mater.

21.09.2017 Zapísali sme novoprijatých študentov v ak. roku 2017/2018 na všetkých stupňoch štúdia

V mesiacoch jún až september 2017 sa uskutočnili zápisy novoprijatých študentov na všetky tri stupne štúdia.V júni sa na MTF STU zapísali novoprijatí študenti do I. roku bakalárskeho štúdia prijatí do Trnavy a do Dubnice nad Váhom.  V auguste privítal na zápise za vedenie fakulty prodekan doc. Ing. Roman Čička, PhD. uchádzačov prijatých na inžinierske a doktorandské štúdium. V septembri sa uskutočnil aj zápis prijatých uchádzačov na bakalárske štúdium v II. kole prijímacieho konania.Informácie novoprijatým študentom sprostredkovali vedúca študijného oddelenia Mgr. Renáta Ivančíková o systéme vysokoškolského štúdia,  riaditeľ ŠD Ing. Dušan Knap o podmienkach ubytovania v Študentskom domove M. Uhra, Mária Otajovičová o dodržiavaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Hrubšová Iveta o možnosti využívania akademickej knižnice.Pracovníčky študijného oddelenia v spolupráci s Odborom komunikačných a informačných systémov zrealizovali zápis predmetov do AIS, kontrolu vyplnených tlačív, fotografovanie študentov na preukaz študenta. 

29.09.2017 Boli sme tam

Dňa 29.9.2017 sa uskutočnil 11. ročník Festivalu vedy -  Európska noc výskumníkov 2017 v Bratislave, na ktorej sme sa už po piatykrát prezentovali aj my.  Špeciálnou cieľovou skupinou podujatia sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách. Pripravili sme nielen prezentáciu „zaSPINNERuj si s MTF“, ale i videonahrávku z výroby spinnerov, predvádzali sme tlač komponentov na 3D tlačiarni, lisovanie a ďalšie postupy, ktoré priblížili deťom časť sveta technológií. Možno keby sme mali 1500 spinnerov, vtedy by sme uspokojili ich zvedavosť a nadšenie. Deti museli odpovedať na 3 otázky, ktoré sa týkali hádanky na typ technológie zhotovenia spinnerov a pod.Odborný garant prezentácie MTF STU bolo UVTE: Ing. Ivan Buranský, PhD.; doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD., Ing. Tomáš Vopát, PhD., Ing. Martin Bajčičák, PhD., ktorým patrí srdečná vďaka za neutíchajúcu trpezlivosť pri vysvetľovaní a predvádzaní výroby.
Organizačný garant bolo Oddelenie PR OPOM (Janka Boškovská a Daška Zifčáková).

 

Júl – August  2017

11.07.2017 Think and GO

Dňa 11.7.2017 sa v priestoroch Ústavu výskumu progresívnych technológií v Trnave konala verejná prezentácia projektu Think & Go. Cieľom projektu, na ktorom participovali študenti a doktorandi MTF STU v Trnave pod vedením doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD., je výskum a vývoj myšlienkami riadeného vozíka pre handikepovaných ľudí či pacientov, pracujúci na báze EEG signálov (aktivita neurónov a prenášaných signálov). Fotodokumentáciu z prezentácie, články a rozhovory môžete nájsť na linkoch nižšie.

10.07.2017 Projekt: Automobilová Junior Akadémia (AJA) 2017 na MTF STU

Dňa 10.07.2017 dekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, spolu s prodekankou doc. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD., Ing. Jaroslavom Holečkom, PhD., viceprezidentom Zväzu automobilového priemyslu a Ing. Andrejom Krajčovičom, vedúcim oddelenia vzdelávania v PSA Groupe Slovakia,  slávnostne otvorili Automobilovú Junior Akadémiu. Podujatie sa  koná v dňoch 10.07. – 14.07.2017 na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave v spolupráci s automobilkou PSA Groupe Slovakia. Automobilová Junior Akadémia je organizovaná s cieľom zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických predmetov. Účastníkmi sú predovšetkým žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ. Študenti navštívia aj automobilku PSA Groupe Slovakia, kde budú môcť sledovať väčšinu výrobných prevádzok a hravou formou, primeranou ich veku budú mať možnosť oboznámiť sa s procesom výroby automobilu. Ďalej navštívia zážitkové centrum vedy Aurelium, Múzeum dopravy v Bratislave, Strednú priemyselnú školu strojnícku v Trnave, či spoločnosť ZF Slovakia. Odznejú  zaujímavé prednášky na tému lietajúcich áut, 3D skenovania, 3D tlače a materiálov budúcnosti. Študenti dostali pri zápise indexy a AJA bude ukončená promóciou, kde si úspešní absolventi prevezmú z rúk dekana MTF STU svoj prvý vysokoškolský diplom.

 

Jún 2017

21.06.2017 Prednáška profesora Sarkara na UMAT MTF STU

Dňa 21. júna 2017 sa na Ústave materiálov MTF STU v Trnave uskutočnila prednáška prof. Sarkara z Galgotias University, Dílií, India, dekana School of Basic & Aplied Sciences, ktorý navštívil MTF STU v rámci národného štipendijného programu Slovenskej republiky. Prof. Bimal Kumar Sarkar prednášal na  tému "Study of Structure and Mechanical Properties of High Temperature Zirconium based Alloys", v ktorej prezentoval výsledky svojho výskumu v oblasti materiálov pre jadrovú  energetiku. 

23.06.2017 TEACHER´S CUP 2017 - MEMORIÁL Profesora Milana Turňu

Dňa 23.6.2017 v Trnave sa uskutočnil 16.ročník slovensko – českého tenisového turnaja učiteľov a zamestnancov vysokých škôl a zároveň memoriál zakladateľa turnaja prof. Ing. Milana Turňu, PhD. Turnaj bol organizovaný Centrom akademického športu MTF STU  v spolupráci s Odborom poznatkového manažmentu a Odborom hospodárskych a administratívnych činností MTF STU, pod záštitou dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku. K dobrej turnajovej nálade prispela aj skvelá organizácia a priaznivé počasie. Hralo sa na tenisových kurtoch TC Fortuna, kde uvoľnená a priateľská atmosféra súťažiacim vydržala až do konca. Nebolo treba riešiť žiadne spory ani konfliktné situácie. Teacher´ s cup sa zúčastnilo celkom 31 tenisových nadšencov, z toho 15 tenisových hráčov. Hráči a aj ostatní zúčastnení prisľúbili účasť aj na budúcom 17. ročníku.Blahoželáme víťazom a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli k dobrej atmosfére.

 

Máj 2017

02.06.2017 Úspech našich študentov na medzinárodnej študentskej vedeckej konferencii ŠVOK v Košiciach

Dňa 2. a 3. mája 2017  prezentovali úspešne svoje znalosti študenti Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU v Trnave na   medzinárodnej Študentskej vedeckej konferencii ŠVOK s účasťou univerzít z 5 štátov.Cenu dekana Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach získala  študentka Bc. Aneta Durčáková  s témou ŠVOČ Návrh nového layoutu JIT linky s využitím nástrojov štíhleho manažmentu v podniku  IAC Group (Slovakia) s. r. o. (školiteľka Ing. Helena Fidlerová, PhD.). Cenu publika a tiež sympatie si získal svojim vystúpením Bc. Adrián Uhlár  s témou ŠVOČ Návrh zefektívnenia využitia úzkych miest na montážnej linke v ZF Slovakia, a.s. (školiteľka doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.).

03.05. 2017 Prednáška na tému Medzinárodný finančný manažment na MTF

Dňa 03.05.2017 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU Trnava uskutočnila pre študentov 1. ročníka Ing. štúdia priemyselného manažérstva prednáška na tému Medzinárodný finančný manažment realizovanou IBM International Services Centre s.r.o. s prednášajúcimi Ing. Ľubicou Kmeťovou za Regional Accounting Center Bratislava a Ing. Kolomanom Murakozym za IBM Europe Finance Centers.

12.05.2017 Stretnutie s bývalými zamestnancami MTF STU

Dňa 12. 05. 2017 sa v priestoroch fakulty už ôsmy krát uskutočnilo stretnutie vedúcich zamestnancov MTF STU  s bývalými zamestnancami MTF STU, ktorí v rokoch 1986 - 2016 skončili pracovný pomer odchodom do dôchodku. Po krátkom kultúrnom programe, v ktorom vystúpili žiačky ZUŠ M. Schneidera-Trnavského, sa prítomným prihovoril dekan fakulty profesor Jozef Peterka a s aktivitami fakulty oboznámil hostí prodekan profesor Milan Marônek. Súčasťou stretnutia bolo poďakovanie a odovzdanie ocenení za dlhoročnú prácu a aktivity, ktoré prispeli k rozvoju fakulty. Stretnutie pokračovalo spoločným obedom a diskusiou. Na pamiatku tohto stretnutia venovalo vedenie fakulty každému dôchodcovi malý spomienkový darček. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

11.05.2017 Účasť našich študentov na ŠVOČ vo Zvolene

Dňa 11. mája 2017 sa zúčastnili aktívne Bc.  Tomáš Zelenay, Bc. Rudolf Husovič a Gabriela Hubinová  58. ročníka  Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene.V medzinárodnej konkurencii získal 3 . miesto  v sekcii Ekonomika a  manažment podniku Bc. Tomáš Zelenay s prácou ŠVOČ na tému Návrh výrobnej linky pomocou simulačného softvéru pre spoločnosť HERN s.r.o. (školiteľka Ing. Natália Horňáková, PhD). Práca ŠVOČ bola ocenená diplomom a finančnou odmenouGabriela Hubinová získala s prácou ŠVOČ na tému Analýza zníženia nepodarkovosti v Biebighäuser Slovakia, s.r.o.  predplatné časopisu  Drevársky magazín. (školiteľka doc. Ing. Renáta Nováková, PhD).

17.05.2017 Študentská kvapka krvi

Vraví sa, že nikto na svete nie je sám. Žiaľ, stále viac ľudí potrebuje pomoc, a to nielen od blízkych či pomoc lekársku, ale i tú malú, ktorú vieme poskytnúť i my vo forme darovania krvi. Dňa 17.5.2017 sa uskutočnilo podujatie Študentská kvapka krvi MTF v priestoroch klubu AMOS, ktorého sa aktívne zúčastnilo 15 študentov. Aj tých pár kvapiek, ktoré nám zdravým nebudú chýbať, môžu niekomu pomôcť v boji o život.
Zúčastneným ďakujeme za účasť a tešíme sa, že podujatie sa stáva na našej fakulte tradíciou. 

23.05.2017 MTF STU na Techfórum 2017

V dňoch 23.-26.5.2017 sa prezentovala MTF STU na podujatí Techfórum 2017, ktoré bolo súčasťou medzinárodneho  strojárskeho veľtrhu v Nitre. Tradične bola prezentácia venovaná najmä výskumnému potenciálu fakulty, ale i vzdelávaniu – prezentácii študijných programov na fakulte. Z firiem, ktoré navštívili stánok fakulty spomenieme napr. 3D Dimensia, Control Informatika s r.o., Chemmea s r.o. , Proeling s r.o., Méříme s r.o. Chrášťany, Slovenská spoločnosť pre tribológiu a tribotechniku Bratislava, B+R automatizace s r.o., Alexoprint Ružomberok a mnohí ďalší. Asi najviac nás potešila návštevnosť  bývalých absolventov fakulty, ktorí sa živo zaujímali o dianie na svojej alma mater. Účasť na veľtrhu je možnosť získať nové kontakty, sprostredkovať vzájomnú spoluprácu a priestor pre porovnávanie sa s inými.

31.05.2017 Otvorili sme výstavu NANO-Art

Dňa 31.5.2017 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie výstavy NANO-Art v priestoroch Technologického múzea MTF STU.Vernisáž otvoril prodekan pre vnútorné a medzinárodné vzťahy prof. Ing. Milan Marônek, CSc. za účasti autoriek prezentácie - mladej talentovanej umelkyne Jaroslavy Frajovej z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorá oslovila vedkyňu z Ústavu polymérov Slovenskej akadémie vied (SAV) Alenu Šiškovú. Koordinátorom výstavy je Mgr. Silvia Podhradská, PhD.  z Ústavu polymérov SAV Bratislava.Výstava NANO-Art je prístupná širokej verejnosti do 31.8.2017. Srdečne Vás pozývame!

 

Apríl 2017

31.3.2017 Na MTF sa uskutočnil 5. ročník celoštátnej súťaže Skills Slovakia „Mladý mechatronik“

Dňa 31. marca 2017 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave uskutočnil 5. ročník celoštátnej súťaže Skills Slovakia „Mladý mechatronik“. Odborná hodnotiaca porota v zložení Ing. Milan Daňo (Festo Didaktika SK), doc. Ing. Michal Kopček, PhD. (SKARTEK, s.r.o.), Ing. Martin Neštický, PhD. (UIAM MTF STU) dohliadala na celý priebeh súťaže určenej pre žiakov stredných priemyselných škôl a stredných odborných škôl odboru mechatronik z celého Slovenska. Po registrácii účastníkov privítal prítomných hostí prodekan prof. Ing. Milan Marônek, CSc.

06.04.2017 Študentská vedecká konferencia 2017 – výsledky fakultného kola

Dňa 6. apríla 2017 sa na MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnil 21. ročník Študentskej vedeckej konferencie 2017 (ŠVK). Študenti verejne prezentovali a obhajovali svoje práce, predložené vo forme posterov pred odbornými komisiami. Pri obhajovaní prác prejavili výborné prezentačné schopnosti a mnohé z predložených prác dosiahli vysokú odbornú kvalitu.V hodnotiacich komisiách, zložených  z pedagogických a výskumných pracovníkov hodnotilo práce celkom 40 odborníkov.Každý zúčastnený študent prevzal po ukončení rokovania v sekcii z rúk predsedu hodnotiacej komisie certifikát o účasti. Celkovo bolo v roku 2017 na ŠVK prezentovaných 73 prác, z ktorých komisie vyhodnotili tri najlepšie práce v každej sekcii.

Ambasádori 2017 – študenti reprezentovali fakultu

Aj v roku 2017 v rámci akcie ambasádor prezentovalo 16 ambasádorov MTF STU so sídlom v Trnave  na  35 stredných školách, na ktorých študovali, resp. v okolí svojho bydliska. Informovali záujemcov o ponuke akreditovaných študijných programov na ak. rok 2017/18. Budúcim maturantom a študentom v treťom ročníku strednej školy ponúkli pohľad vysokoškoláka na univerzitné štúdium prostredníctvom pripravenej prezentácie a následnej voľnej diskusie priamo na pôde strednej školy.Vedenie fakulty ďakuje ambasádorom fakulty za ich záujem propagovať svoju fakultu a praje im veľa šťastia v štúdiu.  Všetkým zúčastneným bude za ich prácu priznané motivačné štipendium.

06. 04 2017 TABLE TALK - prvýkrát na fakulte

MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnila v spolupráci s Národným kariérnym centrom dňa 6. apríla 2017 podujatie pod názvom Table Talk. Podujatia sa zúčastnila skupina cca 70 študentov, ktorí mali možnosť absolvovať stretnutie s piatimi potencionálnymi zamestnávateľmi a jednou personálnou agentúrou. Rozhovory prebiehali v malých skupinách jeden zamestnávateľ – menšia skupina študentov, študenti sa v určitých časových intervaloch premiestnili k ďalšiemu zamestnávateľovi.Význam podujatia sa niesol v  ponuke konkrétnych pracovných pozícii študentom priamo na pôde fakulty. Študenti mali možnosť získať informácie o firme, výhodách a povinnostiach zamestnanca a v prípade záujmu o ponúknuté pracovné miesto adekvátne vyštudovanému študijnému programu vyplniť dotazník pre zamestnávateľa.

 

Marec 2017

23.02.2017 Exkurzia vo firme Schaeffler Skalica, spol. s r. o.

Dňa 23.02.2017 sa v priestoroch firmy Schaeffler Skalica, spol. s r. o, uskutočnila celodenná odborná exkurzia študentov, navštevujúcich odborný kurz Technológia a konštrukcia v praxi, ktorého druhý ročník pripravila a zabezpečuje firma Schaeffler Skalica v spolupráci s Ústavom výrobných technológií MTF STU v Trnave.  Exkurziu absolvovali vybraní študenti 1. a 2. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia (študijné programy Obrábanie a tvárnenie, Materiálové inžinierstvo, Výrobné zariadenia a systémy, Počítačová podpora návrhu a výroby, Výrobné technológie a výrobný manažment, Priemyselné inžinierstvo a Priemyselné manažérstvo) a tiež všetci študenti 2. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia, študijný program Obrábanie a tvárnenie, ktorí exkurziu absolvovali v rámci predmetu Navrhovanie a optimalizácia výrobných procesov a systémov. Odborne a organizačne exkurziu za firmu zabezpečovali Ing. Pavol Miša a Mgr. Diana Fajnorová a za fakultu doc. Ing. Jana Šugárová, PhD. a Ing. Michaela Samardžiová, PhD.

03.03.2017 World Sustainable Energy Days 2017

V dňoch 28.2. – 3.3. 2017 sa zamestnanci Ústavu Integrovanej bezpečnosti Ing. Alica Bartošová, PhD. a Ing. Lenka Blinová, PhD. aktívne zúčastnili svetovej konferencie World Sustainable Energy Days 2017 vo  Welse v Rakúsku s prezentáciou s názvom „Study of usage heavy metals contaminated wastewater in bioethanol production“.Už viac ako 20 rokov sa odborníci z celého sveta každoročne zhromažďujú v Hornom Rakúsku na tejto konferencii, ktorá je jednou z najväčších akcií v oblasti zaoberajúcej sa udržateľnou energiu a rôznymi druhmi biopalív. Konferencia významne prispieva k zvyšovaniu povedomia o obnoviteľných zdrojov energie a energetickej účinnosti. Tohto roku sa jej zúčastnilo 700 odborníkov z 59 krajín.

15.03. 2017 Uskutočnil sa Job Day 2017

Úspešný 5. ročník pracovného veľtrhu JOB DAY 2017 je za nami. Z dôvodu početného zastúpenia firiem a spoločností JOB DAY 2017 prebiehal v tomto roku počas dvoch dní , 15. 3. a 16. 3. 2017. Je to dôkazom toho, že záujem o účasť na veľtrhu zo strany firiem a spoločností z roka na rok stúpa.Ako aj minulý rok sa v nových priestoroch, na jednom mieste – vo foyer budovy v pavilóne T02 na Bottovej ulici stretli študenti fakulty so zástupcami z 32 firiem a spoločností, ktoré v rámci hľadania  nových pracovných síl poskytli prístup kvalifikovaným uchádzačom- budúcim absolventom vysokých škôl hľadajúcim zamestnanie po ukončení štúdia.

24.03.2017 Deň učiteľov

Pri príležitosti osláv Dňa učiteľov  sa uskutočnilo v piatok 24.3.2017 na našej fakulte neformálne stretnutie zamestnancov fakulty na pozvanie dekana prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku.Deň učiteľov sa v Slovenskej republike slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského (28.3.1592-15.11.1670), ale v iných krajinách sveta si pedagogickí pracovníci svoj deň pripomínajú 5. októbra. Vyhlásila ho OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) v roku 1993 za Medzinárodný deň učiteľov s cieľom pripomínať si spoločné podpísanie Odporúčania UNESCO a Svetovej organizácie práce o pracovných podmienkach vyučujúcich z 5. októbra 1966.

 

Február 2017

 

01.02.2017 Propagácia štúdia v OC MAX

V termíne 1.-21.2.2017 sme pripravili posterovú výstavu v Obchodnom centre Max Trnava, ktorá je zameraná na propagáciu štúdia na MTF STU. Táto výstava je podpornou akciou hlavným aktivitám na získanie záujmu stredoškolákov o štúdium práve na našej fakulte. Je situovaná do frekventovaného priestoru v blízkom okolí fakulty. Oslovuje širokú verejnosť, preto sa upriamuje hlavne na fotodokumentáciu zo študentského života.

08.02.2017 Uskutočnil sa X. ročník akcie „Deň otvorených dverí 2017“

Aj X. ročník DOD, ktorý sa v tomto roku uskutočnil v stredu 8. 2. 2017 môžeme hodnotiť ako úspešný. Privítali sme v priestoroch fakulty viac ako 300 účastníkov – študentov stredných škôl, výchovných poradcov, rodičov.Pre všetkých, ktorí boli zvedaví  ako prebieha štúdium na fakulte, aké študijné programy ponúkame v nasledujúcom akademickom roku, v akých priestoroch sa výučba realizuje,  ako študenti bývajú a stravujú sa, kde  môžu športovať,  bol pripravený zaujímavý program na všetkých ústavoch a pracoviskách fakulty.Úvod patril tradične privítaniu všetkých účastníkov v aule prof. Adamku. Prodekan pre vzdelávanie doc. Ing. Roman Čička, PhD. privítal prítomných, v krátkosti predstavil fakultu, študijné programy, pracoviská fakulty a informoval o možnostiach sociálneho zabezpečenia počas štúdia.

01 02. 2017 Účasť fakulty na výstave Kam na vysokú školu Trnava/Trenčín

Na II. ročníku výstavy Kam na vysokú školu sa v stánku MTF STU so sídlom v Trnave  v dňoch 31. 1. v Trnave a 1. 2. 2017 v Trenčíne zastavilo niekoľko desiatok študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímali, aké študijné programy fakulta ponúka pre nasledujúci akademický rok. So záujmom pozorovali výrobok, ktorý sa pred ich očami vymodeloval podľa zosnímanej predlohy z 3D tlačiarne. Vyskúšali si svoju pozornosť pri kontaktnej hračke – bez dotyku za určitý čas prechádzali z bodu A do bodu B. Mali možnosť získať informáciu ako funguje magnetické pole a prečo sa pri štúdiu environmentu využíva termokamera. Otázky smerovali aj k predmetov, ktoré by absolvovali pri štúdiu manažmentu.

13.02.2017 Interkultúrny manažment v praxi

Pod záštitou pani prodekanky doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD.  sa dňa 13.2.2017 v priestoroch MTF STU v Trnave uskutočnila prednáška Ing. Petra Benčúrika, PhD. zo spoločnosti Slavia Capital. Prednáška Ing. Benčúrika, PhD. nadviazala na úvodnú prednášku doc. Dagmar Cagáňovej, ktorá uviedla študentov do problematiky interkultúrneho manažmentu z rôznych aspektov.Ing. Benčúrik, PhD. pôsobí ako člen dozornej rady a hovorca investičnej skupiny Slavia Capital a na MTF prezentoval študentom svoje cenné skúsenosti z oblasti zahraničného obchodu a predchádzajúceho viacročného pôsobenia v USA a Kanade.Ing. Benčúrik, PhD. v prednáške nadviazal na riešenie projektu diverzity vysokých škôl v USA a pokračoval zaujímavými témami zo svojho pôsobenia na Veľvyslanectve SR v Ottawe na pozícii obchodného radcu MH SR.

16.02.2017 Trnavskí žiaci „študujú“ na MTF

Žiaci 8. a  9. ročníka ZŠ s materskou školou Kornela Mahra 11 v Trnave prvýkrát navštívili dňa 16. februára 2017 Materiálovotechnologickú fakultu v rámci projektu vzájomnej spolupráce  MTF STU, Mesta Trnava a firmy FESTO spol. s r.o. za účelom realizácie praktických cvičení, ktoré majú slúžiť na posilnenie záujmu o odborné a technické vzdelávanie. Osobne ich privítal prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. z Ústavu výrobných technológií, zástupca primátora mesta Trnava Mgr. Tibor Pekarčík a za firmu FESTO pán Tomáš Horák. Prostredníctvom praktických cvičení, ktoré pre nich pripravili lektorky, Ing. Miriam Matúšová, PhD.  a Ing. Erika Hrušková, PhD., majú žiaci jedinečnú možnosť pracovať v laboratóriách Pneumatiky a elektropneumatiky.

25.02.2017 43. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“ na pôde Materiálovotechnologickej fakulty

V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dňoch 25. – 26. februára 2017 uskutočnil tradičný 43. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“. Najvýznamnejšie plavecké preteky na Slovensku s výbornou účasťou 410 plavcov (z toho 80 univerzitných študentov) z 35 plaveckých klubov a oddielov z Maďarska, Českej republiky, Poľska, Švajčiarska a Slovenska privítal na akademickej pôde dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka.

 

JANUÁR 2017

 

10.1.2017 Ocenení vedci a profesori STU 2016

Rektor STU odovzdal v utorok 20. decembra 2016 počas vianočného programu Vysokoškolského umeleckého súboru Technik ocenenia vedcom a profesorom STU. Ocenenie Profesor roka 2016 STU získal medzi inými aj Prof. Ing. Peter Grgač, CSc., - Ústav materiálov, Materiálovotechnologická fakulta STU: Na fakulte pôsobí od roku 1986, od roku 1999 ako profesor. Jeho pedagogická činnosť je zameraná predovšetkým na výučbu predmetov z oblasti náuky o kovových materiáloch a technológiách ich tepelného spracovania. Viedol viac ako 80 diplomových prác, vyškolil 8 vedeckých ašpirantov a doktorandov, je autorom a spoluautorom viacerých vysokoškolských učebníc, ale aj expertných správ pre prax.

13.2.2017 Minister školstva Peter Plavčan rokoval so zástupcami MTF STU

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan prijal zástupcov Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave na čele s jej dekanom Jozefom Peterkom. Ministra informovali o výskumných aktivitách realizovaných na pôde fakulty a súčasne ho tiež pozvali na návštevu do jej sídla v Trnave. Témou rozhovoru boli aj otázky súvisiace s vedecko-výskumnými projektmi fakulty financovanými zo štrukturálnych fondov EÚ.

18.1.2017 Správa z YounGO

Dňa 18.01.2017 bol zahájený v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty workshop YounGo Lab. Projekt patrí pod grantovú schému Erazmus+ a je určený študentom vo veku 18 až 30 rokov. Smeruje k zvyšovaniu angažovanosti mladých ľudí  pri hľadaní nových pracovných príležitostí, pri riešení  aktuálnych spoločenských a environmentálnych problémov. Na workshope sa zúčastnilo 33 študentov inžinierskeho štúdia z rôznych ústavov fakulty.

31.1.2017 Účasť fakulty na výstave Kam na vysokú školu Trnava/Trenčín

Na II. ročníku výstavy Kam na vysokú školu sa v stánku MTF STU so sídlom v Trnave  v dňoch 31. 1. v Trnave a 1. 2. 2017 v Trenčíne zastavilo niekoľko desiatok študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímali, aké študijné programy fakulta ponúka pre nasledujúci akademický rok. So záujmom pozorovali výrobok, ktorý sa pred ich očami vymodeloval podľa zosnímanej predlohy z 3D tlačiarne. Vyskúšali si svoju pozornosť pri kontaktnej hračke – bez dotyku za určitý čas prechádzali z bodu A do bodu B. Mali možnosť získať informáciu ako funguje magnetické pole a prečo sa pri štúdiu environmentu využíva termokamera. Otázky smerovali aj k predmetov, ktoré by absolvovali pri štúdiu manažmentu.