Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

NOVEMBER 2014

 

18.11.2014 Uskutočnili sa "Prezentačné dni podnikov"

Dňa 18.11.2014 sa na pôde MTF STU  uskutočnila akcia pod záštitou Národného projektu "Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" „Prezentačné dni podnikov“ Zúčastnených privítal dekan fakulty Jozef Peterka, za STU prorektor František Horňák a odborný garant aktivity Národného projektu Štefan Chudoba. Nasledovali prednášky a prezentácie úspešných absolventov našej fakulty i zástupcov pozvaných firiem. Cieľom akcie bolo sprostredkovanie stretnutí vysokoškolákov s ich potenciálnymi zamestnávateľmi a zároveň priblížiť úspešných absolventov našej fakulty a ich cestu k úspechu vo svojej profesii.

23.11.2014 Prednáška na Ústave bezpečnosti, environmentu a kvality

Dňa 19. novembra 2014 sa na Ústave bezpečnosti, environmentu a kvality  MTF  STU so sídlom v Trnave sa uskutočnila prednáška na tému „Uplatnenie nástrojov a techník manažérstva   kvality v spoločnosti BOSCH Bernolákovo. Prednášajúcim bol Ing. Daniel Šefčík – manažér kvality zo spoločnosti BOSCH, Bernolákovo. Prednáška bola určená pre študentov 2. roč. inžinierskeho stupňa štúdia v odbore Inžinierstvo kvality produkcie.

26.11.2014 Podpísanie Rámcovej zmluvy o spolupráci medzi ŽP Výskumno – vývojovým centrom s.r.o. a MTF STU

Dňa 26.11.2014 na pôde Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bola podpísaná Rámcová zmluva o spolupráci medzi našou fakultou zastúpená dekanom fakulty prof. Dr. Ing. Jozefom Peterkom a ŽP Výskumno – vývojovým centrom s.r.o. Podbrezová  zastúpená konateľom a riaditeľom spoločnosti prof. Ing. Ľudovítom Parilákom, CSc.. Rámcová zmluva je vyústením existujúcej dlhoročnej spolupráce a upravuje vzájomný zmluvný vzťah.

28.11.2014 Prezentácia "Kariéra vo VW Slovakia" oslovila študentov

Dňa 27.11.2014 sa na pavilóne T na Bottovej ulici MTF STU uskutočnila prezentácia zamestnancov Volkswagen Slovakia a.s. Bratislava. Po odbornej prednáške p.Tomáša Mičíka, vedúceho oddelenia Plánovanie karosárne C-SUV nasledovali informácie Mgr. Gabriely  Ďubjakovej z útvaru Vzdelávacie projekty/ personálny marketing (SEP)  o možnostiach praxe vo Volkswagen Slovakia v rámci programu IngA – Inžinier v automobilovom priemysle.

28.11.2014 Dipl. Ing. Peter Doll – čestný doktor STU

Dňa 25. novembra 2014 sa v aule Materiálovotechnologickej fakulty STU, Paulínska 16 v Trnave uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Slovenskej technickej univerzity. Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady STU za účasti členov vedení fakúlt STU, Vedeckej rady MTF STU a za účasti významných čestných hostí magnificencia, rektor STU Robert Redhammer, odovzdal najvyššie univerzitné ocenenie doctor honoris causa Dipl. Ing. Petrovi Dollovi. Návrh rektora STU prof. Redhammera udeliť čestný titul "Dr. h. c."  Petrovi Dollovi bol VR STU schválený na zasadnutí dňa 18.6.2014.

28.11.2014 Vedecký seminár “High – Tech Technológie 2014 - zdroj inovácií EÚ”

Dňa 27. novembra 2014 sa v priestoroch spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., na Kopčianskej ulici v Bratislave uskutočnil vedecký seminár “HIGH – TECH TECHNOLÓGIE 2014 - zdroj inovácií EÚ”. Organizátorom podujatia bola spoločnosť PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., ktorá seminár organizovala v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (MTF, FEI, SjF), Medzinárodným laserovým centrom v Bratislave a spoločnosťou TRUMPF Slovakia, spol. s r. o. Materiálovotechnologickú fakultu na podujatí reprezentoval dekan fakulty, prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, prodekan pre vnútorné a zahraničné vzťahy, prof. Ing. Milan Marônek, PhD., prof. Ing. Peter Šugár, PhD., riaditeľ Ústavu výrobných technológií a prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD., odborný garant podujatia. Organizačne seminár zabezpečoval tím pracovníkov Ústavu výrobných technológií pod vedením Ing. Beáty Šimekovej, PhD.


SEPTEMBER 2014

 

10.09.2014 Slávnostné zahájenie výstavby 2.etapy budovania UVP

Dňa 10. 9. 2014 bola slávnostne zahájená výstavba 2. etapy budovania Univerzitného vedeckého parku na MTF STU so sídlom v Trnave položením základného kameňa stavby Vedeckého pracoviska Automatizácie a Informatizácie Výrobných Procesov a Systémov s laboratóriami.

24.09.2014 Konalo sa XXXVII dies iovis occurssus

V rámci úctihodného 37-ho pokračovania dies iovis occurssus, ktoré inicioval dekan fakulty O. Moravčík, predniesol dlhoročný riaditeľ Múzea v Bojniciach Ján Papco, zaujímavú prednášku Osudy bojnického oltára. Poopravil nepresné a neraz účelovo deformované údaje o návrate tejto nevšednej pamiatky do Bojníc.


AUGUST 2014

 

18.08.2014 Letná univerzita pre slovenských a rakúskych vysokoškolských študentov na MTF STU

Na pôde našej fakulty oficiálne otvorila Letnú univerzitu doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., manažérka projektu za MTF STU v Trnave, s názvom „Transfer vedomostí v rámci alternatívneho hospodárskeho systému na podporu udržateľného regionálneho rozvoja“ s akronymom ALTECS. Letná univerzita, ako dôležitá súčasť projektu ALTECS, sa uskutočnila od 28. júla  do  15. augusta 2014. Študenti zo Slovenska i Rakúska mali príležitosť rozšíriť si svoje vedomosti a nadobudnúť  nové zručnosti, kompetencie prostredníctvom prednášok, seminárov a práce na projektoch s predstaviteľmi malých i stredných podnikov a taktiež prostredníctvom exkurzií v podnikoch.


JÚL 2014

 

14.07.2014 Návšteva zo Szolnok University College

Dňa 11.7.2014 sme na pôde našej fakulty prijali pána rektora Dr. Imre Túróczi a pani prorektoru Dr. Mártu Kóródi, PhD. zo Szolnok Univeristy College. Delegáciu privítal prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy prof. Ing. Peter Grgač, CSc. a prodekanka pre PR a vnútorné vzťahy doc. Ing. Helena Vidová, PhD. Na rokovanie prijali pozvanie prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD., Ing. Peter Szabó, PhD. a Ing. Juraj Czifra, PhD. V rámci stretnutia boli načrtnuté smery spolupráce v oblasti pedagogiky, vedecko-výskumnej činnosti, publikačnej činnosti ako aj mobilít študentov a učiteľov z oboch inštitúcií.


MÁJ 2014

 

05.05.2014 Odborná prednáška na UBEK

Dňa 29. apríla 2014 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave sa uskutočnil workshop na tému „Odborná prednáška Systém JCMS a kvality vo výrobnom procese vstrekovania plastov„. Prednášajúcimi boli Ing. Eduard Jakubík – riaditeľ závodu, Ing. Michal Perun – Manažér výroby plastov, Bc. Michal Spitzkopf – Manažér CI, Ing. Anna Dudášová Jadrňáková – HR Manažér zo spoločnosti Johnson Controls, Námestovo.

06.05.2014 Gymnázium Lipany na MTF

V stredu 14. 5. 2014 sa na pôde našej fakulty uskutočnila prezentácia bakalárskych študijných programov garantovaných Ústavom materiálov, Ústavom bezpečnosti, environmentu a kvality a Ústavom výrobných technológií na vyžiadanie strednej školy z východného Slovenska - Gymnázia Lipany, ktorej sa zúčastnilo cca 45 študentov tretieho ročníka. Študentom boli poskytnuté informácie o možnostiach štúdia, zameraní našej fakulty a následnej možnosti uplatnenia v praxi po ukončení vysokoškolského štúdia.

23.05.2014 Návšteva zo spoločnosti Miba Steeltec, Vráble

Ako pokračovanie úspešnej spolupráce MTF a spoločnosti Miba Steeltec, Vráble sa dňa 16.5.2014 uskutočnil na pôde ťažkých laboratórií v rámci predmetu Prípadové štúdie v manažérstve kvality workshop. Workshopu sa zúčastnili predstavitelia spoločnosti Miba Steeltec  vedúci výroby Radovan Martišovič, vedúci nástrojárne  Vladimír Jánošík a vedúci konštrukcie Milan Ďurč. 


APRÍL 2014

 

10.04.2014 ECIC 2014

Dňa 9.4.2014 sa začala neformálnym stretnutím 6. Európska konferencia o intelektuálnom kapitále ECIC 2014 prijatím predstaviteľov ACPI dekanom fakulty Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliverom Moravčíkom na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Dňa 10.4.2014 bola konferencia účastníkov z 21 krajín slávnostne  zahájená, ktorá následne prebiehala rokovaniami v sekciách. Večerné stretnutie účastníkov sa uskutočnilo v Kongresovom centre SAV na zámku Smolenice.

10.04.2014 Návšteva dekana FVTM z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem

Dňa 10. 04. 2014 navštívil fakultu pán dekan prof. Dr. Ing. František Holešovský z Fakulty výrobných technológií a managementu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, ktorého prijal za MTF STU I. prodekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. Rozhovor sa viedol v duchu spolupráce v oblasti pedagogiky a spoločného výskumu s orientáciou na výzvy Horizont 2020.

13.04.2014 Stretnutie dekana s prorektorom Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne

Dňa 09.04.2014 dekan fakulty prijal prorektora Univerzity Tomáša Báťu v Zlíne, honorabilitu Davida Tučeka. Na stretnutí sa zúčastnili riaditelia ústavov MTF STU páni Velíšek, Balog a Čambal. Na úvod stretnutia boli predstavené obe univerzity a následne si hosť prezrel laboratóriá na ústavoch MTF STU s cieľom nadviazania budúcej spolupráce.

27.04.2014 Festival Vedy 2014

V dňoch 25. – 26. apríla 2014 sa prvýkrát v Trnave konal 1. ročník  medzinárodného festivalu V4 – Festival Vedy 2014 (Festival of Science 2014), ako príležitosť pre zoznámenie sa s vedou a inováciami prostredníctvom zábavy, hier, riešenia rôznych praktických, vedeckých a technických úloh. Táto jedinečná udalosť dala priestor pre vytvorenie spolupráce študentov, verejnosti, umelcov a výskumníkov zo Slovenska i zahraničia.


MAREC 2014

 

06.03.2014 N-trophy4 na pôde MTF STU

N-trophy je súťaž pre stredoškolákov plná experimentov a bádania odohrávajúci sa v unikátnom prostredí krajských univerzít. Súťažné odbory boli biológia, chémia, fyzika a logika. Trojčlenné tímy z Českej republiky a Slovenska plnili rozmanité úlohy, kde ich spoločným menovateľom bol experiment a výskum. Sú to úlohy hodné výskumného tímu vedcov. N-trophy bola tento rok určená pre študentov stredných škôl z Juhomoravského, Moravskoslezského, Trnavského a Žilinského kraja.  Medziodborová súťaž je jednou z kľúčových aktivít projektu „Podpora talentů v přírodovědných a technických oborech v slovensko-českém příhraničí“ v rámci  Operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013; kód projektu: ITMS 22410320042.

17.03.2014 Prednáška Ing. Miroslava Trnku

Dňa 19. marca 2014 (streda) o 11.00 hod. sa v aule MTF STU na Paulínskej 16 v Trnave uskutočnila prednáška Ing. Miroslava TRNKU, spoluzakladateľa firmy ESET, ktorá je dlhodobo lídrom v proaktívnej ochrane pred internetovými hrozbami a podľa rebríčka Deloitte Technology Fast 500 EMEA patrí medzi najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v regióne Európy, Blízkeho východu a Afriky.

21.03.2014 Prijatie zahraničnej delegácie

Dňa 21.03.2014 pán prodekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka za účasti pána riaditeľa Ústavu výrobných technológií prof. Ing. Kolomana Ulricha, PhD. prijal delegáciu z fakulty Materiálových vied a inžinierstva Univerzity v Miškolci. Delegáciu viedol pán dekan prof. Dr. Zoltán Gácsi, DSc. Rokovanie sa nieslo v duchu spolupráce a prípravy spoločných projektov s výhľadom na Horizont 2020.


FEBRUÁR 2014

 

06.02.2014 Prednáška k Svetovému dňu proti rakovine

Dňa 4.2.2014 sa na pôde našej fakulty konala prednáška na tému: "Mýty o rakovine", ktorá bola usporiadaná pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine. Svojou prítomnosťou nás poctil významný hosť - prezidentka občianskeho združenia Liga proti rakovine, MUDr. Eva Siracká, DrSc., ktorá veľmi ľudsky a pútavo predstavila činnosť a pôsobenie občianskeho združenia.

26.02.2014 Konali sa Rozhovory s praxou X.

Dňa 24. februára 2014 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila ďalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“ na tému „Využívanie SW v rámci koncepcie Digitálny podnik - praktické riešenia“. Prednášajúcom bol Ing. Andrej VRÁBEL zo spoločnosti SOVA Digital a.s. v Bratislave.


JANUÁR 2014

 

01.01.2014 Konali sa Rozhovory s praxou IX.

ňa 02. decembra 2013 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila ďalšia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“ na tému „Digitálny podnik a jeho používanie v praxi automobilového priemyslu. Prednášajúcimi boli Ing. Jozef HNÁT, PhD., ktorý pôsobí na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, na Katedre priemyselného inžinierstva, ako výskumný pracovník a Ing. Marián KUPKA zo spoločnosti CEIT Consulting, s.r.o., Bratislava.

20.01.2014 Stretnutie s rektorom a prorektormi STU k príprave projektov HORIZONT 2020

Z iniciatívy vedenia STU sa uskutočnilo dňa 20.01.2014 na pôde MTF STU stretnutie časti vedenia STU s pracovníčkami a pracovníkmi MTF STU, pripravujúcimi návrhy projektov k výzvam HORIZONT 2020. Magnificenciu, rektora STU R. Redhammera sprevádzali honorability, páni prorektori Peciar a Biskupič, za MTF STU sa stretnutia zúčastnili zástupcovia vedenia fakulty, ústavov a pracovísk fakulty.