Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2016

 05.12.2016 Mikuláš, čert a anjel zavítali na MTF

V sobotu dňa 3.12.2016 sa na fakulte konalo mikulášske podujatie venované deťom zamestnancov MTF STU. Najskôr čert s anjelom zabávali deti rôznymi hrami, pesničkami, či tancom. Veselá atmosféra pokračovala príchodom Mikuláša, ktorý deťom rozdal sladké balíčky.

06.12.2016 Evolúcia a Industry 4.0

Dňa 28.11.2016 sa v priestoroch MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnila prednáška z predmetu Medzinárodné vzťahy a diverzita na tému Industry 4.0. Prednášajúci, pán Ing. Martin Morháč, riaditeľ spoločnosti  SOVA Digital, a.s., prijal pozvanie pána Ing. J. Holečka, PhD.

19.12.2016 Prednáška predstaviteľov firmy VW Slovakia na tému Quo Vadis Automotive Industry

V stredu 14.12.2016 sme na pôde fakulty privítali predstaviteľov  firmy Volkswagen Slovakia a.s. Bratislava. Pán Eric Reuting (člen predstavenstva pre personálnu oblasť) a p. Viera Albrechtová predstavili našim študentom aktuálne trendy a inovácie v oblasti automobilového priemyslu, ale aj možnosti stáží a rôznych akcií ponúkaných firmou pre študentov a širokú verejnosť.

19.12.2016 DMG MORI na MTF STU v Trnave

V dňoch 7. a 8. decembra 2016 sa  uskutočnila v priestoroch Centra excelentnosti 5-osového obrábania ( CE5AM ) na ul. Jána Bottu v Trnave prezentácia firmy DMG MORI. Účastníkmi akcie boli ako záujemcovia z priemyslu, tak aj zamestnanci a študenti MTF STU. Zúčastnili sa ho tiež študenti stredných škôl, ktoré dlhodobo spolupracujú s fakultou.

21.12.2016 Odborná prednáška na tému: Progresívne technológie tvárnenia vo firme SCHAEFFLER Slovensko

Dňa 14.12.2016 navštívili Ústav výrobných technológií MTF STU v Trnave zástupcovia firmy SCHAEFFLER Slovensko, spol. s r. o., Ing. Pavol Miša, Peter Novák a Mgr. Diana Fajnorová. V rámci návštevy, ktorú odborne a organizačne zabezpečovali doc. Ing. Jana Šugárová, PhD. a Ing. Michaela Samardžiová, PhD., bola v rámci predmetu Progresívne technológie tvárnenia prezentovaná odborná prednáška, ktorá priblížila praktické aplikácie progresívnych a inovatívnych technológií tvárnenia v oblasti výroby valivých ložísk.

21.12.2016 Odborná prednáška na tému: Progresívne technológie tvárnenia vo firme SCHAEFFLER Slovensko

Dňa 14.12.2016 navštívili Ústav výrobných technológií MTF STU v Trnave zástupcovia firmy SCHAEFFLER Slovensko, spol. s r. o., Ing. Pavol Miša, Peter Novák a Mgr. Diana Fajnorová. V rámci návštevy, ktorú odborne a organizačne zabezpečovali doc. Ing. Jana Šugárová, PhD. a Ing. Michaela Samardžiová, PhD., bola v rámci predmetu Progresívne technológie tvárnenia prezentovaná odborná prednáška, ktorá priblížila praktické aplikácie progresívnych a inovatívnych technológií tvárnenia v oblasti výroby valivých ložísk.

 

NOVEMBER 2016

21.11.2016 Zahraničná návšteva z Varaždinu

Dňa 11.11.2016 navštívili Univerzitný vedecký park v Trnave zahraniční hostia z TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. Varaždin pod vedením riaditeľa Josipa Boraka.
Program stretnutia bol zameraný na:

  • meeting with representatives of the ATRI and director prof. Moravcik and discussion about topics,
  • visiting the SlovakION and infrastracture with Assoc. prof.  Riedlmajer,
  • visiting the 2nd part of University Science park - CAMBO, Scientific centre of automation and ICT implementation in production processes

24.11.2016 Odborná prednáška dr. inż. Moniky HYRZA-MICHALSKEJ

Dňa 14.11.2016 navštívila Ústav výrobných technológií MTF STU v Trnave dr. inż. Monika Hyrza-MichalskA,pracovníčka Katedry mechaniky a tvárnenia, Inštitútu technológií spracovania materiálu Politechniky Słaskej v Katoviciach. V rámci návštevy, ktorú odborne a organizačne zabezpečovala doc. Ing. Jana Šugárová, PhD., boli prediskutované konkrétne kroky ďalšieho rozšírenia existujúcej dlhodobej úspešnej spolupráce v oblasti progresívnych metód tvárnenia a výskumu tvárniteľnosti materiálov. Počas návštevy bola pre pracovníkov a doktorandov ústavu prezentovaná odborná prednáška na tému Physical and numerical modeling of the process of a liquid forming of nickel superalloys thin sheets a súčasne pre študentov prvého a druhého ročníka inžinierskeho štúdia, v rámci predmetov Teória tvárnenia a Progresívne metódy tvárnenia, boli pripravené prednášky s názvom The methodology of determining the forming limit curves using the method of grids analysis and photogrammetric systems a Application of hydroforming for manufacturing of high strength charge materials.  

25.11.2016 Návšteva zástupcov vedenia fakulty na Univerzite Marty Abreu v Santa Clare

Dňa 10.11.2016 sa zástupcovia vedenia fakulty, dekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, prodekan pre rozvoj doc. Ing. Peter Pokorný, PhD., prodekanka pre zahraničné projekty doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. spolu s Ing. Daynierom Sobrinom, PhD. zúčastnili rokovania na Univerzite Marty Abreu v Santa Clare, kde odzneli aktuálne prezentácie oboch zúčastnených inštitúcií, stručný návrh projektu a prerokovali sa konkrétne možnosti vzájomnej spolupráce v rámci prípravy projektu H2020-MSCA-RISE-2017 s termínom podania v marci 2017, ako aj ďalšie možnosti medzinárodnej spolupráce s katedrou Priemyselného inžinierstva a inými. Následne na konferencii COMEC (IX International Scientific Conference of Mechanical Engineering )2016 (14.-17.11.2016) dekan MTF STU prof. Peterka odovzdal medailu prof. Norge Machadovi pri príležitosti 30. výročia MTF STU. 

28.11.2016 Odborná prednáška Em.prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.

V rámci Týždňa vedy a techniky, ktorý sa každoročne organizuje MŠ SR, sa dňa 15.11.2016 uskutočnila v rámci predmetu TQM-IMS prednáška pre študentov, kde ako rečník prijal pozvanie Em.prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.

Prednáška bola zameraná na skúsenosti z praxe so zavádzaním systémov manažérstva kvality v priemyselných organizáciách, na potreby súčasnosti a na mýty a paradoxy, ktoré sú s oblasťou kvality spojené. Pán profesor Linczényi je jedným zo zakladateľov manažérstva kvality na Slovensku, pôsobil dlhé roky ako viceprezident v Európskej organizácii pre kvalitu a i v súčasnosti je považovaný doma i v zahraničí za významného odborníka v danej oblasti. 

 

OKTÓBER 2016

24.10.2016 Podpis zmluvy

Dňa 18. 10. 2016 sa konala v priestoroch MTF STU Slávnostná akadémia pri príležitosti 30. výročia jej založenia. V súvislosti s výročím prijal dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka rektora Iževskej štátnej technickej univerzity prof. Ing. Borisa Yakimovicha, DrSc., ktorý podpísal s rektorom STU Bratislava, prof. Ing. Róbertom Redhammerom, PhD. dohodu o vzájomnej spolupráci. Pri slávnostnom akte podpisu boli prítomní aj ďalší delegáti IžGTU – prof. Ing. Ivan Abramov, DrSc., doc. Ing. Andrej Abramov, PhD., doc. Ing. Ella Sosnovitch, PhD., Elena Yakimovich, PhD. a prof. Ing. Rail Galiakhmetov, DrSc.

28.10.2016 Návšteva z Francúzskeho veľvyslanectva na MTF

Dňa 24.10.2016 sa v priestoroch MTF v Trnave uskutočnilo stretnutie zástupcov Francúzskeho veľvyslanectva v SR - pána François-Xavier Mortreuil , francúzskeho atašé pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu , pani Marie-Flore Michel, odbornej referentky pre vedeckú spoluprácu, pani Saganovej z odboru výmen v oblasti vzdelávania a študentov Materiálovotechnologickej fakulty STU pod záštitou pani prodekanky doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD.
Pán Mortreuil a pani Saganová prezentovali formy, systém, zameranie a vysokú medzinárodnú úroveň vysokoškolského a doktorandského štúdia vo Francúzsku a ponúkli našim študentom aktuálne možnosti.
Mimoriadne zaujímavou témou prispela k prezentáciám pani Marie-Flore Michel. Jej prednáška na tému klimatických zmien v súčasnom svete a úlohe Francúzska ako mediátora a koordinátora globálnych COP stretnutí vyvolala živú diskusiu prítomných.
V závere stretnutia sa pani prodekanka poďakovala všetkým za aktívnu účasť a prínos stretnutia.    
Po oficiálnej časti prezentácií nasledovalo rokovanie so zástupcami Francúzskeho veľvyslanectva v SR o medzinárodnej projektovej spolupráci.


JÚL – AUGUST 2016 

11.07.2016 Návšteva zástupcov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

V pondelok 4. júla navštívil MTF STU štátny tajomník MPSVaR Mgr. Branislav Ondruš. Zaujímal sa o technológiu 3D skenovania a 3D tlače a používanie tejto technológie v priemysle. Pán Ondruš spolu s generálnou riaditeľkou sekcie práce MPSVaR PaedDr. Danicou Lehockou, PhD. a poradkyňou MPSVaR Ing. Vaclavovou si prezreli laboratóriá 3D skenovania a 3D tlače, kde im doc. Ing. Ladislav Mórovič, PhD. odprezentoval praktické ukážky na produktoch automobilového priemyslu. Návštevu sprevádzala prodekanka doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. a viceprezident ZAP SR a zástupca ÚPIM Ing. Jaroslav Holeček, PhD.

19.07.2016 Prijatie zahraničnej návštevy

Dňa 8. 7. 2016 navštívili fakultu Ao. Univ. Prof. Prof.h.c. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c. M. Numan Muhammet Durakbasa z Ústavu výrobného inžinierstva a laserových technológií Technickej univerzity vo Viedni, Professor Dipl.-Ing. Dr.techn. Jorge M. Bauer z National University of Lomas Zamora v Buenos Aires, Ing. Michal Holub, PhD. z Ústavu výrobných strojov, systémov a robotiky Fakulty strojného inžinierstva VUT v Brne a Ing. Jiří Kovář, PhD. z NETME Centre (New Technologies for Mechanical Engineering) Fakulty strojného inžinierstva VUT v Brne.

 

JÚN 2016

13.06.2016 Zahraničná návšteva na MTF

Dňa 10.6.2016 navštívila MTF STU delegácia z Istanbul Bilgi University. Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka privítal rektora prof. Dr. Mehmet Durmana a ďalších hostí z tejto významnej tureckej univerzity Rector, Prof. Dr. Atilla Eriş, VP/Provost, Assist. Prof. Dr. Şamil Erdoğan, Director of International Center

Za MTF STU sa stretnutia ďalej zúčastnili prodekani MTF STU doc. Ing. Roman Čička, PhD. a prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. Dekan fakulty predstavil MTF a diskusia sa viedla v znamení hľadania možností spolupráce najmä v oblasti výskumu a výmeny študentov

13.06.2016 Zahraničná návšteva na MTF

Dňa 9.6.2016 navštívil MTF STU Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Japonska v Slovenskej republike, pán Jun Shimmi. Sprevádzali ho Prvý tajomník Veľvyslanectva Japonska v Slovenskej republike, Shinji Soyama a podpredseda predstavenstva Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Ing. Juraj Čajko.  Vzácnych hostí privítal dekan fakluty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka a prodekan pre vedu prof. Ing. Miloš Čambál, CSc.

 

MÁJ 2016

05.05.2016 Prof. Durakbasa z Technickej univerzity vo Viedni na návšteve MTF STU

Dňa 27.4.2016 navštívil fakultu Ao.Univ.Prof. Prof.h.c. Prof.h.c. Dipl.-Ing. Dr.techn. Dr.h.c.Numan M. Durakbasa z Technickej univerzity vo Viedni, Inštitútu Fertigungstechnik und Hochleistungslasertechnik. S dekanom fakulty prof. Peterkom, prodekanom prof. Milan Marônkom a prof. Karlom Velíškom hovorili o spolupráci najmä v oblasti metrológie. Prof. Durakbasza v popoludňajších hodinách navštívil laboratóriá UVTE a v rámci prezentácie svojho pracoviska informoval pracovníkov UVTE o metrologických laboratóriách a svojich oblastiach výskumu. Za štart konkrétnej spolupráce možno považovať prípravu spoločného projektu v rámci bilaterálnej vedecko-výskumnej spolupráce Rakúsko-Slovensko.

 

APRÍL 2016

13.04.2016 Zástupcovia Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE na MTF STU

Dňa 13. 4. 2016 navštívili Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave zástupcovia Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach – prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan fakulty, prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., riaditeľka Ústavu logistiky, doc. Ing. Martin Straka, PhD., zástupca riaditeľky Ústavu logistiky a Ing. Peter Kačmáry, PhD.

Na stretnutí dekani oboch fakúlt podpísali zmluvu o vzájomnej spolupráci medzi oboma inštitúciami v oblasti pedagogiky, vedy a výskumu.

V popoludňajších hodinách si hostia v sprievode doc. Ing. Dagmar Cagáňovej, PhD. a doc. Ing. Heleny Makýšovej, PhD. prezreli priestory a laboratóriá areálu CAMBO.

 

MAREC 2016

02.03.2016 Návšteva spoločnosti Bekaert na MTF

Dňa 2. 3. 2016 sa uskutočnila návšteva predstaviteľov spoločnosti Bekaert na našej fakulte. Bekaert je medzinárodná firma, zaoberajúca sa výrobou oceľových drôtov pre veľmi širokú škálu aplikácií. Bekaert vlastní na Slovensku dva veľké výrobné závody v Hlohovci (bývalá drôtovňa) a v Sládkovičove. Predstaviteľom spoločnosti z vývojového centra v Belgicku, vrátane CTO (Chief Technology Officer), ako aj početným predstaviteľom manažmentu jej slovenských závodov sa predstavili naše ústavy s technologickým a materiálovým zameraním. Firma Bekaert má už dlhoročnú spoluprácu s Ústavom materiálov a rozvíja sa aj spolupráca s Ústavom výrobných technológií. Okrem výskumu a analýz v oblasti materiálov a najmä kovových povlakov sa rieši aj problematika  zvárania drôtov. V rámci prednášok odzneli informácie o histórii vzájomnej spolupráce, ako aj aktuálny stav týchto aktivít. Počas prezentácií a prehliadky laboratórií, centier excelentnosti a UVPT v areáli CAMBO boli prediskutované ďalšie možnosti spolupráce, napr. v oblasti zlepšenia automatizácie a kontroly výrobných procesov. Predstaviteľov spoločnosti Bekaert zaujala široká škála našich laboratórií a ich prístrojové vybavenie, ktoré nepochybne prispeje k ďalšiemu rozšíreniu vzájomnej spolupráce.

16.03.2016 Návšteva z firmy HUMUSOFT s.r.o. na MTF

V priestoroch Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky MTF STU sme dňa 16.3.2016 privítali zástupcov z firmy HUMUSOFT s.r.o., pána Ing. M. Foltina, PhD. a Ing. M. Blaha, PhD..

Hostia si prezreli nové priestory UIAM a vzhľadom na vybavenosť nových laboratórií ocenili širokú škálu možností nasadenia ich produktu MATLAB a Simulink. Návštevu prijal prodekan pre vzdelávanie doc. Ing. Roman Čička, PhD. a sprevádzal ich spolu s odborným výkladom Ing. Juhásovej, PhD. a Ing. Juhása, PhD..

16.03.2016 Uskutočnil sa Job Day 2016

4. ročník akcie JOB DAY 2016 je za nami. Uskutočnil sa 16. marca 2016 a inak, ako úspešne, sa hodnotiť nedá. Tento rok v nových priestoroch, na jednom mieste – vo foyer budovy v pavilóne T na Bottovej ulici sa stretli študenti fakulty so zástupcami z 25 firiem a spoločností, ktoré v rámci hľadania  nových pracovných síl poskytujú prístup kvalifikovaným uchádzačom-absolventom vysokých škôl hľadajúcim zamestnanie po ukončení štúdia.

Firmy sa prezentovali 30-minutovými prednáškami paralelne v dvoch miestnostiach T-31, T-32 počas celého dňa. Teší nás, že záujem študentov o túto akciu sa z roka na rok zvyšuje, čo dokazuje aj ich tohtoročná vysoká účasť ako v stánkoch firiem, tak na prezentáciách v prednáškových miestnostiach.

 

FEBRUÁR 2016

23.2.2016: Účasť zástupcov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu na zahraničnom kick off meetingu projektu Erasmus+ INNOVAT v Nikarague

V dňoch  3. 2. 2016 - 9. 2. 2016 sa zástupcovia Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu - Ing. Lukáš Jurík a Ing. Milan Bachár, zúčastnili zahraničnej pracovnej cesty v meste Managua - Nikaragua. Hlavným cieľom pracovnej cesty bola účasť na úvodnom stretnutí k zahraničnému projektu „SOCIAL INNOVATION FOR YOUTH SOCIAL ENTREPRENEURSHIP“.