Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

December 2017

8.12.2017 Návšteva na MTF

V dňoch 8. - 15.12.2017 navštívil Materiálovotechnologickú fakultu so sídlom v Trnave Dr. Pedro Vera Serna z TECAMAC POLYTECHNIC UNIVERSITY, Mexiko. Dôvodom návštevy našej fakulty a stretnutia s dekanom prof. Dr. Ing. Jozefom Peterkom bola príprava dohody o vzájomnej spolupráci v oblasti výskumu, výmeny študentov a pedagógov. Doktora Pedra Vera Serna sprevádzal počas návštevy doc. Ing. Martin Kusý, PhD. z Ústavu materiálov MTF STU.

19.12.2017Zahraničná návšteva na MTF

Dňa 19. 12. 2007 navštívili našu fakultu pracovníci Bieloruskej národnej akadémie vied, riaditeľ Fyzikálno-technického inštitútu Dr. Sc. Vitalij Genadijevič Zaleskij a riaditeľ Vedecko-výskumného centra elektrónovolúčových technológií a plazmovej fyziky Dr. Sc. Igar L. Pobal. V sprievode hosť.prof. Ing. Petra Fodreka, PhD. a prof. Ing. Alexandra Čausa, DrSc. si prezreli vybrané laboratóriá fakulty. Na záver prijal vzácnu návštevu dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. Spolu prediskutovali možnosti ďalšej spolupráce v oblasti vedy a výskumu.

 

November  2017

07.11.2017 Návšteva na UVTE

Dňa 07.11.2017 riaditeľ Ústavu výrobných technológií MTF STU doc. Ing. Štefan Václav, PhD. prijal delegáciu z Vysokej školy báňskej - Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO), Fakulta strojní, Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie v zložení:
doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. (vedúca katedry),
Ing. Marek Pagáč, Ph.D.,
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.,
Ing. Ondřej Vortel.Delegáciu sprevádzal na fakulte doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. a Ing. Dávid Michal. Na našom ústave bola uskutočnená prednáška na tému „Současnost a vize 3D tisku kovů na Fakultě strojní, VŠB – TUO“, ktorú prezentoval vedúci Laboratória aditívnej výroby Ing. Marek Pagáč, Ph.D. Následne sa realizovala návšteva laboratórií a prerokovali sa možnosti spolupráce medzi našimi univerzitami v rôznych oblastiach. Najväčší dôraz bol kladený na spoluprácu v oblasti vedy a výskumu.

08.11.2017 Návšteva na UVTE

Dňa 08.11.2017 riaditeľ UVTE doc. Ing. Štefan Václav, PhD. prijal delegáciu z University of Kragujevac, Faculty of Engineering, Department for mechanical constructions and mechanization, Srbsko, ktorú zastupoval prodekan pre výučbu assoc. prof. Mirko Blagojevic, Ph.D.. Na našom ústave bola uskutočnená prednáška na tému: Calculation method in product development- using of PLM softwares. V rámci rozpravy boli okrem výmeny informácií týkajúcich sa pedagogiky a výskumu, špecifikované aj potenciálne oblasti spolupráce medzi našimi univerzitami.

 

Október 2017

26.09.2017 MTF STU Trnava a Muehlbauer Technologies, s.r.o. - partnerstvo a spolupráca

26. 9. 2017 sa uskutočnila na našej fakulte návšteva predstaviteľov vrcholového manažmentu firmy Muehlbauer Technologies, s.r.o. so sídlom v Nitre. Firma Muehlbauer sa prioritne zaoberá výrobou strojov a zariadení na výrobu plastových kariet, tlačiarenské  a zabezpečovacie zariadenia. Materská firma sídli v Nemecku.Táto aktivita nadväzovala na predchádzajúce stretnutia pána dekana, prodekanov  a zástupcov ústavov MTF STU priamo vo firme.

23.10.2017 Delegácia z Iževskej štátnej technickej univerzity Kalaschnikov

Dňa 23. 10. 2017 dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef  Peterka v sprievode Dr. h. c. prof. Ing. Pavla Božeka, CSc. prijal delegáciu z Iževskej štátnej technickej univerzity Kalaschnikov, doc. Elu Sosnovich a doc. Svetlanu Firsovu.Delegácia sa zúčastnila rozhovorov o spolupráci s riaditeľom Ústavu výrobných technológií  doc. Ing. Štefanom Václavom, PhD. Na stretnutiach boli prerokované výmeny študentov formou spolupráce v oblasti výrobných technológií. Bola prerokovaná aj možnosť medzinárodnej evaluácie.  Docentka Sosnovich poďakovala za doterajšiu bohatú spoluprácu formou publikácií na medzinárodných konferenciách, publikáciách uverejnených v karentovaných a ostatných časopisoch vo WOS a SCOPUS.  Na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu spolu s riaditeľom ústavu, profesorom  Sablikom boli prediskutované možnosti spolupráce prípravy spoločných monografií, publikácií a spoločných výstupov v časopise Fórum manažéra z oblasti priemyselného inžinierstva.​Z  Pracoviska jazykov a humanitných vied sa na stretnutí zúčastnila Mgr. Gabriela Chmelíková, PhD. a Mgr. Ľudmila Hurajová, PhD.  a prerokovali možnosť spolupráce v oblasti publikovania príspevkov z oblasti výučby technických predmetov v cudzích jazykoch a podávania nových projektov z oblasti ERASMUS+.

 

September  2017

05.09.2017 Zahraničná návšteva na UVTE

Dňa 5.9.2017 navštívil našu fakultu prof. Ing. Karel Kocman, DrSc. z Fakulty technologickej Univerzity Tomáše Bati v Zlíne spolu s predsedom akademického senátu fakulty Ing. Michalom Staňkom, PhD. Spolu s prof. Velíškom si prezreli laboratóriá UVTE zamerané na automatizáciu a robotizáciu výrobných procesov a Centrum excelentnosti 5-osového obrábania. Delegáciu prijal riaditeľ UVTE doc. Václav a tiež dekan fakulty prof. Peterka. V rámci rozpravy boli okrem výmeny informácií týkajúcich sa pedagogiky a výskumu, špecifikované aj potenciálne oblasti spolupráce

08.09.2017 Prezentácia „DemoVanu“ na MTF

Dňa 08. septembra 2017 sa uskutočnila na pôde MTF STU prezentácia „DemoVanu“ spoločnosti ControlTech v spolupráci s UVTE. Mobilná výstava funkčných panelov s ukážkami zameranými na  oblasť „SAFETY“ – predstavila aktuálne trendy v oblasti strojnej bezpečnosti spolu s riadiacimi systémami a pohonmi.Mobilnú prezentáciu navštívili najmä zamestnanci UVTE, ako aj zamestnanci z iných ústavov fakulty. Prezentácia sa konala s podporou riaditeľa ústavu UVTE Doc.Ing. Štefana Václava, PhD. a dekana fakulty prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku. Všetkým zúčastneným ďakujeme za podporu tejto akcie.

 

Júl – August  2017

22.08.2017 Návšteva na MTF

Dňa 22. 8. 2017 prijal dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka zahraničných hostí, ktorí sú v súčasnosti na zahraničnej stáži na MTF STU. Dr. Ing. Dr. h. c. Elke Glistau z Otto von Guericke University v Magdeburgu a prof. Dr. Ing. Dr. h.c. Norge Isaias Coello Machado z Central University Marta Abreu of Las Villas, Santa Clara, Kuba prediskutovali s dekanom fakulty možnosti bilaterálnej spolupráce a v rámci svojho pobytu navštívili vybrané fakultné laboratóriá.

 

Jún 2017

21.06.2017 Prednáška profesora Sarkara na UMAT MTF STU

Dňa 21. júna 2017 sa na Ústave materiálov MTF STU v Trnave uskutočnila prednáška prof. Sarkara z Galgotias University, Dílií, India, dekana School of Basic & Aplied Sciences, ktorý navštívil MTF STU v rámci národného štipendijného programu Slovenskej republiky. Prof. Bimal Kumar Sarkar prednášal na  tému "Study of Structure and Mechanical Properties of High Temperature Zirconium based Alloys", v ktorej prezentoval výsledky svojho výskumu v oblasti materiálov pre jadrovú  energetiku. 

23.06.2017 TEACHER´S CUP 2017 - MEMORIÁL Profesora Milana Turňu

Dňa 23.6.2017 v Trnave sa uskutočnil 16.ročník slovensko – českého tenisového turnaja učiteľov a zamestnancov vysokých škôl a zároveň memoriál zakladateľa turnaja prof. Ing. Milana Turňu, PhD. Turnaj bol organizovaný Centrom akademického športu MTF STU  v spolupráci s Odborom poznatkového manažmentu a Odborom hospodárskych a administratívnych činností MTF STU, pod záštitou dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku. K dobrej turnajovej nálade prispela aj skvelá organizácia a priaznivé počasie. Hralo sa na tenisových kurtoch TC Fortuna, kde uvoľnená a priateľská atmosféra súťažiacim vydržala až do konca. Nebolo treba riešiť žiadne spory ani konfliktné situácie. Teacher´ s cup sa zúčastnilo celkom 31 tenisových nadšencov, z toho 15 tenisových hráčov. Hráči a aj ostatní zúčastnení prisľúbili účasť aj na budúcom 17. ročníku.Blahoželáme víťazom a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili a prispeli k dobrej atmosfére.

 

Máj 2017 

04.05.2017 Zástupcovia IBM prijatí vedením MTF STU

Zástupcovia IBM Ing. Matúš Košina, obchodný zástupca pre globálne trhy v IBM, Ing. Martin Martinkovič, konzultant pre vzťahy s univerzitami a ďalšie vzdelávanie, Ing. Martin Vívodík, IIC koordinátor a Bc. Ján Januš, študent Priemyselného manažérstva, boli prijatí dňa 4.5.2017 vedením fakulty v zastúpení prodekanky pre zahraničné projekty, doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. a prodekana pre rozvoj, doc. Ing. Petra Pokorného, PhD. Zástupcovia IBM boli pozvaní na ďalšiu návštevu fakulty spojenú s prehliadkou unikátnych zariadení na jednotlivých pracoviskách.Ďalším krokom bude podpísanie Memoranda o spolupráci medzi IBM a MTF STU v Bratislave so sídlom v Trnave.

08.05.2017 Zahraničná návšteva na UPIM

V dňoch 8. - 12.5. 2017 poctil svojou návštevou Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, MTF STU v Trnave, p. Doc. Ing. Jože Kropivšek, PhD. z University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Slovenia. Predmetom jeho návštevy bolo nadviazanie vzťahov medzi inštitúciami s potenciálom riešenia spoločných bilaterálnych grantových úloh. Pán Doc. Kropivšek odprednášal študentom v rámci predmetu Finančný manažment tému : Financial Indicators for Business Success Evaluation. V rámci svojej prednášky predstavil zameranie jednotlivých fakúlt Univerzity v Ljubljane, ponúkol študentom i pedagógom možnosť zúčastniť sa na mobility programoch a poskytol veľmi zaujímavé informácie týkajúce sa problematiky ekonomického rastu a výsledkov finančno-ekonomických analýz realizovaných v rámci riešenia projektov v drevospracujúcom priemysle. Pána Doc. Kropivšeka prijali za ÚPIM pán profesor Sáblik - riaditeľ ústavu a pani Doc. Nováková.

11.05.2017 Návšteva z Južnej Kórei

Dňa 11.5.2017 doc. Ing. Štefan Václav, PhD. riaditeľ UVTE prijal návštevu z Južnej Kórei – Korea Institute of Industrial Technology a z firmy AM Technology Co,. Ltd. Návšteva bola uskutočnená na základe žiadosti kórejskej strany oboznámiť sa s pracoviskami UVTE MTF STU. Delegáciu sprevádzala na fakulte doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. Realizovala sa návšteva laboratórií a prediskutovali sa možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti výskumných projektov. Kórejská strana prejavila spokojnosť s návštevou.

18.05.2017  Návšteva z Beijing University of Technology na MTF

V dňoch 18. - 23.4.2017 prodekan MTF STU prof. Ing. Milan Marônek, CSc. a riaditeľ UVTE doc. Ing. Štefan Václav, PhD. prijali delegáciu z Beijing University of Technology, College of Materials Science and Technology v rámci spoločného bilaterálneho projektu APVV SK-CN. Delegáciu sprevádzala na fakulte doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. Realizovala sa návšteva laboratórií a podpísala sa zmluva o vzájomnej spolupráci medzi univerzitami v oblasti podávania nových projektov, výmeny študentov a učiteľov. Najväčší dôraz bol kladený na spoluprácu v oblasti vedy a výskumu spájania materiálov. Dňa 19.4.2017 boli uskutočnené prednášky prof. Wang Jinshu na tému “Introduction of College of Materials Science & Engineering” a Assoc. prof. Li Hong na tému “Brazing and Special joining Technology in MSE” pre zamestnancov a doktorandov UVTE.

26.05.2017 Návšteva na UVTE

Dňa 26.5.2017 navštívil Ústav výrobných technológií Ing. Jozef Šandora,PhD., bývalý dlhoročný pracovník ZŤS Dubnica nad Váhom, externý pedagóg MTF STU a spolupracovník v oblasti výskumu a vývoja. Pri tejto príležitosti a v súvislosti so životným jubileom ocenil dekan MTF prof. Dr. Ing. Jozef Peterka prácu pána Šandoru ďakovným listom, ktorý mu odovzdal  prodekan prof. Ing. Milan Marônek, CSc. Pán Šandora si v sprievode riaditeľa UVTE doc. Ing. Štefana Václava, PhD. prezrel Centrum excelentnosti 5 - osového obrábania a Metrologické laboratórium.

 

Apríl 2017 

14.4.2017 Návšteva z University of Nyíregyháza a zo Science University of Szeged na UVTE

Dňa 14.4.2017 riaditeľ UVTE doc. Ing Štefan Václav, PhD. prijal delegáciu z University of Nyíregyháza a zo Science University of Szeged. Delegáciu sprevádzal na fakulte doc. Ing. Peter Košťál, PhD. Realizovala sa návšteva laboratórií a prerokovali sa možnosti spolupráce medzi našimi univerzitami v rôznych oblastiach. Najväčší dôraz bol kladený na spoluprácu v oblasti vedy a výskumu.

25.4.2017 Návšteva z TU Sofia na MTF

Dňa 25.4.2017 riaditeľ UVTE doc. Ing Štefan Václav, PhD. prijal delegáciu z TU Sofia. Delegáciu sprevádzal na fakulte doc. Ing. Peter Košťál, PhD. Realizovala sa návšteva laboratórií a prerokovali sa možnosti spolupráce medzi našimi univerzitami v rôznych oblastiach. Najväčší dôraz bol kladený na spoluprácu v oblasti vedy a výskumu. Dňa 26.4.2017 Prof. Ivo Malakovski realizoval prednášku z oblasti optimalizácie návrhu zariadení pre zamestnancov UVTE.

 

Marec 2017

09.03.2017 Návšteva z Iževska

Dňa 9. 3. 2017 navštívili našu fakultu pracovníci Iževskej štátnej technickej univerzity M.T. Kalašnikova, prorektor Alexander Balickij, vedúci zahraničného útvaru Aljosa Riabcikov a pracovník zahraničného útvaru Sergej Babuskin.Vzácnu návštevu prijal dekan fakulty prof. Peterka. Hostia si v sprievode prodekana Marônka prezreli vybrané pracoviská. Na popoludňajšom stretnutí s doktorandmi pán Babuskin predstavil možnosti štúdia a pobytu na Iževskej štátnej technickej univerzite v rámci programu Erasmus+.

21.03.2017 MTF STU navštívil dekan Wydzial Ekonomii i Zarzadzania Uniwersytet Zielonogórski Dr. Hab.

Dňa 21.03. 2017 navštívili MTF STU dekan Wydzial Ekonomii i Zarzadzania Uniwersytet Zielonogórski Dr. Hab.Ing. Piotr Kulyk, prof. UZ spolu s prodekanom doc. Ing. Sebastianom Saniukom, PhD.  za účelom zintenzívnenia spolupráce najmä v oblasti vedeckovýskumnej činnosti, tvorby spoločných medzinárodných projektov, realizovania mobilít a prehĺbenia spolupráce v oblasti vzdelávania a prepojenia s praxou, resp. konkrétnymi priemyselnými podnikmi.MTF STU s Uniwersytet Zielonogórski už dlhodobo systematicky kooperuje. Návštevu prijal dekan MTF STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka spolu s prodekankou pre zahraničné projekty doc. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD. a doc. Ing. Helenou Makýšovou, PhD.  Po prehliadke fakulty prebehli ďalšie rokovania aj za účasti prodekana pre vedu a výskum prof. Ing. Miloša Čambála, CSc.

 

Február 2017

  

13.02.2017 Interkultúrny manažment v praxi

Pod záštitou pani prodekanky doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD.  sa dňa 13.2.2017 v priestoroch MTF STU v Trnave uskutočnila prednáška Ing. Petra Benčúrika, PhD. zo spoločnosti Slavia Capital. Prednáška Ing. Benčúrika, PhD. nadviazala na úvodnú prednášku doc. Dagmar Cagáňovej, ktorá uviedla študentov do problematiky interkultúrneho manažmentu z rôznych aspektov.Ing. Benčúrik, PhD. pôsobí ako člen dozornej rady a hovorca investičnej skupiny Slavia Capital a na MTF prezentoval študentom svoje cenné skúsenosti z oblasti zahraničného obchodu a predchádzajúceho viacročného pôsobenia v USA a Kanade.Ing. Benčúrik, PhD. v prednáške nadviazal na riešenie projektu diverzity vysokých škôl v USA a pokračoval zaujímavými témami zo svojho pôsobenia na Veľvyslanectve SR v Ottawe na pozícii obchodného radcu MH SR.

20.02.2017 Návšteva z Technickej univerzity v Sofii

V dňoch 20.2. až 23.2. navštívila našu fakultu delegácia z Technickej univerzity v Sofii (Bulharsko). Bulharskú delegáciu viedol prorektor TU Sofia prof. Ľubomir Dimitrov, ďalší členovia delegácie boli prof. Milka Vicheva dekanka strojníckej fakulty na TU Sofia, prof. Plamen Petrov a Mariana Mitova.Bulharskú delegáciu za vedenie MTF prijal prodekan pre zahraničné vzťahy prof. Marônek. Pri tejto príležitosti obe strany podpísali dohodu o spolupráci medzi fakultami.Taktiež boli pripravené podklady pre spoluprácu v rámci mobilitného programu Erazmus+ a odznelo aj niekoľko zaujímavých prednášok na rôzne témy.

20.02.2017 Návšteva prof. Durakbasu a prof. Bauera na MTF

Profesorov Durakbasu (TU Viedeň) a Bauera (NU Buenos Aires) pozval a 20.2.2017 prijal prof. Karol Velíšek. Súčasťou ich návštevy MTF bolo aj stretnutie s dekanom fakulty prof. Peterkom, počas ktorého sa hovorilo o spoločných projektoch a stanovil sa predbežný termín návštevy SjF TU Viedeň na úrovni dekanov. Delegácia navštívila laboratórium programovania robotov a vyskúšala si aj novoinštalovanú virtuálnu realitu v oblasti projektovania robotických buniek. V závere návštevy sa definoval obsah riešenia spoločného bilaterálneho projektu a prerozdelenie úloh pri jeho príprave.

15.02.2017 Zahraničná návšteva na UVTE

V dňoch 15. a 16. 2. 2017 sa na pôde Ústavu výrobných technológií MTF STU v Trnave uskutočnilo pracovné stretnutie riešiteľského kolektívu medzinárodného projektu aplikovaného výskumu  Manunet s názvom Innovative methods of sheet metal forming tools surfaces improvement – R&D. MANUNET je program medzinárodnej spolupráce (ERA-NET) v oblasti technologického výskumu a vývoja, zastrešovaný 7RP EÚ, orientovaný na intenzívnejšie prepájanie akademického výskumu s priemyselnou praxou v rámci európskeho výskumného priestoru.

27.02.2017 Návšteva na MTF

Dňa 27. 2. 2017 navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU v rámci pracovného výjazdu v Trnave podpredseda  vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.  V sprievode rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD. a dekana MTF prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku si so svojim tímom prezrel Univerzitný vedecký park a vybrané výskumné pracoviská MTF STU.

 

JANUÁR 2017

 

13.2.2017 Minister školstva Peter Plavčan rokoval so zástupcami MTF STU

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan prijal zástupcov Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave na čele s jej dekanom Jozefom Peterkom.Ministra informovali o výskumných aktivitách realizovaných na pôde fakulty a súčasne ho tiež pozvali na návštevu do jej sídla v Trnave. Témou rozhovoru boli aj otázky súvisiace s vedecko-výskumnými projektmi fakulty financovanými zo štrukturálnych fondov EÚ.

21.11.2016 www.trnava-live.sk
Technologická spoločnosť Optotune Switzerland sa rozhodla umiestniť svoju investíciu do Trnavy
http://www.trnava-live.sk/2016/11/21/technologicka-spolocnost-optotune-switzerland-sa-rozhodla-umiestnit-svoju-investiciu-do-trnavy/