Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2015

  

01.12.2015 DMG MORI na MTF STU v Trnave

V dňoch 24. až 27. novembra 2015 sa v nadväznosti na výstavu EMO v Miláne  uskutočnila v priestoroch Centra excelentnosti 5-osového obrábania ( CE5AM ) na ul. Jána Bottu v Trnave prezentácia firmy DMG MORI pre záujemcov zo SR,ČR a ďalších krajín. Účastníkmi akcie boli ako záujemcovia z priemyslu, tak aj zamestnanci a študenti MTF STU. Zúčastnili sa ho tiež študenti  stredných škôl, ktoré dlhodobo spolupracujú s fakultou. Pozvanie prijali aj členovia VR MTF STU, učitelia a  študenti z TU Zvolen, učitelia z  TnUAD v Trenčíne, SjF STU v Bratislave, Vysokej školy v Kecskeméte (Maďarsko), Technickej univerzity v Kluži-Napoca (Rumunsko) a ďalší partneri školy, DMG MORI a firmy  Sadvik.

01.12.2015 Odborná prednáška zástupcov spoločnosti Robert Bosch, České Budějovice

Dňa 12.11.2015 v rámci predmetu Manažment výroby prebehla na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu prednáška Ing. Christopha Liebiga a Ing. Mariána Drábika - zástupcov spoločnosti Robert Bosch, České Budějovice. Predmetom ich odborného výkladu bolo riešenie konkrétneho reklamačného prípadu, ktorý úzko súvisel s realizáciou logistických a výrobných procesov v predmetnej spoločnosti. Študenti sa oboznámili s komplexným problémom, pri ktorého riešení museli využiť poznatky a skúsenosti získané aj na  iných predmetoch.

03.12.2015 Konferencia Národného projektu Dobrá správa

Dňa 1.12. 2015 sa v priestoroch hotela Tatra v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia Národného projektu Dobrá správa. Na konferencii boli prezentované výsledky implementácie  modelov kvality a ich vplyv na výkonnosť.  Medzi významných prednášateľov možno zaradiť prezidenta Slovenskej spoločnosti pre kvalitu p. Ing. Milana Šestáka,  technickú koordinátorku pre oblasť kvality modernizácie administratívy z Portugalska p. Annu Cláudiu Encarnacao, podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR p. Vladimíra Tótha , generálneho riaditeľa Slovenskej implementačnej agentúry p. Martina Ružičku, manažérov kvality pre Jihomoravský kraj a mnohých ďalších.

10.12.2015 Odborná prednáška pre študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu

Dňa 8.12.2015 sa uskutočnila v rámci predmetu Podniková logistika prednáška Ing. Vladimíra Ušáka -odborného konzultanta z oblasti priemyselného inžinierstva. Témou prezentácie bola: „Optimalizácia podnikových logistických procesov a uplatnenie princípov Lean v podnikovej logistike“.

 

NOVEMBER 2015

 

19.11.2015 Exkurzia študentov v ecorec Slovensko, s.r.o.

Dňa 12.11.2015 sa uskutočnila exkurzia študentov študijného programu Integrovaná bezpečnosť v podniku ecorec Slovensko, s. r. o. v Pezinku. Za pedagógov a doktorandov sa akcie zúčastnili Ing. Lenka Blinová, PhD., Ing. Pavol Čekan, PhD., Ing. Marek Lipovský, Ing. Tomáš Štefko a Ing. Marcel Kuracina.

20.11.2015 Zahraničná exkurzia študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu v spoločnostiach Rimac Automobili Záhreb, Pagani Automobili Modena a Zotter Scohkoladen Manufaktur Riegersburg

V dňoch 05.10.2015 až 07.10.2015 sa uskutočnila zahraničná exkurzia študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU (UPIM) pod vedením doc. Ing. Heleny Makyšovej, PhD. (zástupkyne riaditeľky UPIM pre transfer technológií) a Ing. Rastislava Beňa, PhD. vo výrobných podnikoch Rimac Automobili d. o. o. so sídlom v Záhrebe (HR), Pagani Automobili S. p. A. so sídlom v Modene (IT) a Zotter Scohkoladen Manufaktur GmbH so sídlom v Riegersburgu (AT).

20.11.2015 Vedecký seminár “TECHNOLÓGIA ZVÁRANIA 2015 – technológia rozvoja priemyslu EÚ”

Dňa 12. novembra 2015 sa v priestoroch spoločnosti PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., na Kopčianskej ulici v Bratislave uskutočnil vedecký seminár “TECHNOLÓGIA ZVÁRANIA 2015 – technológia rozvoja priemyslu EÚ”. Vedecký seminár sa konal v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Organizátorom podujatia bola spoločnosť PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s., ktorá seminár organizovala v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave (MTF, FEI, SjF), Medzinárodným laserovým centrom v Bratislave a spoločnosťou TRUMPF Slovakia, spol. s r. o. Materiálovotechnologickú fakultu na podujatí reprezentoval prodekan pre vnútorné a zahraničné vzťahy, prof. Ing. Milan Marônek, PhD., prof. Ing. Peter Šugár, CSc., riaditeľ Ústavu výrobných technológií a prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD., odborný garant podujatia.

23.11.2015 Exkurzia študentov a zamestnancov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU v spoločnosti PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia.

Dňa 9.11.2015 sa uskutočnila exkurzia študentov a zamestnancov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu (UPIM) v spoločnosti PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia, ktorej sa študenti zúčastnili v rámci predmetu Podniková logistika. Po príchode do podniku boli účastníci oboznámení s chodom spoločnosti prostredníctvom prezentácie a promo videa PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia. Následne exkurzia pokračovala na oddelení montáže, kde boli študentom a zamestnancom UPIM priblížené výrobné a logistické procesy súvisiace s výrobou automobilov značky Peugeot a Citroen .

30.11.2015 Exkurzia študentov a zamestnancov Ústavu materiálov MTF STU v spoločnosti U. S. Steel Košice.

Dňa 26. 11. 2015 sa pod vedením prof. Ing. Ľubomíra Čaploviča, PhD. (riaditeľa UMAT) a Ing. Martina Sahula, PhD. uskutočnila exkurzia študentov druhého ročníka inžinierskeho stupňa, doktorandov a zamestnancov  Ústavu materiálov v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá je jedným z najväčších podnikov na Slovensku a zároveň je významnou súčasťou európskeho oceliarskeho priemyslu.

 

OKTÓBER 2015

 

01.10.2015 Účasť MTF STU na medzinárodnej vedeckej konferencii

V dňoch 23. 09 - 25. 09. 2015 sa zamestnanci Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu (doc. Ing. Jana Šujanová, CSc., doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ing. Dagmar Babčanová, PhD., Ing. Jana Samáková, PhD., Ing. Helena Fidlerová, PhD., Ing. Tibor Zvonár a doktorandi UPIM) aktívne zúčastnili 5. Medzinárodnej vedeckej konferencie „Manažment výrobných systémov“ 2015.

19.10.2015 Účasť na WoodEMA Scientific Conference

V dňoch 4. až 9.10.2015 sa v Dubrovníku - Chorvátsko, uskutočnila prestížna medzinárodná konferencia Adriatic WOOD DAYS. Hlavným mottom konferencie bolo " spojenie najlepších výsledkov v oblasti environmentálneho hospodárstva a zelenej ekonomiky". Konferencia bola zameraná na 6 kľúčových oblastí a počas 6 dní sa na nej zúčastnilo 500 účastníkov z celého sveta.

19.10.2015 Konferencia Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť

Dňa 15. 10. 2015 Trnavský samosprávny kraj (TTSK), Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity (MTF STU) so sídlom v Trnave, Slovenské jadrové fórum a Energetický klaster – západné Slovensko usporiadali 4. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom Energetické zdroje regiónov – súčasnosť a budúcnosť. Záštitu nad podujatím prevzal Ľubomír Jahnátek, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

23.10.2015 MTF STU – súčasťou medzinárodného Summitu SmartCity 360

V dňoch 13. – 16. októbra 2015 sa v priestoroch Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Bratislave (STU) a hotela Radisson Blu Carlton konal Summit SmartCity360. Summit SmarCity360 bol organizovaný Európskou Alianciou pre Inovácie na Slovensku (EAI SK) a výskumnou organizáciou Create-Net spolu s STU v zastúpení rektora prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD., prorektora pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy doc. Ing. Štefana Stanka, PhD. a dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku, ako aj v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

27.10.2015 Účasť na medzinárodnej konferencii MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING (MTeM 2015)

V dňoch 14. až 16.10.2015 sa v Cluj-Napoca (Rumunsko) uskutočnil 12. ročník medzinárodnej konferencie MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING, organizovanej Katedrou výrobného inžinierstva Technickej univerzity v Cluj-Napoca. Konferencia bola prioritne zameraná na moderné trendy v oblasti progresívnych výrobných technológií a automatizácie výrobných procesov. 

 

SEPTEMBER 2015

 

18.09.2015 Uskutočnila sa 22. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2015

V dňoch 2. ÷ 5. 9. 2015 sa uskutočnila v Muszyne – Zlockie (Poľsko) 22. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2015, ktorú ako hlavný organizátor zorganizovala Politechnika Śląska Katowice za spolupráce s Katedrou tváření materiálů, FMMI, TU - VŠB Ostrava a Ústavom výrobných technológií, Katedrou obrábania a tvárnenia, MTF STU Trnava.

28.09.2015 Odborný seminár na Ústave výrobných technológií

Dňa 9. 9. 2015 sa na Ústave výrobných technológií MTF STU v Trnave uskutočnil odborný seminár k dopytovo-orientovanému projektu, zameranému na rozvoj výskumnej infraštruktúry s názvom „Priemyselný výskum silentblokov pre nadmerné zaťaženie pri extrémnych teplotách v oblasti priemyselného využitia“. Projekt bol realizovaný Ústavom výrobných technológií a firmou Mikon, spol. s r. o., Pruské, v období rokov 2011 až 2015.

28.09.2015 Konferencia pri príležitosti 175. Výročia založenia Železiarní Podbrezová

Pri príležitosti 175. výročia založenia Železiarní Podbrezová, a. s., sa pod záštitou generálneho riaditeľa, Ing. Vladimíra Sotáka, s podporou Výskumného ústavu zváračského Priemyselného inštitútu SR, v dňoch 21. až 23. septembra 2015 uskutočnila v hoteli Stupka na Táľoch odborná konferencia. Cieľom stretnutia bolo združiť odborníkov z oblasti výroby ocele a oceľových rúr, materiálového inžinierstva, modelovania a simulácie technologických procesov a environmentálnych aspektov hutníckej výroby.


MÁJ 2015

 

27.05.2015 Vedecká show na MTF – fotodokumentácia

Viac ako 200 študentov stredných škôl sa prišlo pozrieť na veľkolepú vedeckú show Michaela Londesborougha, ktorá sa konala dňa 26.5.2015 na pôde Materiálovotechnologickej fakulty na Bottovej ulici. Show s názvom Tajomstvo energie zožala veľký úspech, o čom svedčia zábery z preplnenej auly. Pán Michael Londesborough predviedol show nielen dopoludnia, ale i v poobedných hodinách. Toto podujatie je súčasťou série viacerých Vedeckých show, ktoré pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v rámci projektu PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku.


APRÍL 2015

 

16.04.2015 Prednáška na Ústave bezpečnosti, environmentu a kvality

Dňa 14. apríla  2015 sa na Ústave bezpečnosti, environmentu a kvality  MTF  STU so sídlom v Trnave uskutočnila prednáška na tému „Pracovné inštrukcie a štandardizovaná práca“.  Prednášajúcim bol  Ing. Maroš Vrbovský – Lean špecialista zo spoločnosti Magna Slovteca s.r.o., odštepný závod Magna Trnava, absolvent MTF STU v odbore Inžinierstvo kvality produkcie. Prednáška bola určená pre študentov 1. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia v odbore Inžinierstvo kvality produkcie v rámci predmetu Prípadové štúdie v manažérstve kvality.

29.04.2015 Prednáška na Ústave výrobných technológií

Dňa 27. 04. 2015 sa na Ústave výrobných technológií MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnila odborná prednáška v rámci predmetu Priemyselné roboty a manipulátory v študijnom programe Výrobné zariadenia a systémy na tému „Nové aplikácie a trendy v robotike“. Prednášku zabezpečoval prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. spolu s Ing. Radovanom Holubekom, PhD. a Ing. Romanom Ružarovským, PhD. Prednášajúcim bol Ing. Tomáš Magula, absolvent MTF STU a Ing. Peter Ducháček, obaja so spoločnosti ABB, spol. s.r.o., divízia Robotika.

 

MAREC 2015

 

27.03.2015 Uskutočnil sa seminár Seco

Dňa 26.3.2015 sa v Centre excelentnosti  5 – osového obrábania MTF STU v Trnave uskutočnil ďalší zo série seminárov Seco technického vzdelávacieho programu (STEP) na tému „Obrobiteľnosť  a vlastnosti obrábaných materiálov“.

31.03.2015 Uskutočnil sa seminár Siemens Fibersim

Dňa 25.3.2015 v čase od 9:00 do 13:00 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty uskutočnil seminár s názvom Siemens Fibersim, ktorý spoločne organizoval Ústav materiálov a Ústav výrobných technológií. Prednášajúcim bol pán Alexander Sztatecsny zo spoločnosti Siemens, ktorý v troch blokoch podrobne predstavil výpočtové možnosti optimalizačného CAE programu Fibersim, určeného na zefektívnenie celého prípravného aj výrobného procesu kompozitu na báze polymérnej matrice a dlhovláknovej výstuže.


FEBRUÁR 2015

 

04.02.2015 Školenie a navigácia v novom knižničnom systéme

Vzhľadom na implementáciu nového knižničného systému ARL vás pozývame na školenie k navigácii a vyhľadávaniu v novom systéme.

24.02.2015 Odborný seminár Duševné vlastníctvo a transfer technológií

Centrum vedecko-technických informácií SR si Vás dovoľuje pozvať na odborný seminár: Duševné vlastníctvo a transfer technológií, dátum konania: 18.03.2015, čas konania: 8:30 - 14:00 hod., miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava. Popis: CVTI SR organizuje sériu „Duševné vlastníctvo a transfer technológií“ po druhýkrát, pričom forma a obsah seminárov boli aktualizované za účelom priblíženia sa potrebám a očakávaniam účastníkov seminárov.