Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2016

 02.12.2016 Uskutočnila sa prezentácia mobilného systému virtualnej reality na pôde MTF STU

Dňa 29.11.2016 v Laboratóriu projektovania výrobných systémov  Ing. Tomáš Novotný z firmy  MECAS ESI s.r.o., BRNO predstavil oblasti pôsobenia firmy a prezentoval mobilný systém virtuálnej reality. Na viacerých ukážkach demonštroval oblasti virtuálneho projektovania výrobných systémov (montážnych, tvárniacich, obrábacích). Prezentácia bola  určená pre študentov študijného programu Výrobné zariadenia a systémy všetkých stupňov (Bc., Ing., PhD.), ale zúčastnili sa na nej aj zamestnanci UVTE. Boli predstavené nové prístupy v oblasti projektovania výrobných systémov vrátane ergonómie a bezpečnosti. 

06.12.2016 Evolúcia a Industry 4.0

Dňa 28.11.2016 sa v priestoroch MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnila prednáška z predmetu Medzinárodné vzťahy a diverzita na tému Industry 4.0. Prednášajúci, pán Ing. Martin Morháč, riaditeľ spoločnosti  SOVA Digital, a.s., prijal pozvanie pána Ing. J. Holečka, PhD.

16.12.2016 Exkurzia do spoločnosti Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava

Dňa 14.11.2016 sa v rámci predmetu Riadenie kariéry a rozvoja zamestnancov konala exkurzia do spoločnosti Boge Elastmetall Slovakia, a.s., Trnava. Exkurzia bola určená pre študentov 1. ročníka inžinierskeho štúdia v rámci študijného programu Personálna práca v priemyselnom podniku. Obsahom exkurzie bolo predstavenie spoločnosti, návšteva výrobných priestorov, oboznámenie sa s činnosťami vykonávanými na personálnom útvare.

09.12.2016 Pozvánka na prezentáciu Erasmus+ mobilít

Dňa 14.12.2016 o 10.00 h útvar medzinárodných vzťahov STU uskutoční  v Aule prof. Adamku MTF STU informačnú prezentáciu o možnostiach vycestovania pre študentov (štúdium a pracovné stáže) a budúcich absolventov (pracovné stáže) v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2017/18.

19.12.2016 Prednáška predstaviteľov firmy VW Slovakia na tému Quo Vadis Automotive Industry

V stredu 14.12.2016 sme na pôde fakulty privítali predstaviteľov  firmy Volkswagen Slovakia a.s. Bratislava. Pán Eric Reuting (člen predstavenstva pre personálnu oblasť) a p. Viera Albrechtová predstavili našim študentom aktuálne trendy a inovácie v oblasti automobilového priemyslu, ale aj možnosti stáží a rôznych akcií ponúkaných firmou pre študentov a širokú verejnosť.

19.12.2016 DMG MORI na MTF STU v Trnave

V dňoch 7. a 8. decembra 2016 sa  uskutočnila v priestoroch Centra excelentnosti 5-osového obrábania ( CE5AM ) na ul. Jána Bottu v Trnave prezentácia firmy DMG MORI. Účastníkmi akcie boli ako záujemcovia z priemyslu, tak aj zamestnanci a študenti MTF STU. Zúčastnili sa ho tiež študenti stredných škôl, ktoré dlhodobo spolupracujú s fakultou.

20.12.2016 Odborná prednáška na tému „Interné audity“

Dňa 13.12. 2016 zorganizoval Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu v spolupráci so spoločnosťou ON Semiconductor Slovakia, a.s so sídlom v Piešťanoch odbornú prednášku na tému „Interné audity“.

Prednáška sa uskutočnila v rámci predmetu Základy manažérstva kvality a bola určená predovšetkým pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu Priemyselné manažérstvo a Personálna práca v priemyselnom podniku.

21.12.2016 Odborná prednáška na tému: Progresívne technológie tvárnenia vo firme SCHAEFFLER Slovensko

Dňa 14.12.2016 navštívili Ústav výrobných technológií MTF STU v Trnave zástupcovia firmy SCHAEFFLER Slovensko, spol. s r. o., Ing. Pavol Miša, Peter Novák a Mgr. Diana Fajnorová. V rámci návštevy, ktorú odborne a organizačne zabezpečovali doc. Ing. Jana Šugárová, PhD. a Ing. Michaela Samardžiová, PhD., bola v rámci predmetu Progresívne technológie tvárnenia prezentovaná odborná prednáška, ktorá priblížila praktické aplikácie progresívnych a inovatívnych technológií tvárnenia v oblasti výroby valivých ložísk.

 

NOVEMBER 2016

26.09.2016 Ponuka odborného kurzu “Technológia a konštrukcia v praxi”

Ústav výrobných technológií MTF STU so sídlom v Trnave v spolupráci so spoločnosťou Schaeffler Skalica, spol. s r. o., si Vás dovoľujú aj v tomto akademickom roku osloviť s ponukou 1-semestrového odborného kurzu s názvom Technológia a konštrukcia v praxiurčeného pre študentov prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia. Kurz bude prebiehať kombinovane v priestoroch  MTF STU a spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r. o., formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe. 

21.11.2016 Protherm Production vyhlásil pre študentov súťaž o exotické dovolenky

Spoločnosť Protherm Production vyhlásila 2. ročník súťaže pre študentov. Ponúka im jedinečnú možnosť natočiť video, poslať analýzu a vyhrať tri exotické dovolenky. Obe úlohy treba vypracovať v angličtine. Súťaž je určená pre všetkých študentov, bez ohľadu na odbor.

24.11.2016 Odborná prednáška dr. inż. Moniky HYRZA-MICHALSKEJ

Dňa 14.11.2016 navštívila Ústav výrobných technológií MTF STU v Trnave dr. inż. Monika Hyrza-MichalskA,pracovníčka Katedry mechaniky a tvárnenia, Inštitútu technológií spracovania materiálu Politechniky Słaskej v Katoviciach. V rámci návštevy, ktorú odborne a organizačne zabezpečovala doc. Ing. Jana Šugárová, PhD., boli prediskutované konkrétne kroky ďalšieho rozšírenia existujúcej dlhodobej úspešnej spolupráce v oblasti progresívnych metód tvárnenia a výskumu tvárniteľnosti materiálov. Počas návštevy bola pre pracovníkov a doktorandov ústavu prezentovaná odborná prednáška na tému Physical and numerical modeling of the process of a liquid forming of nickel superalloys thin sheets a súčasne pre študentov prvého a druhého ročníka inžinierskeho štúdia, v rámci predmetov Teória tvárnenia a Progresívne metódy tvárnenia, boli pripravené prednášky s názvom The methodology of determining the forming limit curves using the method of grids analysis and photogrammetric systems a Application of hydroforming for manufacturing of high strength charge materials.  

25.11.2016 Návšteva zástupcov vedenia fakulty na Univerzite Marty Abreu v Santa Clare

Dňa 10.11.2016 sa zástupcovia vedenia fakulty, dekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, prodekan pre rozvoj doc. Ing. Peter Pokorný, PhD., prodekanka pre zahraničné projekty doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. spolu s Ing. Daynierom Sobrinom, PhD. zúčastnili rokovania na Univerzite Marty Abreu v Santa Clare, kde odzneli aktuálne prezentácie oboch zúčastnených inštitúcií, stručný návrh projektu a prerokovali sa konkrétne možnosti vzájomnej spolupráce v rámci prípravy projektu H2020-MSCA-RISE-2017 s termínom podania v marci 2017, ako aj ďalšie možnosti medzinárodnej spolupráce s katedrou Priemyselného inžinierstva a inými. Následne na konferencii COMEC (IX International Scientific Conference of Mechanical Engineering )2016 (14.-17.11.2016) dekan MTF STU prof. Peterka odovzdal medailu prof. Norge Machadovi pri príležitosti 30. výročia MTF STU. 

28.11.2016 Odborná prednáška Em.prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.

V rámci Týždňa vedy a techniky, ktorý sa každoročne organizuje MŠ SR, sa dňa 15.11.2016 uskutočnila v rámci predmetu TQM-IMS prednáška pre študentov, kde ako rečník prijal pozvanie Em.prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.Prednáška bola zameraná na skúsenosti z praxe so zavádzaním systémov manažérstva kvality v priemyselných organizáciách, na potreby súčasnosti a na mýty a paradoxy, ktoré sú s oblasťou kvality spojené. Pán profesor Linczényi je jedným zo zakladateľov manažérstva kvality na Slovensku, pôsobil dlhé roky ako viceprezident v Európskej organizácii pre kvalitu a i v súčasnosti je považovaný doma i v zahraničí za významného odborníka v danej oblasti.

28.11.2016 21. ročník medzinárodnej konferencie "Quality challenges in a competitive world"

V dňoch 14.11. - 17.11. 2016 sa v Tel Avive v Izraeli uskutočnil 21. ročník medzinárodnej konferencie "Quality challenges in a competitive world", ktorú každé dva roky organizuje Izraelská organizácia pre kvalitu.

Na tejto konferencii odznela vyžiadaná prednáška "The Paradoxes of Internal System for Quality Evaluation of University Educational Process" od autoriek Doc. Ing. Renaty Novákovej, PhD. a Doc. Ing. Aleny Paulikovej, PhD.

29.11.2016 Exkurzie študentov UIBE a UMAT

Dňa 16.11. a 24.11.2016 sa uskutočnili exkurzie študentov študijných programov Integrovaná bezpečnosť a Materiálové inžinierstvo v rámci predmetov „Recyklačné technológie a odpadové hospodárstvo“ a „Environmentálna chémia“ v podnikoch:

  • FCC Trnava, s. r. o. – Skládka odpadov .A.S.A. Trnava,
  • Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s. – Čistiareň odpadových vôd Zeleneč,
  • ecorec Slovensko, s. r. o., Pezinok,
  • CRH (Slovensko) a. s. –Cementáreň Rohožník.

Za pedagógov a doktorandov z UIBE sa akcie zúčastnili Ing. Michalíková Anna, CSc.; RNDr. Sirotiak Maroš, PhD.; Ing. Lenka Blinová, PhD.; Ing. Fiala Jozef, PhD.; Ing. Harangozó Jozef, PhD.; Ing. Benko Denis.

 

OKTÓBER 2016

04.10.2016 Prednáška Dr. Jonnu Kannosto, PhD.

Dňa 28.09.2016 privítal Ústav integrovanej bezpečnosti Dr. Jonnu Kannosto, PhD. z Technickej univerzity v Tampere (Fínsko), ktorá viedla odbornú prednášku na tému Aerosóly v prostredí. Prednáška pozostávala z dvoch častí. Prvá bola zameraná na: Aerosol measurement technique: Impactor and electrical low pressure impactor a druhá časť na: Density analyses from atmosphere for small particle (10nm-200nm), kde zamestnanci a študenti mohli získať veľa prínosných informácii z výskumu a praxe v tejto oblasti.

V súčinnosti s odbornou prednáškou prijal pozvanie aj pracovník spoločnosti BioWell, s. r. o., Ing. Ľudovít Balco, ktorý názorne predviedol meracie prístroje týkajúce sa danej problematiky. Zároveň si študenti mohli prakticky vyskúšať a overiť princíp ich fungovania.

05.10.2016 Účasť výskumného tímu UMAT na medzinárodnej konferencii v Nepále

V dňoch 18.9. – 23.9.2016 sa pracovníci z Ústavu materiálov, zamestnankyňa Ing. Ivona Černičková, PhD. a dvaja interní doktorandi Ing. Marek Adamech a Ing. Libor Ďuriška aktívne zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie “13th International Conference on Quasicrystals (ICQ13)“, ktorá sa konala v Káthmandu v Nepále. Na konferencii sa zišli zástupcovia širokej vedeckej komunity z 22 krajín sveta, vrátane popredných svetových vedcov pôsobiacich v oblasti výskumu kvázikryštálov.
Čestným hosťom konferencie bol držiteľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 2011 za objav kvázikryštálov profesor Dan Shechtman, s ktorým mali možnosť pracovníci UMATu odborne diskutovať.

20.10.2016 Pozvánka na workshop „Ako napísať CV, aby ste zaujali/Čo hovoriť na pohovore, aby vás prijali“

Milé študentky, milí študenti,

Študentský parlament MTF STU v spolupráci s OZ Múdry pes a Volkswagen Slovakia a. s. pre vás pripravujú kariérne workshopy na tému "Ako napísať CV, aby ste zaujali" a "Čo hovoriť na pohovore, aby vás prijali".
Workshopy sa uskutočnia v dvoch termínoch:
19. 10. 2016, 17.00 hod.  -  miestnosť T-032, ul. Jána Bottu č. 25, Trnava
Téma: Ako napísať CV, aby ste zaujali?
26. 10. 2016, 17.00 hod.  -  miestnosť T-032, ul. Jána Bottu č. 25, Trnava
Téma: Ako zvládnuť pohovor, aby vás prijali?
21.10.2016 Prezentácia SAIA o štipendiách a grantoch – pozvánka
Slovenská akademická informačná agentúra SAIA Vás pozýva na seminár o štipendijných a grantových možnostiach do zahraničia (jazykové kurzy, študijné/výskumné pobyty, ale aj celé štúdium ukončené bakalárskym, inžinierskym príp. doktorandským titulom či krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním bakalárskej/diplomovej/dizertačnej práce).

  

SEPTEMBER 2016

16.09.2016 Uskutočnila sa 23. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2016

V dňoch 7-10. 9. 2016 sa uskutočnila v Senci 23. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2016, ktorú usporiadal Ústav výrobných technológií MTF STU v Trnave v spolupráci s Katedrou tváření materiálů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB TU v Ostrave a Institutom technologii metali Politechniky Śląskej v Katowiciach. Konferencie sa zúčastnilo 60 odborníkov z oblasti tvárnenia kovov z Poľska, Českej republiky a Slovenska. Prezentované a diskutované boli výsledky výskumu, univerzitných pracovísk (VŠB - TU Ostrava; Politechnika Śląska Katowice; Politechnika Śląska Gliwice; Politechnika Wrocławska Wrocław; Politechnika Lubelska Lublin; Military University of Technology, Warszawa; Akademia Gorniczo-Hutnicza Krakow; Žilinská univerzita, MTF STU Trnava), ale tiež výsledky výskumno-vývojových aktivít výskumných inštitúcií a výrobných podnikov: Třinecké železárny, a.s.; COMTES FHT, a.s. Dobřany; Al Invest Břidličná, a.s.; Pratt & Whitney Rzeszow; Instytut Obróbki Plastycznej Poznań; Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice; Železiarne Podbrezová Výskumno-vývojové centrum, s.r.o. a HKS Forge, s.r.o., Trnava. Prezentovaných bolo celkovo 43 príspevkov, ktoré sú publikované v odbornom časopise Kovárenství 57/2016 (ČR) a vedecko-odbornom časopise Hutnik 8, 9/2016 (Poľsko).

26.09.2016 Ponuka odborného kurzu “Technológia a konštrukcia v praxi”

Ústav výrobných technológií MTF STU so sídlom v Trnave v spolupráci so spoločnosťou Schaeffler Skalica, spol. s r. o., si Vás dovoľujú aj v tomto akademickom roku osloviť s ponukou 1-semestrového odborného kurzu s názvom Technológia a konštrukcia v praxi, určeného pre študentov prvého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia. Kurz bude prebiehať kombinovane v priestoroch  MTF STU a spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r. o., formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe. Prinesie možnosť rozšírenia základného portfólia poznatkov a zručností, získaných počas štúdia štandardných študijných programov s následnou možnosťou realizovať v podniku absolventskú prax a riešiť diplomovú prácu s perspektívou získania zamestnania po ukončení štúdia. 

 

JÚL – AUGUST 2016

06.07.2016 Študenti ÚPIM úspešní na treťom ročníku súťaže „The best student project“ organizovanej produktivne.sk

Aj tento rok nadviazali študenti Priemyselného manažérstva na úspechy ich kolegov z predchádzajúcich ročníkov.

Víťazom tretieho ročníka sa stal Ing. Filip Galgóci s prácou „Návrh efektívne fungujúceho materiálového toku pre sériovú výrobu prístrojovej dosky s novými padmi M4 a M5 v spoločnosti Faurecia Slovakia s.r.o. odštepný závod Interior System Hlohovec“ (vedúca práce doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.). Zároveň získal aj cenu za najlepšiu prácu v oblasti kvality. 

13.07.2016 IoT – prezentácia MTF

V dňoch 7.-8.7.2016 sa MTF STU v Trnave zúčastnila prezentáciou na kooperačnom podujatí IoT Expo 2016 – Internet of things France vs V4. Podujatie organizovala Slovak Business Agency v spolupráci s Francúzskou ambsádou na Slovensku, STU bola partnerom podujatia.

Podujatia sa aktívne zúčastnila doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., ktorá viedla jeden z pracovných worhkshopov.

15.07.2016 Automobilová junior akadémia (AJA) na MTF STU v Trnave

Za účasti dekana MTF STU prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku, prodekanky pre zahraničné projekty doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD. a prodekana pre vzdelávanie doc. Ing. Romana Čičku, PhD. ako aj primátora mesta Trnava JUDr. Petra Bročku, LL.M., viceprezidenta ZAP SR Ing. Jaroslava Holečka, PhD. a zástupcov spoločností PSA Groupe Slovakia Ing. Daniely Schweizer, manažérky pre nábor zamestnancov a vzdelávanie a Ing. Petra Šveca, hovorcu a manažéra pre komunikáciu a Boge Elastmetall Slovakia, a. s. Mgr. Zuzany Boorovej, HR manažérky a prokuristky spoločnosti bola dňa 11.7.2016 v priestoroch MTF STU v Trnave slávnostne otvorená Automobilová JUNIOR Akadémia (AJA). 

 

MÁJ 2016

16.05.2016 Účasť zástupcov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu na úvodnom stretnutí k projektu YounGo vo Valencii

V dňoch  26. 4. 2016 – 30. 4. 2016 sa zástupkyne Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. a Ing. Natália Horňáková, PhD. zúčastnili úvodného stretnutia k zahraničnému projektu Erasmus+ Encouraging Social Entrepreneurship among European Youth (akronym YounGo, doba riešenia projektu: od 01/02/2016 do 30/06/2017, hlavná riešiteľka projektu: doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.) v španielskej Valencii. 

19.05.2016 Uskutočnil sa seminár na UVTE

V rámci projektov medzinárodnej spolupráce CEEPUS navštívil Materiálovotechnologickú fakultu so sídlom v Trnave  Associate  Professor  Gelu  Ovidiu  Tirian zo Strojníckej fakulty Polytechnickej univerzity Timisoara so sídlom v Hunedoare (Rumunsko).
Pri tejto príležitosti sa uskutočnil dňa 18.5.2016 na UVTE seminár na tému Mobile robots and robotic arms. Na seminári prezentoval pán docent pracovníkom a doktorandom fakulty výsledky práce svojho výskumného kolektívu vrátane študentov fakulty.

 

APRÍL 2016

19.04.2016 Prednáška na tému: Výskumné aktivity a možnosti študijných resp. výskumných pobytov na univerzitách v Austrálii

Dňa 29.4.2016 o 10:00 sa bude v učebni T-32 konať prednáška na tému: Výskumné aktivity a možnosti študijných resp. výskumných pobytov na univerzitách v Austrálii. 
Prednáša MSc. Anthony Halog, PhD., The University of Queensland, Brisbane, Australia, ktorý je na pedagogicko-výskumnom pobyte na Ústave integrovanej bezpečnosti MTF STU so sídlom v Trnave. 

20.04.2016  Na Ústave integrovanej bezpečnosti sa konali prednášky pre študentov 2. ročníka ŠP Integrovaná bezpečnosť

Dňa 7.4.2016 sa na Ústave integrovanej bezpečnosti konala prednáška pre študentov 2. ročníka ŠP Integrovaná bezpečnosť v rámci predmetu Toxikológia na tému: Life cycle assessment and toxicity impacts of industrial emissions.
Dňa 13.4.2016 sa na Ústave integrovanej bezpečnosti konala prednáška pre študentov 2. ročníka ŠP Integrovaná bezpečnosť v rámci predmetu Environmentálne inžinierstvo I na tému: Life cycle assessment and life cycle thinking in environmental engineering.
Prednášal MSc. Anthony Halog, PhD., The University of Queensland, Brisbane, Australia, ktorý je na pedagogicko-výskumnom pobyte na Ústave integrovanej bezpečnosti MTF STU so sídlom v Trnave.

 

MAREC 2016

16.03.2016 Uskutočnil sa Job Day 2016

4. ročník akcie JOB DAY 2016 je za nami. Uskutočnil sa 16. marca 2016 a inak, ako úspešne, sa hodnotiť nedá. Tento rok v nových priestoroch, na jednom mieste – vo foyer budovy v pavilóne T na Bottovej ulici sa stretli študenti fakulty so zástupcami z 25 firiem a spoločností, ktoré v rámci hľadania  nových pracovných síl poskytujú prístup kvalifikovaným uchádzačom-absolventom vysokých škôl hľadajúcim zamestnanie po ukončení štúdia.

Firmy sa prezentovali 30-minutovými prednáškami paralelne v dvoch miestnostiach T-31, T-32 počas celého dňa. Teší nás, že záujem študentov o túto akciu sa z roka na rok zvyšuje, čo dokazuje aj ich tohtoročná vysoká účasť ako v stánkoch firiem, tak na prezentáciách v prednáškových miestnostiach.

 

FEBRUÁR 2016

12.2.2016: 299. Rozhovory o aktuálnych otázkách v rentgenovej a neutrónovej štruktúrnej analýze

Čas a miesto konania: 12.2.2016 (piatok), Ústav materiálov – Materiálovotechnologická fakulta STU (pavilón T), Jána Bottu 25, Trnava, 2. poschodie m.č. 202 (prípadne T 32-prízemie).