Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

December 2017

06.12.2017 Firmy diskutovali so študentami na akcii TABLE TALK

V spolupráci s  Národným kariérnym centrom sa dňa 6. 12. 2017 na pôde fakulty uskutočnila druhým rokom akcia pod názvom Table Talk. Cieľom podujatia boli neformálne diskusie pozvaných spoločností so študentmi fakulty za spoločným stolom v menších skupinách, na základe ktorých študenti získali informácie o firme, voľných pracovných pozíciách, výhodách a povinnostiach zamestnanca....V tomto roku diskusie prebehli v dvoch časových intervaloch o 9.00 a 11.00 hod. Medzi pozvanými firmami boli: ALRO Slovakia Trnava, LEAR Voderady,  Jaguar Landrover Nitra, ZF Slovakia Trnava, SEGULA Bratislava Adient, NMH Sereď, BOGE ELASTMETALL Slovakia Trnava.Garantom podujatia za fakultu: prodekan pre vzdelávanie doc. Ing. Roman Čička, PhD. a študijné oddelenie.

07.12.2017 Študenti UPIM na exkurzii vo firme Muehlbauer Nitra

Dňa 7.12. 2017 sa študenti z Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu ( PMA a PPP) v rámci predmetu TQM-IMS, zúčastnili plánovanej exkurzie vo firme Muehlbauer Nitra. Študenti mali možnosť vidieť špecifickú formu výroby. Nemecký koncern Mühlbauer je celosvetovo pôsobiacim systémovým partnerom pre kompletný technologický a know-how transfer na výrobu elektronických ID-dokumentov. Ponúka systémové a softvérové riešenia na výrobu a personalizáciu kariet, cestovných pasov, technológie na princípe kontroly biometrických údajov a systémy na výrobu bankomatových kariet pre potreby bankového a vládneho sektora. Závod v Nitre je rozdelený do dvoch divízií, vývoj a výskum a výroba. Len jedno percento výroby zostáva na slovenskom trhu, zvyšných 99 % exportuje spoločnosť do USA, Číny, Malajzie a do afrických krajín. Študentom sa venovali Ing. Adamík a Ing. Gerzs. S firmou sa rozvíja veľmi efektívna spolupráca na báze prednášok, exkurzií a možnosti riešenia záverečných prác.

 

November 2017

07.11.2017 JobSpoTT 2017

Štvrtý ročník úspešného pracovného veľtrhu JobSpott 2017 sa uskutočnil v utorok 7. 11. 2017 opäť v Mestskej športovej hale v Trnave.Generálnym partnerom podujatia tak ako po minulé roky bola spoločnosť ZF Slovakia, a. s., hlavní partneri: Boge Elastmetall Slovakia, a.s , Šimunek.sk, s.r.o., PSA Groupe, AMAZON, gestor podujatia: UPSVAR.Záujem vystavovateľov o účasť na veľtrhu z roka na rok rastie, taktiež návštevnosť zo strany verejnosti je každým rokom vyššia. Je to dôkazom toho, že akcia má význam ako pre verejnosť, tak pre zamestnávateľov, hľadajúcich vhodných kandidátov na voľné pracovné pozície.

08.11.2017 Prezentácia firmy Schaeffler Slovensko spol. s r.o.

Dňa 8.11.2017 (streda) sa o 13:00 h v miestnosti T-201 uskutočnila prezentácia firmy Schaeffler Slovensko spol. s r.o. Boli prezentované oddelenia Methodenraum a oddelenie Digitálny podnik, ktoré využívajú nástroje a metódy:

  • priemyselného inžinierstva - Six Sigma, Smed, TPM, 5S, Kaizen, Dojo, časové štúdie, atď.,
  • digitálneho podniku - 3D skenovanie a modelovanie strojov, zariadení a priestorov, plánovanie 3D layoutov a procesov, virtuálna ergonómia / MTM a simulácia materiálových tokov s podporou softvérov (napr. Plant simulation).

09.11.2017 Prednáška firmy Műehlbauer so sídlom v Nitre

Dňa 9.11.2017 sa uskutočnila na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave prednáška na tému „Trendové požiadavky na kontrolu kvality v priemyselných podnikoch“. Prednáška bola určená študentom študijných programov „Priemyselné manažérstvo, Personálna práca v priemyselnom podniku a Výrobné technológie a výrobný manažment“ a zabezpečená v rámci predmetov „TQM a IMS a Základy manažérstva kvality“Súčasťou prednášky boli praktické ukážky z danej problematiky, čo vyústilo do zaujímavej a plodnej diskusie. V rámci diskusie dostali študenti pozvánku na návštevu výrobných priestorov firmy, kde by si mohli overiť teoretické vedomosti priamo v praxi.Prednášku organizačne zabezpečil Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.

14.11.2017 ON Semiconductor na MTF

Dňa 14.11.2017 sa na pôde MTF STU konalo stretnutie so spoločnosťou ON Semiconductor Slovakia, a.s.. Zástupcovia spoločnosti najskôr diskutovali vo vstupných priestoroch fakulty o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti riešenia záverečných (diplomových a bakalárskych) prác, rozvoja odborných vedomostí a zručností študentov a možnosti ich uplatnenia v tejto firme počas alebo po skončení štúdia.Neskôr Mgr. Eva Vajsáblová (ON Semiconductor Slovakia, a.s.) prezentovala základné informácie a profil spoločnosti v rámci prednášky od 11.00 - 11.40 hod. v miestnosti T 202. Predstavila poslucháčom spoločnosť zaoberajúcu sa výrobou polovodičových súčiastok a diskutovala o možnostiach vzájomnej spolupráce s Materiálovotechnologickou fakultou.

Prezentácia spoločnosti ON Semiconductor, Slovakia, a.s. bola realizovaná za podpory Občianskeho združenia Banka kvality - ALUMNI MTF STU Trnava v spolupráci s Ústavom priemyselného inžinierstva a manažmentu.

13.11.2017 Workshop Matlab-Stateflow

Dňa 13. novembra 2017 sa uskutočnil na pôde MTF STU workshop spoločnosti Humusoft s.r.o. v spolupráci s UIAM. Workshop bol určený všetkým, ktorí mali záujem zoznámiť sa s možnosťami modelovacieho nástroja Stateflow ako súčasti softvéru Matlab, ktorý majú študenti a pracovníci celej STU od mája 2017 k dispozícii v plnej verzii. Na praktických príkladoch za asistencie lektora si účastníci vyskúšali možnosti prepojenia toolboxu Stateflow v spolupráci s toolboxom Simulink. Účastníci asistovane riešili návrh logiky riadenia pre systém ventilátora v Stateflow prepojený so schémou zostrojenou v Simulinku a návrh logiky riadenia malej výrobnej bunky s ukážkou generovania riadiaceho kódu pre PLC a nasadenia vytvoreného riadiaceho systému do reálneho modelu tejto výrobnej bunky.Workshopu sa zúčastnili najmä zamestnanci UIAM ako aj zamestnanci z iných ústavov fakulty. Akcia sa konala s podporou riaditeľa ústavu UIAM prof. Ing. Pavla Tanušku, PhD. Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

15.11.2017 Vedecký seminár “Managing Generations”

Dňa 15. 11. 2017 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave uskutočnil vedecký seminár Managing Generations. Organizátorom podujatia bol Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU v spolupráci so Sekciou sociológie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV.Seminár bol súčasťou riešenia projektu VEGA s názvom „Vplyv koexistencie rôznych generácií zamestnancov na udržateľnú výkonnosť organizácií“, ktorý je zameraný na riešenie unikátnej situácie na trhu práce - v blízkej budúcnosti bude v podnikoch „vedľa seba“ pracovať päť rôznych generácií zamestnancov, s výraznými odlišnosťami v oblasti hodnôt, postojov k práci, očakávaní od zamestnávateľov a pod., ktoré majú už v súčasnosti významne negatívny dopad na výkonnosť podnikov. O vysokej aktuálnosti uvedenej problematiky svedčí veľký záujem o jej riešenie a účasť na seminári odborníkov z rôznych oblastí: univerzity, priemyselná prax, konzultačné spoločnosti, sociológia, psychológia a ďalšie.

21.12.2017 Business raňajky so spoločnosťou ON Semiconductor

Dňa 21. novembra 2017 sa v priestoroch UPIM MTF STU uskutočnili Business raňajky usporiadané spoločnosťou ON Semiconductor a.s., Piešťany.Cieľom podujatia bolo okrem predstavenia spoločnosti študentom končiacich ročníkov (bakalárskeho aj inžinierskeho štúdia) predstaviť možnosti ďalšej spolupráce formou spracovania záverečných prác, stáží a pracovných ponúk v predmetnej spoločnosti.Účastníci mali možnosť popri raňajkách / občerstvení neformálne diskutovať s predstaviteľmi spoločnosti.

 

Október 2017

02.10.2017 Zahájenie druhého vzdelávacieho projektu pre základné školy v oblasti pneumatického riadenia

V rámci spolupráce medzi Materiálovotechnologickou fakultou, Mestom Trnava a firmou FESTO spol. s r.o., sa dňa 2.10.2017 žiaci končiacich ročníkov ZŠ na Bottovej ulici v Trnave prvýkrát zúčastnili praktických cvičení v laboratóriách Pneumatiky a elektropneumatiky. Cvičenia majú slúžiť na posilnenie záujmu o odborné a technické vzdelávanie. V úvode ich privítal prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. z Ústavu výrobných technológií, ktorý spolu s doc. Ing. Štefanom Václavom, PhD., riaditeľom UVTE, vyjadrili podporu realizácie projektov, ktoré napomáhajú k rozšíreniu technického poznania a potenciálu žiakov ZŠ. Po príhovore Mgr. Ruženy Makovej z  Odboru vzdelávania, športu a kultúry mesta Trnava, boli žiakom odprezentované praktické ukážky z oblasti pneumatiky a elektropneumatiky. Prajeme im pri štúdiu veľa úspechov.

13.10.2017Firma Mühlbauer Technologies, s.r.o. sa prezentovala na fakulte

Dňa 13.10.2017 sa o 8:00 h konala v miestnosti T-201 prezentácia firmy Mühlbauer Technologies, s.r.o. Nitra. V prezentácii boli predstavené základné informácie o tejto firme, možnosti spolupráce s Materiálovotechnologickou fakultou v oblasti riešenia záverečných (diplomových a bakalárskych) prác, rozvoja odborných vedomostí a zručností študentov a možnosti ich uplatnenia v tejto firme po skončení štúdia. Prezentácie sa zúčastnilo približne 100 študentov a pracovníkov fakulty.

11.10.2017 Účasť pracovníkov UVTE na 13.ročníku medzinárodnej konferencii MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING MTeM 2017

V dňoch 11. až 13. 10. 2017 sa v Cluj-Napoca (Rumunsko) uskutočnil 13. ročník medzinárodnej konferencie MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING, organizovanej Katedrou výrobného inžinierstva Technickej univerzity v Cluj-Napoca.Konferencia bola zameraná na moderné trendy v oblasti progresívnych a aditívnych výrobných technológií a automatizácie výrobných procesov. Tohto odborného podujatia sa aktívne zúčastnila početná skupina pracovníkov z Ústavu výrobných technológií, v zložení: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. (člen vedeckého výboru); doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD. (predseda sekcie III – S1: Manufacturing Engineering); Ing. Radovan Holubek, PhD.; Ing. Martin Necpal, PhD.; Ing. Roman Ružarovský, PhD.; Ing. Ivan Buranský, PhD.

25.10.2017 Odborná prednáška - doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.

Dňa 25.10.2017 sa uskutočnila na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave v rámci predmetu Marketing v personálnej práci  prednáška na tému „Marketingový mix“, ktorú zrealizoval pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia študijného programu „Personálna práca v priemyselnom podniku“ zástupca Slovenského komitéta pre vedecké riadenie ZSVTS  doc. Ing. Pavol Molnár, CSc..Prednáška študentov zaujala. Počas prednášky sa aktívne zapájali a diskutovali k danej téme.

24.10.2017Projektové príležitosti s tematikou Smart Cities v rámci Francúzsko-slovenského bilaterálneho fóra "Inteligentné mesto"

Dňa 24.10.2017 sa pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku uskutočnilo bilaterálne fórum Ville - Mesto 2017, na ktorom participovali aj zástupcovia MTF STU so sídlom v Trnave - prodekanka pre zahraničné projekty doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., Ing. Natália Horňáková, PhD. (UPIM) a Mgr. Mária Bednáriková, PhD. (ZAP). Hlavným cieľom podujatia bolo posilnenie spolupráce medzi verejnou sférou, výskumnými inštitúciami a výrobným sektorom za účelom implementácie konceptu inteligentného mesta (smart city). Na kreovaní tohto bilaterálneho fóra sa aktívne podieľala doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., ktorá viedla prvý okrúhly stôl, ktorý sa zaoberal  inteligentnou a udržateľnou stratégiou budovania mesta, ako aj metodikami a výmenou skúseností v európskom kontexte

 

September 2017

08.09.2017 Prezentácia „DemoVanu“ na MTF

Dňa 08. septembra 2017 sa uskutočnila na pôde MTF STU prezentácia „DemoVanu“ spoločnosti ControlTech v spolupráci s UVTE. Mobilná výstava funkčných panelov s ukážkami zameranými na  oblasť „SAFETY“ – predstavila aktuálne trendy v oblasti strojnej bezpečnosti spolu s riadiacimi systémami a pohonmi.Mobilnú prezentáciu navštívili najmä zamestnanci UVTE, ako aj zamestnanci z iných ústavov fakulty. Prezentácia sa konala s podporou riaditeľa ústavu UVTE Doc.Ing. Štefana Václava, PhD. a dekana fakulty prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku. Všetkým zúčastneným ďakujeme za podporu tejto akcie.

17.09.2017 Účasť UMAT MTF na medzinárodnej vedeckej konferencii EUCAS 2017

V dňoch 17. - 21. 9. 2017 sa uskutočnila v medzinárodnom kongresovom centre v Ženeve 13. medzinárodná vedecká konferencia EUCAS 2017 v oblasti supravodivých materiálov a ich aplikácií, ktorú organizovala trojica významných švajciarských inštitúcií CERN, EPFL Lausanne (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) a Ženevská univerzita. Na konferencii sa zúčastnilo vyše 1000 odborníkov z celého sveta, vrátane svetových lídrov v oblasti produkcie supravodivých materiálov a vodičov. Tejto konferencie sa aktívne zúčastnili aj zamestnanci Marcela Pekarčíková, Marián Drienovský a doktorandka Eva Michalcová z Ústavu materiálov. Konferencia poskytla účastníkom veľké množstvo odborných poznatkov a inovácií prezentovaných v troch paralelne bežiacich sekciách k tematickými okruhmi: elektronika, materiály a zariadenia využívajúce supravodivosť. Zaujímavosťou bol konferenčný banket uskutočnený priamo v priestoroch CERNu s možnosťou prehliadky urýchľovacieho systému zameraného predovšetkým na supravodivé a magnetické technológie ako aj prednáška riaditeľky CERNu Dr. Fabioly Gianotti na tému "Higgs boson and our life". 

 

Júl -August 2017

10.07.2017 Projekt: Automobilová Junior Akadémia (AJA) 2017 na MTF STU

Dňa 10.07.2017 dekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, spolu s prodekankou doc. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD., Ing. Jaroslavom Holečkom, PhD., viceprezidentom Zväzu automobilového priemyslu a Ing. Andrejom Krajčovičom, vedúcim oddelenia vzdelávania v PSA Groupe Slovakia,  slávnostne otvorili Automobilovú Junior Akadémiu. Podujatie sa  koná v dňoch 10.07. – 14.07.2017 na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave v spolupráci s automobilkou PSA Groupe Slovakia. Automobilová Junior Akadémia je organizovaná s cieľom zvýšiť záujem žiakov o štúdium technických predmetov. Účastníkmi sú predovšetkým žiaci 7. a 8. ročníka ZŠ. Študenti navštívia aj automobilku PSA Groupe Slovakia, kde budú môcť sledovať väčšinu výrobných prevádzok a hravou formou, primeranou ich veku budú mať možnosť oboznámiť sa s procesom výroby automobilu. Ďalej navštívia zážitkové centrum vedy Aurelium, Múzeum dopravy v Bratislave, Strednú priemyselnú školu strojnícku v Trnave, či spoločnosť ZF Slovakia. Odznejú  zaujímavé prednášky na tému lietajúcich áut, 3D skenovania, 3D tlače a materiálov budúcnosti. Študenti dostali pri zápise indexy a AJA bude ukončená promóciou, kde si úspešní absolventi prevezmú z rúk dekana MTF STU svoj prvý vysokoškolský diplom.

11.07.2017 Think and GO

Dňa 11.7.2017 sa v priestoroch Ústavu výskumu progresívnych technológií v Trnave konala verejná prezentácia projektu Think & Go. Cieľom projektu, na ktorom participovali študenti a doktorandi MTF STU v Trnave pod vedením doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD., je výskum a vývoj myšlienkami riadeného vozíka pre handikepovaných ľudí či pacientov, pracujúci na báze EEG signálov (aktivita neurónov a prenášaných signálov). Fotodokumentáciu z prezentácie, články a rozhovory môžete nájsť na linkoch nižšie.

 

Jún 2017

09.06.2017 Pracovné stretnutie zástupcov MTF vo firme Muehlbauer

Dňa 9.6. 2017 sa zástupcovia MTF STU v Trnave aktívne zúčastnili na pracovnom stretnutí vo firme Muehlbauer so sídlom v Nitre. Pán riaditeľ pobočky a pán Ing. Adamík najskôr predstavili históriu a zameranie firmy, potom nasledovala exkurzia v priestoroch firmy a následne diskusia o potenciálnej spolupráci medzi oboma zúčastnenými stranami. Na základe diskusie a otvorili veľmi zaujímavé možnosti, ktoré môžu smerovať k prepojeniu teoretických poznatkov s potrebami praxe.Ďalším krokom bude júlová návšteva zástupcov firmy Muehlbauer na MTF STU, kde by sa mali prijať už konkrétne námety na možné formy spolupráce. Na organizácii stretnutia sa bezprostredne podieľal Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, konkrétne Oddelenie Kvalita produkcie.

21.06.2017 Prednáška profesora Sarkara na UMAT MTF STU

Dňa 21. júna 2017 sa na Ústave materiálov MTF STU v Trnave uskutočnila prednáška prof. Sarkara z Galgotias University, Dílií, India, dekana School of Basic & Aplied Sciences, ktorý navštívil MTF STU v rámci národného štipendijného programu Slovenskej republiky. Prof. Bimal Kumar Sarkar prednášal na  tému "Study of Structure and Mechanical Properties of High Temperature Zirconium based Alloys", v ktorej prezentoval výsledky svojho výskumu v oblasti materiálov pre jadrovú  energetiku. 

 

Máj 2017

03.05.2017 Prednáška na tému Medzinárodný finančný manažment na MTF

Dňa 03.05.2017 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU Trnava uskutočnila pre študentov 1. ročníka Ing. štúdia priemyselného manažérstva prednáška na tému Medzinárodný finančný manažment realizovanou IBM International Services Centre s.r.o. s prednášajúcimi Ing. Ľubicou Kmeťovou za Regional Accounting Center Bratislava a Ing. Kolomanom Murakozym za IBM Europe Finance Centers.Prednáška bola uskutočnená v rámci uzavretia spolupráce medzi MTF STU a IBM International Services Centre s.r.o., Bratislava, ktorá je založená na zdieľaní praktických informácií v rámci výučby študentov, poskytovaní podpory pri záverečných prácach, možnosti podieľať sa na praktickej príprave študentov, ako aj príležitosti uskutočnenia stáží. Spolupráca bola oficiálne uzavretá prijatím zástupcov IBM International Services Centre s.r.o., Bratislava, prodekankou pre zahraničné projekty doc. Mgr. Dagmar Cagáňovou, PhD.

11.05.2017 Účasť našich študentov na ŠVOČ vo Zvolene

Dňa 11. mája 2017 sa zúčastnili aktívne Bc.  Tomáš Zelenay, Bc. Rudolf Husovič a Gabriela Hubinová  58. ročníka  Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene.V medzinárodnej konkurencii získal 3 . miesto  v sekcii Ekonomika a  manažment podniku Bc. Tomáš Zelenay s prácou ŠVOČ na tému Návrh výrobnej linky pomocou simulačného softvéru pre spoločnosť HERN s.r.o. (školiteľka Ing. Natália Horňáková, PhD). Práca ŠVOČ bola ocenená diplomom a finančnou odmenou.Gabriela Hubinová získala s prácou ŠVOČ na tému Analýza zníženia nepodarkovosti v Biebighäuser Slovakia, s.r.o.  predplatné časopisu  Drevársky magazín. (školiteľka doc. Ing. Renáta Nováková, PhD).

11.05.2017 Ukončenie odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi

Dňa 11.5.2017 sa na pôde MTF STU uskutočnilo slávnostné ukončenie a vyhodnotenie 2. ročníka 1-semestrového odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi, organizovaného v spolupráci s firmou Schaeffler Skalica, spol. s r. o. Kurz prebiehal počas LS 2016-2017 kombinovane v priestoroch  MTF STU a spoločnosti Schaeffler Skalica a bol zameraný na intenzívnejšie prepojenie teoretického vzdelávania so získavaním praktických skúseností z odboru štúdia formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe. Orientoval sa na riešenie reálnych problémov z oblasti výrobných technológií (technológia tvárnenia, obrábania, tepelného spracovania a montáže), z oblasti zlepšovania podnikových procesov (projekt Fit for Quality, Six Sigma) a aplikácie mechatronických systémov v moderných výrobných procesoch.

 

Apríl 2017

06.04.2017 Študentská vedecká konferencia 2017

Dňa 6. apríla 2017 sa na MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnil 21. ročník Študentskej vedeckej konferencie 2017 (ŠVK).Na konferencii sa predstavilo 85 zúčastnených študentov, ktorí prezentovali svoje práce v 10 sekciách. Študenti verejne prezentovali a obhajovali svoje práce, predložené vo forme posterov pred odbornými komisiami. Pri obhajovaní prác prejavili výborné prezentačné schopnosti a mnohé z predložených prác dosiahli vysokú odbornú kvalitu.V hodnotiacich komisiách, zložených  z pedagogických a výskumných pracovníkov hodnotilo práce celkom 40 odborníkov.Každý zúčastnený študent prevzal po ukončení rokovania v sekcii z rúk predsedu hodnotiacej komisie certifikát o účasti. Celkovo bolo v roku 2017 na ŠVK prezentovaných 73 prác, z ktorých komisie vyhodnotili tri najlepšie práce v každej sekcii.

06.04.2017 TABLE TALK - prvýkrát na fakulte

MTF STU so sídlom v Trnave uskutočnila v spolupráci s Národným kariérnym centrom dňa 6. apríla 2017 podujatie pod názvom Table Talk.Podujatia sa zúčastnila skupina cca 70 študentov, ktorí mali možnosť absolvovať stretnutie s piatimi potencionálnymi zamestnávateľmi a jednou personálnou agentúrou.Rozhovory prebiehali v malých skupinách jeden zamestnávateľ – menšia skupina študentov, študenti sa v určitých časových intervaloch premiestnili k ďalšiemu zamestnávateľovi.Význam podujatia sa niesol v  ponuke konkrétnych pracovných pozícii študentom priamo na pôde fakulty. Študenti mali možnosť získať informácie o firme, výhodách a povinnostiach zamestnanca a v prípade záujmu o ponúknuté pracovné miesto adekvátne vyštudovanému študijnému programu vyplniť dotazník pre zamestnávateľa.

 

Marec 2017

15.03.2017 Uskutočnil sa Job Day 2017

Úspešný 5. ročník pracovného veľtrhu JOB DAY 2017 je za nami. Z dôvodu početného zastúpenia firiem a spoločností JOB DAY 2017 prebiehal v tomto roku počas dvoch dní , 15. 3. a 16. 3. 2017. Je to dôkazom toho, že záujem o účasť na veľtrhu zo strany firiem a spoločností z roka na rok stúpa.Ako aj minulý rok sa v nových priestoroch, na jednom mieste – vo foyer budovy v pavilóne T02 na Bottovej ulici stretli študenti fakulty so zástupcami z 32 firiem a spoločností, ktoré v rámci hľadania  nových pracovných síl poskytli prístup kvalifikovaným uchádzačom- budúcim absolventom vysokých škôl hľadajúcim zamestnanie po ukončení štúdia.

31.03.2017 Na MTF sa uskutočnil 5. ročník celoštátnej súťaže Skills Slovakia „Mladý mechatronik“

Dňa 31. marca 2017 sa v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave uskutočnil 5. ročník celoštátnej súťaže Skills Slovakia „Mladý mechatronik“. Odborná hodnotiaca porota v zložení Ing. Milan Daňo (Festo Didaktika SK), doc. Ing. Michal Kopček, PhD. (SKARTEK, s.r.o.), Ing. Martin Neštický, PhD. (UIAM MTF STU) dohliadala na celý priebeh súťaže určenej pre žiakov stredných priemyselných škôl a stredných odborných škôl odboru mechatronik z celého Slovenska. Po registrácii účastníkov privítal prítomných hostí prodekan prof. Ing. Milan Marônek, CSc.Súťažilo sa v troch skupinách po 4 resp. 3 tímoch zložených z dvojčlenných družstiev so stredných škôl.

 

Február 2017

08.02.2017 Uskutočnil sa X. ročník akcie „Deň otvorených dverí 2017“

Aj X. ročník DOD, ktorý sa v tomto roku uskutočnil v stredu 8. 2. 2017 môžeme hodnotiť ako úspešný. Privítali sme v priestoroch fakulty viac ako 300 účastníkov – študentov stredných škôl, výchovných poradcov, rodičov.Pre všetkých, ktorí boli zvedaví  ako prebieha štúdium na fakulte, aké študijné programy ponúkame v nasledujúcom akademickom roku, v akých priestoroch sa výučba realizuje,  ako študenti bývajú a stravujú sa, kde  môžu športovať,  bol pripravený zaujímavý program na všetkých ústavoch a pracoviskách fakulty.Úvod patril tradične privítaniu všetkých účastníkov v aule prof. Adamku. Prodekan pre vzdelávanie doc. Ing. Roman Čička, PhD. privítal prítomných, v krátkosti predstavil fakultu, študijné programy, pracoviská fakulty a informoval o možnostiach sociálneho zabezpečenia počas štúdia.Po úvodnej časti sa účastníci rozdelili podľa záujmu o konkrétny študijný program vo vstupných priestoroch budovy. Následne boli sprevádzaní pracovníkmi jednotlivých ústavoch priamo na pracovisko, kde boli pripravené prezentácie, praktické ukážky a mali možnosť sa pýtať na všetko, čo ich zaujíma.S potešením konštatujeme, že záujem o štúdium na fakulte prejavili študenti stredných škôl nielen tradične z Trnavy: Gymnázium, SOŠ automobilová, SPŠ dopravná, SPŠ Komenského, SOŠ energetická, SPŠ zdravotnícka ale aj z ďalších miest Slovenska: Hlohovec, Považská Bystrica, Myjava, Stará Turá, Galanta, Partizánske, Bratislava, Nitra, Levice, Dubnica nad Váhom, Trenčín, Piešťany, Skalica, Senica, Komárno.

13.02.2017 Interkultúrny manažment v praxi

Pod záštitou pani prodekanky doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD.  sa dňa 13.2.2017 v priestoroch MTF STU v Trnave uskutočnila prednáška Ing. Petra Benčúrika, PhD. zo spoločnosti Slavia Capital. Prednáška Ing. Benčúrika, PhD. nadviazala na úvodnú prednášku doc. Dagmar Cagáňovej, ktorá uviedla študentov do problematiky interkultúrneho manažmentu z rôznych aspektov.Ing. Benčúrik, PhD. pôsobí ako člen dozornej rady a hovorca investičnej skupiny Slavia Capital a na MTF prezentoval študentom svoje cenné skúsenosti z oblasti zahraničného obchodu a predchádzajúceho viacročného pôsobenia v USA a Kanade.Ing. Benčúrik, PhD. v prednáške nadviazal na riešenie projektu diverzity vysokých škôl v USA a pokračoval zaujímavými témami zo svojho pôsobenia na Veľvyslanectve SR v Ottawe na pozícii obchodného radcu MH SR.V prednáške sa venoval podnikateľským možnostiam v Kanade z pohľadu slovenských investorov, spôsobu komunikácie pri nadväzovaní  obchodných vzťahov v globálnom svete. Vyzdvihol dôležitosť prípravy  a koncentrácie na obchodné rokovania, na ciele, ktoré si treba vopred dôkladne stanoviť pred vstupom na zahraničný trh, na dodržiavanie obchodnej a spoločenskej etikety, rešpektovanie špecifík kultúry v danom štáte, na korektné a priame správanie počas rokovaní v medzinárodnom priestore. Uviedol niekoľko konkrétnych príkladov vzniku úspešnej kanadsko-slovenskej obchodnej spolupráce, ale spomenul aj neúspešnú aktivitu a objasnil dôvody jej neúspechu.Ing. Benčúrik, PhD. vyzdvihol stabilitu a partnerskú dôveru, ako dva základné piliere úspešného podnikania.Prednáška vyvolala u študentov aktívnu diskusiu. Potvrdila aktuálnosť témy a záujem o stretnutia s úspešnými ľuďmi z podnikateľského prostredia.

Na záver stretnutia sa pani prodekanka poďakovala Ing. Petrovi Benčúrikovi, PhD. za jeho vzácny čas, pútavú prednášku a vyjadrila želanie pokračovať v začatej spolupráci v blízkej budúcnosti.

16.02.2017 Trnavskí žiaci „študujú“ na MTF

Žiaci 8. a  9. ročníka ZŠ s materskou školou Kornela Mahra 11 v Trnave prvýkrát navštívili dňa 16. februára 2017 Materiálovotechnologickú fakultu v rámci projektu vzájomnej spolupráce  MTF STU, Mesta Trnava a firmy FESTO spol. s r.o. za účelom realizácie praktických cvičení, ktoré majú slúžiť na posilnenie záujmu o odborné a technické vzdelávanie. Osobne ich privítal prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. z Ústavu výrobných technológií, zástupca primátora mesta Trnava Mgr. Tibor Pekarčík a za firmu FESTO pán Tomáš Horák. Prostredníctvom praktických cvičení, ktoré pre nich pripravili lektorky, Ing. Miriam Matúšová, PhD.  a Ing. Erika Hrušková, PhD., majú žiaci jedinečnú možnosť pracovať v laboratóriách Pneumatiky a elektropneumatiky.