Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

Október 2018

04.10.2018 Exkurzia študentov na Nádvorí Coworking v Trnave

V dňoch 04.10. a 11.10. 2018 sa uskutočnili exkurzie študentov študijného programu Priemyselné manažérstvo (PMA) v rámci predmetu „Manažérske zručnosti“ v priestoroch Nádvorie Coworking v Trnave. Exkurzia študentov PMA na pôde Nádvoria Coworking sa uskutočnila pod záštitou garantky predmetu Manažérske zručnosti doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD.Študentom bol priblížený koncept Coworking, ktorý v súčasnej dobe poskytuje moderný zdieľaný pracovný priestor, v ktorom ľudia vykonávajú na sebe navzájom nezávislé pracovné činnosti a aktivity. Výnimočný koncept Coworking poskytuje samostatne podnikajúcim osobám priestor pre ich pracovné aktivity. Coworking zahŕňa aj stretávanie ľudí, korí síce pracujú ne­zá­visle na sebe, no zdie­ľajú po­dobné hod­noty a vy­hľa­dá­vajú sy­ner­gický efekt, ktorý spo­ločné pries­tory po­nú­kajú, či už vo forme spo­lu­práce, men­to­ringu, vedenia ľudí, nových ná­padov, inovácií, projektov a iných výhod, ktoré z uvedeného konceptu vyplývajú.

08.10.2018 Medzizasadnutie Medzinárodného zváračského inštitútu (IIW)

V dňoch 8. – 9.-10. 2018 sa na pôde MTF STU uskutočnilo medzizasadnutie IIW komisie  C-XVII – Spájkovanie a difúzne spájanie. Zasadnutia sa zúčastnili delegáti a experti z viacerých krajín (USA, Nemecko, Portugalsko, Švajčiarsko, Čína, Slovensko...),  aby prerokovali najnovšie trendy a vízie v oblasti tvrdého a mäkkého spájkovania ako aj difúzneho spájania kovových a nekovových materiálov. Počas zasadnutia odzneli odborné prednášky týkajúce sa najnovších výskumov z danej oblasti, účastníci absolvovali prehliadku laboratórií MTF STU, ktorých vybavenie hodnotili na veľmi vysokej úrovni. Po oficiálnej časti stretnutia sa účastníci zúčastnili spoločenského večera, kde mali možnosť ochutnať slovenské kulinárske špeciality, medzi iným získali vedomosti aj o výrobe tradičného slovenského piva.  Na záver bolo predstavené miesto a dátum 72. výročného zasadnutia IIW, ktoré sa bude konať v dňoch 7. – 12. 7. 2019 v Bratislave, Slovensko.

09.10.2018 MTF prezentovala riešenie projektu V4+AcaRDC na konferencii ICL 2018

V rámci konferencie ICL 2018 (Kos, Grécko, http://www.icl-conference.org/current/) prezentovala MTF príspevok riešiteľov z konzorcia V4+AcaRDC "The Didactic-Technology Challenges for Design of the Computer Supported Collaborative Teaching " (Š. Svetský, O. Moravčík, P. Tanuška, Z. Červeňanská). Podľa údajov organizátorov asi 50% účastníkov bolo z EU a 50% z ostatných svetadielov. Nakoľko účasť na konferencii bola spolufinancovaná Medzinárodným vyšehradským fondom, v zmysle plánu sa zabezpečoval aj Partner search. V tomto kontexte sa konzultovali otázky súvisiace s vývojom edukačného robota s Practical Robotics Institute, Austria, ktorý prezentoval aplikačného robota pre seniorov. Takisto sa konzultovala možnosť využitia bezdrôtového BLE riešenia pre IoT (internet vecí) s Cypress University Aliance, USA.  Poskytli nám tréningový set PSoC 6 BLE Pioneer KIT pre univerzitné aplikácie (ide o programovateľný systém integrujúci všetky komponenty počítača na jednom čipe). Súčasne sa získal aj kontakt na Univerzity Transilvania of Brasov, ktorá tieto aplikácie využíva. Princíp využitia pre IoT spočíva napr. v tom, že tréningové sety Cypress Semiconductor prijímajú signál zo senzorov - napr. z merania teploty - a cez bezdrôtovú technológiu Bluetooth sa merané dáta prenášajú napr. na počítač s operačným systémom Windows, kde sa dajú programovo spracovávať a prenášať na cloud.

 

September 2018

12.09.2018 Uskutočnila sa jubilejná 25. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2018

V dňoch 12. ÷ 15. 9. 2018 sa uskutočnila v Trzebieszowiciach- Lądek Zdrój (Poľsko) jubilejná 25. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2018, ktorú ako hlavný organizátor zorganizovala Politechnika Śląska, Stowarzyszenie absolwentów metalurgii i inżynierii materiałowej, za spolupráce Katedry tváření materiálů, FMMI, VŠB TU Ostrava a Katedrou obrábania a tvárnenia, UVTE, MTF STU Trnava.
Na konferencii sa zúčastnilo 78 odborníkov z oblasti tvárnenia zo 4 krajín (Poľsko - 54, Česká republika – 15, Slovensko 8 a Nemecko - 1). Z vysokých škôl to boli: Politechnika Śląska; Politechnika Lubelska; Politechnika Wroclawska; Politechnika Rzeszowska; Politechnika Częstochowska (Poľsko); FMMI, VŠB TU Ostrava (ČR) a zo Slovenska to boli UVTE, MTF STU Trnava; SjF STU Bratislava; TU Košice; ŽU Žilina. Okrem vysokých škôl na konferencii prezentovali svoje výsledky výskumu i zástupcovia výskumných ústavov a významných výrobných podnikov: Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań; Třinecké železárny – technologie a výzkum, Třinec; Vitkovice steel a.s., Ostrava; Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice; Technische Universität Bergakademie Freiberg, Institut für Metallformung; Huta Bankowa Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; BGH Polska Sp. z o.o.; ŽP VVC s.r.o., Podbrezová a Fabryka Armatur Swarzędz Sp. z o.o. Na konferencii bolo formou prednášky prednesených 43 príspevkov a 13 prezentovaných formou posterov.

 

Júl - August

09.07.2018 Ukončenie 3. ročníka odborného kurzu technológia a konštrukcia v praxi

3. ročník odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi prebiehal v letnom semestri, v termíne od 15.2.2018 do 17.5.2018. Vyučovanie v rámci kurzu prebiehalo v priestoroch STU MTF Trnava a v závode Schaeffler Skalica.Kurz je určený pre študentov 1. ročníka II. stupňa inžinierskeho štúdia. Tento rok sa odborného kurzu zúčastnilo 19 študentov študujúcich odbory ako: počítačová podpora návrhu a výroby, obrábanie a tvárnenie, výrobné technológie a výrobný manažment, výrobné zariadenia a systémy, zváranie a spájanie materiálov a automatizácia a informatizácia procesov v priemysle. V 3. ročníku bolo pre študentov pripravených 47 vyučovacích hodín obsahujúcich cvičenia, prednášky a exkurzie. Rozsah kurzu bol oproti minulým ročníkom navýšený, keďže v roku 2017 kurz obsahoval 40 hodín a v roku 2016 len 32 vyučovacích hodín. Kurz bol rozšírený o prednášku z oddelenia logistiky, pričom študenti absolvovali prednášku, praktické cvičenia a exkurziu na oddelení logistiky v podniku. Ďalej bola do odborného kurzu pridaná prednáška oddelenia projektového manažmentu. V rámci praktických cvičení mali študenti možnosť vyskúšať si plánovanie projektov. Ďalšia zmena oproti predchádzajúcim ročníkom bola v počte návštev podniku Schaeffler Skalica. V tomto ročníku mali študenti možnosť navštíviť podnik až šesťkrát – v roku 2017 boli tri návštevy podniku a v roku 2016 len jedna návšteva.

 

Máj 2018

22.05.2018 Zahraničná návšteva na UVTE
Dňa 22. 5. 2018 riaditeľ UVTE doc. Ing. Štefan Václav, PhD. prijal delegáciu z Akademie Věd České republiky, Ústavu fyziky plazmatu v Prahe (IPP). Cieľom stretnutia je výskumná spolupráca v oblasti výstavby Tokomaku – fúzneho reaktora slúžiaceho na vytvorenie prstenca plazmy. UVTE sa bude podieľať na výrobe cievok, ktoré tvoria základ zariadenia. Rokovania sa zúčastnili zástupcovia IPP – Mgr. Josef Havlíček, Ph.D., Dipl-Ing. David Šesták a Ing. Viktor Veselovský. Za UVTE sa rokovania zúčastnili doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD., doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy a Ing. Miroslav Sahul, PhD. Výskumná spolupráca je naplánovaná na 2 roky, v rámci čoho bude výskum zameraný na vývoj technológie spájania cievok.

 

Apríl 2018

05.04.2018 Prednáška Michala Weisa

Dňa 5.4.2018 sa na MTF STU v Trnave uskutočnila prednáška, na ktorú prijal pozvanie najnovší EY podnikateľ roka 2017 Michal Weis. Michal Weis je riaditeľom firmy IBL Software Engineering, ktorá sa už 20 rokov venuje vyvíjaniu meteorologického softwaru a je v tejto oblasti a v rámci tohto segmentu považovaná za svetovú jednotku. Pán Weis si pripravil pre účastníkov veľmi pútavú prezentáciu o svojej ceste k úspechu, o tom, ako sa netreba báť snívať a na príklade svojho života poukázal na to, že aj mladí ľudia v tejto krajine majú šancu ukázať, čo je v nich, ak budú veci robiť s oduševnením a vášňou. Ako on sám hovorí: „Za úspechmi stojí hlavne vášeň a nadšenie pre vec, dokázať niečo veľké.“ Zároveň zdôraznil, že podstata úspešného a efektívneho podnikania nespočíva len v špičkovej technológii, ale je najmä o ľuďoch, vzťahoch a spolupráci, pretože „jediné, čo IT firma má, sú ľudia a týchto ľudí si treba vážiť a dať im priestor a možnosti.“ Po jeho vstupe nasledovala otvorená diskusia, v ktorej mali prítomní študenti aj pedagógovia možnosť klásť otázky.

09.04.2018 Odborná prednáška Ing. Mariána Kupku, PhD.

Dňa 09.04.2018 zorganizoval Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu v spolupráci s Volkswagen Slovakia prednášku: „Aké sú moderné nástroje v práci priemyselného inžiniera?“Prednáška bola určená pre študentov inžinierskeho štúdia v rámci študijného programu Priemyselné manažérstvo a Personálna práca v priemyselnom podniku.Pán Kupka, v rámci svojej prednášky oboznámil študentov s možnosťami, ktoré ponúka spoločnosť Volkswagen Slovakia, a. s., práve pre absolventov daného študijného programu. Konkrétne išlo o Trainee program, do ktorého bude aj tento rok vybraných niekoľko čerstvých absolventov, ktorí nájdu svoje uplatnenie či už v Bratislavskom alebo v Martinskom závode.

12.04.2018 Uskutočnila sa prednáška pre študentov VZS a PPT

V rámci prednášok z predmetu Priemyselné roboty a manipulátory 12.4.2018 odprezentoval projektový inžinier firmy ABB Ing. Magula (absolvent MTF) študentom VZS a PPT najnovšie trendy vo vývoji robotiky a bezpečnej implementácie do výroby.

 

Marec 2018

21.03.2018 Prednáška Dr. Ferenc Farkasa z Univerzity v Szegede

Dňa 21.3. 2018 sa realizovala na Ústave výrobných technológií prednáška Dr. Ferenc Farkasa na tému "ENGINE TESTS AND ECONOMICAL CONNECTIONS OF DIESEL FUELS", v rámci prezentácie bola v krátkosti predstavená aj Univerzita v Szegede. Prednášky sa zúčastnili študenti ako aj zamestnanci fakulty.Pán Dr. Ferenc Farkas je docentom na Univerzite v Szegede a navštívil Slovenskú technickú univerzitu v rámci programu Erazmus+. Na UVTE ho prijal riaditeľ doc. Ing. Štefan Václav, PhD. a v rámci rozhovoru, ktorý sa niesol v priateľskej atmosfére, boli načrtnuté možnosti spolupráce v blízkej budúcnosti ako aj zhodnotený priebeh doterajšej spolupráce.

20.03.2018 Odborná prednáška Dr. Andreja Mošaťa

Dňa 20. 03. 2018 sa uskutočnila na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave odborná prednáška Dr. Andreja Mošaťa s témou „Online marketing“. Prednáška bola zrealizovaná v rámci predmetu „Marketing“ pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia, študijného programu „Priemyselné manažérstvo“.Dr. Andrej Mošať ukončil inžinierske štúdium na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a získal titul Ph.D. na Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) v Zürichu. V súčasnosti sa venuje výskumu a vývoju senzorov. Spája v tejto oblasti vysoko talentovaných jednotlivcov pri práci na projektoch vývoja nových produktovDr. Andrej Mošať ponúkol študentom svojou odbornou prednáškou praktický pohľad na online marketing a získavanie zákazníkov z celého sveta. Objasnil študentom každodennú prax podnikania v oblasti prírodných a technických vied a zdôraznil individuálny prístup k rôznym cieľovým skupinám zákazníkov. Jeho vysoko erudovaná prednáška bola interaktívna a študenti mali možnosť zapájať sa do obsahu prednášky.

22.03.2018 Prednáška Dr.Furstnera z Vysokej školy technickej v Subotiči

Dňa 22.3. 2018 riaditeľ UVTE prijal delegáciu v rámci programu CEEPUS v zložení Dr. Igor Furstner, Dr. Robert Sánta a Dr. Imre Némedi. Počas rozhovoru bol venovaný značný priestor možnostiam budúcej spolupráce v oblasti programov ERAZMUS+ a CEEPUS, kde bola dohodnutá aj realizácia spoločného projektu ERAZMUS+.Po prehliadke laboratórií UVTE sa uskutočnila prednáška Dr. Igora Furstnera, v ktorej predstavil Vysokú školu technickú v Subotici.Delegáciu po fakulte sprevádzal doc. Ing. Peter Košťál, PhD..

 

Február 2018

15.2.2018 Otvorenie odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi

Dňa 15.02.2018 sa na pôde MTF STU uskutočnilo slávnostné otvorenie 3. ročníka 1-semestrového odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi 2018, organizovaného v spolupráci s firmou Schaeffler Skalica, spol. s r. o. Kurz bude prebiehať kombinovane v priestoroch  MTF STU a spoločnosti Schaeffler Skalica a bude zameraný na intenzívnejšie prepojenie teoretického vzdelávania so získavaním praktických skúseností z odboru štúdia formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe. Orientovať sa bude na riešenie reálnych problémov z oblasti výrobných technológií (technológia tvárnenia, obrábania, tepelného spracovania a montáže), z oblasti zlepšovania podnikových procesov (projekt Fit for Quality, Six Sigma), z oblasti aplikácie mechatronických systémov a logistických nástrojov v moderných výrobných procesoch.Na kurz sa prihlásilo 20 študentov rôznych študijných programov: Obrábanie a tvárnenie, Počítačová podpora návrhu a výroby, Výrobné technológie a výrobný manažment, Výrobné zariadenia a systémy, Zváranie a spájanie materiálov a Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle, ktorým predstavitelia spoločnosti Schaeffler Skalica, Ing. Miroslav Janota, Ing. Marián Vach, Ing. Pavol Miša, Ing. Lucia Plešová a zástupcovia odborných sekcií, predstavili náplň jednotlivých častí kurzu a možnosti ďalších foriem spolupráce.Úvodného stretnutia sa za MTF STU zúčastnili riaditeľ UVTE doc. Ing. Štefan Václav, PhD., prof. Ing. Peter Šugár, CSc., doc. Ing. Augustín Görög, PhD. a doc. Ing. Jana Šugárová, PhD., s ktorými boli prediskutované ďalšie možnosti spolupráce fakulty s firmou Schaeffler pri kreovaní odborného profilu absolventov fakulty v súlade s požiadavkami modernej výrobnej praxe.