Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

AKTIVITY SPOJENÉ SO ZISŤOVANÍM

SPOKOJNOSTI  A KOMUNIKÁCIE NA MTF STU TRNAVA

 

ROK 2007

14. 3. 2007 - beseda na tému odborne orientované zahraničné pobyty medzi študentami a pracovníkmi fakulty, pôsobiacimi v oblasti spolupráce so zahraničím.

30. 3. 2007 - spoločenské stretnutie pri príležitosti osláv dňa učiteľov a 70. výročia vzniku STU

18. 5. 2007 - prezentácia fakulty pre širokú verejnosť v rámci Dňa otvorených dverí

13. 6. 2007 - stretnutie dekana MTF s profesormi a docentami, kde dekan fakulty bilancoval prvých šesť mesiacov uskutočňovania štrukturálnych zmien na fakulte, prezentoval dosiahnuté výsledky a oboznámil prítomných s najdôležitejšími úlohami na druhý polrok 2007. V závere zodpovedal na otázky vysokoškolských učiteľov týkajúcich sa exponovaných tém rozvoja a finančnej poddimenzovanosti fakulty .

20. 6. 2007 - ponuka bezplatného  využívania športovísk podľa Časového rozvrhu platného pre zamestnancov v LS 2007/2008

20. 9. 2007 - usmernenie pre zamestnancov - stravníkov na nové metodické nariadenia Daňového úradu Trnava

20. 9. 2007 - príhovor dekana k študentom a zamestnancom Materiálovotechnologickej fakulty STU z príležitosti otvorenia akademického roku 2007-2008

21. 9. 2007 - zorganizovaný športový deň zamestnancov MTF STU Trnava

22. 10. 2007 -  vedenie MTF STU vyzvalo študentov fakulty, aby sa zapojili do anonymnej ankety o kvalite pedagogického procesu

28. 11. 2007  - vedenie MTF STU ďakuje za finančné dary  a zverejnilo menovitý zoznam študentov, ktorí poskytli finančný dar

27. 11. 2007 - stretnutie  študentov s vedením fakulty

7.12. 2007  - ekonomické pohľady dekana na končiaci rok 2007 a verejné zdôvodnenie 14. platu na MTF STU

10. 12. 2007 - ARRA - rating za rok 2006 - dekan a vedenie fakulty vyzvali na verejnú fakultnú diskusiu k ratingovým výsledkom technických fakúlt na Slovensku dosiahnutým za rok 2006

28. 12. 2007 - dekan a predseda AS MTF STU popriali zamestnancom a študentom spokojné prežitie vianočných sviatkov