Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

AKTIVITY SPOJENÉ SO ZISŤOVANÍM

SPOKOJNOSTI  A KOMUNIKÁCIE NA MTF STU TRNAVA


ROK 2009

14. 1. 2009  - novoročné stretnutie zamestnancov a priateľov MTF 

23.1.2009 - Deň otvorených dverí na MTF - Dňa 23. 1. 2009 sa uskutočnil tretí ročník akcie  Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave. Uchádzačom stredných škôl odovzdali informácie o akreditovaných študijných programoch fakulty a o materiálno-technickom vybavení jednotlivých ústavov zástupcovia MTF. 

23.1.2009 - Usmernenie dekana - zriadenie študentských pomocných síl 

26.1.2009 - Výzva na vytvorenie Zamestnaneckej rady MTF STU

3.2.2009 - Príkaz dekana 2/2009 - Komplexné spracovanie ekonomicko-administratívnych procesov na Odbore ekonomicko-správnych činností počas kalendárneho roku.

3.2.2009 - Anketa - dotazník pre kvalitu vzdelávania

12.2.2009 - Vysoké ocenenie pre Materiálovotechnologickú fakultu STU - Pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Výskumného ústavu zváračského - priemyselný inštitút SR dňa 12.02.2009, bolo najvyššie ocenenie ústavu, medaila akademika Čabelku, odovzdaná štyrom inštitúciam v SR.

27.2.2009 - Schránka na námety a pripomienky - Na pavilóne Z na chodbe pri študijnom oddelení a na pavilóne T pri bufete boli nainštalované 2 schránky na Vaše námety a pripomienky . Podnety budú odovzdané dekanovi fakulty na riešenie.

2.3.2009 - Rokovala vedecká rada STU

16.3.2009 - Výročná porada pedagógov MTF STU - Prizvaní boli aj zástupcovia administratívnych odborov fakulty  pre prípad potreby reagovania na otázky  z úsekov odborných útvarov.

16.3.2009 - Stretnutie členov Akademického senátu MTF STU s akademickou obcou - Hlavným bodom programu bola obsiahla živá a podnetná diskusia podľa otázok a podnetov z pléna. 

19.3.2009 - Dotazník pre kvalitu vzdelávania

19.3.2009 - Dotazník na meranie spokojnosti zamestnancov

26.3.2009 - MTF STU začína kontrolovať záverečné práce na plagiátorstvo

1.4.2009 - ESED - elektronické schvaľovanie dovolenky

2.4.2009 - Prof. Karol Balog získal ocenenie Zlatý záchranársky kríž za rok 2008

3.4.2009 - Úspešné obhajoby dizertácií

3.4.2009 - Deň MTF - Na základe Dňa učiteľov sa 3. apríla uskutočnil deň MTF, venovaný zamestnancom MTF STU.

6.4.2009 - Úspešné obhajoby dizertácií

16.4.2009 - Konala sa ŠVK - Na MTF STU v Trnave sa dňa 16. apríla 2009 konal  13. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK). V každej zo 14 sekcií boli tri najlepšie práce ocenené diplomom dekana MTF STU a motivačným štipendiom.

Vybrané víťazné práce boli navrhnuté na udelenie prémie Literárneho fondu SR.

23.4.2009 - Naši študenti úspešní - Dňa 23.4.2009 sa zúčastnili študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia z Ústavu priemyselného inžinierstva manažmentu a kvality 14.ročníka Mezinárodní soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol - ŠTOČ, organizovanej VŠB - Technická univerzita Ostrava.

24.4.2009 - Ocenení pracovníci MTF STU - Boli ocenení pracovníci MTF STU, RNDr. Mária Behúlová, CSc. a prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík pri príležitosti osláv 60. výročia založenia Fakulty strojní Západočeskej univerzity v Plzni.

6.5.2009 - Úspech študentov MTF na ŠVOČ DF TU Zvolen

7.5.2009 - MTF STU má zamestnaneckú radu (ZR MTF STU)

11.5.2009 - Ocenení profesori MTF STU pri príležitosti 150. výročia narodenia Aurela Stodolu - Magnifencia, rektor STU profesor Vladimír Báleš, ocenil  pracovníkov fakulty prof. Ing. Antona Vrbana, CSc. a prof. Ing. Milana Turňu, PhD. "Pamätnou euromincou Aurela Stodolu" za dlhodobú  odbornú prácu a šírenie myšlienok nestora slovenskej vedy.

11.5.2009 - Ocenení pracovníci MTF STU

13.5.2009 - Študenti úspešný v univerzitnom kole ŠVK - Študenti MTF STU nominovaní do univerzitného kola Študentskej vedeckej konferencie úspešne zabojovali a z celkového počtu 12 udelených cien získali v konkurencii študentov ostatných fakúlt STU 6 cien.

18.5.2009 - Úspech študentov MTF na ŠVK STU a ŠVK UCM

22.5.2009 - Stretnutie s bývalými zamestnancami fakulty

26.-27.5.2009 - Ocenenie diplomovej práce - V dňoch 26.5. - 27.5.2009 Slovenská spoločnosť údržby organizovala vo Vysokých Tatrách medzinárodnú odbornú konferenciu „Národné fórum údržby 2009". Konferencie sa zúčastnilo v tomto roku 176 účastníkov zo Slovenska, Česka, Rakúska a Maďarska. V rámci konferencie bola ocenená aj najlepšia diplomová práca s tématikou údržby.

5.6.2009 - Úpravy v politike odmeňovania na MTF STU

5.6.2009 - Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti zamestnancov

10.6.2009 - Ocenenie docenta Hrmu z Českej zemědelskej univerzity - Na návrh prof. Ing. Milana Slavíka, CSc., riaditeľa Inštitútu vzdelávania a poradenstva ČZU v Prahe a po schválení Vedeckou radou ČZU v mene rektora prof. Ing. Jana Hrona, DrSc., Dr.h.c., udelila Česká zemědelská univerzita v Prahe pamätnú medailu „200 let vysokého zemědelského  učení v Čechách" doc. Ing. Romanovi Hrmovi, PhD.  za dlhodobú spoluprácu a rozvoj v oblasti vedeckovýskumnej a pedagogickej činnosti pri rozvíjaní prípravy učiteľov - inžinierov.

18.6.2009 - Výsledky študentskej ankety „Dotazník pre kvalitu vzdelávania"

18.6.2009 - Výsledky komplexnej akreditácie

2.7.2009 - Zdravotné prehliadky - Vedenie fakulty aktivuje pre zamestnankyne a zamestnancov fakulty zdravotnú pracovnú službu, v rámci ktorej chce ponúknuť pravidelné bezplatné komplexné zdravotné prehliadky všetkým zamestnancom fakulty.

8.7.2009 - Noví docenti MTF STU - Rektor Slovenskej technickej univerzity, prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., menoval dňa 8. 7. 2009 po ukončení habilitačného pokračovania nových docentov. 

31.8.2009 - Príhovor dekana k novému akademickému roku

2.9.2009 - Pozdrav z Iževska - Pozdrav z Iževska ku príležitosti zahájenia akademického roka

7.-8.9.2009 - Letná univerzita pre stredoškolákov - V dňoch od 7. 9. až  9. 9. 2009 sa konal prvý ročník akcie s názvom Letná univerzita stredoškolákov, ktorej organizátorom bola Slovenská technická univerzita. Cieľom  akcie bolo ponúknuť žiakom stredných škôl príležitosť dozvedieť sa viac o živote na univerzite, o univerzitnom výskume, o možnostiach štúdia, vyskúšať si trochu študentský život, zúčastniť sa rôznych súťaží a zároveň stretnúť nových kamarátov.

10.9.2009 - Pomocou UIPH možnosť získať certifikát UNIcert

21.9.2009 - Príhovor dekana fakulty k novému akademickému roku

23.9.2009 - Materiálovotechnologická fakulta opäť úspešná v súťaži o centrá excelentnosti

5.10.2009 - Uskutočnili sa doplňujúce voľby do AS MTF

6.-8.10.2009 - MTF na veľtrhu vzdelávania Akadémia® &Vapac® - Slovenská technická univerzita sa po prvýkrát predstavila v spoločnom vystavovateľskom stánku, v ktorom vystavovalo 7 fakúlt a 1 celouniverzitný ústav. Okrem propagácie v stánku prodekani jednotlivých fakúlt prezentovali študijné programy a celkovo možnosti štúdia na sprievodnom informačnom seminári.

15.10.2009 - MTF prijala do pracovného pomeru Dr. Tian Ying Liu, PhD. z Číny - Jej skúsenosti v oblasti vedeckej a metodickej využije MTF na získanie nových podnetov a poznatkov.

20.-23.10.2009 MTF na veľtrhu vzdelávania Gaudeamus 2009 v Brne

4.11.2009 - Ocenenie „Osobnosť vedy a techniky" pre profesora Urbana z MTF STU 

5.-8.11.2009 - Výstava centier excelentnosti v Inchebe

9.11.2009 - Priznané práva MTF STU po komplexnej akreditácii

16.11.2009 - Čerpanie dovolenky 2010 - nastali zmeny v čerpaní dovolenky v roku 2010 

18.11.2009 - Stretnutie študentov s predstaviteľmi vedenia MTF STU - Dňa 18.11.2009 sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu stretnutie vedenia MTF STU so študentmi fakulty vo vysokoškolskom klube AMOS. Na úvod študenti predstavili aktivity zo študentského života a priblížili aktuálne dianie  na internáte a svoje voľnočasové aktivity, následne dekan fakulty prof. Moravčík oboznámil prítomných študentov s novinkami na fakulte- nová akreditácia, úspechy vo vedeckovýskumnej činnosti, plánované zmeny a práce v priestoroch fakulty apod. Nasledovala časť otázok a odpovedí.

27.11.2009 - Ocenenie „TOP manažér kvality" na MTF STU - Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vyhlásil VII. ročník súťaže Top manažéri kvality roku 2009. Súťaž sa organizuje pod záštitou Rady Národného programu kvality Slovenskej republiky. Dekan fakulty na ocenenie "Top manažér roku 2009" nominoval doc. Ing. Ivetu Paulovú, PhD, ktorá vyhovela náročným kritériám súťaže a stála sa víťazom kategórie B)  Top manažér kvality daného roku -  sektor verejnej správy.

 

30.11.2009 - MTF STU opäť úspešná v získavaní projektov - V rámci výzvy  Agentúry MŠ SR - SORO pre Operačný program Vzdelávanie podala naša fakulta tri návrhy projektov, z ktorých dva v celkovej hodnote 786.926 € boli úspešné.

3.-4.12.2009 - SCHOLA 2009 - Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave so sídlom v Trnave - Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied, Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogik - IGIP pod záštitou Ministerstva školstva SR zorganizovali v dňoch 3. a 4. decembra 2009 9. medzinárodnú vedeckú konferenciu SCHOLA 2009 tematicky zameranú na Inovácie vo výchove a vzdelávaní inžinierov. V rámci konferencie sa uskutočnilo odovzdávanie diplomov ING-PAED IGIP. Prof. Dr. Norbert Kraker, prezident Medzinárodnej spoločnosti pre inžiniersku pedagogiku - IGIP, odovzdal diplomy deviatim inžinierom zo slovenských univerzít.

9.12.2009 - Prečo nás ARRA hodnotí ako menej úspešnú fakultu - dekanove vysvetlenie situácie a návrh opatrení a riešení pre budúce hodnotenie.

11.12.2009 - Mladý vedec roka - Cenu „Vedec roka STU 2009" v kategórii „Mladý vedecký pracovník" získal Mgr. Andrej Dobrotka, PhD., vedecko-pedagogický pracovník MTF STU za príspevok k objavom nových hviezd. 

14.12.2009 - Úspešní študenti MTF STU - Na medziuniverzitnej ŠVOK (študentskej vedeckej odbornej konferencii), ktorú organizovala FMK UCM v Trnave s témou IMS AKO SÚČASŤ STRATÉGIE ZAVEDENIA CSR V PRIEMYSELNÝCH PODNIKOCH SLOVENSKA sa naši študenti: Bc. Matej Mikuláš a Bc. Natália Hornáková umiestnili na 2. mieste.

14.12.2009 - Ocenenie najlepších profesorov STU - Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave udeľuje od roku 2001 každoročne na základe návrhov dekanov fakúlt ocenenie najlepším profesorom. Na návrh dekana MTF STU prof Moravčíka bol tento rok medzi ocenenými profesormi Slovenskej technickej univerzity prof. Ing.Jozef Janovec, DrSc. pôsobiaci na UMAT Materiálovotechnologickej fakulty STU. 

21.12.2009 - Noví docenti na MTF STU - Magnificencia, rektor Slovenskej technickej univerzity profesor Vladimír Báleš, menoval dňa 21.12.2009 po úspešne ukončenom habilitačnom konaní nových docentov Materiálovotechnologickej fakulty STU