Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

JANUÁR 2011

 

03.01.2011 Nový systém telefónnych ústrední na MTF STU

MTF STU so sídlom v Trnave prešla v posledných dňoch roka 2010  na moderný digitálny systém telefónnych ústrední. V súvislosti s týmto prechodom je potrebné upozorniť na niekoľko zmien, resp. noviniek, ktoré ústredne umožňujú. Konkrétne čísla klapiek sa nachádzajú v telefónnom zozname vypracovanom OESČ. Zoznam je dostupný na fakultnej webstránke . Všetky volania medzi klapkovými telefónmi sú na rozdiel od minulosti zdarma, keďže sú uskutočňované po internetovej sieti fakulty.

13.01.2011 Úvodné stretnutie účastníkov projektu ESF „ Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU v Trnave"

V rámci prvej časti projektu ESF „ Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU v Trnave" / ITMS: 26110230023 a aktivity 1.1 Príprava a realizácia modulárneho kurzu „Praktikum vysokoškolskej pedagogiky pre doktorandov" sa v pondelok 17. januára vo veľkej aule Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave na Paulínskej ulici uskutočnilo úvodné stretnutie účastníkov projektu.

13.01.2011 Prechod na novú sieť

Dnes (13.01.2010) v čase medzi 17.00 - 20.00 dôjde k výpadkom internetu na všetkých budovách fakulty. Výpadky budú spôsobné z dôvodu prechodu na novú sieť. Nová sieť zabezpečí rýchlejšiu konektivitu do internetu pre všetkých zamestnancov a študentov fakulty a taktiež pomôže pri stabilizácií určitého typu výpadkov pri práci s technológiou tenkých klientov.

24.01.2011 Dvaja noví profesori MTF STU vymenovaní prezidentom SR

Dňa 24.1.2011 pán prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič vymenoval 111 nových profesorov vysokých škôl. Vymenovaní boli aj naši dvaja kolegovia a to: prof. Ing. Peter Šugár, CSc. v odbore Strojárske technológie a materiály a prof. Ing. Milan Marônek, CSc. v odbore Strojárske technológie a materiály.

25.01.2011 Ocenenia za rok 2010

Počas Novoročného stretnutia zamestnancov a priateľov fakulty odovzdal dekan fakulty Prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík ocenenia v kategóriách: najlepší projektový tím,  najlepšia habilitačná práca, najlepšia dizertačná práca, najkvalitnejšia publikácia na MTF STU. Na Novoročnom stretnutí zamestnancov a priateľov fakulty dňa 20. januára 2011 boli súčasne odovzdané ocenenia dekanovi fakulty Prof. Dr. Ing. Oliverovi Moravčíkovi, a to: Leibniz-Medaille des IFW Dresden a Pamätná medaila.

25.01.2011 Prístup k ďalšej databáze

Oznamujeme Vám, že pre MTF STU máme nastavený on-line prístup k databáze ProQuest Technology Collection od spoločnosti ProQuest od 1. februára do 30. Marca 2011. Ide o kolekciu zameranú na vedy o materiáloch, letectvo, inžinierstvo a technológie, kde sú spájané údaje z bibliografickej databázy Technology Research Database na platforme CSA Illumina, s úplnými textami 400+ časopisov ProQuest Technology Journals a grafické informácie z unikátnej databázy Illustrata, ktorá sprístupňuje podrobné indexy popisov tabuliek a ďalších grafických materiálov publikovaných v rámci odborných článkov.

27.01.2011 Odovzdanie pamätnej medaily Aurela Stodolu prof. Dr. Ing. Bohuslavovi Maškovi

Dňa 27.1.2011 delegácia zástupcov Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc., doc. Ing. Viktor Tittel, CSc. odovzdali na slávnostnom zasadnutí Rady centra FORTECH Západočeskej univerzity v Plzni prof. Dr. Ing. Bohuslavovi Maškovi pri príležitosti jeho životného jubilea pamätnú medailu Aurelu Stodolu za dlhoročnú spoluprácu medzi fakultami v oblasti tvárnenia a tepelného spracovania materiálov.

27.01.2011 Deň otvorených dverí na MTF dňa 27. 1. 2011

Dňa 27. 1. 2011 sa uskutočnil V. ročník akcie  Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave. Zástupcovia ústavov  uchádzačom stredných škôl odovzdali informácie o akreditovaných študijných programoch fakulty, ktoré garantujú a o materiálno-technickom vybavení svojich pracovísk.

 

FEBRUÁR 2011

 

08.02.2011 Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Hronkovič

Dňa 2. 2. 2011 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave materiálov, pred komisiou v študijnom programe materiálové inžinierstvo.

09.02.2011 Pracovné soboty na študijnom oddelení - letný semester 2010/2011

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou dňom 19. februára 2011 (sobota) budú okrem bežných hodín aj stránkové hodiny počas sobôt v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod.   (obedňajšia prestávka od 11,30 do 12,00 hod.) na študijnom oddelení číslo dverí 158 a 170 (1. poschodie).

09.02.2011 Pracovné soboty akademickej knižnie - letný semester 2010/2011

Okrem bežnej týždennej pracovnej doby v akademickej knižnici: výpožičné oddelenie - 7,30 hod. - 15,30 hod. (obedňajšia prestávka od 11,30 do 12,00 hod.), študovňa pondelok - štvrtok 7.30 - 19.00 hod, piatok 7.30 - 15.30 hod,  bude študovňa a výpožičné oddelenie akademickej knižnice otvorené aj počas sobôt v týchto termínoch: 19. 02. 2011,   05. 03. 2011,   26. 03. 2011,  09. 04. 2011,  30. 04. 2011  a 21. 05. 2011  v čase od 7.30 - 15.30 hod.

11.02.2011 Ing. Milan Kováčik končí pracovný pomer na fakulte

Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík a I. prodekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka dňa 11. 2. 2011 prijali pri príležitosti odchodu do dôchodku Ing. Milana Kováčika, vedúceho Detašovaného pracoviska v Brezne, ktorý viedol toto pracovisko od roku 1995 a významnou mierou sa podielal na budovaní dobrého mena detašovaného pracoviska a tým i celej fakulty.

18.02.2011 Zrušenie Detašovaného pracoviska v Brezne

Na základe rozhodnutia Akademického senátu Materiálovotechnologickej fakulty STU v zmysle § 27 zákona 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo Detašované pracovisko v Brezne dňom 15. 2. 2011 ZRUŠENÉ.

18.02.2011 Voľby kandidáta na rektora STU

Akademický senát STU v Bratislave na svojom zasadaní 14. 2. 2011 zvolil za kandidáta na rektora STU na volebné obdobie 2011 - 2015: doc. Ing. Roberta Redhammera, PhD. 

22.02.2011 Štipendijný program SPP - info pre študentov

Štipendijný program Hlavička vyhlasuje Nadácia SPP už po siedmy krát. Aj naďalej chceme podporovať ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí.

23.02.2011 Dizertačná skúška

V dňoch 16., 17. a 23.2.2011 sa konali na Ústave výrobných technológií dizertačné skúšky doktorandov v študijnom odbore 5.2.7 strojárske technológie a materiály. Okrem denných doktorandov sa štátnej skúšky zúčastnil aj zahraničný doktorand externého štúdia Ing. Markus Grebe. Rozpravu o písomnej práci na tému "False brinelling- standstill marks at roller bearings." viedol v anglickom jazyku predseda komisie prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.

24.02.2011 Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Szeteiová

Dňa 23. 2. 2011 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií, pred komisiou v študijnom programe strojárske technológie a materiály.

24.02.2011 Stravovacie priestory na pav. Z - oznam pre študentov

Dňa 2. septembra 2010 bola uvedená do prevádzky jedáleň v pavilóne Z na Paulínskej ulici. V letnom semestri v ak. roku 2010/2011 je výdajňa stravy k dispozícii aj pre študentov. Využite ponuku výberu z troch jedál v zrekonštruovaných priestoroch jedálne a bufetu.

25.02.2011 Ing. Peter Ončák končí pracovný pomer na fakulte

Dekan fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík dňa 24. 2. 2011 prijal pri príležitosti odchodu do dôchodku Ing. Petra Ončáka, vedeckovýskumného zamestnanca Ústavu priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. Poďakoval sa mu za dlhoročnú kvalitnú prácu a prínos pre Materiálovotechnologickú fakultu.

 

MAREC 2011

 

01.03.2011 Štipendijný program SPP - info pre študentov

Štipendijný program Hlavička vyhlasuje Nadácia SPP už po siedmy krát. Aj naďalej chceme podporovať ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí.

02.03.2010 AIESEC - nábor nových členov

Láka ťa stáž v zahraničí? Chceš zaplniť svoj životopis už počas štúdia? Rozšír si svoje obzory aj CV s AIESEC Trnava - staň sa členom najväčšej študentskej organizácie na svete, alebo si vyber stáž v jednej zo 110-tich krajín sveta.

08.03.2011 Voľné miesto technického pracovníka UVTE

Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave prijme do pracovného pomeru na Ústav výrobných technológií odborného technického pracovníka.

15.03.2011 Budúci absolventi, absolventi MTF STU - pozor! Pripravujeme pre vás! Predbežná informácia

V súvislosti s riešením projektu EÚ, ktorý sa venuje problematike uplatnenia absolventov v praxi, pre vás pripravujeme: založenie združenia absolventov MTF STU, portál združenia na web stránke fakulty, v ktorom nájdete databázu absolventov, registračný formulár a podmienky členstva v združení, dotazník zisťujúci vaše problémy s uplatnením sa na trhu práce, odbornú príručku Reference publication orientovanú na komunikačno-sociálne aspekty (soft skills), právne poradenstvo súvisiace s vašim budúcim zaradením do praxe, jazykový slovník s použitím priamych spojení z praxe podľa študijných programov MTF a ďalšie.

18.03.2011 Oznam o úspešných obhajobách - Ing. Šurinová, PhDr. Ing. Luco, PhDr. Ing. Ilavský

Dňa 10. 3. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo.

18.03.2011 Akreditačná komisia SR posudzovala výučbu na detašovaných pracoviskách fakulty 

Akreditačná komisia - poradný orgán Vlády SR na svojom zasadnutí dňa 23.-25.02.2011 posudzovala výčbu na detašovaných pracoviskách MTF STU v Dubnici nad Váhom a v Komárne. V dôsledku verdiktu sa právne obnovuje na detašovaných pracoviskách stav spred júna 2010, t.j. v zmysle záverov komplexnej akreditácie môže fakulta realizovať prvé dva semestre štúdia vo všetkých bakalárskych študijných programoch na oboch detašovaných pracoviskách.

23.03.2011 Monitoring spokojnosti zákazníkov v školských jedálňach a bufetoch MTF STU

Ide o zmapovanie súčasnej situácie poskytovania stravovacích služieb, napĺňanie požiadaviek zákazníkov v stravovacích zariadeniach a o zistenie potenciálnych možností zlepšenia. Vaše odpovede sa stanú súčasťou celého súboru odpovedí od niekoľkých stoviek respondentov a budú následne spracované ako výpoveď celej skupiny oslovených respondentov.

29.03.2011 Odovzdanie poverovacích dekrétov

V súvislosti s vymenovaním doc. Ing. Františka Horňáka, PhD. za prorektora STU pre všetky formy štúdia a ďalšie vzdelávanie, dňa 29. 3. 2011 dekan Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík odovzdal na zasadnutí Kolégia dekana doc. Ing. Petrovi Schreiberovi, CSc. poverovací dekrét na výkon funkcie prodekana.

31.03.2011 Výberové konanie

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.

 

APRÍL 2011

 

08.04.2011 Nové Wi-Fi prístupové body

Na MTF STU bolo dňom 7.4. spustených 11 nových prístupových bodov do bezdrôtového internetu. Wi-Fi signálom boli primárne pokryté pavilóny T, TL, R, LL, kde doteraz WiFi nainštalované neboli, resp. existujúce antény mali slabý výkon. Pre študentov taktiež pribudlo 6 tzv. "PC kioskov" na pavilóne TL, ktoré po zadaní mena a hesla z AIS umožňujú plnohodnotne využívať služby internetu.

13.04.2011 Reklamné predmety na zakúpenie

Na základe podpísanej Zmluvy na reklamný tovar si vás dovoľujeme informovať, že máte možnosť zakúpenia reklamných predmetov s logom fakulty: Dámske a pánske tričká (odlišné v strihu trička a  počte gombíkov na golieriku - pánske ma 3ks a dámske ma 5ks) vo farebnom prevedení - čierna, červená, biela. Možné veľkosti dámskeho trička : XXL, XL, L, M, S vo všetkých  farbách. Možné veľkosti pánskeho trička: XXXL, XXL, XL, L, M, S vo všetkých  farbách. Cena tričiek je 12 € pre všetky veľkosti a aj farby (dámske tričko  M a S čiernej farby -cena 10 € ). Šiltovky vo farbách čierna, červená a biela - cena je 4 €. 

14.04.2011 Poukázanie 2% zaplatenej dane pre neinvestičný fond Alumni

Aj v tomto roku do 30. 4. 2011 môžu zamestnanci a priatelia školy poukázať sumu do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2010.

19.04.2011 Výberové konanie

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave a v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest: profesorov v študijných odboroch, docentov v študijných odboroch.

21.04.2011 Zmena členov volebnej komisie

Na základe prijatia kandidatúry za člena AS STU sa doc. Pavol Tanuška vzdal členstva vo volebnej komisii pre voľby do AS STU na funkčné obdobie 2011-2015. Na základe tejto informácie bude volebná komisia pracovať v nasledovnom zložení: Prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - predseda, Ing. Marta Kučerová, PhD., Ondrej Kimlička.

26.04.2011 AIESEC - výskum - študenti pozor!

The Most Desired Company je výskum, mapujúci predstavy študentov vysokých škôl o ich budúcom zamestnávateľovi. Ak chcete aj Vy prispiet so svojimi názormi k tejto téme a navyše chcete prípadne vyhrať zaujímave ceny.

27.04.2011 Oznam

Oznamujeme všetkým zamestnancom STU, že dňa 29. marca 2011 boli rektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, doc. Ing. Robertom Redhammerom, PhD., do funkcie prorektorov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave menovaní: doc. Ing. František Horňák, PhD. - prorektor pre vzdelávanie, prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - prorektor pre spoluprácu s praxou, prof. Ing. Milan Sokol, PhD. - prorektor pre rozvoj, prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc. - prorektor pre vedu a výskum.

28.04.2011 Oznam o konaní obhajoby - Ing. Božik

Dňa  26. 5. 2011 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov o 12.00 hod. Ing. Miroslav Božik, téma dizertačnej práce: „Metodika preukázania bezpečnosti prepravného zariadenia na prepravu vyhoreného jadrového paliva".

 

MÁJ 2011

 

03.05.2011 Psychologické poradenstvo študentom

Máš problém? Potrebuješ sa vyrozprávať? Nevieš, ako sa zachovať? Milý študent fakulty, práve pre takéto prípady Ti vedenie fakulty podáva pomocnú ruku a ponúka riešenie- návštevu  poradne, kde Ti môžu problém pomôcť vyriešiť.

03.05.2011 Výberové konanie

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.

06.05.2011 Výsledky monitoringu spokojnosti stravníkov

Dňa 21.3 - 27.3. 2011 sa konal monitoring spokojnosti stravníkov v stravovacích zariadeniach MTF STU. Dovoľte mi poďakovať sa všetkým zúčastneným za záujem, ochotu a čas, ktorý ste strávili vypĺňaňím dotazníka. Vaše názory nás zaujímajú a budú zohľadnené pri riešení zmien v stravovacom systéme našej fakulty.

12.05.2011 Voľby do Akademického senátu STU

Dňa 10. mája až 11. mája 2011 sa v pavilónoch „Z" a „T" konali voľby členov a náhradníkov do AS STU na obdobie 2011 - 2015.

22.05.2011 Oznam o úspešných obhajobách - Ing. Jurča, Ing. Kmecová

Dňa 19. 5. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave inžinierskej pedagogiky a humanitných vied, pred komisiou v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov.

25.05.2011 Tenisový kurz pre deti zamestnancov STU počas letných prázdnin

ÚZ Centrum akademického športu STU pripravuje uskutočniť počas letných prázdnin kurz výučby tenisu pre deti zamestnancov STU. Dĺžka kurzu 10 hodín počas 2 týždňov. Kurz povedie kvalifikovaný tréner tenisu. Na tenisový kurz môžu byť prihlásené deti zamestnancov STU vo veku  6 - 15 rokov. Záväznú prihlášku na kurz treba poslať do 20. júna 2011.

26.05.2011 Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Božik

Dňa 26. 5. 2011 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky.

 

JÚN 2011

 

01.06.2011 Právne poradenstvo pre absolventov MTF STU

Vážení budúci absolventi MTF STU, vďaka realizácii projektu "Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ" ITMS kód projektu:26110230024 Vám  oznamujeme, že od 1. júna 2011 máte k dispozícii denne zdarma právne poradenstvo za účelom zabezpečenia kvalitných služieb v oblasti pracovnoprávnych a ďalších právnych vzťahov a v ostatných právnych odvetviach pre absolventov  MTF STU Trnava.

03.06.2011 Banner o dianí na MTF STU

Vážení kolegovia, na úvodnej web stránke fakulty môžete zaznamenať nový banner "Udalosti na MTF STU", v ktorom vám budeme prinášať mesačný prehľad diania na fakulte. Tieto udalosti budú zverejňované aj v linke Vnútorné vzťahy- Udalosti na MTF STU a v linke Dianie na MTF STU.

07.06.2011 Priznané práva MTF STU  po komplexnej akreditácii

Podľa § 84 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po vyjadrení Akreditačnej komisie priznal minister školstva SR Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave právo udeľovať príslušné akademické tituly absolventom štúdia študijných programov v príslušných študijných odboroch.

09.06.2011 Hodnotenie ARRA - web stránky fakúlt/univerzít

V priebehu mája 2011 ARRA hodnotila web stránky fakúlt vysokých škôl sledovala zverejnenie 13 typov informácií (kritérií), ktoré sú relevantné pre potenciálneho uchádzača o štúdium, na 105 web stránkach fakúlt (vrátane dvoch monofakultných) verejných vysokých škôl. Medzi siedmimi fakultami, ktoré dané kritérium spĺňali, sa nachádza šesť fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (prieskum sa nachádzal na web stránke univerzity) a Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave.

09.06.2011 Výberové konanie

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied Katedra odbornej jazykovej prípravy - 1  miesto odborného asistenta, Ústav materiálov -  1  miesto odborného asistenta pre výučbu náuky o materiáloch a príbuzných predmetov.

09.06.2011 Stanovisko Vedenia fakulty k podozreniu z plagiátorstva

Vedenie MTF STU pozorne sleduje silnú medializáciu údajného plagiátorstva, ktorého sa mali dopustiť naši dvaja zamestnanci. Konštatujeme porušenie princípu „prezumpcie neviny" zo strany médií, nakoľko celá záležitosť sa nachádza v štádiu preverovania a preskúmavania a v danom momente, komisia zaoberajúca sa prípadom, ešte nezaujala žiadne stanovisko - legislatíva jej poskytuje lehotu 60 dní na odpoveď sťažovateľovi. Považujeme za neetické zverejňovanie plných mien našich zamestnancov v súvislosti s týmto prípadom až do vynesenia konečného verdiktu na fakulte a univerzite.

21.06.2011 Výberové konanie

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest: riaditeľka/riaditeľ Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, riaditeľka/riaditeľ Študentského domova a jedálne M. Uhra. Ďalej vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora resp. docenta v študijných odboroch: odborová didaktika a učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy.

23.06.2011 Zrekonštruovaná učebňa na pavilóne T (Bottova 25)

Realizáciou projektu „Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva, ITMS 26220220054" v Operačnom programe Výskum a vývoj bola zrekonštruovaná učebňa č. 23 na pavilóne T (Bottova 25). Učebňa spĺňa všetky atribúty moderného výučbového multimediálneho prostredia - kapacita 50 miest (z toho pre študentov 48 miest), vybavenie notebookmi (50 ks), dataprojektor, plátno, kopírovacie zariadenie a tlačiareň. Učebňa je infraštruktúrou napojená na internet. Prioritne je určená ako expertné a výučbové pracovisko pre transfer poznatkov získaných z informačných zdrojov.

30.06.2011 Komunikačné prostriedky - vzory

Na web stránke fakulty ako i na stránke oddelenia Public relations OPOM) nájdete vzory komunikačných prostriedkov, ktoré využijete pri rôznych aktivitách. Oddelenie Public relations vám je k dispozícii pri vyhotovení rôznych materiálov a pripravilo pre vás vzory a formuláre pre reprezentatívne výstupy v jednotnom vizuáli.

 

JÚL 2011

 

01.07.2011 Vedenie MTF STU rozhodlo o vyplatení odmien zamestnancom fakulty formou 13. platu  

Vedenie MTF STU na svojom zasadnutí dňa 31. 5. 2011 rozhodlo vyplatiť  všetkým svojim zamestnancom 13. plat formou mimoriadnej odmeny vo výplatnom termíne za jún 2011. Vedenie fakulty stanovilo výšku podielu tohto platu na  55 % tarifného platu.

04.07.2011 Nový profesor na MTF STU 

Dňa 1. 7. 2011 nastúpil na Ústav materiálov MTF STU prof. Ing. Peter Jurči, PhD., vysokoškolský učiteľ, vymenovaný za profesora v Českej republike v odbore materiálové vedy a inžinierstvo, pôvodne absolvent našej fakulty. Profesor Jurči pedagogicky a výskumne pôsobí v oblasti kovových materiálov, technológie tepelného a chemicko-tepelného spracovania a práškovej metalurgie rýchlo stuhnutých častíc.

04.07.2011 Zápisy do I. roku štúdia na bakalárske štúdium - 2011/2012

Materiálovotechnologická fakulta privítala na zápisoch v dňoch 28.6. - 29.6.2011 novoprijatých študentov na bakalárske štúdium do 1. roku štúdia v ak. roku 2011/2012. Všetkých študentov prvákov vedenie fakulty srdečne víta a praje veľa úspechov ako v štúdiu.

04.07.2011 Ponuka kurzov zo stredoškolskej matematiky

Katedra matematiky UIAM ponúka novoprijatým študentom septembrové kurzy zo stredoškolskej matematiky, určené tým študentom, ktorí nemali dostatočný počet hodín matematiky na strednej škole, prípadne majú  od ukončenia strednej školy väčší časový odstup.

07.07.2011 Ponuka kurzu z fyziky

Katedra fyziky UMAT si Vás dovoľuje osloviť s  ponukou kurzu z fyziky, ktorý je zameraný na doplnenie znalostí a zručností z tohoto predmetu. Naša ponuka vychádza z analýzy výsledkov z  uvedeného predmetu na fakultách technického zamerania, ktorá ukazuje veľmi rozdielnu úroveň absolventov rôznych typov stredných škôl. Tento stav v konečnom dôsledku spôsobuje problémy so zvládnutím fyziky a  tých predmetov, ktoré so stredoškolskými poznatkami z fyziky úzko súvisia.

13.07.2011 Rekonštrukcia na pavilóne T - Bottova ulica

V súlade s dlhodobým rozvojovým zámerom fakulty sa počas letných mesiacov začala rekonštrukcia veľkej auly na pavilóne T (Bottova ul.). Prestavba auly sa realizuje od 1. júla 2011 a predpokladaný termín ukončenia rekonštrukčných prác je stanovený na 1. október 2011. Okrem nového priestoru veľkej auly pribudne i obnovený vstupný priestor pavilónu T.

15.07.2011 Výsledky prijímacích skúšok na inžinierske štúdium na MTF STU v ak. roku 2011/2012

Výsledky prijímacích skúšok na inžinierske štúdium na MTF STU 2011/2012, ktoré sa konali dňa 14. 7. 2011, sú uvedené v zoznamoch podľa študijných programov, na ktoré sa uchádzači hlásili. Výsledok prijímacej skúšky -  prospel(a), neprospel (a), resp. nezúčastnil(a) sa prijímacej skúšky - nájde uchádzač podľa svojho rodného čísla. Zoznam má informatívny charakter.

18.07.2011 Pochvalné uznania za vynikajúco vypracovanú záverečnú prácu a Cena dekana - rok 2010/2011

Za vynikajúco vypracovanú záverečnú prácu v akademickom roku 2010/2011 dekan fakulty udelil Pochvalné uznanie dekana. Zoznam absolventov nájdete TU (DPM) a TU (DKM). Za vynikajúce výsledky v štúdiu dekan fakulty udelil absolventom bakalárskeho štúdia Cenu dekana.

18.07.2011 Oznam o úspešných obhajobách - Ing. Kučerka, Ing. Kvasnica, Ing. Paška

Dňa 12. 7. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave inžinierskej pedagogiky a humanitných vied, pred komisiou v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov.

21.07.2011 Súťaž - diplomová práca roka

Vydavateľstvo MEDIA/ST s 15-ročnou tradíciou a etablovanými produktmi z oblasti strojárstva, stavebníctva, hotelierstva a ďalších, rozširuje svoju činnosť a rado by nadviazalo bližšiu spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami v spomínaných a príbuzných študijných odboroch, aby tak podporilo rozvoj mladých talentov a ich uvádzanie do praxe. V roku 2011 preto vydavateľstvo vyhlasuje 0. ročník súťaže.

25.07.2011 Zmena dotácie pri stravovaní pre zamestnancov a dotovaných dôchodcov

Na základe usmernenia z rektorátu STU nastáva zmena pre zamestnancov vrátane dotovaných dôchodcov. Pri odbere jedla vo forme stanoveného menu vo všetkých jedálňach STU má zamestnanec nárok na príspevok zamestnávateľa 55 % z ceny jedla, max. však 1,76 € a len na jedno jedlo odobraté za daný deň. V prípade neodobratia jedla v daný deň, stráca zamestnanec nárok na príspevok zamestnávateľa.

25.07.2011 Zápisy študentov do vyšších rokov štúdia v ak. roku 2011/2012

Vážení študenti, pre  efektívnejší a rýchlejší priebeh zápisu na bakalárskom a inžinierskom štúdiu do vyšších rokov štúdia, otvárame elektronický zápis predmetov do ďalšieho obdobia (2011/2012) cez Akademický informačný systém. Zápis sa týka študentov, ktorí v ak. roku 2010/2011 splnili podmienky na pokračovanie v štúdiu. Preto je nevyhnutné skontrolovať si získaný počet kreditov. Podmienky na postup do ďalšieho obdobia sú uvedené v Študijnom programe (knižka 2010/2011)

26.07.2011 Hromadné čerpanie dovolenky

V období od 25. 07. 2011 do 05. 08. 2011 čerpajú pedagogickí zamestnanci MTF STU a  v období  od 01. 08. 2011 do 05. 08. 2011 čerpajú nepedagogickí zamestnanci MTF STU riadnu dovolenku. Vstup do budov MTF je povolený len so súhlasom dekana fakulty.

28.07.2011 Prijímacie konanie na bakalárske štúdium v ak. roku 2011/2012 - II. kolo

Bližšie informácie o 2. kole prijímacieho konania na bakalárske štúdium v ak. roku 2011/2012 môžete nájsť na webe fakulty v sekcií INFORMÁCIE PRE --> UCHÁDZAČOV.

 

AUGUST 2011

 

08.08.2011 Zápisy študentov do vyšších rokov štúdia v ak. roku 2011/2012

Vážení študenti, pre  efektívnejší a rýchlejší priebeh zápisu na bakalárskom a inžinierskom štúdiu do vyšších rokov štúdia, otvárame elektronický zápis predmetov do ďalšieho obdobia (2011/2012) cez Akademický informačný systém. Zápis sa týka študentov, ktorí v ak. roku 2010/2011 splnili podmienky na pokračovanie v štúdiu. Preto je nevyhnutné skontrolovať si získaný počet kreditov. Podmienky na postup do ďalšieho obdobia sú uvedené v Študijnom programe (knižka 2010/2011). Elektronický zápis predmetov treba realizovať v AIS cez ikonu Portál študenta - Registrácia/Zápisy od 1. 8. 2011 do 11. 9. 2011.

11.08.2011 doc. PhDr. Ing. Jan Kostelník, PhD. odchádza do dôchodku

Dňa 31. 7. 2011 ukončil odchodom do dôchodku pracovný pomer na Materiálovotechnologickej fakulte STU doc. PhDr. Ing. Jan Kostelník, PhD. z Ústavu inžinierskej pedagogiky a humanitných vied. Vedenie fakulty ďakuje doc. PhDr. Ing. Janovi Kostelníkovi, PhD. za dlhoročnú kvalitnú prácu a prínos pre Materiálovotechnologickú fakultu a želá mu veľa zdravia a spokojnosti v ďalšej etape jeho života.

11.08.2011 Portál pre absolventov MTF STU: Banka kvality - ALUMNI MTF STU

Vážení absolventi MTF STU, na stránke fakulty (v hornej lište pod názvom Alumni) sme pre Vás pripravili portál absolventov MTF STU Banka kvality - ALUMNI MTF STU. Máte možnosť zaregistrovať sa na portáli, kde získate všetky informácie o združení absolventov MTF STU. Členom Banky kvality - ALUMNI MTF STU sa môžu stať aj iní (nielen absolventi fakulty).

12.08.2011 Výberové konanie

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta resp. odborného asistenta.

12.08.2011 Výberové konanie

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.

18.08.2011 Prolongácia preukazu ISIC študenta STU

Upozorňujeme študentov na aktuálne informácie o spôsobe prolongácie ISIC preukazu študenta STU pre ak. rok 2011/2012

23.08.2011 Výsledok prijímacieho konania na bakalárske štúdium - II. kolo

Informácie pre uchádzačov prijatých na štúdium: Rozhodnutie o prijatí na štúdium bude (vzhľadom na časové dôvody) odovzdané v písomnej forme prijatým uchádzačom na zápise do I. roku štúdia. Účasť na zápise je povinná, uchádzač je povinný sa na zápis dostaviť v dňoch 30. 8. - 31. 8. 2011.

24.08.2011 Zápisy do I. roku štúdia na inžinierskom štúdiu - 2011/2012

Materiálovotechnologická fakulta privítala na zápisoch v dňoch 23.8. - 25.8.2011 novoprijatých študentov na inžinierske štúdium do 1. roku štúdia v ak. roku 2011/2012.
Všetkých študentov prvákov vedenie fakulty srdečne víta a praje veľa úspechov v štúdiu.

25.08.2011 Rekonštrukcia na Bottovej pokračuje

V letných mesiacoch pokračujú rekonštrukčné práce na pavilóne T na Bottovej ul. Prinášame vám najnovšie zábery z takmer dorobenej malej auly (bývalá miestnosť č. 103).

26.08.2011 Oznam o úspešných obhajobách - Ing. Uhráková, Ing. Oravec, Ing. Šimurdová

Dňa 24. 8. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave inžinierskej pedagogiky a humanitných vied, pred komisiou v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov. Doktorandka : Ing. Eva Uhráková, Doktorand : Ing. Miroslav Oravec, Doktorandka : Ing. Lucia Šimurdová.

26.08.2011 Odstávka jedálne

Na základe rozhodnutia vedenia fakulty bude ŠJ M.Uhra v dňoch 30.8. ,31.8. a 2.9.2011 mimo prevádzky.

31.08.2011 Promócie bakalárov v ak. roku 2010/2011 - ZRUŠENÉ

Vážení absolventi bakalárskeho štúdia, po skúsenostiach z predchádzajúcich akademických rokov sme sa rozhodli ponúknuť tým študentom, ktorí nemajú záujem o prevzatie diplomu na slávnostných promóciách - absolventov I. stupňa, možnosť vyzdvihnúť si diplom o ukončení I. stupňa štúdia priamo na študijnom oddelení fakulty. Túto možnosť využilo viac ako 95 % absolventov v dennej a externej forme štúdia. Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme, že slávnostné promócie absolventov I. stupňa štúdia ktorí ukončili štúdium štátnymi skúškami v ak. roku 2010/2011 sa rušia. 

31.08.2011 Dôležité informácie pre uchádzačov prijatých do Trnavy s bydliskom z okolia Dubnice nad Váhom, Ilavy, Komárna

Fakulta s cieľom vyjsť v ústrety uchádzačom z uvedených regiónov ponúka študentom prijatým na študijné programy do Trnavy, ktorí sú z okolia Dubnice nad Váhom, resp. Trenčianskeho regiónu a taktiež z okolia Komárna zmenu miesta štúdia. Dubnica nad Váhom - prvý rok štúdia v doleuvedených programoch je možné študovať na detašovanom pracovisku v Dubnici nad Váhom v prezenčnej a kombinovanej metóde (ten študijný program, na ktorý je uchádzač prijatý).

31.08.2011 Úprava prevádzkového času - bufet "Z"

Dňom 1.9.2011 sa upravuje prevádzkový čas v bufete na Paulínskej ul. v pondelok až piatok od 7:30 hod. do 14:30 hod.

31.08.2011 Dodatočné zápisy prijatých uchádzačov na bakalárske štúdium v ak. roku 2011/2012 - II. KOLO

Dňa 9. 9. 2011 (piatok) ponúkame dodatočné zápisy prijatých uchádzačov v II. kole prijímania na bakalárske štúdium, ktorí sa nedostavili v termíne 30.8. - 31.8.2011 na riadny zápis. Zápis sa uskutoční  v budove fakulty MTF STU, aula prof. Čabelku, Paulínska ul. č. 16, 917 24 Trnava, prízemie. V čase od 9.00 do 10.00 hod. v priestoroch pred aulou bude prebiehať fotografovanie prijatých uchádzačov pre potreby Akademického informačného systému (AIS) fakulty a pre potreby výroby preukazu študenta. Je nevyhnutné dostaviť sa na fakultu v uvedenom čase.

 

SEPTEMBER 2011

 

05.09.2011 Zápisy do I. roku štúdia na bakalárskom štúdiu - 2011/2012 - II. KOLO

Materiálovotechnologická fakulta privítala na zápisoch v dňoch 30.8. - 31.8.2011 novoprijatých študentov na bakalárske štúdium do 1. roku štúdia v ak. roku 2011/2012 v II. kole prijímania Všetkých študentov prvákov vedenie fakulty srdečne víta a praje veľa úspechov v štúdiu.

05.09.2011 Dodatočné zápisy prijatých uchádzačov na bakalárske štúdium v ak. roku 2011/2012 - II. KOLO

Dňa 9. 9. 2011 (piatok) ponúkame dodatočné zápisy prijatých uchádzačov v II. kole prijímania na bakalárske štúdium, ktorí sa nedostavili v termíne 30.8. - 31.8.2011 na riadny zápis. Zápis sa uskutoční  v budove fakulty MTF STU, aula prof. Čabelku, Paulínska ul. č. 16, 917 24 Trnava, prízemie.

05.09.2011 Informácia o ubytovaní v šk. r. 2011/12

V záujme zlepšenia priebehu ubytovania vedenie ŠD a J M. Uhra prijalo nasledovné rozhodnutie: Študenti, ktorí sa prídu ubytovať 14.9.2011 nebudú platiť za ubytovanie za mesiac september vo výške mesačného poplatku, ale iba 1/2 mesačného poplatku bezhotovostným prevodom a 2 € za jednu noc v hotovosti na vrátnici ŠD. Uvedené opatrenie platí iba pre tento jeden prípad!

07.09.2011 Preberanie preukazu študenta a prihlasovacieho hesla do AIS - študenti zapísaní v I. kole na bakalárske štúdium

Študenti I. stupňa štúdia - bakalárske štúdium, ktorí sa zúčastnili zápisu do I. roku štúdia v mesiaci JÚN 2011 (prijatí a zapísaní na štúdium v I. kole) si môžu prevziať Preukaz študenta a prihlasovacie heslá do AIS v jednotlivých termínoch. Študenti bakalárskeho štúdia, ktorí študujú na detašovaných pracoviskách si heslá a preukazy prevezmú na príslušných  detašovaných pracoviskách.

07.09.2011 Pracovné soboty na študijnom oddelení - zimný semester 2011/2012

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou dňom 24. septembra 2011 (sobota) budú okrem bežných hodín aj stránkové hodiny počas sobôt v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. (obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.) na študijnom oddelení číslo dverí 158 a 170 (1. poschodie).

08.09.2011 OZNAM - ubytovanie v ak. r. 2011/2012 v ŠD M. Uhra

Dňa 7. 9. 2011 zasadala komisia dekana pre sociálne veci študentov a posúdila žiadosti študentov, ktorým nebolo pridelené ubytovanie v ŠD M. Uhra v I. kole. Výsledky komisie sú zverejnené v AIS - Administratíva študentských domovov. Vzhľadom na voľné miesta v ŠD M. Uhra ponúkame možnosť, aby si študenti MTF STU, ktorí majú záujem o ubytovanie v ŠD M. Uhra  i napriek vzdialenosti menej ako 60 km z miesta bydliska do školy zaslali vyplnenú žiadosť o ubytovanie.

08.09.2011 Oznam - odchod do dôchodku

Dňa 31. 8. 2011 ukončili odchodom do dôchodku pracovný pomer na  Materialovotechnologickej fakulte STU: doc. PhDr. Mgr. Viliam Končal, PhD., Ústav inžinierskej pedagogiky a humanitných vied, doc. Ing. František Lacko, CSc., Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky, Mgr. Viera Kaššáková, PhD., Ústav materiálov, Ing. Jevgenia Pavlinova, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, Mária Vandáková, Študentský domov a jedáleň M. Uhra.

09.09.2011 Zmena stravného príspevku pre študentov

Listom číslo 2011-9629/23371 zo dňa 23.6.2011 nám Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznámilo, že v súlade s Metodikou rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2011 ods. 60 vykonalo revíziu vydaných jedál študentom ku dňu 31.5.2011 . Na základe vykonanej revízie a v súlade s čl. III ods. 4 Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2011 určuje ministerstvo od 1.9.2011 príspevok na jedno jedlo vo výške 0,8€.

12.09.2011 Rozvrh pre študentov - bakalárov v I. roku štúdia 2011/2012

Výučba v zimnom semestri 2011/2012 začína nepárnym týždňom. Platnosť rozvrhu v zimnom semestri: 12. 9. 2011 - 18. 12. 2011. Vzhľadom na možné zmeny v rozvrhu je nevyhnutné počas semestra priebežne rozvrh kontrolovať v Akademickom informačnom systéme.

13.09.2011 Oznam o úspešných obhajobách - Ing. Beňo, Ing. Mišák, Ing. Baňasová, Ing. Mudriková, Ing. Gabriš, Ing. Babčan, RNDr. Tóthová, Ing. Trenčan

Dňa  14. 9. 2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe materiálové inžinierstvo.

13.09.2011 Súťaž pre študentov doktorandského štúdia 2011

Automobilová sieť pre inovácie v juhovýchodnej Európe (ACSEE) v spolupráci viacerými partnermi projektu AUTOCLUSTERS (medzi ktoré patrí aj Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave vyhlasujú 1. ročník doktorandskej študentskej súťaže Ph.D. COMPETITION ON INNOVATION IN THE AUTOMOTIVE SECTOR 2011 za najlepšiu prácu zameranú  na oblasť rozvoja inovácií v automobilovom priemysle.

13.09.2011 Odovzdanie vymenúvacích dekrétov

Dňa 8. 9. 2011 doc. Ing. Helena Vidová, PhD., prodekanka MTF STU, na základe poverenia dekana Materiálovotechnologickej fakulty prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka odovzdala vymenúvacie dekréty vedúcim zamestnancom, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie.

13.09.2011 Slávnostné otvorenie akademického roka 2011/2012

Rektor STU pozýva na slávnostné otvorenie akademického roka 2011/2012, ktoré sa uskutoční dňa 19.9.2011 o 10.00 hod. v Bratislave. Odchod účastníkov MTF STU dňa 19.9.2011 z Paulínskej ul. o 9.00 hod.

14.09.2011 Dodatočné preberanie diplomov zo Športového dňa MTF STU

dňa 12.9. 2011 sa uskutočnil v telovýchovných priestoroch našej fakulty "Športový deň zamestnancov MTF STU", ktorého výsledky súťažných disciplín nájdete na stránke fakulty http://www.mtf.stuba.sk/generate_page.php?page_id=7796. Ak ste našli svoje meno medzi víťazmi a ešte ste si diplom neprevzali , môžete si ho vyzdvihnúť na plavárni v priestoroch pavilónu T.

14.09.2011 Rozvrh športovísk pre zamestnancov MTF na ak. rok 2011/2012

Znovu si Vás dovolíme osloviť a pripomenúť Vám, že pohybová aktivita je kompenzáciou náročnej práce vysokoškolského učiteľa a súčasne zdravým osviežením ducha. S týmto zámerom prichádzame k Vám s ponukou bezplatného  využívania športovísk podľa Rozvrhu platného pre zamestnancov v akademickom roku 2011/2012.

14.09.2011 Oznam o prevádzke bufetu

Oznamujeme zamestnancom a študentom MTF STU, že dňa 16.09.2011 /v piatok/ bude bufet na Paulínskej ul. z prevádzkových dôvodov zatvorený.

14.09.2011 Smútočné oznámenie

S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že dňa 13.09.2011 vo veku 76 rokov zomrel náš bývalý kolega RNDr. Michal Holigan.

14.09.2011 FESTIVAL VEDY Noc výskumníkov 2011 - 23.09.2011

Vážené kolegyne a kolegovia, aj tento rok sa nám opäť blíži chvíľa, kedy prostredníctvom Noci výskumníka môžeme naším známym, mladým priateľom a deťom priblížiť vedu a vedcov. Príďte sa 23.09.2011 pozrieť do nákupného centra Avion (Bratislava), kde naši mladí kolegovia budú "predvádzať svoje vedecké kúsky".

14.09.2011 Rozdelenie do študijných skupín pre študentov - inžinierov v I. roku štúdia 2011/2012

Rozvrh hodín je zverejnený v Akademickom informačnom systéme. Výučba v zimnom semestri 2011/2012 začína nepárnym týždňom. Platnosť rozvrhu v zimnom semestri: 12.09.2011 - 18.12.2011. Vzhľadom na možné zmeny v rozvrhu je nevyhnutné počas semestra priebežne rozvrh kontrolovať.

16.09.2011 Slávnostné otvorenie akademického roka 2011/2012

Rektor STU pozýva na slávnostné otvorenie akademického roka 2011/2012, ktoré sa uskutoční dňa 19.9.2011 o 10.00 hod. v Bratislave. Odchod účastníkov MTF STU dňa 19.9.2011 z Paulínskej ul. o 8.20 hod.

16.09.2011 Akademická knižnica - otváracie hodiny počas sobôt v zimnom semestri 2011/12

Okrem bežných otváracích hodín v Akademickej knižnici bude počas zimného semestra 2011/12 otvorené aj počas sobôt 24.09.2011, 08.10.2011, 29.10.2011, 19.11.2011, 10.12.2011 v čase od 8.00 - 15.30 hod. (11.30 - 12.00 hod. obedňajšia prestávka).

19.09.2011 Príhovor dekana fakulty pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roku 2011-2012

Dekan fakulty si dovoľuje osloviť akademickú obec fakulty ako aj všetky jej zamestnankyne a zamestnancov pri príležitosti slávnostného otvorenia akademického roku 2011-2012 nasledujúcim príhovorom.

19.09.2011 Pozvánka na Malokarpatský maratón

Vážení športoví priatelia, športovci, milé kolegyne a kolegovia, v mene organizačného výboru Malokarpatského maratónu v Trnave si Vás dovoľujem srdečne pozvať ako pretekárov, ale aj ako divákov na našu tradičnú športovú akciu - 36. ročník Malokarpatského maratónu (MKM), ktorý sa uskutoční 16.10.2011 (nedeľa) so štartom o 1000 hod. (otvorenie o 945 hod.) pred Študentským domovom Miloša Uhra, ulica J. Bottu 23, Trnava. Trasa maratónu vedie z Trnavy cez obce Suchá nad Parnou, Horné Orešany, Smolenice, Lošonec, Dolné Orešany a Košolná s cieľom v Trnave pred vysokoškolským internátom M. Uhra. Predpokladaný príchod prvých pretekárov do cieľa je o 1230 hod.

19.09.2011 Rozvrh na zimný semester 2011/2012 - doplňujúca informácia

Výučba v zimnom semestri 2011/2012 začína nepárnym týždňom. Platnosť rozvrhu v zimnom semestri: 12. 9. 2011 - 18. 12. 2011. Vzhľadom na možné zmeny v rozvrhu je nevyhnutné počas semestra priebežne rozvrh kontrolovať v Akademickom informačnom systéme.

20.09.2011 Oznam o úspešných obhajobách

Dňa 14. 9. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave materiálov, pred komisiou v študijnom programe materiálové inžinierstvo. Ing. Bakajová, Ing. Čavojský, Ing. Szmolka, Ing. Adamčíková

20.09.2011 Súťaž pre študentov doktorandského štúdia 2011

Automobilová sieť pre inovácie v juhovýchodnej Európe (ACSEE) v spolupráci s viacerými partnermi projektu AUTOCLUSTERS (medzi ktoré patrí aj Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave vyhlasujú 1. ročník doktorandskej študentskej súťaže Ph.D. COMPETITION ON INNOVATION IN THE AUTOMOTIVE SECTOR 2011 za najlepšiu prácu zameranú  na oblasť rozvoja inovácií v automobilovom priemysle.

20.09.2011 Workshop pre doktorandov

Pod záštitou prof. Stanislava Biskupiča sa na STU v Bratislave uskutoční Elsevier Author Workshop, ktorý je určený najmä PhD študentom a mladým vedcom. Na workshope bude prednášať šéfredaktor pre techniku z vydavateľstva Elsevier na tému: Ako pripraviť rukopis pre publikovanie v medzinárodnom časopise. 

22.09.2011 MTF STU - hostiteľka Medzinárodnej Letnej Školy

V dňoch 01.09.2011 až 12.09.2011 hostila Materiálovotechnologická fakulta v rámci „European LLP Sectorial programe Erasmus" účastníkov Medzinárodnej letnej školy, ktorého hlavným organizátorom bola Politechnika Wroclawska a spoluorganizátormi Vysoká škola bánská - Technická univerzita Ostrava a Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave.

22.09.2011 Vymenovanie prof. Janovca za člena SKVH

Minister školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vymenoval s účinnosťou od 22.septembra 2011 prof. Ing.Jozefa Janovca, DrSc. za člena Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorá je poradným orgánom ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na riešenie otázok týkajúcich sa udeľovania vedeckých hodností.

26.09.2011 Zverejnenie členov volebnej komisie

Na základe uznesenia Akademického senátu MTF STU a v súlade so schváleným harmonogramom doplňujúcich volieb do AS MTF STU na funkčné obdobie 2011-2015 bude volebná komisia pracovať v nasledovnom zložení: Doc. Ing. Pavol Tanuška, PhD. - predseda, Prof. Ing. Jozef Sablik, CSc., Ing. Marta Kučerová, PhD., Bc. Michal Ondruška

27.09.2011 Oznam o úspešných obhajobách - Ing. Šmíd, Ing. Marton, Ing. Pastucha, Ing. Urbanovičová, Ing. Božeková, Ing. Varga Babeľová, Ing. Mišáková

Dňa 23. 9. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo.

27.09.2011 Oznam o úspešných obhajobách- Ing. Kopček, Ing. Juráková

Dňa 22. 9. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, pred komisiou v študijnom programe automatizácia a informatizácia procesov.

27.09.2011 Výberové konanie

Slovenská technická univerzita so sídlom v Bratislave a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.

28.09.2011 Spustenie študentský tlačiarní pre študentov MTF STU

Dňom 26.09.2011 boli spustené študentské tlačiarne pre študentov MTF STU. Všetky dôležité informácie nájdete na http://print.mtf.stuba.sk. Tlačenie je umožnené všetkým študentom Bc. a Ing. štúdia. PhD. študenti majú sprístupnené tlačiarne na svojich ústavoch.

28.09.2011 Dátový kontajner v kampuse

V rámci zásadnej rekonštrukcie a modernizácie IT infraštruktúry v kampuse Bottova MTF STU, sa na pavilóne Ťažkých laboratórií začína inštalovať nové mobilné dátové centrum, ktoré bude slúžiť ako ďalšia serverovňa pre fakultu. Kontajner zabezpečuje ochranu uložených údajov vďaka zabudovaným bezpečnostným systémom a v priebehu nasledújich mesiacov bude doplnený výkonnými servermi a rýchlymi dátovými úložiskami. Toto riešenie je unikátne v akademickom prostredí Slovenska a bolo realizované zo štrukturálnych fondov EÚ.

30.09.2011 Oznam o úspešných obhajobách - Ing. Harangozó, Ing. Buštorová, Ing. Jastrabíková, Ing. Boleman, Ing. Kupková, Ing. Fiala, Ing. Blinová

Dňa 27. 9. 2011 - 28. 9. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva, pred komisiou v študijnom programe integrovaná bezpečnosť.

 

OKTÓBER 2011

 

03.10.2011 Stretnutie vedenia STU s vedením fakulty a členmi Kolégia dekana MTF STU 

Dňa 3. októbra 2011 sa uskutočnilo stretnutie vedenia STU reprezentovaného rektorom STU Robertom Redhammerom, prorektormi Milanom Sokolom a Františkom Horňákom s vedením fakulty a členmi Kolégia dekana MTF STU . Na stretnutí bol prerokovaný a pripomienkovaný Dlhodobý zámer - strategický rozvojový plán na obdobie rokov 2012 až 2017. Členovia kolégia dekana sa vyjadrovali k zásadným otázkam týkajúcich sa budúceho smerovania univerzity v oblastiach vzdelávania, výskumu, spolupráce s praxou ale aj služieb, ľudských zdrojov, financií, priestorov, správy a riadenia univerzity.

03.10.2011 MTF STU účastníkom Svetového dňa cestovného ruchu

Dňa 25. septembra sprístupnila Materiálovotechnologická fakulta priestory bývalej Botanickej záhrady, ktoré sa snaží zrevitalizovať už od roku 2005, pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu. Prítomní účastníci mali možnosť absolvovať takmer jeden a pol hodinovú prednášku spojenú s prehliadkou drevín. Celkový odhadovaný počet účastníkov bol približne 130 - 150 ľudí. Po prednáške sme zaznamenali pozitívne reakcie návštevníkov. V záhrade sa už v súčasnosti realizujú exkurzie pre základné a stredné školy, pričom tieto je možné dohodnúť si s pracovníkmi fakulty.

04.10.2011 Oznam o úspešných obhajobách na Ústave výrobných technológií

Dňa 28. 9. 2011 - 30. 9. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií, pred komisiou v študijnom programe strojárske technológie a materiály.

04.10.2011 Oznam o úspešných obhajobách - Ing. Kusý, Ing. Horváthová

Dňa 30. 9. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo.

04.10.2011 Ukončenie pracovného pomeru odchodom do dôchodku

Dňa 30. 9. 2011 ukončili pracovný pomer na Materiálovotechnologickej fakulte STU Ing. Katarína Tináková, PhD. z Ústavu inžinierskej pedagogiky a humanitných vied a Drahomíra Vadkertiová z Odboru ekonomických a správnych činností odchodom do dôchodku. Vedenie fakulty ďakuje týmto zamestnankyniam za dlhoročnú kvalitnú prácu a prínos pre Materiálovotechnologickú fakultu a v ďalšej etape ich života im želá veľa zdravia a spokojnosti.

05.10.2011 AIESEC - pozvánka na stretnutie

Si úplne mimo šedého priemeru? Neučíš sa len z kníh, ale aj z praxe? Tak sa pridaj k viac ako 50 000 mladým ľuďom, ktorí denne získavajú výnimočné praktické skúsenosti z oblastí biznisu a manažmentu. Alebo vykroč z davu a poď s AIESEC na zahraničnú pracovnú stáž do jednej zo 110 krajín sveta. Zlepšíš sa v jazykoch, zažiješ dobrodružstvo, ale hlavne si obohatíš svoj životopis o nezabudnuteľnú pracovnú skúsenosť.

06.10.2011 Spustenie študentskej ankety 2011/12

Milé študentky a študenti MTF, obraciam sa na Vás so žiadosťou, či skôr prosbou o spoluprácu. Máte problém, ktorý neviete riešiť? Máte návrh na zlepšenie, ktorý nemáte komu povedať? Je tu ANKETA, ako nástroj, ktorý máte vo svojich rukách, v ktorej môžete vyjadriť svoje názory, pridať aj postrehy a pohľady na fakultu, na organizáciu štúdia na fakulte, učiteľov ale aj  administratívu, študentský domov a pod.

07.10.2011 Zverejnenie kandidátov na členov do AS MTF STU

V súlade so schváleným harmonogramom volieb do AS MTF STU - študentská časť volebná komisia spracovala návrhy akademickej obce MTF STU a zverejnila zoznam kandidátov.

10.10.2011 Dekanské voľno

V dňoch 20. - 21. 10. 2011 sa na MTF STU budú konať konferencie TEAM 2011 a CO-MAT-TECH 2011. Vyučujúcich, ktorých sa prerušenie výučby týka, žiadam ako náhradu výučby zvážiť účasť študentov na konferencii. Študentom odporúčam  zúčastniť sa na odborných prednáškach konferencie.

11.10.2011 STU na veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA© a VAPAC© v Bratislave

V dňoch 4.10.2011 - 6.10.2011 sa uskutočnil už 15. ročník veľtrhu AKADÉMIA© a VAPAC© v Sibamac aréne v Bratislave. Veľtrh je každoročne orientovaný na ponuku vysokoškolského vzdelávania na Slovensku a v zahraničí pre stredoškolskú a vysokoškolskú mládež. Slovenská technická univerzita sa predstavila v spoločnej expozícii, v ktorom vystavovalo 7 fakúlt a jeden celouniverzitný ústav. Za MTF STU sa propagačnej akcie zúčastnili prodekani doc. Vidová, doc. Mišútová, doc. Schreiber, pracovníčky OAKČ Ing Štefánková a Mgr.Ivančíková a ďalšie referentky zo študijného oddelenia.

11.10.2011 Prijatie našej úspešnej reprezentantky

Dekan fakulty Oliver Moravčík prijal dňa 10. 10. 2011 našu študentku a úspešnú reprezentantku Slovenskej republiky v športovej streľbe Bc. Moniku Zemkovú, ktorá obsadila 1. miesto na XXVI. Svetovej univerziáde 2011 v streľbe na skeet. Zároveň je zaradená do užšieho výberu Slovenského olympijského výboru s perspektívou účasti na OH 2012.

12.10.2011 Udelenie čestného titulu profesor honoris causa

Technická univerzita Cluj Napoca v Rumunsku udelila profesorovi Karolovi Velíškovi čestný titul profesor honoris causa (prof. h.c.) za dlhoročnú spoluprácu v oblasti výrobnej techniky. Ocenenie profesorovi Velíškovi odovzdal dekan Strojníckej fakulty TU Cluj Napoca prof. Dr. Ing. Dr. h.c. mult. Petru Berce.

12.10.2011 Súťaž pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia 2011

Automobilová sieť pre inovácie v juhovýchodnej Európe (ACSEE) v spolupráci s viacerými partnermi projektu AUTOCLUSTERS (medzi ktorých patrí aj Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave) vyhlasujú ďalšiu medzinárodnú študentskú súťaž „MASTER AND BACHELOR STUDENTS COMPETITION ON INNOVATION IN THE AUTOMOTIVE SECTOR 2011" za najlepšiu prácu zameranú  na oblasť rozvoja inovácií v automobilovom priemysle.

12.10.2011 Súťaž pre študentov doktorandského štúdia 2011

V dňoch od 01. októbra do 10. októbra 2011 sa uskutočnilo hodnotenie prác študentov doktorandského štúdia v súťaži Ph.D. COMPETITION ON INNOVATION IN THE AUTOMOTIVE SECTOR 2011, ktoré boli zamerané na oblasť rozvoja inovácií v automobilovom priemysle. Práce boli posudzované internými a externými expertami.

19.10.2011 Dekanské voľno

V dňoch 20. - 21. 10. 2011 sa na MTF STU budú konať konferencie TEAM 2011 a CO-MAT-TECH 2011. Vyučujúcich, ktorých sa prerušenie výučby týka, žiadam ako náhradu výučby zvážiť účasť študentov na konferencii. Študentom odporúčam  zúčastniť sa na odborných prednáškach konferencie.  

20.10.2011 Výsledky doplňujúcich volieb do AS MTF STU

Dňa 18. až 19. októbra 2011 sa konali doplňujúce voľby na pavilónoch „Z" a „T do AS MTF STU - študentská časť na obdobie 2011 - 2015. Počet oprávnených voličov:   3801. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov volebnej komisii:   549 (14,44 %).

26.10.2011 Výberové konanie

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave a v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest docentov v študijných odboroch: Priemyselné inžinierstvo, Kvalita produkcie, Automatizácia, Aplikovaná informatika, Výrobné technológie, Strojárske technológie a materiály.

31.10.2011 Usmernenie ku komisiám dekana

Dňa 31.10.2011 sa rozhodnutím dekana zrušujú všetky vymenované komisie dekana MTF STU a zároveň končia mandáty členov týchto komisií. Od 1.11.2011 vstupuje do platnosti nový dokument "Pravidlá k zriadeniu komisie dekana na MTF STU". Dekréty o vymenovaní za členov daných komisií dekana boli elektronicky odoslané všetkým novým členom. Dovoľte mi poďakovať sa všetkým členom zrušených komisií za spoluprácu a zaželať im veľa úspechov v ďalšej práci. Novým členom srdečne blahoželám a prajem im veľa úspešných rozhodnutí v novej funkcii.

 

NOVEMBER 2011

 

02.11.2011 Zmena v organizačnej štruktúre Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky MTF STU

V zmysle Čl. 3 ods. 3) Organizačného poriadku ústavov a na základe návrhu riaditeľa Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky (UIAM) dekan fakulty zrušil s účinnosťou od 1.11.2011 jednotlivé katedry UIAM. Zároveň boli odvolaní, s poďakovaním za vykonanú prácu, vedúci katedier.

03.11.2011 Podpísanie zmluvy o spolupráci

MTF STU v súlade s budovaním dobrých partnerských vzťahoch založených na vzájomnej korektnej spolupráci a obojstrannom prospechu podpísala dnes zmluvu o spolupráci so ZF Sachs Slovakia, a.s. Trnava a ZF Boge Elastmetal Slovakia, a.s. Trnava.

04.11.2011 Oznam o konaní obhajoby - Ing. Seidlová

Dňa 24. 11. 2011 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe priemyselné manažérstvo o 10.00 hod. Ing. Eva Seidlová, téma dizertačnej práce: „Aplikácia princípov manažmentu zmien ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti priemyselných podnikov".

07.11.2011 Súťaž pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia 2011

V dňoch od 21. októbra do 31. októbra 2011 sa uskutočnilo hodnotenie prác študentov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v súťaži MASTER AND BACHELOR STUDENTS COMPETITION ON INNOVATION IN THE AUTOMOTIVE SECTOR 2011, ktoré boli zamerané na oblasť rozvoja inovácií v automobilovom priemysle. Práce boli posudzované internými a externými expertami.

07.11.2011 Anketa pre zamestnancov

Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave sa v čase od 7.11. do 9. 12. 2011 uskutoční dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov MTF STU. Účelom dotazníkového prieskumu je získať obraz o celkovej klíme na fakulte, t. j.  o spokojnosti/nespokojnosti zamestnancov MTF STU s chodom fakulty. Anketa je pre vedenie fakulty dôležitá, pretože slúži ako spätná väzba jeho činnosti, identifikuje a následne stabilizuje oblasti a procesy s ktorými sú zamestnanci fakulty spokojní, no zároveň identifikuje oblasti a procesy pre ďalšie zlepšenie aktuálneho stavu.

07.11.2011 Verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

V zmysle § 1, ods. 14 vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujem, že na  Materiálovotechnologickej fakulte STU Bratislava so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava  sa dňa 29. 11. 2011  o 9.00 hod.  v miestnosti č. 063 uskutoční obhajoba habilitačnej práce RNDr. Františka Lofaja, DrSc., zamestnanca Ústavu materiálového výskumu SAV Košice s  názvom: Creep Mechanizmus in the High-Performance Silicon  Nitride Ceramics.

08.11.2011 MTF na Európskom veľtrhu vzdelávania GAUDEAMUS 2011 v Brne

V dňoch od 1.11.2011 do 4.11.2011 sa uskutočnil XVIII. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS 2011 v Brne. Už po piatykrát prezentovala ponuku akreditovaných študijných programov na veľtrhu aj Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave spolu so 185 univerzitami, 235 fakultami a vyššími odbornými školami.

10.11.2011 Stretnutie akademickej obce STU

Vážený/á člen/ka akademickej obce STU, v mene členov Akademického senátu STU si Vás dovoľujem pozvať na stretnutie akademickej obce STU, ktoré sa uskutoční dňa 14. novembra 2011 o 14.00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ul.

10.11.2011 Vedenie MTF STU rozhodlo o vyplatení odmien zamestnancom fakulty formou 14. platu za rok 2011

Vedenie fakulty na svojom riadnom zasadnutí dňa 08.11.2011 rozhodlo o vyplatení koncoročných odmien za rok 2011 zamestnancom MTF STU formou 14.platu a to v jednotnej výške - 45 % základného platu každého zamestnanca. Okrem toho vedúci zamestnanci fakulty majú možnosť ďalšieho individuálneho navýšenia odmien svojim zamestnankyniam a zamestnancom na jednotlivých útvaroch fakulty zo svojich fondov odmien, ktoré si povinne vytvárajú priebežne na svojich útvaroch.

16.11.2011 Výberové konanie

Slovenská technická univerzita Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: oddelenie odbornej jazykovej prípravy -  miesta lektorov/odborných asistentov, oddelenie humanitných vied - miesta lektorov/odborných asistentov, oddelenie telesnej výchovy a športu - miesta lektorov/odborných asistentov.  

18.11.2011 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: Materiálovotechnologická fakulta STU organizovala v priestoroch fakulty 3. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie TEAM v spolupráci s TEAM Society a 17. ročník vedeckej konferencie CO-MAT-TECH. MCAE Systems sponzorem konference TEAM 2011 v Trnave.

21.11.2011 Oznam o konaní obhajob - Ing. Mezei, Mgr. Klaučo

Dňa 28.11.2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov.

21.11.2011 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: Stredná odborná škola Jozefa Čabelku, September na MTF plný udalostí, Nový člen SKVH z MTF, Športový deň zamestnancov MTF, Dátový kontajner, Právne poradenstvo.

21.11.2011 Mikuláš na MTF STU

Dňa 3.12.2011 o 10.00 hod sa bude konať Mikuláš na MTF STU určený pre deti zamestnancov fakulty.

24.11.2011 Slávnostný večer pri príležitosti osláv 25. výročia založenia MTF STU

Pri príležitosti osláv 25. výročia založenia MTF STU sa bude konať slávnostný večer v Divadle Jána Palárika v Trnave.

25.11.2011 Rozhovor s úspešným absolventom MTF - Dr. Ing. D. Križan

Slovenský vedec Daniel Križan sa vďaka svojej práci stal svetoznámym. V oceliarskom priemysle je uznávanou osobnosťou napriek tomu, že má len 33 rokov. Študoval v zahraničí, svoje odborné príspevky prezentuje na medzinárodných konferenciách a v renomovaných vedeckých časopisoch. V decembri roku 2009 vynašiel nový druh ocele. Momentálne už piaty rok pracuje v rakúskom Linzi v oceliarskej spoločnosti, kde sa zaoberá výskumom vysokopevných ocelí pre automobilový priemysel.

28.11.2011 Pozvánka Dies Iovis Occurssus XIX, hosť: PhDr. Karol Pieta, DrSc.

Vážené kolegyne, kolegovia, študenti, zamestnanci a priatelia MTF, dekan fakulty prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík Vás pozýva na štvrtkové stretnutie, kde témou prednášky bude: „Slovenskí archeológovia menia dejiny".

28.11.2011 Pridelené prospechové štipendium v akademickom roku 2011/2012 - oznam pre študentov

Študentom v dennej forme štúdia na  MTF STU so sídlom v Trnave (bakalárske štúdium - 2. a 3. ročník, inžinierske štúdium - 2. ročník) bolo v súlade so Smernicou dekana 3/2011 priznané prospechové štipendium za dosiahnuté  študijné výsledky v akademickom roku 2010/11.

29.11.2011 Výberové konanie

Dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave so súhlasom rektora Slovenskej technickej  univerzity v Bratislave v súlade so zákonom   č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora a docenta resp. odborného asistenta v študijnom odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo, a na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky.

29.11.2011 Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Seidlová

Dňa 24. 11. 2011 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo.

29.11.2011 Oznam o úspešných obhajobách - Ing. Mezei, Mgr. Klaučo

Dňa 28. 11. 2011 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave inžinierskej pedagogiky a humanitných vied, pred komisiou v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov.

30.11.2011 Ing. Milan Petráš, PhD. poverený výkonom funkcie vedúceho Lektorského kabinetu

Dekan fakulty, prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, poveril s účinnosťou od 1. januára 2012 Ing. Milana Petráša, PhD. výkonom funkcie vedúceho Lektorského kabinetu až do uskutočnenia riadneho výberového konania najdlhšie do 30. 6. 2012.

 

DECEMBER 2011

 

01.12.2011 Nové prezentačné video o MTF STU

Na stránke fakulty si môžete pozrieť nové prezentačné video o MTF STU s dôrazom na profil jej absolventa, ktoré súčasne spĺňa požiadavky pre prezentáciu fakulty pre hospodársku prax a zahraničie. Video je prezentované aj na anglickej verzii stránky fakulty.

01.12.2011Oznam zamestnankyniam a zamestnancom fakulty

V súvislosti s množiacimi sa signálmi a indíciami o porušovaní Pracovného poriadku STU oznamujem všetkým zamestnankyniam a zamestnancom MTF STU, že od 01.12.2011 sú všetky prístupové miesta systému elektronickej evidencie dochádzky - ESED - monitorované 24 hodín cez deň. Zistené porušenia Pracovného poriadku STU budú bez výnimky riešené v zmysle platného Zákonníka práce.

01.12.2011 MTF STU skokanom roka v hodnotení ARRA - komentár dekana

Dňa 30. 11. 2011 zverejnila Rankingová a ratingová agentúra (ARRA) správu „Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2011". S potešením môžem konštatovať, že naša fakulta je medzi 23 technickými fakultami slovenských univerzít hodnotená na 8. mieste. Zo 7 fakúlt STU sme štvrtí. Po umiestneniach z posledných rokov (2008: 16, 2009:18, 2010:18) a pravidelne 7. pozícii v rámci STU to znamená najvýraznejší posun medzi hodnotenými inštitúciami.

05.12.2011 Dekanské voľno pre študentov a zamestnancov MTF

Dekan fakulty udeľuje na utorok 6. 12. 2011 v čase od 15. 30 hod. dekanské voľno pre študentov a zamestnancov MTF z dôvodu konania osláv pri príležitosti 25. výročia vzniku fakulty.

07.12.2011 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: Malokarpatský maratón 2011 sa vydaril, Svetový deň cestovného ruchu, Delegácia Národnej výskumnej univerzity na MTF, Udelenie čestného titulu profesor honoris causa, Medzinárodná konferencia IIW v Indii.

12.12.2011 Anketa pre zamestnancov

Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave sa v čase od 7.11. do 15.12.2011 uskutoční dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov MTF STU. Pripomíname, že uzávierka anketey sa blíži - 15.12.2011 a preto vyzývame všetkých, ktorí sa ešte chcú do prieskumu zapojiť, aby tak urobili čím skôr. Účelom dotazníkového prieskumu je získať obraz o celkovej klíme na fakulte, t. j.  o spokojnosti/nespokojnosti zamestnancov MTF STU s chodom fakulty.

12.12.2011 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: Špecializované robotické  systémy, Vedecká konferencia vo Zvolene, December na MTF STU.

13.12.2011 Portál pre absolventov a priateľov MTF STU: Banka kvality - ALUMNI MTF STU

Vážení študenti, absolventi  a priatelia MTF STU, na web stránke fakulty  (v hornej lište pod názvom Alumni) sme pre Vás pripravili portál absolventov a priateľov MTF STUBanka kvality - ALUMNI MTF STU. Máte možnosť zaregistrovať sa na portáli, kde získate všetky informácie o združení absolventov  a priateľov MTF STU. Členom Banky kvality - ALUMNI MTF STU sa môžu stať aj iní (nielen absolventi fakulty).

13.12.2011 Ponuka - štipendijný program KIA MOTORS Slovakia

Štipendijný program Kia Motors Slovakia s.r.o. je určený študentom vysokých škôl, ktorí chcú získať cenné profesijné skúsenosti už počas štúdia a pripraviť sa na pozíciu v silnej medzinárodnej firme. V školskom roku 2011/2012 hľadáme 5 študentov vysokých škôl v 5. ročníku štúdia, prípadne v poslednom ročníku doktorandského štúdia, ktorí sú po ukončení štúdia ochotní pracovať na špecializovaných pozíciách.

14.12.2011 Uskutočnila sa prezentácia firmy STATS GROUP

Dňa 13.12. 2011 sa v rámci aktivít občianskeho združenia Banka kvality - ALUMNI MTF STU na našej fakulte uskutočnila prezentácia firmy STATS GROUP, ktorú predstavil Ing. Ján Kolišťanik. Išlo o Škótsku spoločnosť, zaoberajúcu sa spájaním potrubí a servisom spojeným s touto činnosťou.

14.12.2011 Kurz z Fyziky

Ústav materiálov, Katedra fyziky MTF STU v Trnave si Vás dovoľuje osloviť s ponukou kurzu z fyziky. Kurz je zameraný na doplnenie znalostí a zručností z fyziky na úroveň, ktorá je potrebná pre úspešné zvládnutie štúdia na technických fakultách. Za 20 hodín výučby zaplatíte len 44 € a navyše máte možnosť čiastočne modifikovať na základe Vašich návrhov obsah a náročnosť kurzu.

16.12.2011 Pochvala študentov MTF

Vedenie MTF STU obdržalo pozitívne ohodnotenie práce a správania študentov fakulty, ktorí sa v lete 2011 zúčastnili brigády vo Firme Stolle - SRN. Dekan fakulty spolu s vedením ďakuje všetkým zúčastneným študentom za šírenie dobrého mena študentov našej alma-mater.

22.12.2011 Ukončenie pracovného pomeru odchodom do dôchodku

Dňa 31. 12. 2011 odchodom do dôchodku ukončili pracovný pomer na Materiálovotechnologickej fakulte STU PaedDr. Ľubomír Holkovič, PhD. z Ústavu inžinierskej pedagogiky a humanitných vied a Ing. Rastislav Dorica, Mária Kollárová a Božena Škrabáková z Odboru ekonomických a správnych činností.

22.12.2011 Dekan a predseda AS MTF STU prajú spokojné prežitie vianočných sviatkov

Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa šťastia a úspechov v novom roku želajú prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík dekan MTF STU, doc. Ing. Miloš Čambál, Csc. predseda AS MTF STU.