Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2013

 

02.12.2013 Ponuka jazykových kurzov

Važení kolegovia, doktorandi a študenti, oddelenie odbornej jazykovej prípravy LEKA MTF plánuje v  roku 2014 obnoviť ponuku kurzov  anglického a ruského jazyka. Kurzy sú určené pre zamestnancov, doktorandov a študentov fakulty ako aj pre verejnosť. Váš prípadný záujem o iné typy kurzov uveďte v prihláške; OOJP ich zváži  a zaradí do budúcej ponuky. 

02.12.2013 Sledujte STV2 v pondelok

V pravidelných  dieloch magazínu VAT -  Veda a technika na STV 2 sa prezentujú príspevky o výskume vedcov na STU. Dňa 9.12.2013 bude relácia venovaná výskumu progresívnych materiálov a tímu Prof. Ing. Jozefa  Janovca, DrSc. . Reláciu VAT Veda a technika vysiela STV 2 vždy v pondelok o 20.55 hod. (repríza nasledujúci utorok o 14.40).

04.12.2013 Užívajte si výhodu člena Alumni MTF STU

Vážená kolegyňa / vážený kolega, ak ste registrovaní v združení Banka kvality - ALUMNI MTF STU, môžete využiť trvalú zľavu 15 percent na všetky služby, ktoré ponúka Chránená dielňa dámskeho fitness a wellness  štúdia  FIDELITY FITNESS v Trnave. Stačí sa preukázať preukazom členstva Banka kvality - ALUMNI MTF STU.

10.12.2013 Výberové konanie na miesto výskumného pracovníka

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16, v súlade so Zásadami výberového konania na STU, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest výskumných pracovníkov: Lektorský kabinet - 1 miesto výskumného pracovníka v odbore sociológia, filozofia alebo pedagogika.

10.12.2013 Výberové konanie na vysokoškolského učiteľa

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: Ústav materiálov - 1 miesto odborného asistenta na výučbu chemicky orientovaných predmetov s dôrazom na polymérne materiály a kompozity.

18.12.2013 Ing. Svetlana Mihoková a Ing. Peter Kleinedler, PhD. vymenovaní za vedúcich pracovísk

S účinnosťou od 15.12.2013 vymenoval dekan fakulty Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík na základe úspešného absolvovania výberového konania na miesto vedúcich pracovísk Ing. Svetlanu Mihokovú za vedúcu Odboru ekonomických činností a Ing. Petra Kleinedlera, PhD. za vedúceho Výučbového strediska v Dubnici nad Váhom.


NOVEMBER 2013

 

04.11.2013 Výberové konanie na vedúcich zamestnancov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: vedúca/vedúci Výučbového strediska v Dubnici nad Váhom.

04.11.2013 Novinky z Akademickej knižnice - október 2013

Prinášame Vám pravidelnú informáciu o novinkách v Akademickej knižnici MTF STU - nové knihy a služby v priebehu októbra 2013.

06.11.2013 Ing. Svetlana Mihoková poverená vedením Odboru ekonomických činností

V súvislosti s organizačnými zmenami vyplývajúcimi z nového Organizačného poriadku MTF STU, ktorý bol schválený Akademickým senátom fakulty dňa 09. 10. 2013, bola s účinnosťou od 01. 11. 2013 poverená vedením Odboru ekonomických činností Ing. Svetlana Mihoková.

08.11.2013 Nový Organizačný poriadok Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave

S účinnosťou od 01. 11. 2013 platí na Materiálovotechnologickej fakulte nový Organizačný poriadok, ktorý bol schválený Akademickým senátom fakulty dňa 09. 10. 2013.

13.11.2013 Vedenie fakulty rozhodlo o vyplatení 14. platu zamestnancom MTF STU

Vedenie MTF STU rozhodlo o vyplatení 14. platu formou mimoriadnej odmeny všetkým kmeňovým zamestnancom fakulty v novembrovom výplatnom termíne vo výške 50 % tarifného platu. Vedenie fakulty zároveň ďakuje všetkým zamestnankyniam a zamestnancom za kvalitné plnenie pracovných povinností v druhom polroku 2013.

26.11.2013 Sledujte STV2 v pondelok

V pravidelných  dieloch magazínu VAT -  Veda a technika na STV 2 sa prezentujú príspevky o výskume vedcov na STU. Dňa 9.12.2013 bude relácia venovaná výskumu progresívnych materiálov a tímu Prof. Ing. Jozefa  Janovca, DrSc. . Reláciu VAT Veda a technika vysiela STV 2 vždy v pondelok o 20.55 hod. (repríza nasledujúci utorok o 14.40).

27.11.2013 Prezident SR vymenoval nových profesorov

Nových profesorov vymenoval prezident v utorok 26. novembra. Z STU boli menovaní: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. - v odbore technológia makromolekulových látok, (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU), prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - v odbore priemyselné inžinierstvo, (Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave), prof. Ing. Pavol Švec, CSc. - v odbore strojárske technológie a materiály, (Strojnícka fakulta STU), prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD. - v odbore stavebníctvo, (Stavebná fakulta STU).


OKTÓBER 2013

 

04.10.2013 Novinky z Akademickej knižnice

Vážení zamestnanci, práve sa Vám dostalo do rúk prvé vydanie mesačných aktualít z Akademickej knižnice MTF STU. Podnet informovať Vás o všetkom novom v knižnici vznikol zo záujmu o pravidelné oboznamovanie sa s novými publikáciami, ktoré v priebehu mesiaca akademická knižnica nadobudla. Pravidelne by sme Vás chceli touto formou zoznámiť nielen s prírastkom vo fonde, ale poskytneme Vám aj informácie o pripravovaných seminároch z elektronických zdrojov, informácie o skúšobných prístupoch do databáz, či o rôznych oznamoch týkajúcich sa akademickej knižnice a jej aktivít práve pre Vás – našich používateľov.

04.10.2013 Prístup k online STN normám

Akademická knižnica vám oznamuje, že v priestoroch študovne (pavilón T, č.dv 14 - študovňa) máte možnosť prístupu k online STN normám (v službe je zahrnutá automatická aktualizácia noriem). Prístupové práva sú udelené na základe licenčnej zmluvy.

09.10.2013 Ing. Stanislav Vragaš, PhD. vymenovaný za zástupcu riaditeľa Ústavu materiálov pre organizačno-správnu činnosť

Ing. Stanislav Vragaš, PhD. bol s účinnosťou od 01. 10. 2013 vymenovaný dekanom Materiálovotechnologickej fakulty STU za zástupcu riaditeľa Ústavu materiálov pre organizačno-správnu činnosť. Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie mu želáme veľa úspechov.

11.10.2013 Výberové konanie na miesta odborných asistentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva - 1 miesto odborného asistenta pre študijný program Integrovaná bezpečnosť. Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky - 1 miesto odborného asistenta pre výučbu predmetov: Vývoj informačných systémov a Informačné systémy v študijnom odbore Automatizácia. 1 miesto odborného asistenta pre výučbu predmetov: Informačné technológie a Inteligentné metódy riadenia.


SEPTEMBER 2013

 

04.09.2013 Skúšky UNIcert® - ponuka pre študentov

Oddelenie odbornej jazykovej prípravy LEKA MTF STU ponúka aj tento akademický rok doplňujúci intenzívny kurz k získaniu certifikátu z anglického jazyka v systéme UNIcert® II (zodpovedá úrovni B2) a UNIcert®III (C1), dokladujúceho jazykovú spôsobilosť podľa Európskeho referenčného rámca (tzv. odborná štátnica).

04.09.2013 Vyšlo druhé číslo časopisu Alumni Magazín MTF STU

Vážení študenti, absolventi a priatelia MTF STU, teší nás, že Vám môžeme predstaviť v poradí druhé číslo Alumni Magazínu MTF STU. Jeho elektronickú podobu nájdete na portáli pre absolventov a priateľov MTF STU: Banka kvality - ALUMNI MTF STU: http://www.mtfalumni.sk//alumni-magaz-n/show.shtml?id=21

05.09.2013 Uskutočnili sa zápisy novoprijatých študentov v ak. roku 2013/2014 na všetkých stupňoch štúdia

V mesiaci august a september 2013 sa uskutočnili zápisy novoprijatých študentov na všetky tri stupne štúdia. Dňa 23. 8. 2013 privítala Materiálovotechnologická fakulta novoprijatých študentov, ktorí sa zapísali do I. roku na doktorandskom stupni štúdia. Za vedenie fakulty ich na zápise privítal prodekan doc. Ing. Peter Schreiber, CSc. Novoprijatých študentov na inžinierskom stupni štúdia fakulta privítala v dňoch 27. 8. a 28. 8. 2013 a zápis študentov prijatých v II. kole na bakalárske štúdium sa uskutočnil v dňoch 4. 9. a 5. 9. 2013. Informácie na zápisoch sprostredkovali vedúca študijného oddelenia Mgr. Renáta Ivančíková - o systéme vysokoškolského štúdia,  riaditeľ ŠD Ing. Dušan Knap - o podmienkach ubytovania v Študentskom domove M. Uhra, doc. Ing. Ivana Tureková, PhD., Ing. Jozef Harangozó, PhD. a Ing. Zuzana Szabová z UBEI – k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Študentov prijatých na I. stupeň štúdia na Výučbových strediskách (VS) privítali Ing. Peter Kleinedler, PhD. – poverený vedúci VS Dubnica nad Váhom a Ing. Peter Szabó, PhD. – vedúci VS Komárno.

13.09.2013 Pracovné soboty v Akademickej knižnici v zimnom semestri 2013/2014

V spojitosti so stanovenými pracovnými sobotami študijného oddelenia budú okrem bežných hodín aj stránkové hodiny počas sobôt v Akademickej knižnici (ul. Ján Bottu, pavilón T, č. dv. 18) v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. (obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.).

13.09.2013 Pracovné soboty na študijnom oddelení v zimnom semestri 2013/2014

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou dňom 28. septembra  2013 (sobota) budú okrem bežných hodín aj stránkové hodiny počas sobôt v čase  od 7.30 hod. do 15.30 hod. (obedňajšia prestávka od 11.30 do 12.00 hod.) na študijnom oddelení číslo dverí 158 a 170 (I. poschodie).

16.09.2013 Úvod do štúdia na MTF STU

V preplnenej aule (len aby vydržali) sa 16. 9. 2013 stretol pán dekan Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík s nastupujúcimi poslucháčmi, ktorí v tomto týždni absolvujú Úvod do vysokoškolského štúdia.

16.09.2013 Výsledky študentskej ankety 2012/13

Milé študentky a študenti MTF STU, dovoľte, aby sme sa Vám poďakovali za účasť v ankete o kvalite vzdelávania na MTF, v ktorej ste hodnotili akademický rok 2012/13. Vážime si, že ste sa zapojili v počte 463 respondentov zo všetkých stupňov, ročníkov, foriem a metód štúdia, čo sa približuje najvyššej účasti v  histórii ankety a predstavuje 14,59 % študentov MTF. Pre porovnanie, ankety 2011/12 sa zúčastnilo 14,91 % študentov, čo bolo historické maximum, pričom účasť v skorších ročníkoch bola na úrovni 4 – 7 %.

19.09.2013 Plaváreň MTF opäť v prevádzke

Vážené kolegyne, kolegovia, počnúc novým semestrom bude obnovená prevádzka bazénu na Bottovej ulici. Pre zamestnancov MTF ako aj ich rodinných príslušníkov boli vyhradené bloky.

24.09.2013 Office 365 na MTF STU

Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave pripravila pre všetkých svojich študentov i zamestnancov možnosť využívať služby produktu Office 365 od spoločnosti Microsoftu. Jedná sa o plnohodnotný balík kancelárskych aplikácií Word, Excel a Powerpoint dostupných kedykoľvek, z ktoréhokoľvek počítača bez potreby mať nainštalovaný klasický „stolový“ Office. Celá aplikácia je dostupná ako webová stránka a na jej používanie stačí byť pripojený na internet a do prehliadača zadať adresu http://www.ms.mtf.stuba.sk/. Používanie aplikácie je bezplatné.

24.09.2013 Prianie rektora IzhSTU do nového akademického roku

Vážený pán dekan, vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti Materiálovotechnologickej fakulty STU, dovoľte mi, aby som Vám všetkým v mene vedenia Kalašnikovovej štátnej technickej univerzity v Iževsku, ako aj v mene svojom, zaželal veľa akademických úspechov, pevné zdravie, radosť z práce a veľa osobných i pracovných úspechov v akademickom roku 2013/14.

27.09.2013 Pravidelná navigácia v databázach

Akademická knižnica vám oznamuje, že počas zimného semestra 2013/2014 máte možnosť zúčastniť sa na pravidelných stretnutiach, ktoré budú orientované: pomoc v navigácii v elektronických informačných zdrojoch, svetových databázach dostupných na MTF STU, sledovanie a overovanie publikačných zdrojov, monitorovanie publikačného priestoru v kategóriách špičkovej kvality, orientáciu v evidencii publikačnej činnosti a ohlasov na MTF STU.


AUGUST 2013

 

05.08.2013 Výberové konanie na miesta odborných asistentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov: Ústav materiálov - 1 miesto odborného asistenta na výučbu chemicky orientovaných predmetov a dôrazom na polymérne materiály a kompozity, Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky - 1 miesto odborného asistenta, Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky - 1 miesto odborného asistenta pre výučbu predmetov: Projektovanie riadiacich systémov, Technické prostriedky automatického riadenia, Programovanie priemyselných regulátorov, VS v Komárne - 1 miesto odborného asistenta.

05.08.2013 Výberové konanie na miesto profesora a docentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: profesor v študijnom odbore:      5.2.52 Priemyselné inžinierstvo – 1 miesto, docent v študijnom odbore: 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo – 3 miesta, docent  v študijnom odbore: 9.2.9 Aplikovaná informatika – 2 miesta,  docent v študijnom odbore: 5.2.14 Automatizácia – 2 miesta, docent v študijnom odbore:        5.2.51 Výrobné technológie – 2 miesta, docent v študijnom odbore: 5.2.7 Strojárske technológie a materiály – 2 miesta.

13.08.2013 Ponuka kurzu z fyziky

Katedra fyziky UMAT si Vás dovoľuje osloviť s  ponukou kurzu z fyziky, ktorý je zameraný na doplnenie znalostí a zručností z tohoto predmetu. Naša ponuka vychádza z analýzy výsledkov z  uvedeného predmetu na fakultách technického zamerania, ktorá ukazuje veľmi rozdielnu úroveň absolventov rôznych typov stredných škôl. Tento stav v konečnom dôsledku spôsobuje problémy so zvládnutím fyziky a  tých predmetov, ktoré so stredoškolskými poznatkami z fyziky úzko súvisia. Ponúkaný kurz, zameraný na doplnenie znalostí a zručností zo stredoškolskej fyziky, Vám môže pomôcť uľahčiť štúdium na vysokej škole technického zamerania.

15.08.2013 Nové výstavy posterov na MTF STU

Počas letných mesiacov inovovalo oddelenie Public relations výstavy posterov v priestoroch fakultných pavilónov. Návrhy, grafické spracovanie a tlač bola realizovaná priamo na oddelení OPOM.

26.08.2013 Oznam o úspešných obhajobách na UVTE

V dňoch 20. – 21. augusta 2013 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

27.08.2013 Ponuka kurzov zo stredoškolskej matematiky

UIAM MTF ponúka novoprijatým študentom septembrové kurzy zo stredoškolskej matematiky, určené tým študentom, ktorí nemali dostatočný počet hodín matematiky na strednej škole, prípadne majú  od ukončenia strednej školy väčší časový odstup.


JÚL 2013

 

04.07.2013 Univerzitný vedecký park - výberové konanie

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest výskumných a technických pracovníkov.

08.07.2013 Oznam o úspešných obhajobách - Ing. Šebeňová, Ing. Zuzicová

Dňa 3. júla 2013 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandiek Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Doktorandka : Ing. Silvia Šebeňová, Ing. Katarína Zuzicová.

09.07.2013 Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík vymenovaný za riaditeľa UVP STU Trnava

Rektor Slovenskej technickej univerzity, profesor Robert Redhammer, na základe ustanovení článku 4 Organizačného poriadku Univerzitného vedeckého parku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, článku č. 4, písmeno i) a článku 6, bod 3 Organizačného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vymenoval profesora Olivera Moravčíka, dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU za riaditeľa UVP STU Trnava s účinnosťou od 01. 07. 2013 až do odvolania.

11.07.2013 Oznam o úspešných obhajobách - Ing. Jurovatá, Mgr. Bajčičáková, Ing. Skripčák

Dňa 9. júla 2013 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

15.07.2013 Oznam o úspešnej obhajobe

Dňa 16. júla 2013 o 10.00 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Doktorand: Ing. Martin Sahul, Ing. Igor Hagara, Ing. Marek Kňažík.

16.07.2013 Ukončili pracovný pomer odchodom do dôchodku

V mesiacoch január až jún 2013 odchodom do dôchodku ukončili pracovný pomer na Materiálovotechnologickej fakulte STU: docent Rudolf Rybanský a profesorka Jarmila Šalgovičová z Ústavu priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, profesor Marián Merica z Lektorského kabinetu, p. Dušan Blahút z Odboru ekonomických a správnych činností a p. Teodor Kiavčin zo Študentského domova a jedálne M. Uhra.


JÚN 2013

 

02.06.2013 Anketa spoločenskej zodpovednosti

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality MTF STU so sídlom v Trnave sa opätovne zapojil už do 4. ročníka „Ankety spoločenskej zodpovednosti  ČR a SR pre rok 2013“, ktorá si kladie za cieľ zviditeľniť spoločnosti a iné subjekty, ktoré vnímajú zodpovednosť k ľuďom, kvalite a zamestnancom. Podporte ho svojím hlasom aj Vy na stránke Institútu společenské odpovědnosti, v sekcii Hlasovaní v ankete.

10.06.2013 Stretnutie dekana s úspešnými študentmi a zamestnancami v súťaži o "Pohár rektora STU"

Dňa 30. 5. 2013 prijal dekan fakulty Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík spolu s prodekanmi pre študijné záležitosti doc. RNDr. Máriou Mišútovou, PhD. a doc. Ing. Petrom Schreiberom, CSc. študentov a zamestnancov fakulty, ktorí úspešne reprezentovali fakultu v športových suťažiach o "Pohár rektora STU".

19.06.2013 MTF zapojená v národnom projekte

MTF sa zapojila do národného projektu operačného programu Vzdelávanie „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Dňa 12. 6. 2013 bol v priestoroch IUVENTA v Bratislave za účasti predstaviteľov MŠVVŠ SR, predsedu akreditačnej komisie, akademických funkcionárov a riadiacich pracovníkov zapojených (najmä technických a prírodovedných) vzdelávacích inštitúcií a reprezentantov zamestnávateľských zväzov a podnikov slávnostne otvorený projekt operačného programu Vzdelávanie „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Projekt je koordinovaný Ústavom informácií a prognóz školstva (UIPŠ). Medzi prvými oslovenými inštitúciami bola aj MTF STU.

27.06.2013 Nová web stránka Akademickej knižnice

V súvislosti s analýzou web stránok akademických knižníc ( ktorú realizovala SPK – Slovenská pedagogická knižnica v roku 2012), pristúpila Akademická knižnica MTF STU k prepracovaniu svojej stránky. Nový dizajn stránky Akademickej knižnice MTF STU nájdete na samostatnej linke http://www.kniznica.mtf.stuba.sk, kde sa môžete zorientovať vo všetkých dostupných zdrojoch, navigácii a pomôckach pri vyhľadávaní potrebných informácií. Poďakovanie za spracovanie nového dizajnu patrí pracovníčke Akademickej knižnice Mgr. Alene Prelovskej a za technickú podporu pracovníkovi OKIS Ing. Matejovi  Hýrošovi.


MÁJ 2013

 

13.05.2013 Personálna politika MTF STU

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že bol prijatý Dodatok č. 5 k Pracovnému poriadku STU (platný od 15.05.2013), ktorý je k nahliadnutiu na našej webovej stránke.

13.05.2013 Oznam o konaní volieb do Zamestnaneckej rady MTF STU Trnava

Voľby do Zamestnaneckej rady sa budú konať 20. - 21. mája 2013. Volebné urny budú k dispozícii pri hlavných vrátniciach na Paulínskej ulici a Bottovej ulici v čase od 07:30 do 15:30 hod.

16.05.2013 Zverejnenie kandidátov na členov do AS MTF STU

V súlade so schváleným harmonogramom doplňujúcich volieb do AS MTF STU na funkčné obdobie 2011-2015 volebná komisia spracovala návrhy akademickej obce MTF STU a zverejňuje zoznam kandidátov. Doplňujúce voľby do AS MTF STU sa uskutočnia v termíne 15.- 16.5.2013 (streda a štvrtok) denne od 8.00 do 15.00 hod. v priestoroch vestibulu pavilónov „Z“ a „T“.

20.05.2013 Voľby členov do Zamestnaneckej rady MTF STU

Tajné voľby nových členov do ZR MTF STU sa uskutočnia v termíne 20. - 21.5.2013 (pondelok a utorok) denne od 7.30 do 15.30 hod. v priestoroch pri vrátnici v pavilónoch „Z“ a „T“ .

28.05.2013 Slávnostné otvorenie budovania Univerzitného vedeckého parku

Dňa 17.5.2013 sa konalo na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  slávnostné otvorenie budovania Univerzitného vedeckého parku v Trnave. Tohto významného podujatia sa zúčastnili významní hostia z  domáceho a zahraničného akademického, hospodárskeho ale i spoločenského života.

30.05.2013 Nové knihy z oblasti duševného vlastníctva

Vo februári tohto roka sme vás informovali, že Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci podpory transferu technológií prevádzkuje Národný portál pre transfer technológií - NPTT. Vďaka zastúpeniu STU v tomto programe sme získali do fondu Akademickej knižnice nové publikácie z oblasti duševného vlastníctva, ktoré sú prístupné v študovni.


APRÍL 2013

 

03.04.2013 Personálna politika MTF STU

Vedenie MTF STU na svojom zasadnutí schválilo materiál "Personálna politika MTF STU", ktorý sa venuje súčasnému stavu riadenia ľudských zdrojov na fakulte ako aj jeho ďalšiemu smerovaniu.

03.04.2013 Kolektívna zmluva pre rok 2013

S účinnosťou od 29.3.2013 bola podpísaná kolektívna zmluva medzi Slovenskou technickou univerzitou, zastúpenou rektorom univerzity prof. Ing. Robertom Redhammerom, PhD. a Univerzitnou odborovou organizáciou STU, zastúpenou jej predsedníčkou doc. Ing. Annou Ujhelyiovou, PhD.

04.03.2013 Oznam o úspešnej obhajobe

Dňa 27. 3. 2013 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave environmentálneho a  bezpečnostného inžinierstva, pred komisiou v študijnom programe integrovaná bezpečnosť. Doktorand : Ing. Rainer Josef Jaspers, názov práce: Proposal of an extinguishing system for the extinguishing of tyres, stored in single-storey warehouses.

08.04.2013 Odovzdávanie dekrétov úspešným žiadateľom o grantovú podporu Mladý výskumník

Dňa 8. 4. 2013 sa uskutočnilo na rektoráte STU v aule Dionýza Ilkoviča v Bratislave oficiálne odovzdávanie dekrétov úspešným žiadateľom o finančnú podporu v rámci programu Mladý výskumník na rok 2013.  Za našu fakultu sa zúčastnili títo žiadatelia: Ing. Blinová Lenka, Ing. Kováč Martin, Ing. Konopka Pavol, Ing. Babalová Eva PhD., Ing. Škulavík Tomáš PhD., Ing. Zacková Paulína, Ing. Jančár Jaroslav, Ing. Michalec Ivan, Ing. Ondruška Michal, Ing. Kramár Tomáš, Ing. Holubek Radovan.

26.04.2013 Stretnutie dekana s ambasádormi fakulty

Dňa 25. 4. 2013 prijal dekan fakulty Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík spolu s prodekankou pre I. stupeň štúdia doc. RNDr. Máriou Mišútovou, PhD., za prítomnosti vedúcej študijného oddelenia Mgr. Renáty Ivančíkovej študentov - ambasádorov. Prítomných privítala a dekanovi fakulty predstavila prodekanka doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD.


MAREC 2013

 

05.03.2013 Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval vysokoškolských profesorov

Prezident SR Ivan Gašparovič podľa čl. 102 ods. 1 písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky vymenoval dnes v Prezidentskom paláci 27 nových vysokoškolských profesorov. Na slávnostnom akte boli prítomní Dušan Čaplovič, minister školstva, vedy výskumu a športu SR, Peter Plavčan, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl MŠ SR, Libor Vozár, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, Viktor Smieško, predseda Rady vysokých škôl SR a Ľubor Fišera, predseda Akreditačnej komisie. Za vysokoškolských profesorov boli vymenovaní: doc. PaedDr. Marián Merica, PhD. v odbore: športová edukológia, doc. Ing. Maroš Soldán, PhD. v odbore: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.

12.03.2013 Znovuotvorenie posilňovne MTF

12. marca 2013 o 13:00 hod. bola znovuotvorená posilňovňa MTF po rekonštrukcii a doplnení nových prístrojov.

13.03.2013 Mgr. Karol Kováč, PhD. vymenovaný za 1. zástupcu vedúceho Lektorského kabinetu

Dekan fakulty, prof. Dr. Ing. Oliver  Moravčík,  vyhovel žiadosti Ing. Milana Petráša, PhD., vedúceho Lektorského kabinetu na MTF STU a vymenoval s účinnosťou od 1. marca 2013 Mgr. Karola Kováča, PhD. za I. zástupcu vedúceho Lektorského kabinetu. Vymenúvací dekrét odovzdal dekan fakulty za prítomnosti I. prodekana prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku.

13.03.2013 Annual Report 2012

Na web stránke fakulty vám prinášame najnovší Annual Report 2012.

18.03.2013 Oznam o úspešných obhajobách - Ing. Ondrušková, Ing. Vančová

Dňa 15. 3. 2013 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandiek MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo. Doktorandka : Ing. Otília Ondrušková, názov práce: Voľba sústavy motivátorov pre zabezpečenie efektívnosti manažérstva ľudských zdrojov. Doktorandka : Ing. Viera Vančová, názov práce: Návrh podpory inovačného procesu v priemyselných podnikoch prostredníctvom medzinárodnej spolupráce.

18.03.2013 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: Prednádražie čaká rozsiahla výstavba vedeckého parku v areáli fakulty STU, MTF STU ocenila najlepšie dizertačné práce za rok 2012, Centrá excelentnosti MTF STU so sídlom v Trnave, Novovymenovaní profesori na STU, Úspešní športovci na MTF STU v Trnave, Profesor Moravčík - doctor honoris causa, Job Day, Týždeň doktorandov 2013, Univerzitný výskumný park bude na MTF STU, V Bratislave a Trnave budú vedecké parky za 80 miliónov eur.

18.03.2013 Úspešný začiatok realizácie projektu "Pohyb, Relax, Duša"

Projekt P. R. D. (Pohyb, Relax, Duša) od 1.3.2013 prináša pre denných študentov (prednostne študentov MTF ubytovaných na internáte M. Uhra) ZADARMO cvičenia a interaktívne semináre.

25.03.2013 Prvý univerzitný výskumný park MTF STU

Projekt je primárne zameraný na oblasť materiálového inžinierstva v oblasti iónových a plazmových technológií a automatizácie a informatizácie priemyselných procesov. Súčasťou projektu sú aj dve nové budovy pre potreby výskumu, situované do areálu na Bottovej ulici.


FEBRUÁR 2013

 

04.02.2013 Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Gogola

Dňa 1.2.2013 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce v anglickom jazyku doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave materiálov. Doktorand: Ing. Peter Gogola, názov práce: The use of hot isostatic pressing for the realisation of rotable metallic sputter targets, školiteľ: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.

11.02.2013 Duševné vlastníctvo, transfer technológií

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci podpory transferu technológií prevádzkuje Národný portál pre transfer technológií - NPTT (www.nptt.sk).  Využite bezplatné služby poskytované prostredníctvom NPTT pre získanie priemyselno-právnej ochrany výsledkov vedeckovýskumnej činnosti a ich prenosu do praxe.

14.02.2013 Výsledky ankety poriadanej Zamestnaneckou radou MTF STU

Zamestnanecká rada (ZR) MTF STU uskutočnila v čase od 29.1.2013 do 4.2.2013 anketu, s cieľom zistiť záujem o formu ďalšieho zastupovania zamestnancov MTF STU. Anketa súvisela s blížiacim sa koncom funkčného obdobia ZR MTF STU, ktorý sa viaže na máj 2013. Zúčastnilo sa jej 99 zamestnancov fakulty z celkového počtu 437, z ktorých približne 65% sa vyjadrilo za zachovanie doterajšej formy zastupovania prostredníctvom ZR MTF STU.

14.02.2013 Autorské právo v školách

Dovoľujem si vás informovať, že v portáli Publikovanie na MTF STU pribudol úplny text knihy autorov Zuzany Adamovej a Antona Škreka: Autorské právo v školách. Publikácia je prístupná na portáli fakulty so súhlasom autorov (http://opom.mtf.stuba.sk/).

18.02.2013 Úprava web stránky fakulty

V snahe eliminovať neprimerane široké ľavé menu na fakultnej stránke bola realizovaná úprava tejto štruktúry. Dovoľujeme si vás informovať: žiadne linky neboli zrušené, niektoré linky boli preskupené do spodnej časti web stránky, dávame do pozornosti, že spodná časť web stránky fakulty je aktívna a priebežne aktualizovaná, v súvislosti s týmito úpravami mohlo prísť na niektorých linkách k zmene adresy (ID stránky) - v prípade problému kontaktujte administrátora stránky.

25.02.2013 Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Grebe

Dňa 20. 2. 2013 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce v anglickom jazyku doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií. Doktorand: Ing. Markus Grebe, názov práce: False brinelling - standstill marks at roller bearings, školiteľ: prof. Ing. Pavel Blaškovitš, DrSc.

25.02.2013 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: Silicon Valley chce mať STU aj v Trnave, Konferencia ICFMEME 2012, Novoročné stretnutie zamestnancov MTF STU, Najlepšie uplatnenie na trhu práce majú absolventi STU.


JANUÁR 2013

 

01.01.2013 Ponuka rekreačných pobytov počas jarných a veľkonočných prázdnin

Odborový zväz Pracovníkom školsta a vedy na Slovensku organizuje rekreačné pobyty v čase jarných a veľkonočných školských prázdnin vo svojich rekreačných zariadeniach v Kežmarských Žľaboch a v Čingove. Podrobné informácie o jednotlivých pobytoch nájdete na webovej stránke zväzu www.ozpsav.sk – Rekreácie.

07.01.2013 Ponuka kurzu z fyziky

Ústav materiálov, Katedra fyziky MTF STU v Trnave si Vás dovoľuje osloviť s ponukou kurzu z fyziky. Kurz je zameraný na doplnenie znalostí a zručností z fyziky na úroveň, ktorá je potrebná pre úspešné zvládnutie predmetu Fyzika I na Materiálovotechnologickej fakulte STU.

28.01.2013 MTF STU v médiách

Prinášame vám obsahy najnovších článkov o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie: Nitriansky biskup Judák prednášal v Trnave o Živom posolstve, Úspech MTF STU, Novovymenovaní docenti STU, Profesori roka 2012, Medzinárodná konferencia CECOL 2012 na MTF, Ocenenie za najlepšiu prezentáciu, Novoročné stretnutie zamestnancov.

28.01.2013 Zasadnutie Rady športu STU

Dňa 25.1.2013 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave po prvýkrát uskutočnilo zasadnutie Rady športu STU, ktorej predsedal prorektor prof. Ing. Milan Sokol, PhD. Členov Rady športu STU za Materiálovotechnologickú fakultu privítal prodekan MTF prof. Ing. Peter Grgač, CSc. a vedúci Lektorského kabinetu MTF Ing. Milan Petráš, PhD. Radu športu STU tvoria vedúci katedier a oddelení telesnej výchovy a športu na fakultách STU, MTF na tomto zasadnutí zastupoval Mgr. Rastislav Hlavatý, PhD.