Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

DECEMBER 2015

 

01.12.2015 Doplňujúce voľby do AS MTF STU

V súlade so schváleným harmonogramom doplňujúcich volieb do AS MTF STU na funkčné obdobie 2014-2018 volebná komisia spracovala návrhy akademickej obce MTF STU a zverejňuje zoznam kandidátov: Černičková Ivona, Ing. PhD., Kovačócy Pavel, Doc. Dr. Ing., Strémy Maximilián, Doc. Ing. PhD. Doplňujúce voľby do AS MTF STU prebiehajú v dňoch 1. 12. 2015 - 2. 12. 2015 vo vestibule pavilónu T.

01.12.2015 Pridelené motivačné (prospechové) štipendium za vynikajúce študijné výsledky - oznam pre študentov

Študentom MTF STU so sídlom v Trnave (bakalárske štúdium 2. a 3. ročník, inžinierske štúdium 2. ročník, doktorandské štúdium 2. - 5. ročník) bolo v súlade s Vnútorným predpisom 8/2013 Štipendijný poriadok STU, čl. 5 priznané motivačné štipendium (prospechové) za dosiahnuté  študijné výsledky v akademickom roku 2014/15.

03.12.2015 Uskutočnila sa slávnostná imatrikulácia študentov v 1. roku štúdia - 2015/2016

Dňa 2. decembra 2015 v aule prof. Čabelku na akademickom obrade imatrikulácii – boli slávnostne prijatí  študenti zapísaní v I. roku bakalárskeho štúdia na MTF STU v Trnave a vo výučbovom stredisku v Dubnici nad Váhom. Za účasti akademických funkcionárov spektability - prof. Ing. Milana Marônka, CSc., ktorý zastúpil dekana fakulty prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku prevzali študenti z rúk honorability - prodekana doc. Ing. Romana Čičku, PhD. imatrikulačné listy a zložili  slávnostný "Imatrikulačný sľub študenta" na insígniu - žezlo fakulty.

03.12.2015 Národná cena kvality Českej republiky

24. 11. 2015 sa v Španělskom sále Pražského hradu  odovzdávali Národné ceny za kvalitu ČR, Národné ceny ČR za spoločenskú zodpovednosť a ďalšie významné ocenenia v oblasti kvality. Celá akcia prebiehala pod záštitou  i za  osobnej účasti prezidenta Českej republiky Miloša Zemana, vrcholových predstaviteľov Ministerstva priemyslu a obchodu ČR, Rady kvality ČR, Združenia pre oceňovanie kvality a Českej spoločnosti pre kvalitu. Osobne boli,  kolegami z Českej spoločnosti pre kvalitu a Rady kvality, na túto prestížnu akciu pozvaní z Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave Emer. Prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.   a  Doc. Ing. Renata Nováková, PhD.   z Katedry inžinierstva kvality produkcie.

03.12.2015 Vedenie fakulty rozhodlo o vyplatení 13. platu zamestnancom MTF STU

Oznamujeme zamestnancom, že vedenie Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave rozhodlo o vyplatení 13. platu formou mimoriadnej odmeny všetkým kmeňovým zamestnancom fakulty vo výplatnom termíne za mesiac november.

03.12.2015 Správa z doplňujúcich volieb do AS MTF STU

Doplňujúce voľby do AS MTF STU na funkčné obdobie 2014-2018 sa konali v dňoch 1. a 2. 12. 2015 v priestoroch vestibulu pavilónu „T“. Voľby boli organizované na základe schváleného harmonogramu volieb a zásad volieb do Akademického senátu  MTF STU.

10.12.2015 Oznam o úspešnej obhajobe Ing. Štefanková

Dňa 9. decembra 2015 o 11.00 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

18.12.2015 Erasmus+ študijný pobyt

Vážení študenti, podávanie prihlášok v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2016/2017 bolo na MTF STU spustené dňa 4.12.2015. Termín ukončenia podávania prihlášok je  18.01.2016.

18.12.2015 Úspešné absolvovanie praxe študentov UPIM vo VW Slovakia, a.s.

Dňa 10.12.2015 študenti 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Priemyselné manažérstvo slávnostne ukončili praktické cvičenia z predmetu Manažment výroby v spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s.. Túto kombinovanú formu výučby (prednášky na UPIM a cvičenia priamo vo výrobnom závode VW Slovakia, a.s. v Bratislave) bolo možné realizovať len vďaka podpore manažmentu spoločnosti VW Slovakia, a.s., vedenia fakulty a Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu. Najväčšiu zásluhu na úspešnej realizácií však má Ing. Marián Kupka, PhD. ako iniciátor myšlienky a odborný garant celého projektu.

 

NOVEMBER 2015

 

03.11.2015 Vymenovanie zástupkýň riaditeľky Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu.

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, na základe návrhu doc. Ing. Jany Šujanovej, CSc., riaditeľky Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu, vymenoval s účinnosťou od 01. 11. 2015 Ing. Dagmar Babčanovú, PhD. za I. zástupkyňu riaditeľky ústavu a zároveň zástupkyňu riaditeľky ústavu pre marketing a zahraničné projekty.

03.11.2015 Vymenovanie zástupcu vedúceho Odboru informačných a komunikačných systémov.

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, na základe návrhu Ing. Jaroslava Otčenáša, vedúceho Odboru informačných a komunikačných systémov, vymenoval s účinnosťou od 01. 11. 2015 Ing. Mateja Hýroša za zástupcu vedúceho pracoviska a zároveň za vedúceho Oddelenia systémovej a technickej obsluhy.

03.11.2015 Výberové konanie na miesta odborných asistentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov: Ústav výrobných technológií, 1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Výrobné technológie. 

03.11.2015 Výberové konanie na miesto docenta

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: docent v študijnom odbore 5.2.26 Materiály – 1 miesto.

19.11.2015 Exkurzia študentov v ecorec Slovensko, s.r.o.

Dňa 12.11.2015 sa uskutočnila exkurzia študentov študijného programu Integrovaná bezpečnosť v podniku ecorec Slovensko, s. r. o. v Pezinku. Za pedagógov a doktorandov sa akcie zúčastnili Ing. Lenka Blinová, PhD., Ing. Pavol Čekan, PhD., Ing. Marek Lipovský, Ing. Tomáš Štefko a Ing. Marcel Kuracina.

19.11.2015 Doplňujúce voľby do Akademického senátu MTF STU – zamestnanci

Vykonávacie predpisy pre doplňujúce voľby do Akademického senátu MTF STU (zamestnanecká časť AS MTF STU): 1. Doplňujúce voľby do AS MTF STU sa uskutočnia v termíne stanovenom harmonogramom doplňujúcich volieb a riadia sa ustanoveniami zákona č. 131/2002 Z. z. a Zásadami volieb do Akademického senátu MTF STU so sídlom v Trnave, ktoré boli schválené na zasadnutí AS MTF STU 11.11.2015. 2. Doplňujúce voľby do AS MTF STU sa uskutočňujú tajným hlasovaním na doplnenie uvoľneného miesta v zamestnaneckej časti AS MTF pre volebné obdobie 2014-2018...

20.11.2015 Zahraničná exkurzia študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu v spoločnostiach Rimac Automobili Záhreb, Pagani Automobili Modena a Zotter Scohkoladen Manufaktur Riegersburg

V dňoch 05.10.2015 až 07.10.2015 sa uskutočnila zahraničná exkurzia študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU (UPIM) pod vedením doc. Ing. Heleny Makyšovej, PhD. (zástupkyne riaditeľky UPIM pre transfer technológií) a Ing. Rastislava Beňa, PhD. vo výrobných podnikoch Rimac Automobili d. o. o. so sídlom v Záhrebe (HR), Pagani Automobili S. p. A. so sídlom v Modene (IT) a Zotter Scohkoladen Manufaktur GmbH so sídlom v Riegersburgu (AT).

23.11.2015 Exkurzia študentov a zamestnancov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU v spoločnosti PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia.

Dňa 9.11.2015 sa uskutočnila exkurzia študentov a zamestnancov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu (UPIM) v spoločnosti PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia, ktorej sa študenti zúčastnili v rámci predmetu Podniková logistika. Po príchode do podniku boli účastníci oboznámení s chodom spoločnosti prostredníctvom prezentácie a promo videa PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia. Následne exkurzia pokračovala na oddelení montáže, kde boli študentom a zamestnancom UPIM priblížené výrobné a logistické procesy súvisiace s výrobou automobilov značky Peugeot a Citroen .

27.11.2015 Ponuka mobilít SAIA 2016/2017

Slovenská akademická informačná agentúra zverejnila ponuku o štipendiá, alebo iné formy finančnej podpory mobilít. V ponuke sú príležitosti najmä pre vysokoškolákov, doktorandov, učiteľov a výskumníkov VŠ do vyše 50-tich krajín sveta.

27.11.2015 MTF STU hľadá manažéra pre zahraničné projekty

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru: Manažéra pre zahraničné projekty. Požiadavky a predpoklady: vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa; ukončené doktorandské štúdium výhodou, skúsenosti s prípravou vedeckovýskumných projektov a organizovaním odborných a vedeckovýskumných podujatí,    aktívny prístup pri vyhľadávaní výskumno-vývojových príležitostí a projektov, aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni C1 podľa Spoločného európskeho rámca pre jazyky...

27.11.2015 Noví profesori MTF STU

MTF STU má nových profesorov - prezident Andrej Kiska dňa 24. novembra 2015 vymenoval 29 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Noví profesori z MTF STU sú: doc. Ing. Maroš Martinkovič, PhD. (MTF STU) -- strojárske technológie a materiály, doc. Ing. Viktor Tittel, CSc. (MTF STU)  - strojárske technológie a materiály.

27.11.2015 Vedenie fakulty rozhodlo o vyplatení 13. platu zamestnancom MTF STU

Oznamujeme zamestnancom, že vedenie Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave rozhodlo o vyplatení 13. platu formou mimoriadnej odmeny všetkým kmeňovým zamestnancom fakulty vo výplatnom termíne za mesiac november. Zamestnanci odborov a oddelení budú mať vyplatenú mimoriadnu odmenu vo výške 40% tarifného platu, zamestnanci ústavov budú mať vyplatenú mimoriadnu odmenu na základe návrhu riaditeľa príslušného ústavu.

30.11.2015 Exkurzia študentov a zamestnancov Ústavu materiálov MTF STU v spoločnosti U. S. Steel Košice.

Dňa 26. 11. 2015 sa pod vedením prof. Ing. Ľubomíra Čaploviča, PhD. (riaditeľa UMAT) a Ing. Martina Sahula, PhD. uskutočnila exkurzia študentov druhého ročníka inžinierskeho stupňa, doktorandov a zamestnancov  Ústavu materiálov v spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o., ktorá je jedným z najväčších podnikov na Slovensku a zároveň je významnou súčasťou európskeho oceliarskeho priemyslu. 

 

OKTÓBER 2015

 

04.09.2015 Oznam o úspešných obhajobách na UBEK

Dňa 26. augusta 2015 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave. Doktorandka: Ing. Hana Kobetičová. Študijný program: integrovaná bezpečnosť. Téma dizertačnej práce: Štúdium sorpčných vlastností vybraných alternatívnych odpadov pri odstraňovaní 3,5 – dichlórfenolu.

02.10.2015 Obchodná verejná súťaž-súťažné podmienky na predaj nehnuteľného majetku- Razusova ul. Trnava (17.9.2015)

Obchodná verejná súťaž-súťažné podmienky na predaj nehnuteľného majetku- Razusova ul. Trnava (17.9.2015).

06.10.2015 Smútočné oznámenie

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že dňa 4. Októbra 2015 vo veku 56 rokov zomrel náš bývalý kolega František Švončinár.

07.10.2015 Novovymenovaní docenti MTF STU

Magnificencia, rektor Slovenskej technickej univerzity, prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., dňa 24.júna 2015 slávnostne odovzdal novým docentom STU menovacie dekréty.

13.10.2015 AKADÉMIA & VAPAC 2015 – Bratislava

V  dňoch 6. – 8. októbra 2015 sa  pod záštitou M. Šefčoviča, J. Draxlera a R. Kropila uskutočnil  v priestoroch Aegon arény NTC v Bratislave 19. ročník najväčšieho medzinárodného veľtrhu štúdia a kariéry na Slovensku AKADÉMIA&VAPAC®. Na veľtrhu prezentujú slovenské a zahraničné univerzity, vysoké školy, fakulty a inštitúcie o podmienkach prijímacieho konania a ďalšieho vzdelávania,  o jazykovom vzdelávaní, o štipendiách a grantoch...

19.10.2015 Účasť fakulty na veľtrhu Práca a kariéra 2015

Po druhýkrát sa MTF STU so sídlom v Trnave zúčastnila na úspešnej  propagačnej akcii veľtrh Práca a kariéra 2015, ktorý sa uskutočnil v trnavskom hoteli Holiday Inn v dňoch 20.10.2015 a 21.10.2015. Generálnym partnerom podujatia bola spoločnosť ZF Slovakia, a.s.

19.10.2015 Vymenovanie zástupcu riaditeľa na UVPT

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave vymenoval s účinnosťou od 1. októbra 2015 doc. Ing. Róberta Riedlmajera, PhD. za zástupcu riaditeľa Ústavu výskumu progresívnych technológií pre oblasť iónových a plazmových technológií.

19.10.2015 Vymenovanie vedúceho Katedry bezpečnostného inžinierstva

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Ing. Karol Balog, PhD. riaditeľ Ústavu bezpečnosti, environmentu a kvality vymenoval s účinnosťou od 1. októbra 2015 a so súhlasom dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, Ing. Pavla Čekana, PhD. za vedúceho Katedry bezpečnostného inžinierstva.

19.10.2015 Vymenovanie prodekana pre zahraničné projekty

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave poveril s účinnosťou od 15. 10. 2015 doc. Mgr. Dagmar Cagáňovú, PhD. funkciou prodekanky pre zahraničné projekty.

23.10.2015 MTF STU – súčasťou medzinárodného Summitu SmartCity 360

V dňoch 13. – 16. októbra 2015 sa v priestoroch Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Bratislave (STU) a hotela Radisson Blu Carlton konal Summit SmartCity360. Summit SmarCity360 bol organizovaný Európskou Alianciou pre Inovácie na Slovensku (EAI SK) a výskumnou organizáciou Create-Net spolu s STU v zastúpení rektora prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD., prorektora pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy doc. Ing. Štefana Stanka, PhD. a dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave prof. Dr. Ing. Jozefa Peterku, ako aj v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

23.10.2015 Gaudeamus Nitra 2015

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus® je tradičnou akciou s dlhou históriou, prezentuje komplexnú ponuku pomaturitného štúdia a celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike, v Českej republike a na celom svete. Okrem Brna a Prahy, sa v októbri uskutočnil už tretí ročník veľtrhu aj v Nitre.

27.10.2015 Pozvánka na prednášku firmy Volkswagen Slovakia s názvom „ Ako zvládame komplexitu výroby“

Pozývame študentov na prednášku firmy VW Slovakia „ Ako zvládame komplexitu  výroby“, ktorá sa uskutoční dňa 5. 11. 2015 (štvrtok) v čase od 10.00 – 11.30 hod. v miestnosti T-201, Bottova ul. Prednášať bude vedúca oddelenia spájacie technológie Lenka Nováková. Súčasťou prednášky budú informácie o možnostiach praxe vo firme Volkswagen Slovakia v rámci programu IngA – Inžinier v automobilovom priemysle.

28.10.2015 Excelentné tímy mladých výskumníkov na STU

Vedenie STU v stredu schválilo 15 projektov, ktoré budú riešiť excelentné tímy mladých výskumníkov. Predložených bolo 43 projektov zo 7 fakúlt a Ústavu manažnemtu. Schválené projekty si môžete pozrieť tu.

28.10.2015 Týždeň vedy a techniky – workshop SAIA

V rámci aktivít Týždňa vedy a techniky pripravila SAIA, n. o. poldňový workshop, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dôležitosť medzinárodnej skúsenosti v rozvoji kariéry vo výskume a priblížiť im existujúce možnosti absolvovania zahraničnej výskumnej mobility.

28.10.2015 Slávnostné otvorenie CAMPUSU BOTTOVA a UVP-CAMBO – pozvánka

Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Róbert Redhammer, PhD. Vás pozýva na Slávnostné otvorenie CAMPUSU BOTTOVA a UNIVERZITNÉHO VEDECKÉHO PARKU-CAMBO dňa 4. 12.2015 o 10:30 hod, MTF STU - ul. Jána Bottu 25 Trnava.

28.10.2015 Výber z podujatí Týždňa vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

28.10.2015 Výzva na predkladanie žiadosti o štipendium – Národný štipendijný program

V rámci Národného štipendijného programu SR na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2015/2016. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 31. októbra 2015 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci letného semestra akademického roka 2015/2016. Žiadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať  on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

 

SEPTEMBER 2015

 

04.09.2015 Oznam o úspešných obhajobách na UBEK

Dňa 26. augusta 2015 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave. Doktorandka: Ing. Hana Kobetičová. Študijný program: integrovaná bezpečnosť. Téma dizertačnej práce: Štúdium sorpčných vlastností vybraných alternatívnych odpadov pri odstraňovaní 3,5 – dichlórfenolu.

04.09.2015 Oznam o úspešných obhajobách na UMAT

V dňoch 25 - 26. augusta 2015 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave. Doktorand: Ing. Ľubomír Orovčík. Študijný program: materiálové inžinierstvo. Téma dizertačnej práce: Vývoj spevnených hliníkových pien vhodných pre konštrukčné účely.

04.09.2015 Oznam o úspešných obhajobách na UVTE

V dňoch 25 - 26. augusta 2015 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave. Doktorand: Ing. Tomáš Vopát. Študijný program: strojárske technológie a materiály. Téma dizertačnej práce: The Influence of Edge Preparation on the Tool Life of Coated Cutting Tools.

04.09.2015 Oznam o úspešných obhajobách na UIAM

Dňa 27. augusta 2015 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave. Doktorand: Ing. Marek Korytár. Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov. Téma dizertačnej práce: Integrácia bezpečnostne - kritických subsystémov riadenia do pyramídového modelu riadenia.

04.09.2015 Oznam o úspešných obhajobách na UPIM

Dňa 25. augusta 2015 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave. Doktorandka: Ing. Lucia Božiková. Študijný program: priemyselné manažérstvo. Téma dizertačnej práce: Návrh modelu udržateľnej konkurencieschopnosti slovenských priemyselných podnikov v globálnom prostredí v kontexte s udržateľným spoločensky zodpovedným podnikaním.

04.09.2015 Preberanie preukazu študenta a prihlasovacieho hesla do AIS - študenti zapísaní v I. kole na bakalárske štúdium

Študenti I. stupňa štúdia (bakalárske štúdium), ktorí boli prijatí na štúdium v I. KOLE (júl 2015) a zúčastnili sa zápisu, si môžu prevziať Preukaz študenta a prihlasovacie heslo do Akademického informačného systému (AIS) na študijnom oddelení fakulty p.Cuninková, Bc. Čapkovičová , I. poschodie, číslo dverí 165.

14.09.2015 Pracovné stretnutie tvorivých pracovníkov s vedením fakulty MTF

Všetkých pedagogických a výskumných pracovníkov MTF STU pozývam na pracovné stretnutie s vedením fakulty, ktoré sa bude konať dňa 17.9. 2015 o 8:30 hod. v miestnosti Z-084 (veľká aula) v budove na Paulínskej ulici.

17.09.2015 Zmena stránkových hodín študijného oddelenia – zimný semester 2015/2016

Oznamujeme všetkým študentom zmenu stránkových hodín v období od 21. 9. 2015  do 30.10. 2015.

17.09.2015 Pracovné soboty v Akademickej knižnici v zimnom semestri 2015/2016

Z dôvodu uľahčenia vybavovania záležitostí študentov a možnosti využívania fondu Akademickej knižnice budú stránkové hodiny aj počas sobôt v zimnom semestri okrem bežných stránkových hodín  nasledovne: v dňoch 26. 9. 2015, 10.10.2015, 24.10.2015, 7.11.2015, 21.11.2015 a 12.12.2015.

17.09.2015 Pracovné soboty na študijnom oddelení v zimnom semestri 2015/2016

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou budú okrem bežných stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty (I. poschodie, Paulínska 16) aj stránkové hodiny počas sobôt v zimnom semestri dňom 26. septembra  2015   od 7.30 hod. do 15.30 hod.  

21.09.2015 Nová študovňa Akademickej knižnice

Počas letných mesiacov sa okrem celkových rekonštrukčných prác na pavilóne T pristúpilo aj k rekonštrukcii študovne Akademickej knižnice. Toto pracovisko bolo predtým vybavené zariadením od postavenia budovy (r. 1965), čo v dnešných podmienkach bol už len ojedinelý prípad v rámci univerzitných pracovísk. Vďaka pochopeniu vedenia fakulty sa podarili nájsť finančné prostriedky na  vytvorenie príjemného prostredia. Študovňa Akademickej knižnice poskytuje nielen povinnú a odporúčanú študijnú literatúru, ale i prístup k ojedinelým informačným zdrojom , napr. on-line prístup k normám STN, ale tiež časopisy, predpisy, firemnú literatúru a mnohé iné dokumenty. To, že už neodkladne potrebovala zmenu, bolo nielen viditeľné, ale i nevyhnuteľné.

21.09.2015 Dotazník „Popularizácia vedy a techniky na Slovensku“

Vážení vedeckí pracovníci, Centrum vedecko-technických informácií SR realizuje národný projekt s názvom PopVaT – Popularizácia vedy a techniky na Slovensku, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie širokej verejnosti o vedeckej činnosti, dosiahnutých výskumno-vývojových výsledkoch a ich možnej aplikácii v praxi.

21.09.2015 Výzva na predkladanie žiadosti o štipendium – Národný štipendijný program

V rámci Národného štipendijného programu SR na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v letnom semestri akademického roka 2015/2016.

22.09.2015 Ponuka odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi

Ústav výrobných technológií MFT STU so sídlom v Trnave v spolupráci so spoločnosťou INA Skalica, spol. s r. o., si Vás dovoľujú osloviť s ponukou 1-semestrového odborného kurzu s názvom Technológia a konštrukcia v praxi, určeného pre študentov prvého a druhého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia. Kurz bude prebiehať kombinovane v priestoroch  MTF STU a spoločnosti INA Skalica, formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe.

24.09.2015 Oznam o úspešnej obhajobe Ing. Iring

Dňa 24. septembra 2015 o 10.00 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Doktorand : Ing. Peter Iring. Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov. Téma dizertačnej práce : Využitie genetických algoritmov pri riadení robota.


AUGUST 2015

 

10.08.2015 Výberové konanie na funkčné miesta odborných asistentov 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov.

12.08.2015 Slávnostné promócie absolventov bakalárskeho štúdia v ak.roku 2014/2015

Termíny slávnostných promócií na bakalárskom stupni bez účasti rodinných príslušníkov sú nasledovné. Nácvik a promócie absolventov bakalárskeho štúdia sa uskutočnia v aule prof. Čabelku, pavilón Z, MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16.

14.08.2015 Oznam o odstávke vody - areál CAMPUS

Dňa 20. 08. 2015 v čase od 8. 00 hod. do 18. 00 hodiny bude plánovaná odstávka vody na Prednádraží I. a II. + Spiegelsaal. Z tohoto dôvodu bude v tom čase odstavená voda aj v areáli CAMPUS.

17.08.2015 Oznam o konaní obhajob na UVTE

V dňoch 25. - 26. augusta 2015 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

18.08.2015 Oznam o konaní obhajob na UMAT

V dňoch 25. - 26. augusta 2015 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

18.08.2015 Oznam o konaní obhajob na UPIM

Dňa 25. augusta 2015 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

18.08.2015 Oznam o konaní obhajob na UIAM

Dňa 27. augusta 2015 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

28.08.2015 Bakalárske promócie v ak. roku 2014/2015 zrušené – oznam

Vážení absolventi bakalárskeho štúdia, po skúsenostiach z predchádzajúcich akademických rokov sme ponúkli študentom, ktorí nemali záujem o prevzatie absolventských dokladov (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) na slávnostných promóciách absolventov bakalárskeho štúdia, možnosť vyzdvihnúť si doklady o ukončení štúdia na I. stupni priamo na študijnom oddelení fakulty.


JÚL 2015

 

02.07.2015 Prijímanie uchádzačov na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) v ak. roku 2015/2016 – II. KOLO

Založenie e-prihlášky v systéme, doručenie vytlačenej e-prihlášky a  všetkých príloh – najneskôr do 31. JÚLA 2015.

03.07.2015 Portál pre absolventov a priateľov MTF STU: Banka kvality - ALUMNI MTF STU

Vážení študenti, absolventi  a priatelia MTF STU, na web stránke fakulty  (v hornej lište pod názvom Alumni) sme pre Vás pripravili portál absolventov a priateľov MTF STU Banka kvality - ALUMNI MTF STU. Máte možnosť zaregistrovať sa na portáli, kde získate všetky informácie o združení absolventov  a priateľov MTF STU. Členom Banky kvality - ALUMNI MTF STU sa môžu stať aj iní (nielen absolventi fakulty).

07.07.2015 Zápisy do I. roku štúdia na bakalárskom štúdiu – 2015/2016

V dňoch 2. 7. - 3. 7. 2015 privítala Materiálovotechnologická fakulta novoprijatých študentov, ktorí sa zapísali do I. roku bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia prezenčnou a kombinovanou metódou v Trnave a na výučbové stredisko v Dubnici nad Váhom.

07.07.2015 Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Péči

Dňa 8. júla 2015 o 9.30 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

13.07.2015 Úspešní študenti fakulty – Pochvalné uznanie dekana za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu a Cena dekana pre študentov/absolventov II. stupňa štúdia v ak. roku 2014/2015

Za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu v akademickom roku 2014/2015 dekan fakulty udelil Pochvalné uznanie dekana, ktoré si úspešní absolventi prevezmú počas preberania diplomov na slávnostnej promócii.

13.07.2015 - Úspešní študenti fakulty – Pochvalné uznanie dekana za vynikajúco vypracovanú bakalársku prácu a Cena dekana pre študentov/absolventov I. stupňa štúdia v ak. roku 2014/2015

Za vynikajúco vypracovanú bakalársku prácu v akademickom roku 2014/2015 dekan fakulty udelil Pochvalné uznanie dekana 20-tim absolventom I. stupňa štúdia.

15.07.2015 Ponuka kurzov z matematiky

Vážený novoprijatý študent! Pedagógovia UIAM MTF STU sú si vedomí toho, že rozsah i úroveň matematiky Vami absolvovaných stredných škôl sú veľmi rozdielne a často nedostatočné na absolvovanie vysokej školy technického zamerania. Prichádzame preto s ponukou kurzov zo stredoškolskej matematiky, ktoré by tento Váš prípadný hendikep mali odstrániť. Kurzy budú vedené formou výkladu a precvičovania tých partií matematiky, ktorých rutinné ovládanie je nevyhnutné k úspešnému zvládnutiu skúšok z matematiky a fyziky.

15.07.2015 Pridelené ubytovanie v ŠD v ak. roku 2015/16

Študenti, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie na ak. rok 2015/16, si môžu výsledky komisie pre sociálne veci študentov o pridelení resp. nepridelení ubytovania pozrieť v AIS (Akademický informačný systém). Študenti, ktorým nebolo pridelené ubytovanie na ak. rok 2015/2016 si môžu podať odvolanie voči rozhodnutiu komisie prostredníctvom podateľne (v papierovej forme) do 31. 07. 2015.

15.07.2015 Výzvy - neprehliadnite príležitosti

Rektor STU v Bratislave vyhlasuje: výzvu na predkladanie žiadostí v rámci grantovej schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. Termín na pre predkladanie projektov je 14. september 2015 do 13.00 hod.

16.07.2015 Oznam o úspešnej obhajobe - Ing. Daniel Dřímal

Dňa 14. júla 2015 o 10.00 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

16.07.2015 Oznam o úspešných obhajobách - Ing. Rolník, Ing. Šimúnová

Dňa 14. júla 2015 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

17.07.2015 Ukončili pracovný pomer odchodom do dôchodku

V mesiacoch január až jún 2015 odchodom do dôchodku ukončili pracovný pomer na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave: prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD. z Ústavu aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky, Ing. Milan Petráš, PhD. z Pracoviska jazykov a humanitných vied, Marián Kubál z Ústavu výrobných technológií, Viera Alenová a Terézia Prokopová z Odboru poznatkového manažmentu, Mária Hlinková a Bernard Rezbárik z Odboru hospodárskych a administratívnych činností a Ľubica Krištofíková z Personálneho a organizačného oddelenia.

28.07.2015 Oznam o zrušení stránkových hodín na študijnom oddelení v čase letných prázdnin

Stránkové hodiny na študijnom oddelení v čase od 27. 7. 2015 do 7. 8. 2015 (2 týždne) z dôvodu čerpania dovolenky zrušené.

29.07.2015 Ponuka odborného kurzu Technológia a konštrukcia v praxi

Ústav výrobných technológií MFT STU so sídlom v Trnave v spolupráci so spoločnosťou INA Skalica, spol. s r. o., si Vás dovoľujú osloviť s ponukou 1-semestrového odborného kurzu s názvom Technológia a konštrukcia v praxi, určeného pre študentov prvého a druhého ročníka inžinierskeho stupňa štúdia. Kurz bude prebiehať kombinovane v priestoroch  MTF STU a spoločnosti INA Skalica, formou riešenia projektových úloh pod vedením odborníkov z praxe.

30.07.2015 Výberové konanie na funkčné miesto docenta

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: docent v študijnom odbore 5.2.52 Priemyselné inžinierstvo – 1 miesto.

 


JÚN 2015

 

01.06.2015 Obhajoba doktorskej dizertačnej práce Ing. Ivana Janotku, CSc.

Sekretariát stálej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc) vo vednom odbore 020424 Náuka o nekovových materiáloch a stavebných hmotách so sídlom na Materiálovotechnologickej fakulte STU Trnava, Paulínska 16 oznamuje, že dňa 23. 6. 2015 o 11:00 hod. v miestnosti Z-105 sa uskutoční obhajoba doktorskej dizertačnej práce Ing. Ivana Janotku, CSc..

05.06.2015 Oznam o úspešnej obhajobe Mr. sc. Domenico Scarafilo

Dňa 29. mája 2015 o 10.30 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Doktorand: Mr. sc. Domenico.

05.06.2015 Ponuka kurzov z matematiky

Pedagógovia UIAM MTF STU sú si vedomí toho, že rozsah i úroveň matematiky Vami absolvovaných stredných škôl sú veľmi rozdielne a často nedostatočné na absolvovanie vysokej školy technického zamerania. Prichádzame preto s ponukou kurzov zo stredoškolskej matematiky, ktoré by tento Váš prípadný hendikep mali odstrániť. Kurzy budú vedené formou výkladu a precvičovania tých partií matematiky, ktorých rutinné ovládanie je nevyhnutné k úspešnému zvládnutiu skúšok z matematiky a fyziky.

05.06.2015 Oznam o konaní habilitačnej prednášky Ing. Marty Kučerovej, PhD.

Dňa 16. 6. 2015 bude na  MTF STU Paulínska 16 v Trnave, o 10.00 hod. v miestnosti č. 105 (zasadačka dekana) na zasadnutí VR MTF STU prednesená habilitačná prednáška  Ing. Marty Kučerovej, PhD. na tému: Význam aplikácie štatistických metód v priemyselnom podniku.

08.06.2015 Podporte študentov fakulty v projekte „Think and go!“

Podporte študentov z MTF STU, ktorí sa zapojili do súťaže s vlastným projektom „Think and GO!“. Stačí kliknúť na odkaz a kliknúť PRIDAŤ HLAS (nie páči sa mi to). Ukážme, že aj študenti z STU majú na to konkurovať ostatným v celoslovenskej súťaži!

15.06.2015 Informácie o rekonštrukcii v týždni 15.-19.6.2015

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, oznamujeme Vám, že v dňoch od 15. 6. 2015 do 19. 6. 2015 budú prebiehať nasledovné práce so zvýšenou intenzitou hluku.


MÁJ 2015

 

04.05.2015 NONSTOP 2015 - Turnaj vo vybíjanej a vo futbale

Na základe schváleného harmonogramu volieb do AS STU oznamujem, že voľby budú prebiehať v nasledovných termínoch: Utorok 5.5.2015 od 8,00 do 15,00 hod - vestibul pavilón „Z" a „T". Streda 6.5.2015 od 8,00 do 15,00 hod - vestibul pavilón „Z" a „T".

07.05.2015 Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu - NEVÁHAJ a PRIHLÁS SA!

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti slovenských a českých univerzít, ktorí dokončia svoju diplomovú prácu na magisterskom/inžinierskom stupni štúdia v akademickom roku 2014/2015 a téma nimi zvolenej práce zapadá do oblasti priemyselného inžinierstva, manažérstva výroby alebo manažérstva kvality.

08.05.2015 Protokol z volieb členov a náhradníkov AS STU na funkčné obdobie 2015-2019

V dňoch 5. - 6.5.2015 sa na MTF STU konali voľby do Akademického senátu STU. Voľby prebehli súčasne v dvoch volebných obvodoch, t.j. v zamestnaneckej a v študentskej časti akademickej obce.

13.05.2015 Účasť našich študentov na ŠVOČ vo Zvolene

Dňa 5. mája 2015 sa  zúčastnili 56. ročníka  Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v Zvolene naši študenti Bc. Ingrida Kalmová a  Tomáš Zelenay z UPIM a Bc. Mária Vargová z UBEK.

13.05.2015 Oznam o konaní obhajoby Mr.sc. Domenico Scarafilo

Dňa 29. mája 2015 o 10.30 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave. Doktorand: Mr.sc. Domenico Scarafilo. Študijný program: integrovaná bezpečnosť. Téma dizertačnej práce: Analyse auf Sicherheit und Hygienerisiko von Baumaterialien auf Pilzbefall die für den Innenbereich Hergestellt werden.

13.05.2015 Zmeny v zapisovaní do elektronického systému dochádzky

Oznamujeme zamestnancom, že s účinnosťou od 18. 05. 2015 bude možné príchody a odchody v elektronickom systéme evidencie dochádzky zadávať iba na vybraných počítačoch fakulty a to na počítačoch umiestnených na vrátniciach jednotlivých budov. Ostatné údaje (dovolenka, návšteva lekára a pod.) bude naďalej možné zadávať aj na pracovisku, na osobnom počítači.

18.05.2015 Letná škola inovátorov - staň sa členom

Máš inovatívny nápad v tvojom odbore a chceš ho konečne zužitkovať? Nemáš nápad, ale máš schopnosť motivovať ľudí, skvelé organizačné schopnosti a chceš byť súčasťou tímu, ktorý niečo vytvorí? STAŇ SA ČLENOM TÍMU V LETNEJ ŠKOLE INOVÁTOROV!

22.05.2015 Spustenie diskusného fóra

Vážení zamestnanci a študenti MTF STU, vedenie fakulty v týchto dňoch spúšťa na našich webových stránkach diskusné fórum. Cieľom tohto projektu je ponúknuť priestor na výmenu názorov, postrehov a informácií týkajúcich sa diania na našej fakulte. Dúfame, že fórum prispeje k celkovej transparentnosti šírených informácií a odstráneniu komunikačných bariér v rámci  akademickej obce i ostatných zamestnancov.

29.05.2015 Zmena prevádzkových hodín na budovách MTF STU

Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia vedenia fakulty budú od 01. 06. 2015 do 30. 06. 2015 v rámci úsporných opatrení všetky budovy MTF STU v Trnave v prevádzke od 06.00 hod do 20.00 hod.


APRÍL 2015

 

08.04.2015 Do pozornosti oblasti výskumu 17

Rada by som vám oznámila, že je nastavený skúšobný prístup k časopiseckej kolekcii BioOne Complete. Ku kolekcii môžete pristupovať buď cez www.bioone.org alebo www.infozdroje.sk, kde nájdete aj pomôcky.

08.04.2015 Pracovný veľtrh iKariera Dni Príležitostí v Bratislave – 15. apríl 2015

Dňa 15. apríla 2015 organizuje FEI STU v Bratislave pracovný veľtrh iKariera Dni Príležitostí. Veľtrh má viac ako 20-ročnú históriu na pôde fakúlt STU, je pravidelne organizovaný 2-krát ročne s účasťou desiatok prestížnych technologických spoločností zo Slovenska, Čiech, Maďarska a Rakúska.

08.04.2015 Návrhy kandidátov do AS STU

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, oznamujem Vám, že v čase od 8.4.2015 do 10.4.2015 môžete navrhovať svojich kandidátov za členov do AS STU. Návrhové lístky môžete vhadzovať do pripravených urien na vrátniciach pavilónov Z a T.

13.04.2015 Annual Report 2014

Prinášame vám obsah Annual Report za rok 2014. Táto publikácia je výstupom projektu Rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja pre Pracovisko materiálového výskumu UVP CAMBO, ITMS 26110230116. Projekt je realizovaný na základe podpory operačného programu Vzdelávanie, financovaný z európskeho sociálneho fondu.

14.04.2015 Ambasádori fakulty – úspešní aj v tomto roku

Ambasádori – študenti fakulty už štvrtý rok propagovali MTF STU so sídlom v Trnave na stredných školách, ktorej sú absolventami, prípadne na iných stredných školách v okolí svojho bydliska. Záujem študentov fakulty ponúknuť pohľad vysokoškoláka na univerzitné štúdium študentom stredných škôl – budúcim maturantom a potencionálnym záujemcom o vysokoškolské štúdium v podobe prezentácie a osobnej konzultácie sa z roka na rok zvyšuje.

14.04.2015 Výberové konanie na výskumného pracovníka

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta výskumného pracovníka: ÚSTAV PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA A MANAŽMENTU, 1 miesto výskumného pracovníka v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo.

14.04.2015 Výberové konanie na funkčné miesto profesora resp. docenta

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: profesor alebo docent v študijnom odbore: 5.2.57 Kvalita produkcie - 1 miesto.

14.04.2015 MTF ako odborný garant na súťaži Mladý mechatronik

Dňa 31.3.2015 sa na Strednej priemyselnej škole v Leviciach uskutočnilo národné kolo súťaže Skills Slovakia - Mladý mechatronik. Súťaž vyhlásil Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý zastrešuje súťaže Skills Slovakia, v spolupráci so spoločnosťou Festo spol. s r.o. ako odborným garantom. Už 3. ročníka súťaže sa zúčastnilo 16 žiakov, tvoriacich 2 - členné tímy, teda celkovo 8 tímov z celého Slovenska, ktoré majú v študijných osnovách odbor mechatronika. Cieľom súťaže bolo vyriešiť úlohu z manipulácie, ktorá si vyžaduje zručnosti a znalosti pneumatických a elektrických komponentov, snímačov a programovania PLC.

15.04.2015 Zástupcovia MTF na Hannover Messe 2015

Zástupcovia UIAM a UVTE sa v kooperácii s dlhoročným partnerom, spoločnosťou FESTO spol. s. r. o., zúčastnili 13.4.2015 popredného svetového veľtrhu pre priemyselné technológie Hannover Messe 2015. Veľtrh je zameraný na súčasné priemyselné trendy, akými sú napríklad aditívna výroba, energetická efektívnosť, Smart Grids a koncept tzv. štvrtej generácie priemyselnej revolúcie Industrie 4.0. Práve tento koncept a jeho implementácia v akademickom prostredí MTF boli predmetom diskusií nášho kolektívu s odborníkmi z renomovaných firiem FESTO, SIEMENS, SAP, KUKA a ďalších.

15.04.2015 Súťaž o najlepší podnikateľský plán

Chceš získať zaujímavé výhody a vstup do programu "Start-up kancelária" a programu "InQb" bez ďalšieho interného hodnotenia podnikateľského plánu  (nástup do "Start-up kancelárie" najneskôr k 1.7.2015 alebo nástup inkubovanej firmy najneskôr k dátumu 1.8.2015) v zmysle pravidiel programov Start-up kancelária a InQb?

17.04.2015 Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu - NEVÁHAJ a PRIHLÁS SA!

Súťaže sa môžu zúčastniť študenti slovenských a českých univerzít, ktorí dokončia svoju diplomovú prácu na magisterskom/inžinierskom stupni štúdia v akademickom roku 2014/2015 a téma nimi zvolenej práce zapadá do oblasti priemyselného inžinierstva, manažérstva výroby alebo manažérstva kvality.

17.04.2015 V Trnave sa po prvýkrát uskutoční Trnavský maják

Po 1. úspešnej spoločnej Beánii a po 1. úspešnom Plese študentov Trnavy sa aktívni trnavskí študenti dohodli, že spoja študentov znova. Tentokrát na najväčšej študentskej párty letného semestra s názvom Trnavský maják. S časom, kedy sa z krásnej jari stáva párty leto prichádzajú aj majálesy. Trnava a študenti v nej ten svoj ešte nemajú. Aktívni trnavskí študenti sa rozhodli, že túto majálesovú ,,žúrku” roka usporiadajú, a to konkrétne 4.mája 2015 v Mestskej športovej hale. 

20.04.2015 Veľtrh práce - Job Expo 2015 Nitra

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny pre Vás pripravil 5. ročník Veľtrhu práce - Job Expo 2015. Najväčší veľtrh pracovných príležitostí na Slovensku Job Expo 2015 v spojení so 17. ročníkom medzinárodnej burzy práce European Job Days 2015 sa uskutoční v dňoch 29. – 30. 04. 2015 v priestoroch výstaviska Agrokomplex, š.p. v Nitre.

28.04.2015 Výberové konanie na odborných asistentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vysokoškolského učiteľa: ÚSTAV APLIKOVANEJ INFORMATIKY, AUTOMATIZÁCIE A MECHATRONIKY, odborný asistent - 1 miesto.

29.04.2015 Oznam o úspešnej obhajobe Ing. Matej Pašák

Dňa 27. apríla 2015 o 13.00 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave. Doktorand: Ing. Matej Pašák. Študijný program: materiálové inžinierstvo. Téma dizertačnej práce: Štúdium kinetiky fázových transformácií vo vysokolegovaných zliatinových systémoch na báze železa.

 

MAREC 2015

 

03.03.2015 Zmena v organizačnej štruktúre Ústavu materiálov MTF STU

Oznamujeme zamestnancom, že s účinnosťou od 01. 03. 2015 na základe návrhu prof. Ing. Ľubomíra Čaploviča, PhD., riaditeľa Ústavu materiálov, dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU zrušil nižšie organizačné jednotky ústavu, t.j. Katedru fyziky a Katedru materiálového inžinierstva. Práva a povinnosti zaniknutých katedier prechádzajú do kompetencie ústavu.

15.03.2015 Noví profesori MTF STU

Prezident SR Andrej Kiska vo štvrtok  12. marca 2015 vymenoval 24 nových vysokoškolských profesorov.

17.03.2015 41. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“ na pôde Materiálovotechnologickej fakulty

V krytej plavárni Materiálovotechnologickej fakulty STU sa v dňoch 14. – 15. marca 2015 uskutočnil tradičný 41. ročník medzinárodných plaveckých pretekov „Veľká cena Trnavy“. Najvýznamnejšie plavecké preteky na Slovensku s výbornou účasťou 436 plavcov z 34 plaveckých klubov a oddielov z Maďarska, Českej republiky, Poľska a Slovenska privítal na akademickej pôde dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, PhD.

17.03.2015 Ubytovanie v ŠD M. Uhra - Podávanie žiadostí na ak. rok 2015/2016

Študenti MTF STU študujúci dennou formou prezenčnou metódou na: bakalárskom stupni štúdia (okrem študentov 3. roku štúdia - končiaci bakalárske štúdium, info nižšie), inžinierskom stupni štúdia, doktorandskom stupni štúdia si môžu  do 29. mája 2015 podať žiadosť o ubytovanie v ŠD M. Uhra na ak. rok 2015/2016. Žiadosť sa podáva výlučne formou elektronickej žiadosti cez Akademický informačný systém (AIS).

19.03.2015 Národný štipendijný program na podporu mobilít

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky určeného na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty v akademickom roku 2015/2016. Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2015 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú môcť  realizovať v rámci akademického roka 2015/2016. Predložiť žiadosti o štipendiá a podrobné informácie o programe on-line na www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk.

19.03.2015 On-line súťaž FRESHHH 2015 pre študentov (skupina Mol)

Skupina MOL vyhlasuje medzinárodnú on-line súťaž FRESHHH Skupiny Mol, ktorá je dôležitou súčasťou Talent Manažmentu spoločnosti Mol. Je určená študentom technických univerzít a jej cieľom je podporiť záujem mladej generácie o prírodné vedy, ako aj zvýšiť atraktívnosť ropného a plynárenského priemyslu.

19.03.2015 Verejná diskusia - výzva na zapojenie sa do diskusie

Vážení zamestnanci a študenti MTF STU, vážení občania mesta Trnava, regiónu a priatelia MTF STU, ponúkame vám možnosť zapojenia sa do verejnej diskusie o výstavbe a realizácii areálu Materiálovotechnologickej fakulty STU. Budovanie areálu Campusu Bottova (CAMBO) je v dlhodobej vízii rozvoja fakulty.

26.03.2015 Prezentácia výsledkov práce študenta UPIM na pôde podniku Chemosvit Folie, a.s.

Dňa 10.03.2015 sa na pôde podniku CHEMOSVIT FOLIE, a. s. uskutočnila prezentácia výsledkov práce študenta UPIM 3. ročníka Bc. štúdia Tomáša Zelenaya v rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja znalostnej spoločnosti“, ktorý niesol názov: „Návrh riešenia pre zníženie zaťaženia ručnej manipulácie s bremenami a činností spôsobujúcich poškodenie podporno-pohybovej sústavy v podmienkach výrobného podniku Chemostvit Folie, a.s.“

30.03.2015 Úspešní absolventi - skúšky z anglického odborného jazyka UNIcert® 2015

V mesiacoch november-december 2014 absolvovali 14 študenti fakulty doplňujúci kurz ku skúške z anglického jazyka v systéme UNIcert ® II a UNIcert ®III (tzv. odborná štátnica, zodpovedajúca úrovniam B2  a C1 podľa Európskeho referenčného rámca). Z uvedeného počtu 11 študenti zložili aj písomnú a ústnu skúšku vo februári 2015.  Certifikát zo skúšky má medzinárodnú platnosť a je zvýhodnením aj pri prideľovaní študentských mobilít.

31.03.2015 Zloženie obvodných volebných komisii

Na základe schváleného harmonogramu volieb do AS STU Vám oznamujeme zloženie obvodných volebných komisii, ktoré boli schválené na zasadnutí  AS MTF STU dňa 25.3.2015: Študentská časť: Erik Herceg, Bc. Jakub Jardek, Bc. Veronika Laliová. Zamestnaneská časť: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD., prof. Ing. Pavel Važan, PhD., doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.

31.03.2015 Výberové konanie na funkčné miesta odborných asistentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - 1 miesto odborného asistenta v študijnom odbore Priemyselné inžinierstvo.

31.03.2015Výberové konanie na funkčné miesta odborných profesorov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest: profesor v študijnom odbore: Materiály – 1 miesto.


FEBRUÁR 2015

 

03.02.2015 Pridelené motivačné štipendium za vynikajúce študijné výsledky v akademickom roku 2014/2015 - oznam pre študentov

Študentom MTF STU so sídlom v Trnave (bakalárske štúdium 2. a 3. ročník, inžinierske štúdium 2. ročník, doktorandské štúdium 2. - 5. ročník) bolo v súlade so Štipendijným poriadkom STU 8/2013 priznané motivačné štipendium za dosiahnuté  študijné výsledky v akademickom roku 2013/14.

04.02.2015 Oznam o odstávke vody

Oznamujeme, že dňa 07.02.2015 (sobota) bude od 07.00 hod. do 20.00 hod. odstávka vody v budove „T“ pavilónu a v budove starého internátu na Bottovej ul. z dôvodu odstránenia havarijného stavu.

04.02.2015 Školenie a navigácia v novom knižničnom systéme

Vzhľadom na implementáciu nového knižničného systému ARL vás pozývame na školenie k navigácii a vyhľadávaniu v novom systéme.

05.02.2015 Ďakovný list emeritnému profesorovi MTF STU prof. Ing. Alexandrovi Linczényimu, CSc.

Dňa 2.2.2015 dekan fakulty prof. Dr. Ing. Jozef Peterka odovzdal ďakovný list emeritnému profesorovi MTF STU prof. Ing. Alexandrovi Linczényimu, CSc. pri príležitosti udelenia významného ocenenia Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR za celoživotný prínos v oblasti kvality na Slovensku.

11.02.2015 1. Ples ŠTUDENTOV Trnavy

Zástupcovia vysokých škôl MTF STU, UCM a TRUNI sa po prvý krát v histórii rozhodli organizovať 1. Ples ŠTUDENTOV Trnavy. Táto veľkolepá udalosť sa bude konať dňa 21.2.2015 o 19:00 v priestoroch Holiday Inn v Trnave.

11.02.2015 Vymenovanie nového prodekana pre vzdelávanie

Oznamujeme zamestnancom, že Akademický senát MTF STU na svojom zasadnutí dňa 04. 02. 2015 schválil návrh dekana fakulty na odvolanie doc. Ing. Petra Schreibera, CSc. z funkcie prodekana pre vzdelávanie, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie a súčasne Akademický senát MTF STU schválil návrh dekana fakulty na vymenovanie doc. Ing. Romana Čičku, PhD. za prodekana pre vzdelávanie.

12.02.2015 Granty STU pre mladých 2015 - nová výzva

Do 11. marca 2015, 13.00 hod., sa môžu mladí výskumníci uchádzať o výskumné granty STU tak, ako po minulé roky. Bližšie informácie, výzvu na podávanie projektov, projektovú žiadosť, ako aj smernicu programu, nájdete na stránkehttp://www.stuba.sk/new/generate_page.php?page_id=191

16.02.2015 2% z daní pre Banku kvality - ALUMNI MTF STU

Vážení zamestnanci a priatelia MTF STU, aj v tomto roku môžete poukázať sumu do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ak Vám bolo za zdaňovacie obdobie za rok 2014 vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

18.02.2015 Prístup k elektronickým zdrojom

Cieľom a funkciou aktivity bolo získanie prístupu k minimálne siedmym kolekciám elektronických časopisov a elektronických kníh  (e-zdroje) externých informačných zdrojov podľa vzdelávacieho profilu fakulty. Získanie prístupu k elektronickým časopisom a knihám zo zahraničných vydavateľstiev súvisí s podporou vzdelávacej a pedagogickej činnosti, rozvojom vedomostného potenciálu zamestnancov fakulty, ale i  so zavádzaním inovatívnych informačných služieb z virtuálnej knižnice elektronických zdrojov.

20.02.2015 Štipendium DBU Nemecko

Dovoľujeme si Vás informovať o možnosti získať štipendium DBU do Nemeckej spolkovej republiky pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia. Toto štipendium poskytuje Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie – Deutsche Bundesstiftung für Umwelt (DBU) a je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním. Jediným obmedzením je zameranie/špecializácia na environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....).

20.02.2015 Zmeny na UMAT

Oznamujeme zamestnancom, že riadiace kompetencie v rámci Ústavu materiálov schválené dekanom fakulty, sú nasledovné: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - riaditeľ ústavu, doc. Ing. Roman Moravčík, PhD. - I. zástupca riaditeľa a súčasne zástupca pre vnútorné a vonkajšie vzťahy, prof. Ing. Peter Jurči, PhD. - zástupca riaditeľa pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné vzťahy, doc. Ing. Mária Hudáková, PhD. - zástupkyňa riaditeľa pre pedagogickú činnosť.

20.02.2015 Vymenovanie prodekana pre rozvoj

Oznamujeme zamestnancom, že Akademický senát MTF STU na svojom zasadnutí dňa 04. 02. 2015 schválil návrh dekana fakulty na vymenovanie doc. Ing. Petra Pokorného, PhD. za prodekana pre rozvoj. Na základe uvedeného, prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, dekan fakulty, s účinnosťou od 05. 02. 2015 vymenoval doc. Ing. Petra Pokorného, PhD. za prodekana pre rozvoj.

27.02.2015 Verejná diskusia - výzva na zapojenie sa do diskusie

Vážení zamestnanci a študenti MTF STU, vážení občania mesta Trnava, regiónu a priatelia MTF STU, ponúkame vám možnosť zapojenia sa do verejnej diskusie o výstavbe a realizácii areálu Materiálovotechnologickej fakulty STU. Budovanie areálu Campusu Bottova (CAMBO) je v dlhodobej vízii rozvoja fakulty. Vedenie fakulty si plne uvedomuje zodpovednosť za realizáciu tohto projektu a preto si dovoľuje osloviť všetkých, ktorým záleží na fakulte, a to nielen z radov jej zamestnancov a študentov, ale i blízkeho okolia.


JANUÁR 2015

 

07.01.2015 Výberové konanie na funkčné miesta profesora a docentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest.

07.01.2015 Výberové konanie na funkčné miesta odborných asistentov/lektorov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Paulínska 16 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov.

07.01.2015 Ukončili pracovný pomer odchodom do dôchodku

V mesiacoch júl až december 2014 odchodom do dôchodku ukončili pracovný pomer na Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave: doc. Ing. Matej Beznák, CSc., Ing. Ladislav Pavlovič a Jozef Horváth z Ústavu výrobných technológií, Ing. Juraj Sztankay, CSc. z Výučbového strediska v Komárne, Darina Blahútová, Jozef Dobšovič, Beáta Matejová, Jarmila Liptáková a Mária Šarmírová z Odboru prevádzky a správy a Alena Hochmanová z Personálneho a organizačného odboru.

09.01.2015 Databáza ponuky na spoluprácu s praxou

Hlavnou náplňou projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax  je vytváranie nástrojov na zintenzívnenie spolupráce fakulty s praxou. Vďaka realizácii tohto projektu vznikla Databáza ponuky na spoluprácu s praxou, ktorá prezentuje portfólio hodnôt, ktoré môže fakulta ponúknuť širokej odbornej verejnosti.

09.01.2015 Nový knižničný informačný systém – ARL

Akademické knižnice STU dokončili v týchto dňoch implementáciu nového knižničného systému - Advanced Rapid Library (ARL). Bola dokončená konverzia dát a prebiehajú posledné úpravy v systéme na základe požiadaviek vyhľadávania. V prípade, ak sa stretnete s nekorektným zobrazovaním, dovoľujeme si vás požiadať o trpezlivosť (v súrnych prípadoch sa obráťte prosím priamo na spracovávateľské pracovisko Akademickej knižnice).

19.01.2015 Ing. Dagmar Babčanová, PhD. – zástupkyňa riaditeľky Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu pre pedagogiku a vzdelávanie

Oznamujeme zamestnancom, že s účinnosťou od 01. 01. 2015 bola Ing. Dagmar Babčanová, PhD. na základe návrhu doc. Ing. Jany Šujanovej, CSc., riaditeľky Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu, poverená zastupovaním Ing. Zdenky Gyurák Babeľovej, PhD. vo funkcii zástupkyne riaditeľky ústavu pre pedagogiku a vzdelávanie.

20.01.2015 Staň sa ambasádorom MTF STU pre propagáciu štúdia na MTF STU na ak. rok 2015/2016

Máš dobré organizačné a komunikačné schopnosti? Staň sa ambasádorom Materiálovotechnologickej fakulty STU na strednej škole, ktorú si ty sám absolvoval.

28.01.2015 Zmeny na UVTE a PJHV

Oznamujeme zamestnancom, že organizačná štruktúra Ústavu výrobných technológií a riadiace kompetencie v rámci ústavu, schválené dekanom fakulty, sú nasledovné: Prof. Ing. Peter Šugár, CSc. riaditeľ ústavu.

30.01.2015 Výberové konanie na funkčné miesto docenta

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta: docent v študijnom odbore 5.2.26 Materiály – 1 miesto.

30.01.2015 Školenie a navigácia v novom knižničnom systéme

Vzhľadom na implementáciu nového knižničného systému ARL vás pozývame na školenie k navigácii a vyhľadávaniu v novom systéme.

30.01.2015 Verejná diskusia - výzva na zapojenie sa do diskusie

Vážení zamestnanci a študenti MTF STU, vážení občania mesta Trnava, regiónu a priatelia MTF STU, ponúkame vám možnosť zapojenia sa do verejnej diskusie o výstavbe a realizácii areálu Materiálovotechnologickej fakulty STU. Budovanie areálu Campusu Bottova (CAMBO) je v dlhodobej vízii rozvoja fakulty.