Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

OKTÓBER 2020

01.10.2020 Štipendijný program Nádvorie Coworking

Hľadáme mladých aktívnych ľudí, ktorí sa neboja a pracujú na svojich nápadoch a snoch. V štipendijnom programe od Nádvorie Coworking im ponúkame bezplatné ročné členstvo v našom coworkingu, prístup na všetky naše akcie, široký networking a mnoho iného.

01.10.2020 Oznam - Možnosti využívania posilňovne pre zamestnancov a doktorandov MTF

Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu informuje, že v súvislosti s prechodom na dištančné vyučovanie zamestnanci a doktorandi MTF STU majú možnosť využívať posilňovňu od 5.10.2020 v pracovných dňoch v čase 9.00 - 14.00 hod.

02.10.2020 Revitalizácia areálu MTF STU

Urbanistická štúdia revitalizácie areálu MTF STU autorov Edita Vráblová- Branislav Puškár – Michal Czafík, je časťou obsahu č.10/2020 časopisu ARCH /o architektúre a inej kultúre. Náhľad na štúdiu si môžete pozrieť v študovni Akademickej knižnice.

03.10.2020 Prevzatie preukazu študenta a prolongačná známka (aktualizácia)

Študenti prijatí do 1. ročníka na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia, ktorí sú na štúdium zapísaní a požiadali o výrobu preukazu do 20.08.2020 si môžu prevziať Preukaz študenta.

04.10.2020 Štátny tajomník MŠVVaŠ na MTF STU

Dňa 7.10.2020 navštívil Materiálovotechnologickú fakultu STU štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR MUDr. RNDr. Ľudovít Paulis, PhD. MPH. Po privítaní vedením MTF STU v zasadacej miestnosti dekana si pán štátny tajomník prezrel prezentáciu o fakulte a navštívil výskumné pracoviská Ústavu výskumu progresívnych technológií. Udialo sa tak v sprievode rektora STU prof. Ing. Miroslava Fikara, DrSc., prorektora STU Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Olivera Moravčíka, dekana MTF prof. Ing. Miloša Čambála, CSc., prodekanky MTF doc. Ing. Kristíny Gerulovej, PhD. a prodekanov MTF doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD., prof. Ing. Petra Šugára, CSc. a prof. Ing. Pavla Tanušku, PhD. .

04.10.2020 Výzva na predkladanie návrhov na zaradenie publikácií do Edičného plánu MTF STU

Vážení pedagógovia, výskumníci, dekan MTF STU otvára výzvu na predkladanie návrhov na zaradenie publikácií do Edičného plánu  MTF STU na roky 2021-2022.

07.10.2020 Výzva v schéme H2020 – European Green Deal call

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 22.9.2020 bola otvorená najväčšia výzva v schéme H2020 s názvom European Green Deal Call na podporu výskumno-inovačných projektov, ktoré sú zamerané na klimatickú krízu s cieľom pomáhať chrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy.

13.10.2020 Študenti MTF STU na Letnej univerziáde

V dňoch 5.-8.10. 2020 sa uskutočnila na Žilinskej univerzite Letná univerziáda Slovenskej republiky. Toto najvýznamnejšie akademické športové podujatie sa organizuje raz za 4 roky. V roku 2016 bola organizátorom STU. Materiálovotechnologickú fakultu STU reprezentovali nasledujúci študenti.

13.10.2020 Relácia VAT - veda a technika na MTF STU

Na Ústave výrobných technológií bola nedávno vyvinutá nová spájkovacia zliatina na báze Sn-Sb-Ti. Uplatnenie si nájde hlavne v oblasti výroby špičkových výkonových elektronických komponentov. Je priamym konkurentom komerčných spájok spoločnosti S-Bond s globálnym odberateľským potenciálom a práve táto firma spolu s ďalšími tromi prejavili záujem o kúpu licencie na výrobu spájkovacej zliatiny.

24.10.2020 Konal sa prvý webinár Transfer know-how

Máme za sebou prvý webinár Transfer know - how. Veríme, že ste sa dozvedeli niečo nové a že čas strávený na webinári bol pre účastníkov prínosný. Je to nový formát  a nie všetko sa nám podarilo dokonale odladiť, preto je pre nás veľmi dôležitá spätná väzba, návrhy na zlepšenia a ponuky na škálu vedomostí a zručností, ktoré by boli pre vás prínosné.

25.10.2020 Normy STN sprístupnené pre študentov STU

Vážení študenti, na základe žiadosti STU boli za účelom vypracovania záverečných prác sprístupnené pre študentov posledných ročníkov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a pre všetkých študentov III. stupňa štúdia STU vybrané služby STN-online (STN a TNI). Počet prístupov je obmedzený len pre uvedené skupiny študentov a je časovo obmedzený do 31. decembra 2020.

26.10.2020 Výzva na predkladanie žiadostí o NFP č. INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok INTERREG V-A SK-CZ/2020/12.

 

SEPTEMBER 2020

02.09.2020 Prevzatie preukazu študenta

Študenti prijatí do 1. ročníka na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia, ktorí sú na štúdium zapísaní a požiadali o výrobu preukazu do 20.08.2020 si môžu prevziať Preukaz študenta.

04.09.2020 PRIDELENÉ ubytovanie v ŠD M. UHRA na ak. rok 2020/2021 – september

Študenti, ktorí si podali žiadosť o ubytovanie v ŠD M. Uhra na ak. rok 2020/2021, si môžu rozhodnutie komisie pre sociálne veci študentov o pridelení/ nepridelení ubytovania pozrieť v AIS (Akademický informačný systém), eAgenda – Administratíva študentských domovov – klik na žiadosť o študentský domov.

08.09.2020 Pracovné soboty na študijnom oddelení v zimnom semestri 2020/2021

Z dôvodu uľahčenia vybavovania študijných záležitostí študentov dennej formy štúdia kombinovanou metódou budú okrem bežných stránkových hodín na študijnom oddelení fakulty (ulica Jána Bottu č. 25/pav.T, prízemie) aj stránkové hodiny počas sobôt v zimnom semestri.

16.09.2020 Koronavírus-všetky informácie TU (COVID - all informations here)

Všetky informácie ohľadom koronavírusu na jednom mieste.

16.09.2020 Výzva pre malé projekty

Výzva Fondu SK-NIC je spustená od 1. septembra 2020. Na výzvu sa vyčlenilo ďalších 100 000 EUR. Možnosť požiadať o finančnú podporu, tzv.  malých projektov bude rovnako jednoduché ako predtým. Ukončenie výzvy bude 15. októbra 2020.

21.09.2020 Oznámenie o obhajobe habilitačnej práce a konaní verejnej habilitačnej prednášky Ing. Ďuďák, PhD.

V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujem, že    dňa 8.10.2020 sa na MTF STU, Ulica Jána Bottu č. 2781/25, 917 24 Trnava , o 10:00 hod., v miestnosti č. T31, uskutoční  obhajoba habilitačnej práce Juraja Ďuďáka, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave. Názov habilitačnej práce: „Implementácia senzorických sietí v priemyselnom prostredí“.

21.09.2020 Otvorená posilňovňa

Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu informuje, že zamestnanci a doktorandi MTF STU majú možnosť využívať posilňovňu počas Zimného semestra 2020/21 (od 22.9.2020)

23.09.2019 Zasadnutie novokreovanej Priemyselnej rady MTF STU

Dňa 22.09.2020 o 13. 00 hodine sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novokreovanej Priemyselnej rady MTF STU. Základným poslaním Priemyselnej rady je hlbšie prepojenie fakulty s priemyselnými podnikmi a vytvoriť platformu na spoločné riešenie strategickej spolupráce medzi akademickým a priemyselným sektorom.

 

AUGUST 2020

01.08.2020 Výzva schémy malých grantov

Dovoľujeme si Vás informovať, že Výskumná agentúra vyhlásila dňa 29.6.2020 Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov), financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

02.08.2020 Ponuka prístupu k zariadeniam a výzvy JCR

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) ponúka výskumným pracovníkom a vedcom z členských štátov EÚ prístup k svojim zariadeniam.

10.08.2020 PRIDELENÉ ubytovanie v ŠD M. UHRA na ak. rok 2020/2021 – II. kolo, zasadnutie august

Prijatí uchádzači na štúdium a aktuálni študenti, ktorí si podali do 31.7.2020 žiadosť o ubytovanie v ŠD M. Uhra na ak. rok 2020/2021, si môžu rozhodnutie komisie pre sociálne veci študentov o pridelení/nepridelení ubytovania pozrieť v AIS (eAgenda-Administratíva študentských domovov – klik na žiadosť o študentský domov).

24.08.2020 MTF STU vedúcim partnerom medzinárodného projektu INTERREG V-A SR – ČR

Dňa 22.07.2020 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu s názvom „Vytvorenie strategických partnerstiev a príprava pokročilých kurzov celoživotného vzdelávania pre podniky a klastre s inovačným potenciálom v oblasti strojárskeho a automobilového priemyslu – EDU-MATech“, schválenému v rámci Operačného programu 304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

 

JÚL 2020

06.07.2020 Staň sa "Buddy" pre zahraničného študenta

Si študent/doktorand na MTF STU a hovoríš plynule anglicky? Ak si odpovedal áno a mal by si záujem pomáhať zahraničným študentom počas ich pobytu u nás na MTF STU, tak hľadáme práve Teba (odmena Ťa neminie).

08.07.2020 Pulzné plazmové generátory na Ústave materiálov

Ústav materiálov MTF STU zabezpečuje výučbu materiálovo a fyzikálne orientovaných predmetov, disponuje laboratóriami s modernými experimentálnymi zariadeniami a jeho zamestnanci a študenti sa venujú tiež výskumnej a expertíznej činnosti.

08.07.2020 PROMÓCIE ABSOLVENTOV INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA V AK. ROKU 2019/2020 – ZRUŠENÉ

Vážené absolventky, vážení absolventi inžinierskeho štúdia, v uplynulých dňoch ste úspešne ukončili druhý stupeň vysokoškolského štúdia štátnou skúškou.

27.07.2020 Podaj si prihlášku bakalárske štúdium v II. kole prijímania

Podaj si prihlášku bakalárske štúdium v II. kole prijímania.

JÚN 2020

01.06.2020 Falling Walls Lab 2020 - registrácia spustená

Mladí výskumníci, vedci a inovátori z radov študentov, pedagógov, podnikateľov i profesionálov sa môžu prihlásiť do národného finále Falling Walls Lab (FWL) Slovakia 2020 – FWLS 2020.

03.06.2020 Tenisový kurz na MTF

Oddelenie akademického športu CJHŠ MTF STU pozýva zamestnancov a deti zamestnancov na kurz tenisu, ktorý sa uskutoční v priebehu mesiaca jún.

10.06.2020 Vyplatili sme odborové štipendium v ak. roku 2019/2020

V zmysle Metodiky MŠ SR a Vnútorného predpisu č. 8/2013 Štipendijného poriadku STU, čl. 4 bolo študentom fakulty vo všetkých troch stupňoch štúdia priznané odborové štipendium.

10.06.2020 Jednorazové antibakteriálne mydlá

Umývanie rúk = základné pravidlo týchto dní, jeden zo spôsobov boja proti šíreniu infekčného ochorenia COVID-19. Zamestnanci a doktorandi z MTF STU sa zapojili do aktivít pre zlepšenie situácie COVID-19 viacerými aktivitami, postrehnúť ste mohli zapojenie sa k iniciatíve Pomôž nemocnici (3D tlač štítov) alebo spoluprácu pri úprave súčiastok do pľúcnych ventilácií.

11.06.2020 Springer Nature - voľný prístup k publikáciám

Počas pandémie nového koronavírusu sprístupnilo Vydavateľstvo Springer Nature zdarma kľúčové publikácie z najrôznejších odborov na podporu vysokoškolských inštitúcií po celom svete.

11.06.2020 Ďalší úspech - monografia vo Web of Science

Za významný prínos k zviditeľneniu MTF STU v rámci svetovej vedy v oblasti materiálových vied, nepochybne patrí vedecká monografia autorov doc. Ing. Romana Moravčíka, PhD. a doc. Ing. Mariana Hazlingera, PhD. „Degradačné procesy a predikcia životnosti“, ktorá bola zaradená do Web of Science.

11.06.2020 Cena za Transfer technológií 2020

CVTI SR otvára súťaž určenú pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku.

16.06.2020 Výzva APVV

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí v rámci programu „Podpora výskumu a vývoja so zameraním na zvládnutie pandémie koronavírusu a jej dopadov na obdobie rokov 2020-2021“.

17.06.2020 Voľné miesto organizátora prevádzky na OKIS

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru Organizátor prevádzky VS na Oddelenie komunikačných a informačných systémov (OKIS).

18.06.2020 Výberové konanie na odborných asistentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov.

18.06.2020 Výberové konanie na docenta UPIM

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie docenta v študijnom odbore Strojárstvo – oblasť kvalita produkcie.

18.06.2020 Výberové konanie na docenta UIBE

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie docenta v študijnom odbore Bezpečnostné vedy.

18.06.2020 Výberové konanie na docenta UVTE

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie docenta v študijnom odbore Strojárstvo - oblasť strojárskych technológií a materiálov.

21.06.2020 Poďakovanie Fakultnej nemocnice Trnava

Fakultná nemocnica Trnavy vyjadrila poďakovanie MTF STU za aktivity a podporu v časoch epidémie Covid-19.

22.06.2020 Denný camp pre deti 5-12 r

Profesionálny tím trénerov a pedagógov z TIŠ FEI STU organizujú počas leta denný camp pre deti vo veku od 5 - 12 rokov.

22.06.2020 Športový oznam pre zamestnancov a doktorandov

Oddelenie akademického športu CJHŠ oznamuje, že od stredy 24.6. do piatku 10.7.2020 bude pre zamestnancov a doktorandov MTF otvorená posilňovňa a telocvičňa, a to každý pracovný deň od 9.00 do 14.00 hod.

30.06.2020 Riešenie medzinárodného projektu ProSkill na MTF STU

Riešenie projektu „Development of a Skill Ecosystem in the Visegrád Four countries“  s akronymom ProSkill sa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave,  Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave začalo od 1.2.2020.

 

MÁJ 2020

05.05.2020 NATO-wide Young Professionals Programme (YPP) – výzva na podávanie prihlášok

Zámerom je pritiahnuť a rozvinúť veľmi nadaných profesionálov, ktorí majú záujem o urýchlenie kariéry cez nástupnú pozíciu v NATO. Úspešný kandidát budem mať možnosť pracovať v rôznych oblastiach v odlišných orgánoch NATO a zažiť rad aktivít v aliancii.

05.05.2020 Poradenské centrum ponúka študentom ďalší WEBINÁR - 28.05.2020

Poradenské centrum ponúka študentom ďalší WEBINÁR: Časový manažment – STANOVENIE PRIORÍT.

12.05.2020 Riešenie projektu CALIPER

Dňa 01.01.2020 sa na Materiálovotechnologickej fakulte so sídlom v Trnave,  Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  začalo riešenie projektu s názvom „Linking Research and Innovation for Gender Equality“ s akronymom CALIPER.

14.05.2020 Včelnica v priestoroch Bývalej botanickej záhrady MTF STU

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave sa môže pýšiť uceleným komplexom, ktorého súčasťou je okrem ubytovania, výučbových priestorov, laboratórií, plavárne, či iných športovísk i botanická záhrada.

23.05.2020 Skúsenosti zo študentských mobilít

Láka Ťa návšteva zahraničia počas štúdia na MTF STU, no stále váhaš a nevieš sa rozhodnúť? Prečítaj si praktické rady, postrehy a inšpirácie od našich študentov, ktorí sa zúčastnili na zahraničnej mobilite.

24.05.2020 Časopis STU Spektrum

Časopis Spektrum STU dostáva nový vzhľad na samostatnej web stránke.

24.05.2020 Podávanie žiadostí o ubytovanie v ŠD M. Uhra na akad. rok 2020/21

Študenti MTF STU študujúci dennou formou prezenčnou metódou si môžu do 31. mája 2020 podať žiadosť o ubytovanie v ŠD M.

25.05.2020 Koronavírus-všetky informácie TU

Všetky informácie ohľadom koronavírusu na jednom mieste.

26.05.2020 Podaj si prihlášku na Ing.štúdium-do 31.5.2020

Tu nájdete všetky informácie k podaniu prihlášky na Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave pre inžinierske štúdium.

 

APRÍL 2020

08.04.2019 Výzva na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka

Slovenská akademická informačná agentúra informuje o výzve na podávanie žiadostí o štipendiá DAAD do Nemecka na výskumné pobyty pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov.

09.04.2020 Výzva MŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán (RO) pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine.

10.04.2020 Leštenie súčiastky pľúcneho ventilátora na MTF STU

Z informácií tlačových agentúr sa dozvedáme, že výrobca zdravotníckej techniky Chirana Medical, a.s., Stará Turá zvyšuje výrobu pľúcnych ventilácií a to i na úkor inej výroby.

10.04.2020 Výzva – inovácie v zváraní

WeldGalaxy je online platforma B2B, ktorá spojí svetových kupujúcich a predajcov zváracích zariadení a spotrebného materiálu v EÚ spolu s príslušenstvom a službami. V aktuálne otvorenej výzve podporí inovátorov grantami do 100 tisíc eur. Uzávierka je 29. mája 2020.

10.04.2020 Začala sa realizácia významného projektu

Slovenská technická univerzita v Bratislave – Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave je riešiteľom významného projektu Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum.

10.04.2020 Patenty, ÚV, autorské diela-pozvánka na webinár

Centrum VTI SR v spolupráci s UVP TECHNICOM Vás pozývajú na online webinár na tému Patenty, úžitkové vzory, autorské diela  – ochrana vynálezov, technických riešení a autorských diel, ktorá sa uskutoční dňa 21. mája 2020 v čase 14.00 – 15.30 formou online webinára.

10.04.2020 L'Oréal-UNESCO pre ženy vo vede 2021

UNESCO spolu s firmou L'Oréal vyhlásili nový ročník Medzinárodnej súťaže L'Oréal-UNESCO pre ženy vo vede 2021, určenej pre vedkyne v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky.

10.04.2020 Usmernenie dekana a upravený harmonogram štúdia v letnom semestri v ak. roku 2019/2020

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia Covid – 19 a s tým súvisiaceho obmedzenia činnosti fakulty a v nadväznosti na metodické usmernenie rektora STU,  vydal dekan fakulty Usmernenie dekana k organizácii štúdia na letný semester 2019/2020, ktoré definuje ďalší postup v dokončení aktuálneho akademického roku na MTF STU.

10.04.2020 Podávanie žiadostí o ubytovanie v ŠD M. Uhra na akad. rok 2020/21

Študenti MTF STU študujúci dennou formou prezenčnou metódou si môžu do 31. mája 2020 podať žiadosť o ubytovanie v ŠD M.

11.04.2020 Priestor na otázky a odpovede COVID-19 vs MTF

Aktualizované: Študenti, zamestnanci a priatelia MTF STU, vytvorili sme pre Vás priestor pre vaše otázky a odpovede k aktuálnej situácii na MTF STU v súvislosti s COVID-19.

13.04.2020 Podaj si prihlášku na Ing.štúdium-do 31.5.2020

Tu nájdete všetky informácie k podaniu prihlášky na Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave pre inžinierske štúdium.

14.04.2020 Podaj si prihlášku na Bc. štúdium - do 30.4.2020

Tu nájdete všetky informácie k podaniu prihlášky na Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave.

14.04.2020 Preplnené poštové schránky v AIS – upozornenie pre študentov

Vážené študentky študenti, žiadame Vás, aby ste si čo najskôr vyčistili priečinky v poštovej schránke v AIS, vrátane koša.

15.04.2020 Otvorenie výzvy v schéme EIT Digital

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy v schéme EIT Digital.

18.04.2020 Štipendijný program Nádvorie Kampus

Štipendijný program Nádvorie Kampus otvoril svoj druhý ročník.  Ročný rezidenčný program ponúka šiestim aktívnym študentov z trnavských univerzít osobného mentora, priestor pre svoj projekt, večere s inšpiratívnymi hosťami či ubytovanie v cetre Trnavy na rok zadarmo. 

22.04.2020 Výzva na predkladanie žiadostí pre akademický rok 2020/2021 – Národný štipendijný program SR

Výzva na predkladanie žiadostí pre akademický rok 2020/2021 – Národný štipendijný program SR.

24.04.2020 Poradenské centrum ponúka študentom WEBINÁR - 29.4.2020

V dôsledku aktuálnej pandémie koronavírusu COVID -19 sme všetci v novej situácii, ktorá predpokladá inú organizáciu nášho času, našich aktivít a školských povinností.

 

MAREC 2020

01.03.2020 Štipendium DBU v Nemecku

Možnosť získať štipendium DBU v Nemeckej spolkovej republike pre absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia.

02.03.2020 Mimoškolská činnosť študentov

Fakulta ponúka študentom možnosť zapojiť sa v letnom semestri do nasledovných mimoškolských aktivít, vo forme „oddychových“ činností, projektov alebo kurzov. Ak máte záujem, napíšte prosím mail pracovníkovi uvedenému pri danej aktivite, najneskôr v pondelok 9.3. 2020.

03.03.2020 Výzva na projekty – Market 4.0

Iniciatíva MARKET4.0 (A Multi-Sided Business Platform for Plug and Produce Industrial Product Service System) podporí projekty pre rozvoj platformy peer-to-peer marketplace for ‘plug & produce’. Projekty je možné predkladať do 28. mája 2020.

03.03.2020 Výzva na projekty – Fond SK-NIC

Fond SK-NIC vyhlasuje výzvu pre veľké projekty 2020 : od 15. marca 2020 až do 30. apríla 2020 v oblastiach vzdelávanie v oblasti IKT, digitálna inklúzia a projekty s pozitívnym vplyvom na životné prostredie.

03.03.2020 Excelentné tímy mladých výskumníkov-výzva STU

Rektor Slovenskej technickej univerzity vyhlasuje výzvu ba predkladanie žiadostí v rámci Grantovej schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach STU.

03.03.2020 H2020 projekt MTF – video

V rámci projektu FastGrid (Cost effective FCL using advanced superconducting tapes for future HVDC grids) bolo francúzskymi partnermi vytvorené video o riešení spoločného projektu.

04.03.2020 SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ NÁVRH CAD MODELU FUTBALOVEJ TROFEJE

MTF STU Bratislava so sídlom v Trnave vyhlasuje súťaž o najlepší návrh CAD modelu futbalovej trofeje.

05.03.2020 Stretnutie riešiteľov ERASMUS+ KA2 projektu MIND

Slovenská technická univerzita v Bratislave v zastúpení Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave pokračuje v aktívnej účasti na riešení medzinárodného projektu financovaného grantom Európskej únie v rámci schémy ERASMUS+ KA2.

06.03.2020 Vinš k MDŽ

Vážené dámy, milé kolegyne, milé študentky, pri príležitosti Vášho nedeľnajšieho sviatku Vám v mene „mužskej časti“ vedenia MTF STU prajeme všetko najlepšie, najmä veľa zdravia, šťastia a lásky!

06.03.2020 OZNAM: Prerušenie prezenčnej výučby na STU bude trvať do 27. marca (vrátane)

Usmernenie vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a nariaďuje prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej formy štúdia v rámci uskutočňovania študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.

06.03.2020 OZNAM: Prerušenie výučby na STU na 14 dní

Od pondelka 9. marca 2020 do soboty 21. marca 2020 prerušujeme na dva týždne prezenčnú výučbu. Dôrazne odporúčame študentom bývajúcim na internátoch, aby počas prerušenia prezenčnej výučby odišli domov.

06.03.2020 Opatrenia na prevenciu proti šíreniu koronavírusu (COVID-19)

V nadväznosti na informácie, ktoré Vedenie STU zaslalo dňa 25.2.2020 všetkým zamestnancom a študentom STU a Vedenie MTF STU dňa 28.2.2020 všetkým zamestnancom a študentom MTF STU a ubytovaným v ŠD M. Uhra a vzhľadom na aktuálny vývoj šírenia koronavírusu vo svete, Vedenie MTF STU prijalo nasledujúce opatrenia.

13.03.2020 Opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR

Z dôvodu vzniku ohrozenia verejného zdravia a nevyhnutnosti prijať opatrenia podľa zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 mimoriadnu situáciu na území Slovenskej republiky.

14.03.2020 Výzvy na projekty VEGA a KEGA

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2021.

24.03.2020 Vyhlásenie rektorov a dekana trnavských univerzít

Rektori trnavských univerzít a dekan MTF STU v Trnave podpísali spoločné vyhlásenie pre študentov.

24.03.2020 Príkaz rektora - úplne znenie opatrení

Rektor STU vydáva Príkaz č.1/2020  Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení na Slovenskej technickej univerzite Bratislave v znení dodatkov číslo 1 a 2.

24.03.2020 MTF STU pomáha nemocniciam

Na výzvu iniciatívy Pomôž nemocnici sa rozhodli zareagovať zamestnanci a doktorandi MTF STU, ktorí majú na pracoviskách a doma 3D tlačiarne.

24.032020 Podaj si prihlášku

Tu nájdete všetky informácie k podaniu prihlášky na Materiálovotechnologickú fakultu STU so sídlom v Trnave.

24.03.2020 Výzva na predkladanie žiadostí pre akademický rok 2020/2021 – Národný štipendijný program SR

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. O štipendium sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta.

25.03.2020 Priestor na otázky a odpovede COVID-19 vs MTF

Študenti, zamestnanci a priatelia MTF STU, vytvorili sme pre Vás priestor pre vaše otázky a odpovede k aktuálnej situácii na MTF STU v súvislosti s COVID-19.

25.03.2020 Voľné miesto referentky študijného oddelenia

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru referentku študijného oddelenia – na zastupovanie počas PN.

26.03.2020 Otvorenie výzvy v schéme EIT Digital

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy v schéme EIT Digital. Termín na podanie projektových návrhov je do 7. 5. 2020.

26.03.2020 Otvorenie výzvy v schéme EIT Manufacturing

Dovoľujeme si Vás informovať o otvorení výzvy v schéme EIT Manufacturing. Termín na podanie projektových návrhov vo fáze  pre-call je do 8. 4. 2020.

28.03.2020 Deň učiteľov 2020 MTF STU

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milé pani učiteľky, milí páni učitelia, pri príležitosti Vášho dnešného sviatku Vám všetkým želám všetko najlepšie a najmä veľmi veľa pevného zdravia! V tomto zložitom období si všetci uvedomujeme (a snáď si tu už konečne uvedomí aj celá spoločnosť), aká je naša práca náročná, ale pritom krásna.

30.03.2020 Štipendijný program Nádvorie Kampus

Štipendijný program Nádvorie Kampus otvoril svoj druhý ročník.  Ročný rezidenčný program ponúka šiestim aktívnym študentov z trnavských univerzít osobného mentora, priestor pre svoj projekt, večere s inšpiratívnymi hosťami či ubytovanie v cetre Trnavy na rok zadarmo. 

31.03.2020 Usmernenie dekana a upravený harmonogram štúdia v letnom semestri v ak. roku 2019/2020

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú globálnou pandémiou ochorenia Covid – 19 a s tým súvisiaceho obmedzenia činnosti fakulty a v nadväznosti na metodické usmernenie rektora STU,  vydal dekan fakulty Usmernenie dekana k organizácii štúdia na letný semester 2019/2020, ktoré definuje ďalší postup v dokončení aktuálneho akademického roku na MTF STU.

 

FEBRUÁR 2020

03.02.2020 Voľné miesto projektového manažéra

Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave príjme do pracovného pomeru projektového manažéra.

05.02.2020 Pracovné soboty v Akademickej knižnici

Oznamujeme používateľom služieb Akademickej knižnice MTF STU, že v dňoch : 22. februára 2020, 21.marca 2020, 18.apríla 2020 a 16.mája 2020 budú výpožičky a študovňa Akademickej knižnice otvorené v čase od 8:00 -16:00 s obedňajšou prestávkou od 11:30 - 12:00.

05.02.2020 Výzva – inovačné vouchre

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlasuje výzvu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou „Inovačných voucherov“  na projekty zamerané na inováciu produktov, služieb a procesov. Uzávierka výzvy je 3. apríla 2020.

05.02.2020 Výzva na projekty – Generácia 3.0

Nadácia Pontis otvára prihlasovanie do programu Generácia 3.0 pre rok 2020 -  hľadá osvedčené projekty (nie práve vznikajúce alebo vo fáze nápadu) občianskych organizácií a škôl, ktoré prinášajú inovácie do vzdelávania.

05.02.2020 Výzva na projekty EIB

Social Innovation Tournament podporuje najlepších európskych sociálnych podnikateľov. Propaguje inovatívne nápady a odmeňuje iniciatívy, ktoré prispievajú k vytvoreniu sociálneho, etického alebo environmentálneho dopadu. Firmy môžu získať až 50 tisíc eur.

05.02.2020 STU je najlepšia univerzita na Slovensku podľa UniRank

Podľa medzinárodného hodnotenia Unirank je Slovenská technická univerzita najlepšou zo slovenských vysokých škôl pre rok 2020.

05.02.2020 European Language Grid podporí firmy malými grantami do 200 tisíc eur

S 24 oficiálnymi EÚ a mnohými ďalšími jazykmi  možno viacjazyčnosť v Európe a inkluzívny jednotný digitálny trh umožniť iba prostredníctvom jazykových technológií.

12.02.2020Možnosti participácie na International Spring School „Technology Driven Innovation in Digital Transformation“

Vážení študenti, dovoľujeme si Vás informovať o možnosti participácie na International Spring School „Technology Driven Innovation in Digital Transformation“.

19.02.2020 Vymenovanie zástupkyne riaditeľky Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, na základe návrhu doc. Ing. Andrey Chlpekovej, PhD., riaditeľky Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu.

24.02.2020 Kurz tenisu na MTF

Oddelenie akademického športu CJHŠ MTF STU pozývame zamestnancov a deti zamestnancov na kurz tenisu, ktorý sa uskutoční v priebehu mesiacov február-marec.

 

JANUÁR 2020

10.01.2020 Výberové konanie na odborných asistentov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave, Ulica Jána Bottu 2781/25 v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov.

10.01.2020 Výberové konanie na docenta

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava a dekan Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie docenta v oblasti priemyselného inžinierstva.

13.01.2020 Výzva - Women in Science

L'Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou  pre výskumné a vývojové aktivity predstavujú tretí ročník slovenskej edície unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň "L'Oréal-UNESCO For Women in Science", ktorý už 20 rokov podporuje talentované vedkyne po celom svete.

13.01.2020 Maximilián Strémy: Nemám rád "nedá sa" (rozhovor)

Od aplikovaného výskumu k základnému je to "veľký skok" a vedec sa musí vedieť prispôsobiť, hovorí Maximilián Strémy, prodekan MTF STU V Trnave  a vedúci projektu SlovakION.

13.01.2020 Visegrad Scholarship Program: Výzvy na podporu mobilít

Medzinárodný Višegrádsky fond vypísal výzvy na podporu mobilít. Výzva je určená na štipendijné pobyty na zahraničných univerzitách vyšehradského priestoru. O štipendiá môžu žiadať študenti v magisterských a doktorandských programoch, vrátane výskumníkov zo všetkých vedeckých disciplín.

13.01.2020 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na prípravu analytických kapacít, vzdelávacích a odborných aktivít zapojených do výskumu, vrátane podpory študentov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni na rok 2020.

Je to výzva na podávanie projektov na pobyty na University of California, Berkeley, College of Engineering.

13.01.2020 Vymenovanie vedúcej oddelenia

V súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry MTF STU s účinnosťou od 1.1.2020 vymenoval dekan fakulty prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. vedúcu Oddelenia projektov štrukturálnych a investičných fondov pani Ing. Moniku Pinkasovú.

13.01.2020 Veda pri víne

Tentokrát budeme veľmi presne merať na Zemskom povrchu. Príde Juraj Papčo z katedry geodetických základov Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

13.01.2020 Verejné pripomienkovanie

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Univerzálny telemedicínsky systém pre ambulantný manažment kardiovaskulárnych ochorení.

14.01.2020 Forming 2020 - medzinárodná vedecká konferencia

Dovoľujeme si Vás pozvať na 27. medzinárodnú vedeckú konferenciu Forming 2020 zameranú na tému PLASTICITA MATERIÁLOV.

17.01.2020 Výzva na predkladanie ŽONFP

Dňa 08.01.2020 Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s Regiónom Bílé Karpaty vyhlasuje 5. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre malé projekty v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 – 2020.

22.01.2020 Kick off meeting projektu H2020 CALIPER

Slovenská technická univerzita v Bratislave v zastúpení Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave zahájila dňa 01.01.2020 aktívnu účasť na riešení medzinárodného projektu financovaného grantom Európskej únie v rámci schémy H2020.

24.01.2020 Erasmus+ študijný pobyt

Podávanie prihlášok v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2020/2021 bolo na MTF STU spustené dňa 1.12.2019. Ukončenie podávania prihlášok je 31.01.2020.

24.01.2020 HubIT pozýva na „ICT MakerLab“ do Berlína

Či už ste programátor, obchodník, podnikateľský guru alebo člen občianskej spoločnosti, pozývame vás, aby ste sa zúčastnili nášho prvého MakerLabu v dňoch 21.-23.2.2020. Ide o podujatie organizované v rámci projektu HubIT, ide o dynamický MakerLabs, na ktorom sa stretne okolo 20 účastníkov s interdisciplinárnym zázemím, aby pracovali na IKT prototypoch zameraných na sociálne otázky.

25.01.2020 Turnaj v stolnom tenise na MTF

Oddelenie akademického športu CJHŠ organizuje turnaj v stolnom tenise.

27.01.2020 Rozhovory s vedou       

Vážení a milí priatelia, predseda Alumni klub STU prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. si dovoľuje pozvať alumnistov a všetkých záujemcov na utorkové 95. Rozhovory s vedou.

29.01.2020 Stolnotenisový turnaj zamestnancov MTF – výsledky

Dňa 29.1. 2020 zorganizovalo Oddelenie akademického športu CJHŠ pre zamestnancov MTF stolnotenisový turnaj.

30.01.2020 Ocenenie Plaveckého klubu STU Trnava

Kráľom slovenských klubov, ktoré sa pravidelne zúčastňovali podujatí zaradených do Slovenského pohára družstiev, sa v roku 2019 s výrazným náskokom stal plavecký klub STU Trnava, ktorého domovským stánkom je už 51 rokov bazén Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave.