Prejsť na obsah
vnútorné vzťahy a public relations

AKTIVITY SPOJENÉ SO ZISŤOVANÍM

SPOKOJNOSTI  A KOMUNIKÁCIE NA MTF STU TRNAVA

 

ROK 2008

10. 1. 2008  - novoročné stretnutie zamestnancov a priateľov MTF

15.1.2008 - Noví profesori MTF STU - Prezident Slovenskej republiky pán Ivan Gašparovič vymenoval dňa 15.01.2008 za profesorov doc. Ing. Jozefa Janovca, DrSc. v odbore Materiály a doc. Ing. Ivana Baráneka, CSc. v odbore Strojárske technológie a materiály.

25. 1. 2008 - prezentácia fakulty v rámci Dňa otvorených dverí

13.-15.2.2008 - MTF STU rokovala s firmou BEKAERT Belgicko

27.2.2008 - MTF STU sa zúčastnila veľtrhu s názvom „Absovent a prax"

3. 3. 2008 - zverejnenie nového znenia Kolektívnej zmluvy

4.-5.3.2008 - MTF STU sa zúčastnila výstavy „Prezentácia VŠ na SR 2008" v Žiline

10.-20. 3. 2008 - uskutočnený dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov MTF STU. Účelom dotazníkového prieskumu bolo získať obraz o celkovej spokojnosti/nespokojnosti zamestnancov MTF STU s chodom fakulty, získať názor zamestnancov MTF STU na úroveň komunikácie a informovanosti na fakulte,  zmapovať úroveň motivácie zamestnancov MTF STU  a úroveň sociálno-pracovnej klímy na fakulte, príprava a podpora implementácie modelu manažérstva kvality CAF.

12.-13.3.2008 - V rámci projektu APVV „Veda bližšie k študentom" privítala Materiálovotechnologická fakulta žiakov SPŠS Trnava a Gymnázia Jána Hollého.

4. 4. 2008 - spoločenské stretnutie zamestnancov  Deň MTF STU

4.4.2008 - Boli vymenovaní noví docenti MTF STU

10.4.2008 - Platforma Sun Ray 2 na MTF

22. 4. 2008 - Dotazníkový prieskum spokojnosti zamestnancov - výsledky

29. 4. 2008 - Fakulta v médiách - oznam o diskusnom fóre aj so zástupcami MTF STU na kanáli Mestskej televízie Trnava

22.-23. 5. 2008 - stretnutie vedenia fakulty so zamestnancami ústavov a odborov. Cieľom tohto stretnutia bolo zhodnotenie situácie na pracoviskách MTF po vyše ročnom fungovaní organizačných zmien na fakulte, súčasná situácia na ústavoch a odboroch, otázky mzdovej politiky a zhodnotenie výsledkov ankety spokojnosti zamestnancov MTF STU.

29.5.2008 - Stretnutie účastníkov projektu - Záverečné stretnutie partnerov a účastníkov projektu Zriadenie technicko-poradenského laboratória pre využitie a následnú propagáciu solárnej energie, realizovaného v rámci programu iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA AT-SR.

6. 6. 2008 - bola prezentovaná Slovenská technická univerzita v Bratislave a spolu s ňou i naša fakulta v rozhovore s prorektorom STU doc. Ing. Róbertom Redhammerom, PhD. o prioritách STU vo výskume  

30. 6. 2008 - 13. plat zamestnancom MTF STU

1.7. 2008  - platové úpravy na MTF STU

11. 7. 2008 - Posudzovanie modelu CAF - MTF: externé posudzovanie modelu CAF v rámci projektu "Metóda CAF a príprava samohodnotenia".  Externými posudzovateľmi boli Ing. Tomčík a Ing. Hrnčiar, PhD.

25. 7. 2008  - Architektonické štúdie MTF  - Dekan a vedenie MTF STU vyzývajú našu akademickú obec spolu so všetkými zamestnancami fakulty na širokú diskusiu k architektonickým štúdiám „KAMPUS  MTF  STU  BOTTOVA ULICA" a „KONGRESOVÉ  CENTRUM  MTF  STU  RÁZUSOVA  ULICA". Obe štúdie po pripomienkovom konaní budú slúžiť na vypracovanie stavebnej dokumentácie pre schvaľovanie územných plánov mesta Trnavy a následne pre vypracovanie stavebných povolení pre jednotlivé stavebné objekty štúdie.

27. 8. 2008 - Národná cena SR za kvalitu 2008 - na MTF sa uskutočnilo posúdenie na mieste (site visit) teamu posudzovateľov pre udeľovanie Národnej ceny SR za kvalitu 2008. Materiálovotechnologická fakulta STU sa uchádza o popredné umiestnenie v súťaži o Národnú cenu SR za kvalitu 2008, ktorú slávnostne odovzdáva každoročne prezident Slovenskej republiky pán Ivan Gašparovič osobne.

28.8.2008 - Vyplatenie motivačných štipendií

5.9.2008 - Príhovor dekana MTF STU k začiatku akademického roku 2008/2009

24.9.2008 - Podnikové štipendiá pre študentov - SES Tlmače - Slovenské energetické strojárne akciová spoločnosť (SES a.s.) Tlmače ponúkajú pre študentov inžinierskeho štúdia a doktorandského štúdia MTF STU podnikové štipendiá.

25.9.2008 - Prémie Literárneho fondu za najlepšie práce ŠVK 2008

2.10. 2008 - MTF STU v spoločnom projekte VII. rámcoveho programu s výskumnými ústavmi a univerzitami Drážďany, Oxford, Grenoble a ďalšími 12 partnermi z EU - Materiálovotechonolgická fakulta STU je jedným z partnerov participujúcich na VII. rámcovom projekte FP-7 s názvom "Improving the Gender Diversity Management in Materials Research Institutions".

3.10.2008 - MTF STU sa stala oceneným finalistom súťaže Národná cena SR za kvalitu 2008.

9.10.2008 - MTF na veľtrhu vzdelávania AKADÉMIA 2008 - Materiálovotechnologická fakulta STU sa ako každý rok zúčastnila na veľtrhu vzdelávania "AKADÉMIA  2008" v Bratislave v dňoch 7.10.- 9.10.2008. Veľtrh AKADÉMIA je orientovaný na stredoškolskú a vysokoškolskú mládež, ktorá hľadá informácie o ponukách štúdia na vysokých školách.

13.10.2008 - Stretnutie dekana fakulty so zamestnancami

21.-24.10.2008 - MTF na veľtrhu GAUDEAMUS 2008 - V dňoch 21.10. - 24.10.2008 sa konal v Brne na brnenskom výstavisku XV.ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS® 2008. Zúčastnilo sa ho 152 samostatných vystavovateľov, z toho 105 univerzít a vysokých škôl, 19 vyšších odborných škôl, 28 iných vzdelávacích alebo poradenských inštitúcií a 38 zahraničných vystavovateľov (zo Slovenska - 7).

3.11.2008 - Ocenená diplomová práca - Diplomant MTF STU, Ing. Tomáš Boleman, získal Ocenenie Dexia Banky za najlepšiu diplomovú prácu v oblasti "Využitie vodných tokov na alternatívnu energiu a životné prostredie".

3.11.2008 - Slávnostné odovzdávanie národnej ceny SR za kvalitu 2008 - Dňa 3.11.2008 o 17:00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca prevzali zástupcovia našej fakulty z rúk pána prezidenta SR Ivana Gašparoviča cenu „OCENENÝ FINALISTA" v rámci Národnej ceny SR za kvalitu 2008 v kategórii C3 - iné organizácie verejného sektora. Národná cena SR za kvalitu je najväčším ocenením, ktoré môžu organizácie získať v oblasti manažérskych systémov kvality.

4.-5.11.2008 - Ocenená diplomová práca - V rámci Európskeho týždňa  kvality v dňoch  3 - 7. novembra bola dňa 4 - 5.11.2008 usporiadaná v Žiline medzinárodná konferencia s názvom Spoločenská zodpovednosť organizácii a trvalo udržateľný rozvoj. V kategórii diplomová práca získal za prácu  ocenenie diplomant MTF STU Ing. Michal Marton, za prácu v oblasti problematiky Návrh aplikácie metodiky DOE v konkrétnom podniku.

10.11.2008 - Stretnutie študentov MTF STU so zástupcami Akreditačnej komisie

10.-11.11.2008 - MTF na propagačnej akcii pre stredoškolákov - V dňoch 10.-11. 11. 2008 sa v Liptovskom Mikuláši uskutočnili Dni výchovného poradenstva - akcia poriadaná Gymnáziom M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a Centrom pedagogicko-psychologických a poradenských služieb v Lipt. Mikuláši. Na akcii sa zúčastnilo 26 fakúlt alebo vysokých škôl, ktoré záujemcom prezentovali možnosti štúdia na svojich alma mater. Materiálovotechnologickú fakultu STU predstavili vedúca Odboru akademických činností Ing. J. Štefánková a vedúca Študijného oddelenia fakulty R. Ivančíková prezentáciou propagačného videa a doplňujúcim komentárom  o spôsobe, organizácii a možnostiach štúdia na fakulte.

20.-21.11.2008 - Voľby do akademického senátu - V doplňujúcich voľbách do AS MTF STU dňa 20-21-11.2008 boli zvolení Ing. Katarína Krpalková-Krelová PhD. (za zamestnaneckú časť) a Zdenko Guniš (za študentskú časť).

27.11.2008 - Prvé stretnutie „Analýza rizík" - V období od 15. 11. 2008 do 28. 2. 2009 prebieha na Materiálovotechnologickej fakulte projekt „Analýza rizík" na všetkých pracoviskách fakulty. Pracovný tím bude zodpovedný za vyplnenie  podkladov pre spracovanie analýzy rizík.

1.12.2008 - Ocenenie študentov MTF rektorom STU

9.12.2008 - Hodnotenie ARRA 2008

11.12.2008 - Delegácia MTF STU v Kórejskej republike a Japonsku - Delegácia MTF STU v zložení dekan fakulty profesor Moravčík, I. prodekan profesor Peterka, predseda AS MTF STU docent Schreiber a prorektor STU profesor Kalužný na pozvanie kórejských partnerov navštívili univerzity v Pusane a Pohangu.

16.12.2008 - MTF úspešná v súťaži o centrá excelentnosti - V rámci výzvy OPVaV-2008/2.1/01-SORO Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy naša fakulta z troch podaných žiadostí bola dva razy úspešná. Celkovo bolo schválených 17 projektov v Bratislavskom kraji a 28 projektov v ostatných krajoch Slovenska. Slovenská technická univerzita získala celkovo 6 projektov a v ďalších participuje.

17.12.2008 - Absolventi doktorandského štúdia slávnostne promovaný - Dňa 17. 12. 2008 v aule Dionýza Ilkoviča boli slávnostne promovaní za účasti magnificencie, rektora STU profesora Vladimíra Báleša, absolventi doktorandského štúdia na študijných programoch MTF STU.

18.12.2008 - Vianočný vinš zamestnancom MTF

31.12.2008 - Novoročný príhovor dekana MTF