Prejsť na obsah
Absolventi

(Zdroj: web stránka Všeobecnej zdravotnej poisťovne, http://www.vszp.sk/showdoc.do?docid=464)

Ak si študentom strednej alebo vysokej školy, a nevieš o tom, že v prípade prerušenia alebo ukončenia školy už neplatí za teba poistné štát, tak nasledujúce riadky sú určené priamo pre Teba.

Ukončil si vysokú školu? Máš pred štátnicami?

Študent prestáva byť študentom odo dňa ukončenia štúdia. To znamená, že pri riadnom ukončení štúdia končí štúdium v deň zloženia štátnej záverečnej skúšky, nie v deň promočného aktu. Prakticky to znamená, že po vykonaní záverečnej štátnej skúšky by si mal navštíviť ktorúkoľvek pobočku alebo expozitúru VšZP a oznámiť zmenu platiteľa poistného. Tieto zmeny treba oznámiť do 8 dní.

Nezabudni si so sebou doniesť:

  • doklad o ukončení VŠ, ktorý ti vystaví VŠ, na ktorej si študoval alebo iný doklad o ukončení štúdia
  • doklad o dodržaní štandardnej dĺžky štúdia.

Máš viac ako 26 rokov a stále študuješ?

Štát je platcom zdravotného poistenia aj v prípade, že má študent viac ako 26 rokov a spĺňa všetky nasledujúce podmienky:

  • štúdium nesmie presiahnuť štandardnú dĺžku štúdia,
  • študuje dennú formu štúdia,
  • študent nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a nebol mu priznaný akademický titul.

Vieš kedy si musíš platiť zdravotné poistenie sám?

Ak máš menej ako 26 rokov a úspešne si ukončil VŠ s titulom, tak ti zo zákona vyplýva povinnosť platiť si poistné. Zmenu musíš nahlásiť do 8 dní.

V prípade, ak si nedodržal štandardnú dĺžku štúdia na vysokej škole bez ohľadu na tvoj vek.

Ďalším možným príkladom, keď si musíš hradiť poistné sám je, keď máš viac ako 26 rokov a študuješ externú formu štúdia.

Uvedené platí, ak nie si zamestnaný, nie si samostatne zárobkovo činná osoba alebo za teba neplatí poistné štát z iného dôvodu.

Si doktorand a nevieš kto je za teba platiteľom poistného?

Za študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov, je platiteľom poistného na verejné zdravotné poistenie štát.
Od 1. januára 2008 študenti doktorandského študijného programu už nie sú považovaní za zamestnancov, ale je im určený nový platiteľ poistného a to štát v prípade, že súčasne spĺňajú nasledovné podmienky:
a) denná forma doktorandského štúdia,
b) dodržanie štandardnej dĺžky štúdia,
c) nezískal vzdelanie tretieho stupňa,
d) a ak nedovŕšil vek 30 rokov.
Ak študent doktorandského štúdia jednu z uvedených podmienok nespĺňa, pre účely zdravotného poistenia, sa nepovažuje za osobu, za ktorú platí poistné štát a v takom prípade je povinný si platiť poistné sám ako samoplatiteľ, ak nie je zamestnancom, samostatne zárobkovo činnou osobou alebo osobou, za ktorú hradí poistné štát z iného dôvodu.

Máš prerušené štúdium?

Ak si prerušil štúdium a nastúpil si do zamestnania, tak si povinný oznámiť zmenu platiteľa poistného (prerušenie štúdia) v ktorejkoľvek pobočke alebo expozitúre VšZP do 8 dní. Potrebuješ k tomu doklad o prerušení štúdia, ktorý ti vystaví vysoká škola. Vznik zamestnania je povinný oznámiť tvoj zamestnávateľ do 8 dní od vzniku zamestnania.

Ak si prerušil štúdium na vysokej škole z iných dôvodov ako pracovných, je potrebné, aby si priniesol do zdravotnej poisťovne doklad o prerušení štúdia do 8 dní, pretože v čase prerušenia neplatí poistné za teba štát. Súčasne je potrebné oznámiť nového platiteľa poistného na obdobie prerušenia štúdia.

 
16. 06. 2008 - Oznamovacia povinnosť študentov

Za študentov, ktorí skončia štúdium na strednej škole, platí poistné štát do dňa vykonania skúšky, najdlhšie do skončenia letných prázdnin, teda do 31. augusta. Od 1. septembra je takáto osoba povinná si začať platiť poistné sama v prípade, že sa neprihlási na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, nezamestná sa, nezačne podnikať alebo nepokračuje v ďalšom štúdiu.

Absolvent vysokej školy v platení poistného výhodu posledných školských prázdnin nemá a štát za neho platí poistné iba do dňa vykonania štátnej záverečnej skúšky. Teda deň štátnej záverečnej skúšky (nie deň promočného aktu) je dňom skončenia štúdia na vysokej škole a je uvedený aj vo vysokoškolskom diplome. Deň skončenia vysokej školy je posledným dňom, keď za študenta platí poistné štát. Od nasledujúceho dňa si musí takáto osoba začať platiť poistné sama, ak sa však (podobne ako v predchádzajúcom prípade) neprihlási na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, nezačne podnikať alebo sa nezamestná. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na absolventov bakalárskeho štúdia, ktorí sa rozhodujú či budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

V prípade, ak sa absolvent strednej alebo vysokej školy zaeviduje na úrade práce alebo začne podnikať je povinný tieto skutočnosti oznámiť zdravotnej poisťovni. Ak sa zamestná, túto skutočnosť za neho oznamuje zdravotnej poisťovni jeho zamestnávateľ.

Ďalej je potrebné upozorniť na dôležitú skutočnosť, že za absolventa jednej vysokej školy (držiteľa jedného vysokoškolského diplomu II. stupňa) už štát poistné neplatí ani vtedy, ak sa prihlási na štúdium na ďalšej vysokej škole, aj keď ešte nedosiahol vekovú hranicu 26 rokov. Štát neplatí poistné ani za študenta, ktorý prekročil štandardnú dĺžku štúdia

 Všetky vyššie uvedené zmeny sú tieto osoby povinné oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 dní od ich vzniku.

Informovala: Petra Balážová, hovorkyňa

Bratislava, 16. 6. 2008

(Zdroj web stránka Všeobecnej zdravotnej poiťovne)